ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Prawo telekomunikacyjne
- ustawa z dnia 21 lipca 2000 r.


Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu


                   USTAWA
               z dnia 21 lipca 2000 r.

               Prawo telekomunikacyjne


                   Dział I
                 Przepisy ogólne

                   Art. 1.
1. Ustawa określa zasady:
  1) wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu lub
   udostępnianiu usług telekomunikacyjnych oraz eksploatacji sieci
   telekomunikacyjnych, zwanej dalej "działalnością telekomunikacyjną",
  2) używania i kontroli używania urządzeń radiowych,
  3) funkcjonowania organów regulacyjnych w telekomunikacji,
  4) gospodarowania numeracją,
  5) gospodarowania zasobami widma częstotliwości fal radiowych oraz zasobami orbitalnymi.
2. Przepisy ustawy określają również:
  1) wymagania jakim muszą odpowiadać urządzenia telekomunikacyjne,
  2) wymagania jakim muszą odpowiadać urządzenia lub przedmioty w zakresie
   kompatybilności elektromagnetycznej,
  3) zasady wprowadzania do obrotu handlowego urządzeń lub przedmiotów
   objętych wymogami ustawy.
3. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla:
  1) zapewnienia powszechnego dostępu na całym terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej do usług telekomunikacyjnych,
  2) ochrony interesów użytkowników telekomunikacji,
  3) wspierania równoprawnej i efektywnej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  4) rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, integrującej
   usługi telekomunikacyjne, informacyjne i audiowizualne, umożliwiającej
   dostęp do ogólnoeuropejskich oraz światowych sieci i usług
   telekomunikacyjnych,
  5) zapewnienia ładu w gospodarce zasobami: numeracji, widma częstotliwości fal radiowych oraz orbitalnymi,
  6) ochrony interesu państwa w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

                   Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają:
  1) abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług
   telekomunikacyjnych, zawartej na piśmie z operatorem lub z podmiotem
   udostępniającym usługi telekomunikacyjne,
  2) aparatura - urządzenia zawierające podzespoły elektryczne lub
   elektroniczne, a także instalacje, kable i osprzęt,
  3) dzierżawa łączy telekomunikacyjnych - usługę telekomunikacyjną polegającą na zapewnianiu możliwości transmisji sygnałów pomiędzy określonymi punktami sieci telekomunikacyjnej, bez komutacji wykonywanej na żądanie użytkownika lub przez niego nadzorowanej i z zachowaniem tej samej postaci sygnałów: wejściowego i wyjściowego,
  4) eksploatacja sieci telekomunikacyjnych - faktyczne i bezpośrednie
   dysponowanie całością funkcji urządzeń i sieci zapewniających
   telekomunikację,
  5) infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, nie
   będące urządzeniami końcowymi, linie, kanalizację, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia
   telekomunikacji,
  6) interoperacyjność sieci - zdolność sieci telekomunikacyjnych do
   efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach,
  7) kompatybilność elektromagnetyczna - zdolność aparatury lub systemu do
   zadawalającego działania w jego środowisku elektromagnetycznym bez
   wywoływania ze swojej strony zakłóceń elektromagnetycznych o wartościach
   przekraczających odporność na zakłócenia elektromagnetyczne innej
   aparatury lub innych systemów występujących w tym środowisku,
  8) komutacja - zestawianie połączeń przez wybór docelowego punktu
   zakończenia sieci spośród wielu możliwych zakończeń sieci,
  9) międzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne - przepisy dotyczące zadań
   oraz zasad wykonywania służb radiokomunikacyjnych, określone w umowach
   międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską i ogłoszonych
   w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 10) numer alarmowy - skrócony numer, ustalony w ustawie lub w planie
   numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, przeznaczony dla
   inicjowania połączeń do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy,
 11) odporność na zakłócenia elektromagnetyczne - zdolność do działania
   zgodnie z przeznaczeniem bez ograniczania wykonywanych funkcji w obecności
   zakłóceń elektromagnetycznych,
 12) operator - przedsiębiorcę, uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów
   do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej, prowadzącego działalność polegającą na eksploatacji sieci
   publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej,
 13) operator publiczny - operatora wykonującego działalność telekomunikacyjną
   na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego,
 14) połączenie sieci telekomunikacyjnych - fizyczne i funkcjonalne połączenie
   sieci telekomunikacyjnych, eksploatowanych przez tego samego operatora lub
   przez różnych operatorów, w celu zapewniania telekomunikacji użytkownikom
   tych sieci lub świadczenia usług telekomunikacyjnych zarówno przez
   operatorów łączonych sieci, jak i przez inne podmioty mające dostęp do
   sieci,
 15) publiczna sieć telefoniczna - sieć publiczną stosującą techniki
   komutacji, wymagającą wykorzystania zasobów numeracji, zapewniającą między
   innymi:
   a) usługę telefoniczną,
   b) transmisję faksów,
   c) transmisję danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów,
  - pomiędzy zakończeniami sieci o stałej lokalizacji, zwaną dalej
   "stacjonarną publiczną siecią telefoniczną", albo pomiędzy zakończeniami
   sieci o zmiennej lokalizacji, zwaną dalej "ruchomą publiczną siecią
   telefoniczną",
 16) służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal
   radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w
   międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych,
 17) służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną, mającą
   na celu nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz
   indywidualne szkolenie, wykonywane w celach niezarobkowych przez
   uprawnione osoby wyłącznie dla potrzeb własnych,
 18) satelitarna stacja naziemna - urządzenie radiowe lub zestaw urządzeń
   radiowych, umieszczone na powierzchni Ziemi, przeznaczone do łączności z
   urządzeniami lub zestawami urządzeń, umieszczonymi na sztucznych
   satelitach Ziemi,
 19) sieć publiczna - sieć telekomunikacyjną, nie będącą siecią wewnętrzną,
   służącą do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 20) sieć telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne i linie
   telekomunikacyjne, zestawione i połączone w sposób umożliwiający przekaz
   sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci, za pomocą przewodów,
   fal radiowych bądĽ optycznych lub innych środków wykorzystujących energię
   elektromagnetyczną,
 21) sieć wewnętrzna - sieć telekomunikacyjną eksploatowaną przez podmiot
   wyłącznie dla własnych potrzeb lub założoną w budynkach niemieszkalnych
   usytuowanych na terenie jednej nieruchomości gruntowej,
 22) strefa numeracyjna - obszar geograficzny, dla którego ustalono wskaĽnik
   międzymiastowy w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci
   telefonicznych,
 23) telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisja informacji
   jakiejkolwiek natury, w szczególności: sygnałów, znaków, pisma, obrazów
   lub dĽwięków, za pomocą przewodów, fal radiowych bądĽ optycznych lub
   innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną,
 24) udostępnianie usług telekomunikacyjnych - działalność gospodarczą
   polegającą na zapewnianiu dostępu do usług telekomunikacyjnych
   świadczonych przez operatora,
 25) urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne lub jego podzespół
   przeznaczony do współpracy z siecią publiczną, dołączane bezpośrednio lub
   pośrednio do zakończenia sieci publicznej,
 26) urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne
   przeznaczone do zapewniania telekomunikacji,
 27) urządzenie radiowe - urządzenie telekomunikacyjne wykorzystujące fale
   radiowe,
 28) usługa międzynarodowa - usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji
   lub kierowaniu sygnałów do zakończenia sieci lub jej punktu nie będącego
   zakończeniem sieci, zlokalizowanego poza granicami Rzeczypospolitej
   Polskiej,
 29) usługa międzystrefowa - usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji
   lub kierowaniu sygnałów do zakończenia sieci zlokalizowanego w innej
   strefie numeracyjnej,
 30) usługa telefoniczna - usługę telekomunikacyjną polegającą na
   bezpośredniej transmisji, za pomocą sieci publicznej wykorzystującej
   technikę komutacji lub sieci publicznych wykorzystujących techniki
   komutacji, sygnałów mowy, w czasie rzeczywistym, w taki sposób, że każdy
   użytkownik może użyć urządzenia końcowego dołączonego do określonego
   zakończenia sieci dla komunikowania się z innym użytkownikiem innego
   urządzenia końcowego, dołączonego do innego zakończenia sieci,
 31) usługa telekomunikacyjna - działalność gospodarczą polegającą na
   transmisji lub kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych,
 32) użytkownik - podmiot korzystający z usług telekomunikacyjnych lub
   żądający ich świadczenia albo udostępnienia takich usług,
 33) użytkownik końcowy - podmiot korzystający z usług telekomunikacyjnych lub
   żądający ich świadczenia albo udostępnienia takich usług, dla zaspokojenia
   własnych potrzeb,
 34) zakłócenie elektromagnetyczne - każde zjawisko elektromagnetyczne, a w
   szczególności szum elektromagnetyczny, niepożądany sygnał
   elektromagnetyczny lub niepożądana zmiana właściwości środowiska
   propagacyjnego, prowadzące do naruszenia normalnej pracy aparatury lub
   systemu,
 35) zakończenie sieci - punkt sieci telekomunikacyjnej przeznaczony do
   zapewniania użytkownikowi dostępu do sieci,
 36) zasoby orbitalne - pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity
   satelitarne, które są lub mogą być wykorzystywane do umieszczania
   sztucznych satelitów Ziemi przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji.

