ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

PIONIER — zaproszenie do współpracy

W bieżącym roku Komitet Badań Naukowych zakończy realizację "Programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych" przyjętego 15 marca 1995 r. Jest on elementem strategii realizowanej przez KBN od 1991 roku. W ramach jej realizacji w latach 1991—1999 Komitet Badań Naukowych przeznaczył na rozwój infrastruktury informatycznej dla nauki łącznie prawie 465 mln złotych.

Efekty są widoczne, a wręcz namacalne, jako:

Większość sieci MAN posiada koncesje operatorskie, co oznacza, że mogą świadczyć usługi transmisji danych dla dowolnych klientów we własnym regionie. Główne ośrodki połączone są łączami o przepustowości 34 Mbit/s. Jednostki nauki mogą korzystać z łącza zagranicznego sieci POL–34 z Poznania do Frankfurtu nad Menem o przepustowości 45 Mbit/s, z czego 24 Mbit/s to łącze do Stanów Zjednoczonych, a pozostałe 21 Mbit/s — do europejskiej sieci akademickiej TEN–155. Centra KDM udostępniają zasoby oprogramowania i naukowe bazy danych, które przez sieć dostępne są nie tylko dla całego środowiska naukowego w kraju.

Program rozwoju infrastruktury informatycznej na najbliższe 5 lat został zaakceptowany przez KBN w dniu 29 czerwca 2000 r. Główne cele zostały sformułowane jako:

Cele te mają być realizowane przez konsorcja naukowe z udziałem podmiotów gospodarczych, organów administracji przy założeniu współfinansowania osiągania wymienionych celów. Komitet Badań Naukowych będzie dofinansowywał realizację celów programu, korzystając z istniejących zasad i trybów przydzielania środków: Podjęcie decyzji o wyborze wniosku, czyli konkretnych propozycji zakresu, metod realizacji, skutków finansowych oraz wykonawców i realizatorów tych tematów, odbywać się będzie na zasadzie konkursu wniosków. W realizacji powinna być przyjęta w miarę możliwości zasada równoległości osiągania celów przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju regionów. Program nie naruszy obecnie obowiązujących zasad użytkowania infrastruktury informatycznej przez środowisko naukowe. Dla nadzoru realizacji programu powołane zostanie odrębne ciało, w którego skład wejdą wybrani przedstawiciele inwestorów i podmiotów gospodarczych będących wykonawcami projektów celowych.

Projekty celowe obejmują ważne ze względów społeczno–gospodarczych prace badawczo–rozwojowe, realizowane na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej lub organów samorządu terytorialnego. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego może złożyć podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, spółka z udziałem zagranicznym wdrażająca rozwiązania technologiczne i organizacyjne, powstałe w wyniku krajowych badań naukowych lub prac badawczo–rozwojowych, jednostka naukowa lub badawczo–rozwojowa, która posiada własny zakład doświadczalny, naczelny lub centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub organ samorządu terytorialnego. Zgłaszający wniosek o dofinansowanie projektu, zwany "wykonawcą", jest odpowiedzialny za wykonanie projektu i wykorzystanie uzyskanych wyników. Wykonawca wskazuje realizatora prac badawczo–rozwojowych, którym może być jednostka naukowa, jednostka badawczo–rozwojowa lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność uznaną przez właściwy zespół komisji KBN za działalność naukową, badawczo–rozwojową albo innowacyjną w zakresie nauki i techniki. W ramach projektu celowego KBN może dofinansować do 50%, a szczególnie uzasadnionych przypadkach — do 70% planowanych nakładów na prace badawczo–rozwojowe, które mogą obejmować badania stosowane, których wyniki są niezbędne do rozwiązania zadań praktycznych oraz prace rozwojowe, prowadzone w celu wykorzystania wyników tych badań (opracowanie nowych lub zmodernizowanych materiałów, urządzeń, procesów lub metod technologicznych, sporządzenie dokumentacji konstrukcyjnej lub technologicznej, wykonanie instalacji doświadczalnej lub prototypu nowo zaprojektowanego wyrobu albo innego urządzenia, przeprowadzenie prób i badań przy użyciu instalacji lub prototypu albo opracowanej nowej technologii według sporządzonej dokumentacji, dokonanie oceny przydatności nowego wyrobu oraz jego charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej). W ramach projektu KBN nie dofinansowuje prac wdrożeniowo–inwestycyjnych. Kryteria i tryb przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie projektów celowych dostępne są w sieci Internet pod adresem: http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/db/celiso.htm

Projekty celowe zamawiane obejmują ważne ze względów społeczno–gospodarczych prace badawczo–rozwojowe realizowane na zlecenie organów administracji rządowej. Wniosek o ustanowienie projektu celowego zamawianego może złożyć naczelny lub centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, po uzyskaniu opinii naczelnego organu administracji rządowej właściwego ze względu na tematykę projektu. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za wykorzystanie wyników projektu. Wykonawca lub współwykonawcy projektu, są wyłaniani w drodze otwartego konkursu ofert, który jest ogłaszany w dzienniku "Rzeczpospolita". Oferty w konkursie mogą składać kierownicy jednostek naukowych lub badawczo–rozwojowych wraz z kierownikami zespołu badawczego oraz kierownicy podmiotów prowadzących udokumentowaną działalność na rzecz badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych. Podobnie jak w przypadku projektu celowego, w ramach projektu celowego zamawianego KBN może dofinansować badania stosowane, których wyniki są niezbędne do rozwiązania zadań praktycznych oraz prace rozwojowe, prowadzone w celu wykorzystania wyników tych badań. Przedsięwzięcia wdrożeniowo–inwestycyjne związane z wprowadzeniem do praktyki społecznej lub gospodarczej wyników prac badawczo–rozwojowych nie mogą być dofinansowane przez KBN. Kryteria i tryb przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie projektów celowych zamawianych dostępne są w sieci Internet pod adresem: http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/db/zamiso.htm

Na podstawie zaakceptowanego przez KBN projektu programu PIONIER powstanie dokument programowy zawierający cele rozwoju infrastruktury informatycznej oraz szczegółowy opis wskazanych powyżej sposobów ich realizacji. Już teraz jednak Komitet Badań Naukowych zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze oraz organy administracji rządowej i samorządowej do współpracy w realizacji programu PIONIER. Projekt jest dostępny w sieci Internet pod adresami:

Dodatkowych informacji udziela również Departament Systemów Informatycznych KBN, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53, tel.: 022/625-42-25, 625-51-51, fax: 022/625-42-65, e–mail: di@kbn.gov.pl

 

Małgorzata Kozłowska

Podsekretarz Stanu
w Komitecie Badań Naukowych

Warszawa, 7 lipca 2000 r.
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2000  roku


BACK