ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Nauka w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 - 2013

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji włączyło się aktywnie w programowanie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wysuwając tezę: „Rozwój potencjału naukowo – badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy” jako jeden z istotnych elementów  założeń do wymienionego wyżej NPR, MNiI wskazało na wagę nauki, jako czynnika rozwojowego polskiej gospodarki. W ramach prac nad założeniami opracowano projekt dokumentu o charakterze prognostycznym pt. „Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2013 roku”.

W dokumencie zawarto wstępny wybór obszarów i kierunków rozwoju nauki i technologii w Polsce, z określeniem priorytetowych kierunków badawczych. Ponadto, przedstawiono program Foresight, jako nowoczesny instrument określania kierunków rozwoju nauki i technologii. Podkreślono także wagę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jako warunek i efekt budowania gospodarki opartej na wiedzy.
Prezentowane wyżej dokumenty stanowią część założeń do NPR.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu Strategii rozwoju nauki i informatyzacji. Aktualnie MNiI uczestniczy w procesie konsultacji społecznych, mających służyć zainicjowaniu ogólnopolskiej dyskusji na temat wizji rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz pożądanych kierunków działań rozwojowych w latach 2007-2013. Głównym zadaniem Ministra Nauki i Informatyzacji będzie przeprowadzenie konferencji tematycznych w zakresie systemu nauki, edukacji i kultury oraz gospodarki opartej na wiedzy.Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2004 rokuBACK