ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego

Zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów podjętymi podczas posiedzenia w dniu 28 listopada 2000 r. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych powołał Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego - multidyscyplinarne ciało doradcze Rady Ministrów, którego zadaniem jest m.in. opiniowanie strategii przygotowywanych w ramach realizacji "Celów i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce" oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także inicjowanie nowych zadań w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Pracom Forum, w którego skład weszli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji samorządów lokalnych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką społeczeństwa informacyjnego, przewodniczy Minister Nauki.
Pierwsze posiedzenie Forum odbyło się w dniu 8 lutego 2001 r.
 
o Dokumenty programowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego
o Raporty o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
o Raport o stanie realizacji Planu działań "eEurope+" w krajach kandydujących", Ljubljana 3-4 czerwca 2002 r.
o Wnioski konferencji "Information Society - Connecting Europe"
o Informacje o prowadzonych działaniach administracji publicznej na rzecz społeczeństwa informacyjnego - prezentacje przedstawione podczas spotkania Forum w dniu 19.12.2001
o Europejska Konferencja Ministerialna "Społeczeństwo Informacyjne: Przyspieszenie Integracji Europejskiej", Warszawa, 11-12 maja 2000 r. (strona w języku angielskim)

Ostatnia modyfikacja: 22 października 2002 rokuBACK