ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku

(dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 
na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 1999 roku)

 

Spis treści

 1. WPROWADZENIE
 2. STAN KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI
 3. CELE I INSTRUMENTY ORAZ PODMIOTY POLITYKI 
 4. INNOWACYJNEJ PAŃSTWA PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH I PRAWNO-ORGANIZACYJNYCH SŁUŻĄCYCH ZWIĘKSZENIU INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

 5.  
  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 
 
   
   

1. WPROWADZENIE

1.1. Podstawą rozwoju ekonomicznego państwa, regionu czy firmy jest rosnący, a co najmniej stabilny, popyt na wytwarzane produkty albo świadczone usługi. Wobec globalizacji rynku, a tym samym dużej liczby dostawców dóbr o zbliżonych cechach - wynikającej zarówno z międzynarodowych układów gospodarczych, jak i wzrastającej liczby korporacji ponadnarodowych a także ograniczeń działań monopolistycznych - o sukcesie lub porażce ekonomicznej decyduje konkurencyjność oferty.

1.2. Na konkurencyjność składają się głównie obiektywne i subiektywne relacje między przymiotami oferowanego dobra, jego ceną oraz stopniem nasycenia rynku. Tak więc zależy ona nie tylko od bezwzględnej wartości produktu lub usługi, lecz także od atrakcyjności oferty i sposobu promocji, w tym również nadania i wyeksponowania cech, które skłaniają do zakupu, a których oferty konkurencyjne nie posiadają. Jest zatem funkcją działań innowacyjnych decydujących zarówno o sukcesie poszczególnych przedsiębiorców, jak też o rozwoju ekonomicznym kraju. Dlatego, między innymi, w kraju wspierającym aktywnie konkurencyjność swojej gospodarki polityka innowacyjna wchodzi w obszar prac administracji państwowej.

1.3. Działalnością innowacyjną są prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Działalność innowacyjna obejmuje m.in. podnoszenie poziomu organizacji i zarządzania, a także podnoszenie efektywności przedsięwzięć gospodarczych i jakości ich wyników.Przez działania innowacyjne lub wspierające innowacyjność rozumie się również:

1.4. Polityka innowacyjna państwa polega na wspieraniu przez państwo wymienionych działań podejmowanych zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne. Jej celem jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności krajowych przedsiębiorców i sprawności działania służb publicznych, a w konsekwencji wzrost jakości życia społeczeństwa, obejmujący w szczególności zamożność, jakość środowiska naturalnego, ochronę zdrowia i ochronę przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

1.5. Miarą sukcesu naszej polityki innowacyjnej będzie szybkość zmniejszania dystansu gospodarczego, technologicznego i organizacyjnego między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi, mierzona wzrostem PKB na głowę mieszkańca.

Niezależnie od wzrostu PKB, efektem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki będzie m.in. zwiększenie wpływów do budżetu państwa, wzrost eksportu i zatrudnienia.

1.6. Istotną właściwością innowacji jest ich osadzenie w kulturze i edukacji społeczeństwa, a innowacje społeczne są dla rozwoju gospodarczego nie mniej ważne niż innowacje technologiczne. Dlatego niewystarczająca lub nieodpowiednia baza edukacyjna i kulturowa spowalnia działania innowacyjne.

1.7. Rozwój szybkich technik optymalizacyjnych wraz z globalizacją rynków zmienił zasadniczo podejście do innowacji. Model w całości zaplanowanej, liniowej procedury - zaczynającej się w laboratorium badawczym i biegnącej poprzez ciąg procesów konstrukcyjnych i technologicznych, aż po system dystrybucji do klienta - został zastąpiony modelem wielowymiarowym. Zakłada on wzajemne, równoległe oddziaływanie wszystkich uczestników prac badawczych, innowacyjnych i gospodarczych.