                  Dział II
   Uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej oraz używania urządzeń
                  radiowych

                  Rozdział 1
                 Przepisy ogólne

                   Art. 3.
1. Z zastrzeżeniem art. 4 i art. 5, eksploatacja:
  1) publicznej sieci telefonicznej,
  2) sieci publicznej, przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania
   programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
 - wymaga posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego, zwanego dalej "zezwole-
 niem".
2. Zezwolenie uprawnia do świadczenia za pomocą sieci objętej zezwoleniem, na
 obszarze całego kraju, wszelkich usług telekomunikacyjnych, jeżeli:
  1) przepisy niniejszej ustawy nie stanowią o zakazie lub ograniczeniu
   świadczenia określonych rodzajów usług telekomunikacyjnych,
  2) operator posiada stosowne uprawnienia do dysponowania lub wykorzystywania
   wymaganych dla świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych:
   a) częstotliwości, kanałów częstotliwości lub zakresów częstotliwości,
    zwanych dalej "częstotliwościami",
   b) zasobów orbitalnych,
   c) zakresów numeracji oraz wskaĽników obszarów, sieci telekomunikacyjnych
    lub usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej "numeracją",
   d) znaków identyfikujących abonenta albo zakończenie sieci, w
    szczególności adresów, kodów lub haseł, zwanych dalej "znakami
    identyfikującymi abonenta",
  3) w zezwoleniu nie ograniczono obszaru działalności telekomunikacyjnej lub
   rodzaju usług telekomunikacyjnych jakie mogą być świadczone w sieci
   objętej zezwoleniem.
3. Wykonywanie w sieci publicznej działalności telekomunikacyjnej nie objętej
 zezwoleniem wymaga pisemnego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji
 Telekomunikacji, zwanego dalej "Prezesem URT", co najmniej na 28 dni przed
 planowanym terminem rozpoczęcia tej działalności.
4. Z zastrzeżeniem art. 4 i art. 6, używanie urządzeń radiowych wymaga
 posiadania pozwolenia radiowego, zwanego dalej "pozwoleniem".

                   Art. 4.
1. Przepisów art. 3 nie stosuje się do wykonywania działalności
 telekomunikacyjnej oraz używania urządzeń radiowych przez:
  1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne nadzorowane lub
   podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne
   nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - dla
   własnych potrzeb,
  2) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw
   wewnętrznych - w odniesieniu do sieci telefonicznej eksploatowanej przez
   te jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu,
   Kancelarii Senatu i administracji rządowej,
  3) jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych
   zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska
   jest stroną - na czas pobytu,
  4) jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa - dla własnych potrzeb,
  5) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw
   zagranicznych - dla własnych potrzeb,
  6) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje
   specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych,
   korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i
   zwyczajów międzynarodowych, mające swe siedziby na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie związanym z działalnością
   dyplomatyczną tych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 2,
  7) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb.
2. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe
 warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz używania urządzeń
 radiowych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 6, członków ich
 personelu, jak również inne osoby zrównane z nimi, uwzględniając normy prawa
 międzynarodowego oraz zakres zadań związanych z prowadzeniem działalności
 dyplomatycznej.
3. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, w
 porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, mogą w zakresie
 swoich właściwości określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
 wykonywania działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 -
 3, a także używania urządzeń radiowych przez podległe, nadzorowane i
 podporządkowane jednostki organizacyjne oraz jednostki wymienione w ust. 1
 pkt 3, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te jednostki.
4. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
 zasady wykonywania działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1
 pkt 4, a także używania urządzeń radiowych przez jednostki organizacyjne
 Urzędu Ochrony Państwa, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te
 jednostki.

                   Art. 5.
1. Nie wymaga zezwolenia eksploatacja:
  1) publicznej sieci telefonicznej, której infrastruktura telekomunikacyjna
   oraz wszystkie zakończenia są zlokalizowane w całości na obszarze jednej
   gminy,
  2) stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wykorzystującej zasoby
   numeracji udostępnione przez operatora publicznego na podstawie umów, o
   których mowa w art. 101,
  3) sieci publicznej założonej w jednym budynku mieszkalnym, przeznaczonej do
   rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub
   telewizyjnych.
2. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 rodzaje działalności telekomunikacyjnej spełniającej kryteria określone w
 art. 3 ust. 1, której wykonywanie nie wymaga zezwolenia, dążąc do
 zmniejszania zakresu działalności telekomunikacyjnej wykonywanej na podstawie
 zezwolenia.
3. Zezwolenia udzielone na wykonywanie działalności telekomunikacyjnej, o
 której mowa w ust. 2, tracą moc w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
 Działalność telekomunikacyjna objęta tymi zezwoleniami może być wykonywana
 nadal, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

                   Art. 6.
1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przewidzianych wyłącznie
 do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urządzeń radiowych, umożliwiających
 odbiór w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służb
 radiokomunikacyjnych, które prowadzą przekaz informacji nie przewidzianych do
 publicznego odbioru.
3. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-
 odbiorczego:
  1) używanego w zagranicznej służbie radiokomunikacyjnej lotniczej lub
   morskiej i żeglugi śródlądowej zgodnie z międzynarodowymi przepisami
   radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania
   przez właściwy do tego organ krajowy lub zagraniczny,
  2) używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z
   międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie
   zostało dopuszczone do używania przez właściwy do tego organ krajowy lub
   zagraniczny, na okres nie przekraczający 3 miesięcy,
  3) końcowego, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy
   częstotliwości oraz dopuszczonego do używania przez właściwy do tego organ
   krajowy lub zagraniczny:
   a) dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej operatora
    publicznego,
   b) służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w
    tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem morskim lub żeglugi
    śródlądowej albo statkiem powietrznym, przytwierdzonego w sposób trwały
    do tego pojazdu lub statku.
4. Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia,
 rozszerzyć zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
 które mogą być używane bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby
 rodzajów takich urządzeń.
5. Pozwolenia dotyczące urządzeń, o których mowa w ust. 4, tracą moc w dniu
 wejścia w życie rozporządzenia. Urządzenia radiowe objęte tymi pozwoleniami
 mogą być używane nadal, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

                  Rozdział 2
             Zezwolenie telekomunikacyjne

                   Art. 7.
1. Organem właściwym w sprawach zezwoleń jest Prezes URT.
2. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
 2, wszczyna się na pisemny wniosek, który powinien zawierać:
  1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
  2) numer w rejestrze przedsiębiorców,
  3) określenie rodzaju i zakresu działalności telekomunikacyjnej, na którą ma
   być wydane zezwolenie.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór
 wniosku o wydanie zezwolenia oraz tryb jego składania, a także rodzaje
 dokumentów wymagane przy rozstrzyganiu wniosku, uwzględniając zakres
 informacji niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy.

                   Art. 8.
1. Prezes URT wydaje zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2,
 operatorowi uprawnionemu na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania
 działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który
 zamierza wykonywać działalność telekomunikacyjną określoną w art. 3 ust. 1
 pkt 2, jeżeli nie zachodzą:
  1) przewidziane niniejszą ustawą okoliczności uzasadniające odmowę
   udzielenia rezerwacji częstotliwości,
  2) uzasadnione okoliczności prowadzące do:
   a) zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i
    porządku publicznego,
   b) naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
    stroną,
   c) zakłócania pracy innych urządzeń telekomunikacyjnych i sieci
    telekomunikacyjnych.
2. Odmowa wydania zezwolenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt
 2 lit. a), następuje po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej lub
 Szefa Urzędu Ochrony Państwa, w zakresie ich właściwości. Opinia Ministra
 Obrony Narodowej lub Szefa Urzędu Ochrony Państwa stwierdzająca, że zachodzą
 okoliczności prowadzące do zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 nie wymaga uzasadnienia.
3. Zezwolenia wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat oraz nie
 dłuższy niż 25 lat, chyba że wnioskodawca zamierza wykonywać działalność
 przez krótszy okres.

                   Art. 9.
Do wydawania i odmowy wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 i art. 8.

                  Art. 10.
1. W zezwoleniu określa się:
  1) uprawnionego operatora oraz jego siedzibę i adres,
  2) rodzaj sieci objętej zezwoleniem,
  3) okres ważności.
2. W zezwoleniu można określić:
  1) rodzaje usług telekomunikacyjnych jakie mogą być świadczone w sieci
   objętej zezwoleniem, w przypadku:
   a) gdy wnioskodawca zamierza świadczyć usługi telekomunikacyjne w zakresie
    węższym niż to wynika z przeznaczenia sieci,
   b) o którym mowa w art. 142 ust. 4 oraz w art. 146 ust. 2,
  2) obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna objęta
   zezwoleniem, jeżeli wnioskodawca nie zamierza prowadzić działalności na
   obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 3, a także w przypadku, o
   którym mowa w art. 142 ust. 4,
  3) zakres wykonywania obowiązków lub zadań przewidzianych ustawą,
  4) termin rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  5) okres ważności.
3. W przypadku, gdy zezwolenie dotyczy eksploatacji publicznej sieci
 telefonicznej, obszar na którym będzie wykonywana działalność
 telekomunikacyjna powinien być spójny.
4. W zezwoleniu można podać opis sieci publicznej objętej zezwoleniem, w
 zakresie wynikającym z wniosku.
5. Zezwolenie może zawierać rezerwację częstotliwości, przydział numeracji lub
 znaków identyfikujących abonenta.
6. Zezwolenie jest jawne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
7. Prezes URT ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji, zwanym
 dalej "Biuletynem URT", wykaz udzielonych zezwoleń, nie rzadziej niż raz w
 roku kalendarzowym.

