ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Inauguracyjne posiedzenie Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego

8 lutego 2001 r. w siedzibie Komitetu Badań Naukowych odbyło się, z udziałem Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, prof. Andrzeja Wiszniewskiego oraz podsekretarz stanu w KBN Małgorzaty Kozłowskiej, inauguracyjne posiedzenie Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego, które - zgodnie z punktem 5. zapisu do protokołu z posiedzenia Rady Ministrów z 28 listopada 2000 r. - utworzył Minister Nauki. To multidyscyplinarne ciało doradcze Rady Ministrów złożone z niezależnych ekspertów z różnych dziedzin i sektorów gospodarki, życia społecznego, władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu za zadanie ma między innymi przygotowywanie ocen i inicjatyw działań w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

Na wstępie minister Wiszniewski powitał zebranych i wręczył członkom Forum akty nominacji.

W trakcie spotkania przekazano zebranym informacje o inicjatywach i programach w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce oraz w ramach 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Odbyła się również dyskusja dotycząca zadań Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz ustalenia trybu prac Forum. Postanowiono powołać 9 zespołów roboczych (w pracach bieżących Forum będzie pracować za pomocą zespołów) oraz ustalono harmonogram pracy. Do końca kwietnia oceniony zostanie projekt zbiorczego planu rozwoju teleinformatyki i jej zastosowań w administracji rządowej który przygotuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś do końca maja br. ocenie poddany zostanie projekt "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 - 2006 - ePolska" przygotowywany przez Ministerstwo Łączności. Uzgodniono, że Forum w pełnym składzie będzie się spotykać nie rzadziej niż raz na kwartał, między innymi oceniając działania w zakresie realizacji zadań i problemów objętych dokumentem "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce" (tekst dostępny ze strony http://www.kbn.gov.pl/cele/index.html).

Ostatnia modyfikacja: 8  lutego  2001 rokuBACK