1.8. Równocześnie zmiany i unowocześnienia w dziedzinie produkcji i usług zostały wyraźnie podporządkowane naciskom rynku (market-led) i w mniejszym stopniu wynikają z autonomicznych prac naukowych (science-led). W ten sposób zasadniczego znaczenia w obszarze innowacyjności nabrały zespoły badawczo-rozwojowe (biura konstrukcyjne, biura technologiczne, prototypownie, działy badań, itp.) poszczególnych przedsiębiorstw. One właśnie, poprzez kreowanie popytu na konkretne badania wykraczające poza ich własne możliwości, wpływają na rozwój zaplecza badawczego, a nawet podporządkowanie wymaganiom rynku - do pewnego stopnia - także sfery badań podstawowych.

1.9. Podstawę postępu technologicznego, a więc i innowacyjności gospodarki w skali kraju, stanowi zaplecze naukowo-badawcze, które oprócz dostarczania własnych wyników badań, patentów, licencji, receptur, urządzeń, uszlachetnionych produktów i materiałów, instalacji i technologii, programów informatycznych itd., powinno asymilować, upowszechniać i rozwijać osiągnięcia wiodących ośrodków zagranicznych. Stąd waga jaką trzeba przywiązywać do transferu technologii. To z kolei wymaga tworzenia warunków do przyswajania i unowocześnienia tych technologii.

1.10. Nadrabianie zaległości w dziedzinie innowacyjności polskiej gospodarki wymagało w ostatnich latach stosunkowo znacznego i szybkiego importu w pełni gotowych, kompletnych technologii. Jednakże nie można zapominać, że wdrażanie importowanego postępu technologicznego oznacza rezygnację z części wytworzonego dochodu narodowego, która musi być przeznaczona na zakup drogich, niematerialnych składników innowacji ("know how", patenty, licencje, itp.) oraz dodatkowo - materialnych nośników postępu technologicznego (maszyny i urządzenia), na warunkach najczęściej narzuconych przez licencjodawcę. Dlatego innowacyjność polskiej gospodarki, decydująca o równowadze importu i eksportu nośników postępu technologicznego, jest istotna także z punktu widzenia bilansu płatniczego z zagranicą.

1.11. Pobudzanie innowacyjności gospodarki wymaga oddziaływania na układ, na który składają się:

1.12. Podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. Może zatem być jednym ze skutecznych środków przeciwdziałania bezrobociu.

1.13. Miernikami innowacyjności gospodarki mogą być:

Za pomocą wymienionych wskaźników można będzie monitorować stan innowacyjności polskiej gospodarki.

1.14. Innowacyjność jest pożądaną cechą społeczeństwa (w tym społeczności lokalnych) i każdego obszaru jego aktywności, w tym zwłaszcza gospodarki i administracji. Niniejsze "Założenia" dotyczą głównie innowacyjnego wpływu badań naukowych, prac rozwojowych i działalności technicznej na wzrost gospodarczy i pożądany rozwój społeczny - zarówno w skali kraju, jak i w skali regionalnej. Jednakże przyjęto, że najważniejsze impulsy innowacyjne generowane są przez rynek i funkcjonujących na nim przedsiębiorców. Stąd wynika dominująca rola oddziaływań ekonomiczno-finansowych w polityce innowacyjnej państwa. Dlatego, zgodnie z zarządzeniem Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r., w projekcie "Założeń" przedkłada się propozycje dotyczące instrumentów ekonomiczno-finansowych oraz rozwiązań prawno-organizacyjnych - w sferze nauki i gospodarki. Propozycje te zmierzają do zwiększenia innowacyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz wskazują potrzebę podjęcia przez właściwe organy inicjatyw legislacyjnych związanych z realizacją polityki innowacyjnej państwa.2. STAN KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

Zasadniczym czynnikiem decydującym o międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest jej innowacyjność. Stosunkowo niska innowacyjność polskiej gospodarki jest jedną z poważniejszych barier rozwoju kraju. Stan konkurencyjności polskiej gospodarki charakteryzują wskazane niżej fakty.

