ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Zapis do protokołu z posiedzenia Rady Ministrów


Rada Ministrów przyjęła stanowisko w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jako uzupełnienie tego do stanowiska Rada Ministrów na wniosek Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz Ministra Łączności przyjęła dokument programowy pt.: "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", który zostanie przekazany Sejmowi i zobowiązała:

  1. wszystkich członków Rady Ministrów do przygotowania do 31 stycznia 2001 r. planów informatyzacji podległych im urzędów, zawierających harmonogram realizacji zadań oraz oszacowanie koniecznych nakładów i wskazanie źródeł ich finansowania,
  2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do opracowani do 30 kwietnia 2001 r., zbiorczego planu rozwoju teleinformatyki i jej zastosowań w administracji rządowej z uwzględnieniem planów cząstkowych resortów,
  3. ministrów wskazanych w dokumencie do przygotowania do  31 marca 2001 r. cząstkowych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w działach administracji im podległych na lata 2001–2006, zawierających analizę stanu aktualnego, harmonogram realizacji zadań niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych celów oraz oszacowanie koniecznych nakładów i wskazanie źródeł ich finansowania,
  4. Ministra Łączności do opracowania na podstawie strategii cząstkowych do  31 maja 2001 r. zbiorczej "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 - ePolska", zawierającej plan działań i oszacowanie skutków finansowych stworzonej na wzór podjętej przez Unię Europejską inicjatywy eEurope,
  5. Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do utworzenia w porozumieniu z zainteresowanymi resortami do  31 grudnia 2000 r. multidyscyplinarnego ciała doradczego złożonego z niezależnych ekspertów z różnych dziedzin i sektorów gospodarki, którego zadaniem będzie m. in. przygotowywanie inicjatyw w zakresie społeczeństwa informacyjnego i ocena realizacji strategii cząstkowych
  6. Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do monitorowania realizacji zadań oraz przedkładania odpowiednich informacji co kwartał Radzie Ministrów.
Warszawa, 28 listopada 2000 r.
Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2000 roku


BACK