                  Art. 11.
1. Nie można odmówić ponownego wydania zezwolenia na wniosek uprawnionego
 operatora, złożony nie póĽniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ważności
 zezwolenia, jeżeli w okresie jego wykonywania nie wystąpiły okoliczności
 uzasadniające odmowę wydania, cofnięcie lub ograniczenie zakresu zezwolenia.
2. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe zasady zmieniania warunków określonych w zezwoleniach, przez
 zniesienie ograniczeń określonego rodzaju lub rozszerzenie zakresu wydanych
 zezwoleń, mając na uwadze przyspieszenie procesu dostosowania udzielonych
 uprawnień do zmian przepisów związanych z liberalizacją rynku
 telekomunikacyjnego.

                  Art. 12.
1. Prezes URT cofa zezwolenie, jeżeli:
  1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące operatorowi wykonywania
   działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
  2) operator przestał spełniać warunki określone przepisami prawa wymagane do
   uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4,
  3) operator nie usunął, w wyznaczonym terminie, stanu faktycznego lub
   prawnego niezgodnego z przepisami prawa.
2. Prezes URT może cofnąć zezwolenie albo ograniczyć przedmiot lub obszar
 działalności, jeżeli:
  1) operator narusza przepisy ustawy,
  2) operator narusza warunki zezwolenia lub innych decyzji wydanych na
   podstawie ustawy,
  3) podjęto decyzję o likwidacji lub ogłoszono upadłość operatora,
  4) operator uchyla się od uiszczania opłat przewidzianych w ustawie.
3. Prezes URT może ograniczyć przedmiot lub obszar działalności, jeżeli
 operator nie zapewnia ciągłości świadczenia usług powszechnych.
4. W przypadku, gdy operator przestał spełniać warunek określony w art. 8 ust.
 1 pkt 2 lit. a), zezwolenie cofa się na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub
 Szefa Urzędu Ochrony Państwa, w zakresie ich właściwości. Wniosek Ministra
 Obrony Narodowej lub Szefa Urzędu Ochrony Państwa nie wymaga uzasadnienia.
5. Z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki oraz zdarzeń nieodwracalnych,
 decyzja o cofnięciu zezwolenia albo o ograniczeniu przedmiotu, zakresu lub
 obszaru działalności, może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu operatora do
 usunięcia przyczyn uzasadniających wydanie takich decyzji.
6. Decyzja o cofnięciu zezwolenia albo o ograniczeniu przedmiotu lub obszaru
 działalności może określać warunki dotyczące zachowania ciągłości świadczenia
 usług telekomunikacyjnych.
7. O zamiarze zastosowania przepisów ust. 1-6 wobec operatorów, którym wydano
 zezwolenie na eksploatację sieci telekomunikacyjnych przeznaczonych do
 rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub
 telewizyjnych, Prezes URT informuje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
 i Telewizji.

                  Art. 13.
1. W zezwoleniu można nałożyć na spółkę obowiązek każdorazowego zgłaszania
 Prezesowi URT przypadków wejścia w posiadanie przez jednego akcjonariusza
 prawa do ponad 10%, 30%, 50% głosów na walnym zgromadzeniu, w terminie 14 dni
 od powzięcia wiadomości w tej sprawie.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zgromadzenia wspólników oraz
 nabywania lub obejmowania udziałów albo praw z udziałów.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990
 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
 konsumentów (Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547).

                  Rozdział 3
          Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej

                  Art. 14.
1. Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej nie wymagającej zezwolenia,
 wykonywanej w sieci publicznej, zwane dalej "zgłoszeniem", powinno zawierać:
  1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
  2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy,
  3) numer w rejestrze przedsiębiorców,
  4) określenie rodzaju i zakresu zamierzonej działalności telekomunikacyjnej,
  5) obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna,
  6) datę rozpoczęcia działalności.
2. Prezes URT może zgłosić, w drodze decyzji, w terminie 21 dni od dnia wpływu
 zgłoszenia, sprzeciw wobec podjęcia przez przedsiębiorcę zgłaszanej
 działalności telekomunikacyjnej, jeżeli zgłoszenie narusza przepisy ustawy,
 jest niekompletne lub zawarte w nim dane nie są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Do potwierdzania okoliczności związanych z dokonaniem zgłoszenia stosuje się
 przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące wydawania
 zaświadczeń.

                  Art. 15.
1. Przedsiębiorca prowadzący w sieci publicznej działalność telekomunikacyjną
 nie wymagającą zezwolenia jest obowiązany zgłaszać Prezesowi URT zmiany stanu
 faktycznego i prawnego ujętego w zgłoszeniu, zaistniałe od czasu ostatniego
 zgłoszenia, w tym dotyczące zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania
 działalności telekomunikacyjnej objętej zgłoszeniem, w terminie 14 dni od
 dnia zaistnienia zmiany.
2. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 14.

                  Art. 16.
Wykonywanie działalności telekomunikacyjnej wymagającej zgłoszenia: bez
zgłoszenia, niezgodnej ze zgłoszeniem lub objętej sprzeciwem Prezesa URT, o
którym mowa w art. 14 ust. 2, jest zabronione.

                  Rozdział 4
                Pozwolenia radiowe

                  Art. 17.
1. Organem właściwym w sprawach pozwoleń jest Prezes URT.
2. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na pisemny wniosek.
3. Pozwolenie może być wydane łącznie z zezwoleniem.
4. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 wzór i szczegółowy tryb składania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje
 dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, uwzględniając specyfikę
 służb radiokomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych lub usług
 telekomunikacyjnych, w których będą wykorzystywane urządzenia radiowe.

                  Art. 18.
1. Pozwolenie wydaje się podmiotowi, który spełnia wymagania określone ustawą,
 a także jeżeli:
  1) nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2,
  2) częstotliwości objęte wnioskiem:
   a) są dostępne,
   b) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla
    wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania
    częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem,
   c) mogą być ochronione przed zakłóceniami,
   d) zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w
    międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których
    Rzeczpospolita Polska jest stroną,
  3) wnioskodawca przedłoży:
   a) dokument lub znak potwierdzający spełnianie zasadniczych wymagań, o
    których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2, jeżeli urządzenie podlega
    obowiązkowej ocenie zgodności,
   b) wymagane świadectwo operatora radiowego,
   c) wymagane zezwolenie, do którego wykonywania urządzenie będzie używane,
   d) rezerwację częstotliwości, jeżeli została dokonana.
2. Pozwolenia są wydawane na okres nie przekraczający 10 lat.
3. Prezes URT odmawia wydania pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o
 których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a), po zasięgnięciu opinii Ministra
 Obrony Narodowej lub Szefa Urzędu Ochrony Państwa, w zakresie ich
 właściwości. Opinia Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Urzędu Ochrony
 Państwa stwierdzająca, że zachodzą okoliczności prowadzące do zagrożenia
 obronności lub bezpieczeństwa państwa nie wymaga uzasadnienia.
4. Do pozwoleń stosuje się odpowiednio przepisy art. 11.
5. Pozwolenie jest jawne.

                  Art. 19.
1. Pozwolenie określa:
  1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres,
  2) rodzaj oraz cechy identyfikacyjne urządzenia radiowego,
  3) warunki wykorzystywania częstotliwości,
  4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby
   radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może
   być wykorzystywane,
  5) okres ważności.
2. W pozwoleniu można określić:
  1) zasady używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach
   szczególnych zagrożeń,
  2) sposób uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości.
3. Pozwolenie może zawierać przydział sygnałów identyfikacyjnych lub znaków
 wywoławczych.
4. Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania objętych pozwoleniem częstotliwości,
 sygnałów identyfikacyjnych oraz znaków wywoławczych.