2.1. W polskim eksporcie do krajów Unii Europejskiej konkurencyjną pozycję utrzymują wyroby pochodzące głównie z branż o większej niż przeciętna pracochłonności oraz takie, które bazują na trudno odnawialnych zasobach (np. drewno). W związku z tym, z upływem czasu, nasza konkurencyjność nie ulega poprawie.

2.2. Polski eksport zdominowany jest przez dobra jednorodne (produkty możliwe do pozyskania od wielu producentów, łatwo między sobą zastępowalne), stanowiące blisko 60% wywozu ogółem. Słabiej reprezentowane są wyroby zróżnicowane (zwłaszcza pod kątem jakości) oraz adresowane na rynki rozproszone (liczni, drobni importerzy), gdzie o możliwościach zbytu decyduje szerokość oferty. Koncentracja na grupach dóbr jednorodnych sprawia, że polscy eksporterzy konkurują przede wszystkim ceną, a dopiero w drugiej kolejności walorami i jakością produktu.

2.3. Przeważająca część eksportu, około 70% jego całej wartości, realizowana jest przez stosunkowo nieliczną grupę (1500-1600) eksporterów spełniających co najmniej jedno z dwóch kryteriów: rocznej wartości eksportu przekraczającej 8 mln EURO lub uzyskiwania przynajmniej połowy przychodów ze sprzedaży eksportowej. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawozdawczością finansową Głównego Urzędu Statystycznego objętych jest ponad 21 tys. przedsiębiorców, oznacza to bardzo dużą koncentrację eksportu.

2.4. Poważną barierę w rozwoju eksportu stanowi zbyt niski stopień nowoczesności majątku trwałego. Aż 28% eksporterów nie poniosło w latach 1995-1997 żadnych nakładów na modernizację swoich wyrobów z powodu braku środków finansowych. Czynnikiem, który znacząco pogłębił tę tendencję był wzrost efektywnego opodatkowania dochodów, ponoszonych przez inwestorów, mimo spadku ogólnej stopy podatkowej. świadczy to o tym, że instrumenty ekonomiczno-finansowe i rozwiązania systemowe nie motywowały w wystarczającym stopniu do działań proeksportowych i proinnowacyjnych, a aprecjacja złotówki w dodatku zjawisko to pogłębiała.

2.5. Polskich przedsiębiorców charakteryzuje niska zdolność do samofinansowania inwestycji rozwojowych, w tym nowych technologii oraz unowocześniania aparatu wytwórczego, a zwłaszcza inwestycji związanych z badaniami rozwojowymi. Jest to głównie następstwem wcześniej powstałego zadłużenia, wysokiej stopy opodatkowania oraz wysokości obowiązkowych opłat i innych obciążeń. Z danych statystycznych wynika, że prawie połowę zysku brutto przedsiębiorcy przeznaczają na różnego rodzaju opłaty i podatki. Dlatego zysk netto nie wystarcza na finansowanie prac rozwojowych. Natomiast dostęp przedsiębiorców do kapitału przez kredyt i rynek kapitałowy jest utrudniony i kosztowny (na skutek niskiego poziomu oszczędzania oraz ciągle relatywnie wysokich realnych stóp procentowych). W rezultacie przedsiębiorcy muszą ograniczać się do konkurowania niskimi kosztami pracy, a takie możliwości, z natury rzeczy, sukcesywnie maleją.

2.6. Udział wartości wyrobów nowych i zmodernizowanych w wartości sprzedanej przemysłu wyniósł w 1996 r. tylko 8,4%. Pogłębia się także zjawisko moralnego i technicznego zużycia maszyn i urządzeń (np. w całym przemyśle środki produkcji są zamortyzowane w ponad 70%, a w przemysłach chemicznym, maszynowym i budowlanym - w ponad 80%).

2.7. Dominujące jeszcze wśród naszych przedsiębiorców i jednostek badawczo-rozwojowych proste strategie konkurowania na rynkach międzynarodowych za pomocą ceny produktu oznaczają niski poziom umiejętności zarządzania i w rezultacie obniżają konkurencyjność gospodarki. Duży deficyt w bilansie handlu zagranicznego spowodowany jest m.in. niską innowacyjnością polskiej gospodarki.

2.8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne charakteryzują się niezbyt wysoką innowacyjnością, jednak jest ona wyższa niż w przypadku przedsiębiorców krajowych. Są one głównie lokowane w przemyśle spożywczym, chemii gospodarczej i motoryzacyjnym, natomiast omijają przemysły tzw. wysokiej technologii, w których ryzyko inwestycyjne jest duże.

Z przedstawionych cech polskiej gospodarki wypływa wniosek, że w ostatnich latach w strukturze polskiego eksportu nie nastąpił wyraźny wzrost udziału przemysłów wpływających aktualnie najsilniej na innowacyjność gospodarki (takich jak elektroniczny, elektromaszynowy, aparatury kontrolno-pomiarowej i medycznej, chemii małotonażowej, itp.) oraz, że "proste rezerwy" międzynarodowej konkurencyjności naszej gospodarki wyraźnie się wyczerpują. Postęp w tej dziedzinie wymaga zatem poszukiwania nowych źródeł przewagi, opartej na innowacyjności przedsięwzięć, która uwarunkowana jest zwłaszcza inwestycjami w kapitał ludzki, poczynając od systemu edukacji, poprzez sferę badań naukowych i prac rozwojowych, po obszar produkcji, zbytu oraz usług.3. CELE I INSTRUMENTY ORAZ PODMIOTY POLITYKI INNOWACYJNEJ PAŃSTWA

3.1. Zasadniczym celem polityki innowacyjnej jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Ważne cele szczególne stanowią: 3.2. Rządowe polityki innowacyjne są najczęściej zbiorem wielu inicjatyw różnego rodzaju. Według typologii OECD obejmują one oddziaływanie poprzez: 3.3. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji polityki innowacyjnej państwa są w szczególności:

4. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
I PRAWNO-ORGANIZACYJNYCH SŁUŻĄCYCH ZWIĘKSZENIU
INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

4.1. Propozycje rozwiązań w sferze nauki.

4.1.1. Zwiększenie udziału nakładów budżetowych na badania naukowe i prace rozwojowe w relacji do PKB.

Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe w Polsce w latach 1996-1998 wynosiły około 0,8% PKB (około 0,5% z budżetu oraz 0,3% ze środków pozabudżetowych). W tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej odpowiednie wartości osiągały poziom od 2 do 3% PKB. W 1999 r. nakłady na naukę z budżetu wynoszą 0,46% PKB.

Taki stan w coraz mniejszym stopniu pozwala na podtrzymywanie zdolności badawczej zaplecza naukowego i praktycznie uniemożliwia jego efektywne angażowanie w opracowywanie nowych technologii, które mogłyby wpłynąć na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Propozycje nakładów budżetowych na naukę do 2002 r. zostaną określone w przygotowywanych dokumentach rządowych pt. "Założenia polityki naukowej i technologicznej państwa" oraz "Długookresowy program rozwoju nauki 2000-2010".

4.1.2. Opracowanie nowych rozwiązań prawnych stwarzających jednostkom badawczo-rozwojowym warunki do ich restrukturyzacji, łącznie z prywatyzacją, a także warunki do powołania państwowych instytutów badawczych.

4.1.3. Utrzymanie obowiązującego zwolnienia od podatku dochodowego dla podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa i naukowo-techniczna, z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz spółek.

4.1.4. Zapewnienie w ustawie o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych równorzędnego dostępu do środków finansowych z budżetu nauki, a w szczególności do dotacji na działalność statutową i inwestycje, jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, bez względu na ich status prawny, z zagwarantowaniem dostępu do wyników prac współfinansowanych z budżetu państwa, na zasadach ogólnych.