                  Art. 20.
1. Warunki wykorzystywania częstotliwości powinny określać w szczególności:
  1) dla urządzenia radiowego naziemnego lub rezerwacji częstotliwości dla
   świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą takich urządzeń:
   a) częstotliwość lub częstotliwości graniczne kanałów częstotliwości lub
    zakresów częstotliwości albo numery kanałów,
   b) odpowiednio, lokalizację urządzenia albo obszar jego przemieszczania,
   c) odpowiednio, moc promieniowaną lub moc wyjściową,
   d) odpowiednio, polaryzację, wysokość zawieszenia lub charakterystykę
    promieniowania anteny nadawczej,
   e) rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania,
  2) dla naziemnej stacji satelitarnej lub rezerwacji częstotliwości dla
   świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą nadawczo-odbiorczego
   urządzenia radiowego umieszczonego na sztucznym satelicie Ziemi:
   a) nazwę wykorzystywanego satelity i jego położenie,
   b) odpowiednio, lokalizację naziemnej stacji satelitarnej lub obszar jej
    przemieszczania,
   c) częstotliwość lub częstotliwości skrajne zakresów częstotliwości lub
    kanałów częstotliwości albo numery kanałów, wykorzystywane do transmisji
    sygnałów w kierunkach: kosmos - Ziemia i Ziemia - kosmos,
   d) rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania.
2. Warunki wykorzystywania częstotliwości mogą określać datę rozpoczęcia
 wykorzystywania częstotliwości.

                  Art. 21.
1. Do cofnięcia lub zmiany pozwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 12
 ust. 1, 2 i 4-7.
2. Prezes URT może także cofnąć pozwolenie lub zmienić warunki wykorzystywania
 częstotliwości w przypadku:
  1) stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego zgodnie z pozwoleniem
   zakłóca pracę innych urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych,
  2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczenia
   częstotliwości objętych pozwoleniem,
  3) nie rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych pozwoleniem w
   terminie 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia lub dnia rozpoczęcia ich
   wykorzystywania wskazanego w pozwoleniu.
3. Prezes URT może zmienić warunki wykorzystywania częstotliwości, jeżeli:
  1) częstotliwości objęte pozwoleniem są wykorzystywane w stopniu niewielkim
   lub w sposób nieefektywny,
  2) praca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia lub sieci
   telekomunikacyjne.
4. Pozwolenie wygasa z mocy prawa w przypadku wygaśnięcia rezerwacji
 częstotliwości.

                  Rozdział 5
              Rezerwacja częstotliwości

                  Art. 22.
1. Rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwana w ustawie "rezer
 wacją częstotliwości", określa częstotliwości lub zasoby orbitalne, które w
 okresie rezerwacji pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu dokonano
 rezerwacji.
2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia ją lub cofa:
  1) Prezes URT - w zezwoleniu lub w drodze innej decyzji, z zastrzeżeniem
   ust. 4,
  2) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w porozumieniu z
   Prezesem URT - w zakresie określonym ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o
   radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66,
   poz. 335, Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
   poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999).
3. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się podmiotowi, który spełnia wymagania
 określone ustawą, a także jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w
 art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2.
4. Rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub
 rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub
 rozsiewczą satelitarną dokonuje się w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej
 Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie, dotyczącym:
  1) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych, tworzących
   zespolony sygnał cyfrowy rozpowszechniany lub rozprowadzany za pomocą
   rezerwowanej częstotliwości, zwany dalej "sygnałem multipleksu",
  2) uporządkowania w sygnale multipleksu programów, o których mowa w pkt 1,
   zwanych dalej "audiowizualnymi składnikami sygnału multipleksu",
  3) proporcji udziału w sygnale multipleksu audiowizualnych składników tego
   sygnału,
  4) obszaru, na którym może być rozpowszechniany lub rozprowadzany sygnał
   multipleksu.
5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas określony.
6. Do odmowy rezerwacji częstotliwości stosuje się odpowiednio przepisy art. 8
 ust. 2.
7. Rezerwacja częstotliwości jest jawna.

                  Art. 23.
1. W rezerwacji częstotliwości określa się:
  1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres,
  2) częstotliwości objęte ustalonym planem zagospodarowania częstotliwości, o
   którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, lub pozycje orbitalne,
  3) obszar, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości,
  4) rodzaj służby radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub usługi
   telekomunikacyjnej, w której częstotliwości objęte rezerwacją mogą być
   wykorzystywane,
  5) audiowizualne składniki sygnału multipleksu, ich uporządkowanie w sygnale
   multipleksu oraz proporcje ich udziału w sygnale multipleksu w przypadku,
   o którym mowa w art. 22 ust. 4,
  6) okres rezerwacji.
2. Rezerwacja częstotliwości może określać warunki wykorzystywania
 częstotliwości, o których mowa w art. 20.
3. Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta w przypadku
 zmiany zezwolenia, w którym została udzielona oraz w przypadkach określonych
 w art. 21 ust. 1-3.
4. Rezerwacja częstotliwości wygasa z mocy prawa w przypadku cofnięcia lub
 wygaśnięcia uprawnienia z którym została dokonana.
5. W okresie ważności rezerwacji częstotliwości nie można odmówić wydania
 pozwolenia na używanie urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości
 objęte rezerwacją z tytułu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 8
 ust. 1 pkt 2, lub nie spełniania warunków określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2,
 chyba że uległ zmianie stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę
 dokonania rezerwacji.
6. Przepisów ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3-5 nie stosuje się do rezerwacji
 częstotliwości dla komórek i jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1.

                  Art. 24.
1. W przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości podmioty wnioskujące
 o dokonanie rezerwacji częstotliwości:
  1) są wyłaniane w drodze przetargu, w przypadku zasobów częstotliwości
   wykorzystywanych do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,
  2) mogą być wyłonione w drodze przetargu, w pozostałych przypadkach.
2. Przetargi ogłasza i przeprowadza Prezes URT.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian rezerwacji
 częstotliwości.
4. Przy ponownym udzielaniu rezerwacji częstotliwości przetargu nie
 przeprowadza się.

                  Art. 25.
1. Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie póĽniej niż w terminie 12 miesięcy od
 dnia wpłynięcia pierwszego wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości
 objętej przetargiem.
2. W ogłoszeniu o przetargu określa się jego przedmiot i zakres oraz warunki
 uczestnictwa.
3. Prezes URT określa w dokumentacji przetargowej szczegółowe warunki
 przetargowe, w tym warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowe kryteria
 oceny ofert.
4. Dokumentacja przetargowa może określać warunki prowadzenia działalności
 telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania zasobów częstotliwości objętych
 przetargiem.
5. Dokumentacja przetargowa jest udostępniana za opłatą, która nie może
 przekroczyć kosztów wykonania dokumentacji. Opłata jest pobierana przez Urząd
 Regulacji Telekomunikacji, zwany dalej "URT".
6. Prezes URT, w drodze decyzji, unieważnia przetarg, jeżeli zostały rażąco
 naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników przetargu.
7. Prezes URT uznaje, w drodze decyzji, przetarg za nierozstrzygnięty, jeżeli:
  1) żaden z uczestników nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu albo
   nie osiągnął wskazanego w dokumentacji przetargowej minimum
   kwalifikacyjnego,
  2) w terminie wskazanym w dokumentacji przetargowej do przetargu nie
   przystąpił żaden podmiot,
  3) liczba uczestników przetargu jest mniejsza lub równa liczbie podmiotów
   uprawnionych do ubiegania się o rezerwację częstotliwości.
8. Wobec uczestników przetargu, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisów art.
 24 ust. 1 nie stosuje się.
9. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe warunki przeprowadzania przetargów, zapewniając w szczególności
 aby:
  1) sposób ogłaszania przetargów zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów
   zainteresowanych przetargiem,
  2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających
   wymagania dla dokonania rezerwacji częstotliwości,
  3) oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący
   żadnego uczestnika przetargu.

                  Rozdział 6
           ¦wiadectwa operatora urządzeń radiowych

                  Art. 26.
Obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego
w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, służbie radiokomunikacyjnej morskiej i
żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga
posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

                  Art. 27.
1. Prezes URT wydaje świadectwo operatora urządzeń radiowych na podstawie
 pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się
 o świadectwo operatora urządzeń radiowych oraz po udokumentowaniu przez nią
 wymaganej praktyki.
2. Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych
 przeprowadza URT.
3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa operatora urządzeń
 radiowych pobiera się opłaty. Opłaty te są pobierane przez URT.
4. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej,
 określi, w drodze rozporządzenia:
  1) rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów
   egzaminacyjnych, a także zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz
   praktyki, biorąc pod uwagę międzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne oraz
   przepisy zawarte w dokumentach europejskich organizacji
   telekomunikacyjnych,
  2) szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminów, a także wysokość opłat za
   przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa, kierując się zasadą, iż nie
   powinny one stanowić bariery dla osób zainteresowanych obsługą urządzeń
   radiowych.

                  Art. 28.
Osoby posiadające właściwe świadectwo operatora urządzeń radiowych, wydane przez
Prezesa URT lub przez uprawniony do tego organ zagraniczny, mogą obsługiwać na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-
odbiorcze, pracujące w zagranicznej radiokomunikacyjnej służbie lotniczej albo
morskiej i żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami
radiokomunikacyjnymi.

                  Rozdział 7
          Opłaty za wydanie lub posiadanie uprawnień

                  Art. 29.
1. Za wydanie zezwolenia pobiera się jednorazową opłatę. Opłata stanowi dochód
 budżetu państwa.
2. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i
 terminy uiszczania opłat za wydanie zezwolenia, z uwzględnieniem zasady, że
 opłaty te nie mogą przewyższać kosztów wydania zezwolenia.