Takie rozwiązanie, wprowadzające zasadę równości w dostępie podmiotów do środków publicznych na badania, niezależnie od ich statusu własnościowego, przyśpieszy proces restrukturyzacji w sferze nauki.

4.1.5. Wprowadzenie prawnego obowiązku dostarczania do bazy danych SYNABA informacji o rozpoczętych, prowadzonych i zrealizowanych badaniach naukowych i pracach rozwojowych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetowych.

Pełna i szybka informacja o prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych z jednej strony wpływa na zwiększenie efektywności badań, z drugiej ułatwia ich komercjalizację.

4.1.6. Aktualizacja dokumentu rządowego pt. "Preferowane kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki" oraz stworzenie preferencji w przydziale środków finansowych z budżetu nauki dla projektów badawczych oraz prac rozwojowych realizowanych w celu rozwiązania priorytetowych zadań na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki

4.1.7. Doskonalenie i upowszechnianie zasad kredytowania przez banki prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii - określonych w dokumencie rządowym pt. "Preferowane kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki", przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 stycznia 1996 r. - podejmowanych przez krajowe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.

Stworzy to krajowym jednostkom naukowym i jednostkom badawczo-rozwojowym lepsze warunki do podejmowania i samofinansowania kosztów opracowania technologii wydatnie podnoszących konkurencyjność.

4.1.8. Zwiększanie środków na finansowanie projektów celowych, projektów celowych zamawianych, projektów badawczych zamawianych, strategicznych programów rządowych lub programów wieloletnich, doskonalenie zasad i trybu ich przyznawania pod kątem praktycznego wykorzystania wyników badań oraz opracowanie zasad wykonywania nadzoru i kontroli przebiegu tych projektów lub programów.

4.1.9. Wdrożenie systemu wspierania - ze środków budżetu nauki - jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych i podmiotów działających na rzecz nauki, przystępujących do Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej na lata 1998-2002 oraz uczestniczących w realizacji zadań tego programu. Uruchomienie systemu informacji i pomocy eksperckiej, dotyczącej korzystania ze środków zagranicznych przeznaczonych na badania naukowe i prace rozwojowe, zwłaszcza w ramach 5 P.R.

4.1.10. Doskonalenie i rozwijanie systemu promocji i upowszechnienia osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym.

Sprawny system promocji i upowszechnienia osiągnięć naukowych i technologicznych (np. branżowe giełdy technologiczne, targi i wystawy krajowe i zagraniczne, konkursy, itp.) ma bezpośredni wpływ na innowacyjność gospodarki i efektywność badań.

4.1.11. Upowszechnianie wśród młodzieży szkół średnich i wyższych problematyki innowacyjności gospodarki oraz stworzenie preferencji w przydziale środków z budżetu nauki dla projektów badawczych oraz prac rozwojowych z zakresu rozwijania w procesie edukacyjnym kreatywności młodzieży na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki.

4.1.12. Zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Zastosowanie do tych jednostek ogólnie obowiązujących przepisów, dotyczących jednostek badawczo-rozwojowych.

4.1.13. Prace nad koncepcją i założeniami jednego aktu ustawowego o działalności badawczo-rozwojowej.

4.2. Propozycje rozwiązań w sferze gospodarki.

4.2.1. Zwiększenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych.

W związku z proponowaną od dnia 1 stycznia 2000 r. likwidacją ulg inwestycyjnych oraz z aktualnie dużym zużyciem technicznym i moralnym maszyn i urządzeń, przyśpieszona amortyzacja środków trwałych stworzy warunki do alokacji środków finansowych dla unowocześniania przedsiębiorstw.