                  Art. 30.
1. Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w
 przydziale numeracji, uiszcza:
  1) jednorazową opłatę za przydział numeracji, jeżeli wybór podmiotu nastąpił
   w drodze przetargu,
  2) roczne opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji,
- a w razie opóĽnienia w uiszczaniu tych opłat - naliczane są odsetki ustawowe.
2. Operator publiczny, któremu nie przysługuje prawo do wykorzystania zasobów
 numeracji, uiszcza roczne opłaty za posiadanie zezwolenia, a w razie
 opóĽnienia w uiszczaniu tych opłat - naliczane są odsetki ustawowe.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, są pobierane przez URT.
4. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość,
 terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio
 do przedmiotu i zakresu działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez
 operatorów, w tym specyfiki wykorzystania przez nich zasobów numeracji,
 przyjmując, że opłaty te powinny być uzasadnione kosztami regulacji i
 kontroli działalności telekomunikacyjnej, której dotyczą.

                  Art. 31.
1. Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości w pozwoleniu
 albo dysponowania nią w rezerwacji częstotliwości, uiszcza:
  1) opłatę za dokonanie rezerwacji częstotliwości, jeżeli wybór podmiotu
   nastąpił w drodze przetargu,
  2) roczne opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości,
 - a w razie opóĽnienia w uiszczaniu tych opłat - naliczane są odsetki
 ustawowe.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane przez URT.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
   wysokość, terminy i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt
   1,
  2) wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt
   2,
   a) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
    Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw
    wewnętrznych, ponoszonych przez komórki organizacyjne i jednostki
    organizacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, z uwzględnieniem
    specyfiki wykorzystania częstotliwości przez te jednostki,
   b) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w
    pozostałych przypadkach,
  - mając na uwadze koszty prowadzenia gospodarki zasobami częstotliwości.

                   Art. 32.
1. Opłaty określone w art. 25 ust. 5, art. 27 ust. 3 oraz art. 30 stanowią
 dochód środka specjalnego URT, z przeznaczeniem na:
  1) finansowanie prowadzenia egzaminów na świadectwo operatora urządzeń
   radiowych,
  2) finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem przetargów, o których mowa
   w art. 24 i 25, w tym kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji
   przetargowej,
  3) zakup aparatury pomiarowo-kontrolnej,
  4) finansowanie prac naukowo-badawczych z zakresu gospodarki zasobami
   częstotliwości oraz kompatybilności elektromagnetycznej,
  5) premie dla Prezesa URT, zastępców Prezesa URT oraz pracowników URT - do
   wysokości 45% środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środka
   specjalnego.
2. Szczegółowy sposób rozdysponowania wpływów, stanowiących dochód środka
 specjalnego, określa Prezes URT, z zastrzeżeniem art. 112 ust. 5-7.

                  Art. 33.
Do opłat, o których mowa w art. 30 i w art. 31, stosuje się przepisy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o
charakterze pieniężnym.

                  Dział III
       ¦wiadczenie i udostępnianie usług telekomunikacyjnych

                  Rozdział 1
     Zasady świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych

                  Art. 34.
1. ¦wiadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o
 świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2. Operator nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług
 telekomunikacyjnych, a także świadczenia tych usług, od:
  1) zawarcia przez użytkownika umowy o świadczenie innych usług lub nabycia
   urządzenia u określonego dostawcy,
  2) nie zawierania z innym operatorem umowy o świadczenie usług
   telekomunikacyjnych,
  3) udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 69 ust. 1 i
   2.
3. Operator może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług
 telekomunikacyjnych od uprzedniego uzyskania przez operatora urzędowego
 potwierdzenia danych użytkownika, o których mowa w art. 69 ust. 2, z
 zastrzeżeniem art. 51 ust. 3.
4. Warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie mogą uniemożliwiać
 lub utrudniać abonentowi korzystania z prawa do zmiany operatora świadczącego
 usługi telekomunikacyjne.
5. W przypadku, gdy zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych było
 związane z ulgą przyznaną abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego
 rozwiązania umowy przez abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie,
 nie może przekroczyć określonej w umowie wartości ulgi przyznanej abonentowi,
 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 7.
6. W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą urządzeń
 końcowych publicznie dostępnych, warunki świadczenia usługi
 telekomunikacyjnej podaje się do publicznej wiadomości w sposób dostępny dla
 użytkownika.
7. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe warunki świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych, w tym
 wskaĽniki dotyczące ich jakości, kierując się wymaganiami europejskich
 organizacji normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wymagań -
 wymaganiami innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których
 Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

                  Art. 35.
1. Operatorzy ustalają ceny usług telekomunikacyjnych, o ile przepisy
 niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych i
 obiektywnych kryteriów, zapewniających równe traktowanie użytkowników.
3. W przypadku zmiany cen usług telekomunikacyjnych operator jest obowiązany do
 pisemnego powiadomienia abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu
 rozliczeniowego, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia.
4. Operator jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi URT, na jego żądanie, w
 terminie przez niego określonym, aktualnego cennika usług
 telekomunikacyjnych, zwanego dalej "cennikiem".

                  Art. 36.
1. Operator jest obowiązany do rejestracji danych o wykonanych usługach
 telekomunikacyjnych, w zakresie umożliwiającym ustalenie należności za
 wykonanie tych usług oraz rozpatrzenie reklamacji.
2. Operator jest obowiązany do dostarczania abonentowi rachunków za wykonane
 usługi telekomunikacyjne w formie uniemożliwiającej osobom trzecim
 bezpośredni dostęp do informacji w nich zawartych.
3. Operator udostępnia abonentowi szczegółowy wykaz wykonanych usług
 telekomunikacyjnych w przypadkach przewidzianych ustawą lub umową o
 świadczenie usług telekomunikacyjnych, nieodpłatnie w przypadku uwzględnienia
 reklamacji.
4. Operator przechowuje dane, o których mowa w ust. 1, co najmniej przez okres
 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres niezbędny do
 rozstrzygnięcia sporu.

                  Art. 37.
1. Operatorzy, których roczny przychód ze świadczenia usług telekomunikacyjnych
 w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył równowartość 2 milionów EURO, są
 obowiązani do przedkładania Prezesowi URT, w terminie do dnia 30 czerwca,
 sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku
 kalendarzowym, zawierającego roczne sprawozdanie finansowe, informację o
 stosowanych systemach kalkulacji kosztów, a także dane dotyczące rodzaju i
 zakresu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży
 usług telekomunikacyjnych.
2. Operatorzy, których roczny przychód ze świadczenia usług telekomunikacyjnych
 w poprzednim roku kalendarzowym był równy lub mniejszy od równowartości 2
 milionów EURO, są obowiązani do przedkładania Prezesowi URT, w terminie do
 dnia 31 marca, pisemnej informacji o rodzaju i zakresie prowadzonej
 działalności telekomunikacyjnej.
3. Równowartość kwot EURO, o których mowa w ust. 1 i 2, przelicza się na złote
 według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla EURO, obowiązującego w
 dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, objętego sprawozdaniem lub informacją.

                  Art. 38.
Do udostępniania usług telekomunikacyjnych oraz do podmiotów udostępniających te
usługi stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 - 37.

                  Art. 39.
1. Operatorzy są obowiązani do realizacji postanowień Konwencji Wiedeńskiej o
 stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w dniu 18 kwietnia 1961 w Wiedniu
 (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 i 233), oraz innych umów międzynarodowych,
 których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w zakresie zapewniania środków
 łączności przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, misjom spe
 cjalnym oraz przedstawicielstwom organizacji międzynarodowych, korzystającym
 z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów
 międzynarodowych, mającym siedziby na terenie ich działania.
2. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
 postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres zadań
 związanych z prowadzeniem działalności dyplomatycznej.

                  Art. 40.
 1. Operatorzy są obowiązani do wykonywania zadań na rzecz obronności,
 bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie
 i na warunkach określonych w niniejszej ustawie oraz przepisach odrębnych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zapewnienia, na koszt operatora,
 technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania w sieci
 telekomunikacyjnej eksploatowanej przez operatora zadań na rzecz prokuratury,
 sądów, a także uprawnionych jednostek organizacyjnych podporządkowanych
 Ministrowi Obrony Narodowej, uprawnionych jednostek organizacyjnych
 podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu
 do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, począwszy
 od dnia rozpoczęcia eksploatowania tej sieci, jeżeli Prezes URT nie ustali,
 na wniosek zainteresowanego operatora, póĽniejszego terminu.
3. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Ministrem Obrony
 Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw
 wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po
 zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze
 rozporządzenia:
  1) przypadki, w których podmiot może wnioskować o odroczenie, o którym mowa
   w ust. 2, warunki jakie muszą być spełnione dla udzielenia odroczenia, a
   także maksymalne terminy odroczeń, uwzględniając rodzaj i zakres
   działalności telekomunikacyjnej wykonywanej przez podmiot,
  2) szczegółowe wymagania i sposób wypełniania obowiązków, o których mowa w
   ust. 1 i 2, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu
   postępowania karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy najniższych
   nakładach.

                  Art. 41.
1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie mogą uniemożliwiać lub
 utrudniać osobom, posiadającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
 lub jej części, korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych
 użytkownikom przez operatorów publicznych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nieruchomość stanowi
 przedmiot użytkowania, najmu, dzierżawy lub trwałego zarządu.

                  Art. 42.
1. Użytkownik może dołączać do udostępnionych zakończeń sieci publicznej, w
 sposób zgodny z prawem, urządzenia końcowe, spełniające zasadnicze wymagania
 określone w art. 88 w ust. 2 pkt 2.
2. Zabrania się podejmowania działań utrudniających albo uniemożliwiających
 świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych, a w szczególności:
  1) dołączania do sieci publicznej urządzeń telekomunikacyjnych nie
   spełniających zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2
   lub urządzeń nie przeznaczonych do dołączania do sieci publicznej, nawet
   gdy spełniają zasadnicze wymagania, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2,
  2) dołączania urządzeń telekomunikacyjnych do sieci publicznej w punktach
   nie będących jej zakończeniami, z wyłączeniem działań podejmowanych przez
   operatora w ramach eksploatacji tej sieci albo na podstawie art. 62 lub
   art. 77 ust. 3,
  3) zakłócania pracy sieci telekomunikacyjnych.

                  Art. 43.
1. Abonent publicznej sieci telefonicznej może żądać zmiany przydzielonego
 numeru, jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe.
2. Abonent publicznej sieci telefonicznej może żądać zachowania przydzielonego
 numeru, co najmniej na obszarze strefy numeracyjnej sieci tego samego
 operatora, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca
 prowadzenia działalności.
3. Abonent sieci telefonicznej może wybrać operatora publicznego świadczącego
 usługi telefoniczne międzynarodowe, a w przypadku sieci stacjonarnej - także
 usługi telefoniczne międzystrefowe. Z tytułu zmiany przez abonenta operatora
 publicznego świadczącego telefoniczne usługi międzystrefowe lub międzyna
 rodowe nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta.
4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe warunki korzystania przez abonentów z uprawnień, o których mowa
 w ust. 1-3, uwzględniając dostępność usług telekomunikacyjnych, możliwości
 techniczne publicznych sieci telefonicznych oraz istniejące zasoby numeracji.

                  Art. 44.
1. Operator świadczący usługi telefoniczne jest obowiązany zapewnić techniczne
 możliwości dla realizacji uprawnień abonenta, o których mowa w art. 43, a w
 przypadku gdy możliwości takie istnieją, zapewnić abonentowi korzystanie z
 tych uprawnień.
2. Prezes URT, na wniosek operatora sieci telefonicznej, może w drodze decyzji,
 na czas określony, zawiesić realizację lub ograniczyć zakres realizacji
 określonego uprawnienia, o którym mowa w art. 43, jeżeli techniczne
 możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia w
 całości lub części, określając harmonogram przystosowania tej sieci do
 realizacji uprawnienia objętego wnioskiem.

                  Art. 45.
1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany zapewnić
 użytkownikom swej sieci bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi.
2. Operator jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń inicjowanych za pomocą
 numeru alarmowego do właściwych terytorialnie jednostek służb, którym
 przydzielono ten numer alarmowy.

                  Art. 46.
1. Do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na
 udostępnianiu sieci publicznych użytkownikom dla zarobkowego pozyskiwania,
 wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, wykorzystywania lub udostępniania
 informacji, zwanych dalej "usługami dostępu do sieci" stosuje się odpowiednio
 przepisy art. 79, art. 81 pkt 4 oraz art. 83- 85.
2. W umowie o świadczenie usług dostępu do sieci, ustala się w szczególności
 warunki techniczne podłączenia urządzeń końcowych użytkownika oraz zasady
 rozliczeń pomiędzy operatorem a użytkownikiem.
3. Operator jest obowiązany udzielać użytkownikom żądającym zawarcia umów, o
 których mowa w ust. 1, danych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie
 usług telekomunikacyjnych, a także oferować im warunki świadczenia usług
 telekomunikacyjnych nie gorsze, dla pozostałych stron umowy, od stosowanych
 przez siebie w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami
 zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
 obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945,
 z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz.
 270).

                  Art. 47.
Przepisów o świadczeniu usług telekomunikacyjnych nie stosuje się do
działalności prowadzonej w sieciach wewnętrznych.

                  Art. 48.
Potwierdzenie nadania telegramu, wystawione przez jednostkę organizacyjną
państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", ma moc
dokumentu urzędowego.

                  Rozdział 2
             ¦wiadczenie usług powszechnych

                  Art. 49.
1. Usługi telefoniczne, z wyłączeniem usług dostępu do sieci, usługi faksowe
 oraz usługi transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów świadczone
 przez operatorów publicznych w stacjonarnych publicznych sieciach
 telefonicznych, wraz ze świadczeniami dodatkowymi, polegającymi na:
  1) udzielaniu informacji o numerach abonentów, zwanym dalej "usługą biura
   numerów",
  2) udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,
  3) dostarczaniu, na pisemne żądanie abonenta, szczegółowego wykazu
   wykonanych mu usług telekomunikacyjnych,
 - zwane dalej "usługami powszechnymi", powinny być dostępne każdemu użytko
 wnikowi z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie, na obszarze
 całego kraju.
2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług powszechnych, w tym
 wymagania dotyczące ich jakości i dostępności, a także liczby publicznie
 dostępnych telefonów, w których połączenie jest opłacane automatycznie, w
 szczególności za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty
 płatniczej, zwanych dalej "aparatami publicznymi", w tym przystosowanych dla
 osób niepełnosprawnych.

                  Art. 50.
1. Operator świadczący usługi powszechne jest obowiązany do określenia zakresu
 i warunków ich wykonywania w regulaminie wykonywania usług, podanym do
 publicznej wiadomości i dostarczanym nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o
 świadczenie usług powszechnych, a także na jego żądanie.
2. Regulamin wykonywania usług powszechnych powinien określać w szczególności:
  1) rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz usług i świadczeń
   dodatkowych,
  2) warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych, w tym wymagania techniczne
   dla zakończeń sieci,
  3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
   telekomunikacyjnych,
  4) maksymalne terminy rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych
   objętych umową,
  5) tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Operator jest obowiązany świadczyć usługi powszechne zgodnie z regulaminem,
 o którym mowa w ust. 1.

                  Art. 51.
1. Operator świadczący usługi powszechne nie może odmówić zawarcia umowy o
 świadczenie tych usług, jeżeli użytkownik spełni warunki wynikające z regula
 minu wykonywania usług telekomunikacyjnych.
2. Umowa o świadczenie usług powszechnych powinna być zawarta w terminie 30 dni
 od dnia złożenia wniosku o jej zawarcie oraz określać w szczególności termin
 rozpoczęcia ich świadczenia.
3. Do umów o świadczenie usług powszechnych nie stosuje się przepisu art. 34
 ust. 3.
4. Z tytułu niedotrzymania z winy operatora:
  1) terminu zawarcia umowy o świadczenie usług powszechnych, lub
  2) określonego w umowie o świadczenie usług powszechnych terminu rozpoczęcia
   świadczenia użytkownikowi, który nie posiada dostępu do usług
   powszechnych z tytułu innej umowy o świadczeniu usług powszechnych,
   zawartej z tym użytkownikiem,
 - za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje użytkownikowi od operatora
 odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty
 abonamentowej, stosowanej przez operatora za świadczenie usług powszechnych
 płatnych okresowo.
5. Do postępowania reklamacyjnego z tytułu niedotrzymania terminów, o których
 mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 74 i 75.
6. Do przejęcia zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług przez
 innego operatora świadczącego usługi powszechne wymagana jest zgoda abonenta,
 z wyjątkiem zmiany operatora w trybie określonym przepisami art. 54.
7. Z tytułu wypowiedzenia przez abonenta umowy o świadczenie usług pow
 szechnych, przed upływem terminu ustalonego w umowie, operatorowi nie
 przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec abonenta.

                  Art. 52.
1. Operatorzy świadczący usługi powszechne są obowiązani zapewnić osobom
 niepełnosprawnym dostęp do świadczonych przez siebie usług powszechnych przez
 zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby
 niepełnosprawne oraz oferowanie osobom niepełnosprawnym urządzeń końcowych
 przystosowanych do używania przez te osoby, jeżeli używanie takiego
 urządzenia jest niezbędne dla zapewnienia im dostępu do usług powszechnych.
2. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
 społecznego, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
 realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając specyfikę potrzeb
 osób o różnych rodzajach niesprawności.