4.2.2. Utrzymanie obowiązującego zwolnienia od podatku dochodowego dla podatników prowadzących działalność pozarolniczą, w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Istota częściowego zwolnienia podatkowego polega na tworzeniu warunków wspomagających samofinansowanie prac zmierzających bądź do modernizacji i wzmocnienia gospodarstwa rolnego, bądź do rozwinięcia działalności pozarolniczej.

4.2.3. Usprawnienie procedur uzyskiwania poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu bankowego ze środków budżetu państwa.

Według przedsiębiorców zbyt skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskiwania poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu bankowego ze środków budżetu państwa na wdrażanie nowych technologii zniechęcają ich do występowania o nie, obniżając poziom techniczny i konkurencyjność tych podmiotów.

4.2.4. Kontynuacja działań na rzecz utworzenia systemu ubezpieczeń przed ryzykiem wdrażania nowych technologii, w tym postępu biologicznego i technicznego w rolnictwie.

4.2.5. Wprowadzenie gwarancji Skarbu Państwa dla ubezpieczeń kontraktów eksportowych, gdy odnoszą się one do nowych technologii będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z opinią przedsiębiorców i jednostek naukowych, wprowadzenie uzyskiwania gwarancji Skarbu Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych jest istotnym warunkiem zwiększenia eksportu osiągnięć naukowych i technicznych.

4.2.6. Zwiększenie wykorzystania części badawczych strategicznych programów rządowych - ustanawianych przez Radę Ministrów - w celu rozwiązywania zasadniczych problemów rozwoju gospodarczego kraju.

4.2.7. Ustawiczne doskonalenie, promocja i upowszechnianie zasad gospodarowania dobrami intelektualnymi jako warunku intensywnego rozwoju polskich przedsiębiorców.

Ochrona własności, w tym zwłaszcza ochrona własności intelektualnej, stanowi jeden z podstawowych kanonów współpracy międzynarodowej w gospodarce wolnorynkowej.

Dotychczas jednak poziom świadomości dotyczącej tej problematyki, tak wśród twórców jak i przedsiębiorców, jest niezadowalający.

4.3. Propozycje strukturalne.

4.3.1. Wspieranie inicjatyw regionalnych na rzecz rozwoju regionalnych systemów innowacyjnych - według "Programu wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii", przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 4 marca 1997 r.

Wsparcie dotyczy podejmowania i koordynacji działań innowacyjnych obejmujących w szczególności edukację i informację, badania naukowe i prace rozwojowe, transfer technologii, pośrednictwo między twórcami i przedsiębiorcami, rozwój przedsiębiorczości.

Szczególnym celem jest wzrost innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

4.3.2. Najważniejsze kierunki działań to:

Założenia są dokumentem otwartym. Jego zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzone stosownymi postanowieniami Rady Ministrów.HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