                  Art. 53.
1. Operator świadczący usługi powszechne może przerwać albo w istotnym
 zakresie ograniczyć świadczenie usług powszechnych lub zmienić warunki
 świadczenia usług powszechnych, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności
 uniemożliwiające spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących:
  1) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku
   awarii sieci telekomunikacyjnej lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia,
  2) zachowania integralności sieci,
  3) interoperacyjności sieci,
  4) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci,
  5) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełniania wymagań
   dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, abonentom sieci operatora
 przysługuje skarga w tej sprawie do Prezesa URT, który rozpatruje skargę w
 terminie jednego tygodnia od dnia jej wniesienia.
3. Operator świadczący usługi powszechne może:
  1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych, w pierwszej kolejności
   nie będących usługami powszechnymi, utrzymując świadczenie usług nie
   powiększających zadłużenia abonenta, w tym przekazywanie połączeń do
   abonenta lub połączenia nieodpłatne, jeżeli abonent pozostaje w zwłoce z
   płatnością należności za wykonanie usług telekomunikacyjnych przez okres
   dłuższy niż 45 dni,
  2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli
   abonent uporczywie narusza warunki regulaminu wykonywania usług lub umowy
   o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo podejmuje działania utrud
   niające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług
   telekomunikacyjnych.
4. Operator świadczący usługi powszechne może jednostronnie rozwiązać umowę z
 abonentem, któremu ograniczył lub zawiesił świadczenie usług
 telekomunikacyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu abonenta do:
  1) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku zwłoki
   w płatności za usługi telekomunikacyjne,
  2) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług, w
   przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 .

                  Art. 54.
1. Operator nie może zaprzestać świadczenia usług powszechnych do czasu
 przejęcia ich świadczenia przez innego operatora.
2. Operator świadczący usługi powszechne, który zamierza zaprzestać świadczenia
 tych usług, jest obowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie abonentów
 swojej sieci, zwanych dalej "abonentami sieci przejmowanej", oraz Prezesa URT
 o swym zamiarze, a także o działaniach prowadzących do zachowania ciągłości
 świadczenia usług powszechnych. Operatorowi przysługuje prawo wskazania
 operatora publicznego, który przejmie świadczenie usług powszechnych.
3. Prezes URT wydaje zezwolenie lub odpowiednio rozszerza zakres zezwolenia na
 świadczenie usług powszechnych abonentom sieci przejmowanej, operatorowi
 publicznemu wskazanemu przez operatora, który zamierza zaprzestać świadczenia
 usług powszechnych, jeżeli wskazany operator publiczny wystąpi ze stosownym
 wnioskiem oraz spełnia warunki określone ustawą.
4. W przypadku, gdy na podstawie przepisu ust. 3, przejęcie świadczenia usług
 powszechnych abonentom sieci przejmowanej nie jest możliwe, Prezes URT wydaje
 zezwolenie lub odpowiednio rozszerza zakres zezwolenia na świadczenie usług
 powszechnych abonentom sieci przejmowanej, operatorowi publicznemu lub
 operatorom publicznym, którzy wystąpią ze stosownymi wnioskami oraz spełniają
 warunki określone ustawą, po konsultacji z wnioskującymi operatorami.
5. W przypadku gdy, na podstawie przepisów ust. 3 albo ust. 4, przejęcie
 świadczenia usług powszechnych abonentom sieci przejmowanej nie jest możliwe
 , Prezes URT wydaje decyzję zobowiązującą do świadczenia usług powszechnych
 abonentom sieci przejmowanej, operatorowi publicznemu o największym udziale
 w rynku świadczenia tych usług na obszarze objętym decyzją.

                  Art. 55.
Operator świadczący usługi powszechne jest obowiązany do dostarczania abonentom
swojej sieci po cenie uwzględniającej koszty, aktualnego spisu swoich abonentów
z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci abonenta,
nie rzadziej niż raz na 2 lata.

                  Art. 56.
1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany do udostępnienia
 operatorowi innej publicznej sieci telefonicznej, na jego wniosek i na
 zasadach nie dyskryminujących żadnego z nich, danych niezbędnych do
 świadczenia usługi biura numerów na obszarze objętym działalnością usługową
 wnioskodawcy. Udostępnienie danych następuje na podstawie umowy, do której
 stosuje się odpowiednio przepisy art. 83 - 85.
2. Operator publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej o największym udziale w
 rynku świadczenia usług powszechnych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 jest obowiązany do świadczenia wszystkim użytkownikom publicznych sieci
 telefonicznych, łącznie z użytkownikami aparatów publicznych, usługi biura
 numerów obejmującej wszystkich abonentów tych sieci.
3. Prezes URT ustala, w drodze decyzji, operatora, o którym mowa w ust. 2,
 określając szczegółowe warunki świadczenia usługi biura numerów.
4. Do usługi biura numerów oraz do sporządzania spisu abonentów i związanego z
 tym udostępniania danych stosuje się przepisy art. 69 i 70.

                  Rozdział 3
     Podmioty o pozycji dominującej i o znaczącej pozycji rynkowej

                  Art. 57.
1. W zakresie określonym w ust. 4, Prezes URT, w porozumieniu z Prezesem Urzędu
 Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustala w drodze decyzji, że na obszarze
 wskazanym w decyzji operator publiczny:
  1) zajmuje pozycję dominującą, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu
   praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, na rynku
   świadczenia określonej usługi telekomunikacyjnej na tym obszarze,
  2) jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia
   określonej usługi telekomunikacyjnej, jeżeli udział operatora w rynku
   świadczenia danej usługi na tym obszarze jest równy lub większy od 25%, z
   zastrzeżeniem ust. 3.
2. W zakresie określonym w ust. 4, Prezes URT, w porozumieniu z Prezesem Urzędu
 Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może ustalić, w drodze decyzji, że na
 obszarze wskazanym w decyzji, operator publiczny o udziale w rynku
 świadczenia określonej usługi telekomunikacyjnej niższym od 25%, jest
 operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia danej usługi
 telekomunikacyjnej, biorąc łącznie pod uwagę:
  1) zdolność operatora do wpływania na funkcjonowanie rynku,
  2) przychody operatora w odniesieniu do rozmiaru rynku,
  3) możliwości dostępu operatora do użytkowników końcowych,
  4) doświadczenie operatora w świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rynku.
3. Prezes URT, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
 Konsumentów, może ustalić, w drodze decyzji, że na obszarze wskazanym w
 decyzji operator publiczny spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 pkt
 2, nie jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia
 określonej usługi telekomunikacyjnej, biorąc łącznie pod uwagę czynniki, o
 których mowa w ust. 2.
4. Prezes URT wydaje decyzje, o których mowa w ust. 1-3, w zakresie świadczenia
 usług:
  1) powszechnych,
  2) dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,
  3) telefonicznych, świadczonych w ruchomych publicznych sieciach
   telefonicznych,
  4) świadczonych na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich.
5. Prezes URT sporządza wykazy operatorów zajmujących pozycję dominującą i
 operatorów o znaczącej pozycji rynkowej i publikuje je w Biuletynie URT, nie
 rzadziej niż raz w roku.
6. Prezes URT, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
 Konsumentów, uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1-3, z urzędu lub na
 wniosek operatora, jeżeli operator nie spełnia kryteriów uzasadniających
 podjęcie takiej decyzji.
7. Na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
 sprawach, o których mowa w ust. 1-3 oraz ust. 6, przysługuje zażalenie do
 Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu antymonopolowego.
8. Przepisy dotyczące operatorów o znaczącej pozycji rynkowej stosuje się
 odpowiednio do operatora zajmującego pozycję dominującą.
9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe kryteria stosowane przy ustalaniu udziału operatora w rynku danej
 usługi telekomunikacyjnej oraz sposób określania tego udziału, biorąc pod
 uwagę przedmiot i specyfikę świadczenia każdej z usług, o których mowa w ust.
 4.

                  Art. 58.
1. Operator zajmujący pozycję dominującą w zakresie świadczenia usług
 powszechnych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi URT:
  1) wzorów umów o świadczenie usług powszechnych lub ich zmian,
  2) projektu regulaminu wykonywania usług powszechnych lub jego zmiany co naj
   mniej na 3 miesiące przed planowanym terminem wejścia w życie.
2. Prezes URT, w drodze decyzji, może w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
 wzoru umowy lub jego zmiany albo projektu regulaminu wykonywania usług lub
 jego zmiany zgłosić sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są sprzeczne z
 przepisami prawa albo naruszają prawa użytkownika.
3. Regulamin lub jego zmiany w części objętej sprzeciwem Prezesa URT nie
 wchodzą w życie.
4. Wzór umowy lub jego zmiana objęte w całości lub w części sprzeciwem Prezesa
 URT nie mogą być stosowane.
5. Operator zajmujący pozycję dominującą w zakresie świadczenia usług
 powszechnych jest obowiązany do zawierania umów o świadczenie tych usług, na
 warunkach nie gorszych, dla drugiej strony umowy, od określonych w wzorach
 umów nie objętych sprzeciwem Prezesa URT.