 
Lp
Zadanie
Forma realizacji
Termin realizacji
Instytucja odpowiedzialna za realizację
Instytucje współpracujące
Skutki finansowe
1
2
3
4
5
6
7
1. Opracowanie nowych rozwiązań prawnych dla restrukturyzacji, w tym prywatyzacji jednostek badawczo-rozwojowych. 1. Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem tworzenia i działalności państwowych instytutów badawczych (PIB). Opracowanie projektu IV kw. 1999 r. KBN właściwi ministrowie Nie przewiduje się wydatków ze środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę. Ewentualne wydatki z innych "Działów" nie są możliwe do oszacowania na obecnym etapie.
    2. Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.  Opracowanie projektu III kw. 1999 r. wykonano KBN właściwi ministrowie Bez skutków finansowych.
2. Utrzymanie obowiązującego zwolnienia od podatku dochodowego dla podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa i naukowo-techniczna, z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz spółek. Zmiana ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późn. zmianami). IV. kw. 1999 r. MF, KBN właściwi ministrowie Bez skutków finansowych w stosunku do 1999 r.
3. Stworzenie preferencji w przydziale środków finansowych z budżetu nauki dla projektów badawczych oraz prac rozwojowych realizowanych w celu rozwiązania priorytetowych zadań na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki, w tym aktualizacja dokumentu rządowego pt. "Preferowane kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki". 1. W ramach rozporządzenia Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. I kw. 2000 r. KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
    2. Uaktualnienie dokumentu rządowego pt. "Preferowane kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki". I kw. 2000 r. KBN właściwi ministrowie Bez skutków finan-sowych.
4. Doskonalenie i upowszechnianie zasad kredytowania przez banki prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii podejmowanych przez krajowe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe. Opracowanie i upowszechnienie informacji na temat możliwości i zasad pozyskiwania kredytów przez jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe na opracowywanie nowych technologii wydatnie podnoszących konkurencyjność gospodarki. IV kw. 1999 r. KBN i zainteresowane banki właściwi ministrowie Bez skutków finan-sowych.
5. Zwiększenie środków na finansowanie projektów celowych, projektów celowych zamawianych, projektów badawczych zamawianych, strategicznych programów rządowych lub programów wieloletnich, doskonalenie zasad i trybu ich przyznawania pod kątem praktycznego wykorzystania wyników badań oraz opracowanie zasad wykonywania nadzoru i kontroli przebiegu tych projektów. 1. Zwiększenie środków na odpowiednie strumienie finansowania nauki. Corocznie KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
    2. Doskonalenie zasad i trybu przyznawania środków na finansowanie projektów w ramach rozporządzenia Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę. II kw. 2000 r. KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
    3. Opracowanie zasad wykonywania nadzoru i kontroli przebiegu projektów w ramach rozporządzenia Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN. II kw. 2000 r.
- / -
- - -
- / -
6. Wdrożenie systemu wspierania - ze środków budżetu nauki - jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych i podmiotów działających na rzecz nauki, przystępujących do Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej na lata 1998-2002 oraz uczestniczących w realizacji zadań tego programu. Uruchomienie systemu informacji i pomocy eksperckiej, dotyczącej korzystania ze środków zagranicznych przeznaczonych na badania naukowe i prace rozwojowe, zwłaszcza w ramach 5 P.R. 1. Podjęcie uchwały Komitetu Badań Naukowych w sprawie finansowania ze środków budżetu nauki jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych i podmiotów działających na rzecz nauki, przystępujących do Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej na lata 1998-2002 oraz uczestniczących w realizacji zadań tego programu. III kw. 1999 r. wykonano KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
    2. Utworzenie punktów informacyjnych oraz określenie zadań dla tych punktów i niezbędnych środków finansowych do ich działalności.  IV kw. 1999 r. KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
7. Doskonalenie systemu promocji i upowszechniania osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym.  1. Dofinansowywanie przez KBN krajowych i zagranicznych wystaw i giełd technologicznych, na których prezentowane są osiągnięcia jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Upowszechnianie informacji naukowej i technicznej. Corocznie Zadanie ciągłe KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
    2. Dofinansowywanie przez ATT wdrożeń osiągnięć naukowych i technicznych. Corocznie Zadanie ciągłe ATT
- - -
W ramach środków finansowych będących w dyspozycji ATT.
8. Wprowadzenie prawnego obowiązku dostarczania do bazy danych SYNABA informacji o rozpoczętych, prowadzonych i zrealizowanych badaniach naukowych i pracach rozwojowych finansowanych ze środków budżetowych. Zmiana ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, upoważnienie Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN do szczegółowego uregulowania tej sprawy. III kw. 1999 r. wykonano KBN
- - -
Bez skutków finan-sowych.
9. Upowszechnienie wśród młodzieży szkół średnich i wyższych problematyki innowacyjności gospodarki oraz stworzenie preferencji w przydziale środków z budżetu nauki dla projektów badawczych i prac rozwojowych z zakresu rozwijania w procesie edukacyjnym kreatywności młodzieży na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. 1. Przygotowanie dla szkół średnich i wyższych programów uwzględniających problematykę innowacyjności gospodarki. IV kw. 2000 r. MEN właściwi ministrowie W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na edukację.
    2. Stworzenie preferencji w przydziale środków z budżetu nauki dla projektów badawczych i prac rozwojowych, dotyczących rozwijania kreatywności młodzieży na rzecz innowacyjności gospodarki. Zadanie ciągłe KBN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
10. Zmiana zasad działania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (zastosowanie do wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych przepisów ogólnych, dotyczących jednostek badawczo-rozwojowych). IV kw. 1999 r. KBN, MON właściwi ministrowie Skutki finansowe do oszacowania przez MON.
11. Zwiększenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Zmiana ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późn. zmianami). IV. kw. 1999 r. MF właściwi ministrowie Skutki finansowe może oszacować jedynie Ministerstwo Finansów
12. Utrzymanie obowiązującego zwolnienia od podatku dochodowego dla podatników prowadzących działalność pozarolniczą - w części przeznaczonej na działalność rolniczą. Zmiana ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późn. zmianami). IV. kw. 1999 r. MF MRiGŻ Bez skutków finan-sowych w stosunku do 1999 r. 
13. Usprawnienie procedur uzyskiwania poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu bankowego ze środków budżetu państwa. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Po ustaleniu ostatecznego zakresu ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzoro-waniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. MF, BGK
- - -
Bez skutków finan-sowych.
14. Objęcie inwestorów systemem ubezpieczeń przed ryzykiem wdrażania nowych technologii, w tym postępu biologicznego i technicznego w rolnictwie. Opracowanie i wprowadzenie systemu ubezpieczeń. II kw. 2000 r. KBN instytucje odpowiedzialne za problematykę ubezpieczeń, MRiGŻ Bez skutków finansowych.
15. Wprowadzenie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ubezpieczeń kontraktów eksportowych, gdy odnoszą się one do nowych technologii będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych. II kw. 2000 r. KUKE KBN Na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie ewentualnych skutków finansowych.
16. Zwiększenie wykorzystania części badawczych strategicznych programów rządowych - ustanawianych przez Radę Ministrów - w celu rozwiązywania zasadniczych problemów rozwoju gospodarczego kraju. Opracowanie projektów strategicznych programów rządowych. III kw. 2000 r. właściwi ministrowie i kierownicy centralnych organów administracji rządowej - w części dotyczącej gospodarki, Minister Nauki - Przewodniczący KBN - w części badawczo-rozwojowej W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
17. Doskonalenie, promocja i upowszechnianie zasad gospodarowania dobrami intelektualnymi. Opracowanie i upowszechnienie informacji o zasadach gospodarowania dobrami intelektualnymi. IV kw. 1999 r. Potem zadanie ciągłe UP, MKiDN
- - -
W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na naukę.
18. Wspieranie inicjatyw regionalnych na rzecz rozwoju regionalnych systemów innowacyjnych. 1. Kontynuacja realizacji "Programu wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii". III kw. 2000 r. MG właściwi ministrowie, wojewodowie Skutki finansowe do oszacowania przez Ministra Gospodarki.
    2. Przygotowanie informacji o tworzeniu i funkcjonowaniu sieci regionalnych ośrodków koordynacji działań innowacyjnych, obejmujących sferę nauki, prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii wraz z pośrednictwem między twórcami i przedsiębiorcami, wspieraniem przedsiębiorczości oraz edukacją. IV kw. 2000 r. wojewodowie, marszałkowie Sejmików Wojewódzkich KBN, MG W ramach środków pozostających w dyspozycji wojewodów i marszałków Sejmików Wojewódzkich.
19. Prace nad koncepcją i założeniami jednego aktu ustawowego o działalności badawczo-rozwojowej. Prace studialne nad koncepcją i założeniami projektu ustawy o działalności badawczo-rozwojowej. IV kw. 2002 r. KBN, MG właściwi ministrowie Bez skutków finan-sowych.

Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2000  roku BACK