                  Art. 59.
1. Ceny usług powszechnych świadczonych przez operatorów o znaczącej pozycji
 rynkowej powinny uwzględniać koszt ich świadczenia i być niezależne od
 sposobu wykonywania usługi, jeżeli użytkownik nie żąda świadczeń dodatkowych.
2. Operatorzy zajmujący pozycję dominującą w zakresie świadczenia usług
 powszechnych lub w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy
 telekomunikacyjnych, są obowiązani do prowadzenia kalkulacji kosztów odrębnie
 dla:
  1) każdej z usług, w których zajmują pozycję dominującą,
  2) rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi
   operatorami.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
 właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, sposoby
 kalkulacji kosztów jakie mogą być stosowane przez operatorów, o których mowa
 w ust. 2, a także terminy ich wprowadzenia, przyjmując jako zasadę, że
 sposoby kalkulacji kosztów powinny być wzajemnie porównywalne, a także
 powinny umożliwiać rozdzielenie kosztów ponoszonych przez operatora z tytułu
 świadczenia każdej z usług, w której zajmuje pozycję dominującą, od kosztów,
 które nie mogą być bezpośrednio przypisane do świadczenia zarówno danej
 usługi, jak i innych usług telekomunikacyjnych.

                  Art. 60.
1. Operator o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług
 powszechnych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi URT projektu cennika
 usług powszechnych lub jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30
 dni przed planowanym terminem wprowadzenia cennika lub jego zmian w życie.
2. Prezes URT, w drodze decyzji, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
 projektu cennika lub jego zmiany, może zgłosić sprzeciw wobec projektu
 cennika lub jego zmiany, jeżeli projekt cennika lub jego zmiany są sprzeczne
 z przepisami niniejszej ustawy.
3. Cennik lub jego zmiany objęte sprzeciwem Prezesa URT nie wchodzą w życie.
4. Cenniki lub ich zmiany podlegają publikacji w Biuletynie URT, na koszt
 operatora.
5. Przepisy ust. 1 - 3 nie naruszają przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
 praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

                  Art. 61.
1. Operatorzy o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi
 dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, są obowiązani do jej świadczenia, z
 zachowaniem odpowiedniej jakości, wymagań określonych w art. 53 ust. 1, oraz
 w sposób dostępny każdemu użytkownikowi na obszarze wskazanym w decyzji, o
 której mowa w art. 57 ust. 1-3.
2. Operator świadczący usługę dzierżawy łączy telekomunikacyjnych nie może
 odmówić świadczenia usługi, z tytułu nie spełniania wymagań technicznych
 przez urządzenia końcowe użytkownika, jeżeli urządzenia te spełniają
 zasadnicze wymagania, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2.
3. Zaprzestanie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych wymaga
 uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi użytkownikami.
4. W przypadku gdy operator, o którym mowa w ust. 1, odmawia zawarcia umowy o
 świadczenie tej usługi, zaprzestaje jej świadczenia albo zmniejsza liczbę
 dzierżawionych łączy telekomunikacyjnych uzasadniając to nieprzestrzeganiem
 przez użytkownika warunków dzierżawy, użytkownik może zwrócić się do Prezesa
 URT z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Prezes URT podejmuje decyzję
 określającą zakres obowiązku świadczenia usługi po przeprowadzeniu rozprawy
 administracyjnej.
5. Cena usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych powinna być niezależna od
 sposobu wykorzystania łączy telekomunikacyjnych przez użytkownika, oraz
 dotyczyć wyłącznie:
  1) łączy telekomunikacyjnych znajdujących się pomiędzy punktami sieci, do
   których użytkownik ma dostęp,
  2) należności za zestawienie łącza oraz okresowej należności za jego
   dzierżawę.
6. Ceny usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych świadczonych przez
 operatorów o znaczącej pozycji rynkowej powinny uwzględniać koszt ich
 świadczenia i być niezależne od sposobu wykonania usługi, jeżeli użytkownik
 nie żąda świadczeń dodatkowych. Do cenników za usługę dzierżawy łączy
 telekomunikacyjnych stosuje się odpowiednio art. 60.
7. Operatorzy zajmujący pozycję dominującą w zakresie świadczenia usługi
 dzierżawy łączy telekomunikacyjnych są obowiązani do opracowania oferty
 określającej ramowe warunki umów o świadczenie usługi dzierżawy łączy
 telekomunikacyjnych. Do oferty stosuje się odpowiednio przepisy art. 79 oraz
 art. 81 pkt 4.
8. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 minimalny zestaw rodzajów łączy telekomunikacyjnych, jaki powinien być
 oferowany w ramach usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych wraz z
 odpowiednimi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi, a także minimalny
 zakres oferty, o której mowa w ust. 7, kierując się dążeniem do stworzenia
 warunków dla efektywnego świadczenia usługi.

                  Art. 62.
Operator zajmujący pozycję dominującą w zakresie świadczenia usług powszechnych
lub usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, jest obowiązany do zapewnienia
innemu operatorowi dostępu do swojej sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej
punkcie, nie będącym zakończeniem sieci, chyba że istnieją inne, alternatywne
pod względem technicznym i ekonomicznym możliwości wykonania dostępu albo gdy
spełnienie żądania wiąże się z niewspółmiernie wysokimi nakładami. Do
zapewniania dostępu stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 - 85.

                  Art. 63.
Podmioty, zajmujące pozycję dominującą, w rozumieniu przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, na
rynkach innych niż rynek usług telekomunikacyjnych są obowiązane do prowadzenia
działalności telekomunikacyjnej przez wyodrębniony podmiot.

                  Rozdział 4
            Sytuacje szczególnych zagrożeń

                  Art. 64.
1. Operatorzy są obowiązani uwzględniać przy planowaniu, budowie, rozbudowie,
 eksploatacji lub łączeniu sieci telekomunikacyjnych możliwość wystąpienia
 sytuacji szczególnych zagrożeń, a w szczególności wprowadzenia stanu wojen
 nego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.
2. Operatorzy publiczni są obowiązani posiadać aktualny plan działań w
 sytuacjach szczególnych zagrożeń, dotyczący w szczególności:
  1) wzajemnej współpracy operatorów z organami koordynującymi działania
   ratownicze, służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy oraz Siłami
   Zbrojnymi,
  2) zabezpieczania sieci telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych
   przed skutkami zagrożenia,
  3) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza dla
   służb ratowniczych,
  4) sposobu wykonywania przez operatorów sieci telekomunikacyjnych i osoby
   eksploatujące urządzenia telekomunikacyjne świadczeń rzeczowych
   przewidzianych w ustawie,
  5) ewidencji i gromadzenia rezerw.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowy tryb sporządzania planu, o którym mowa w ust. 2, oraz jego
 aktualizacji, mając na uwadze zakres działalności telekomunikacyjnej
 prowadzonej przez operatorów, a także wymagania określone w ust. 2.

                  Art. 65.
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia, operatorzy publiczni podejmują
 niezwłocznie działania określone w planie, o którym mowa w art. 64 ust. 2,
 utrzymując lub odtwarzając świadczenie usług telekomunikacyjnych w pierwszej
 kolejności służbom powołanym do ratowania życia ludzkiego, a następnie
 organom administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, Policji, Siłom
 Zbrojnym, obronie cywilnej, Służbie Więziennej oraz pozostałym użytkownikom,
 zarówno własnej sieci telekomunikacyjnej, jak i sieci telekomunikacyjnych
 innych operatorów, w szczególności przez użyczanie, w miarę możliwości,
 urządzeń telekomunikacyjnych na czas akcji ratowniczej.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec osób używających urządzenia
 radiowe nadawcze i nadawczo-odbiorcze, wykorzystywane w służbach
 radiokomunikacyjnych.
3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio podczas działań ratunkowych lub
 łagodzenia skutków katastrof o zasięgu międzynarodowym, co najmniej w
 zakresie ustalonym umowami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

                  Art. 66.
 1. W przypadku wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu
 klęski żywiołowej minister właściwy do spraw łączności może, w drodze
 decyzji:
  1) nałożyć na operatorów publicznych określone obowiązki dotyczące
   utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  2) określić numery alarmowe dla określonych służb lub podmiotów,
  3) ograniczyć publiczną dostępność niektórych usług telekomunikacyjnych,
  4) ograniczyć zakres eksploatacji sieci telekomunikacyjnych lub używania
   urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych z wyłączeniem
   urządzeń radiowych używanych przez komórki i jednostki, o których mowa w
   art. 4 ust. 1,
  5) nakazać nieodpłatne świadczenie, w określonym zakresie, usług
   telefonicznych inicjowanych z aparatów publicznych.
2. Decyzje wydane na podstawie ust. 1, wygasają z mocy prawa w dniu odwołania
 stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

                  Rozdział 5
          Tajemnica telekomunikacyjna i przetwarzanie
            danych osobowych w telekomunikacji

                  Art. 67.
1. Tajemnica komunikowania się w telekomunikacji, zwana dalej "tajemnicą
 telekomunikacyjną", obejmuje informacje przekazywane w sieciach
 telekomunikacyjnych, dane dotyczące użytkowników oraz dane dotyczące faktu,
 okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między
 określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji bądĽ lokalizacji
 zakończeń sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie.
2. Wszystkie osoby, które z tytułu działalności telekomunikacyjnej mają dostęp
 do informacji i danych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania
 tajemnicy telekomunikacyjnej.
3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie
 informacji albo danych, objętych tajemnicą telekomunikacyjną, narusza
 obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do informacji i danych ze swojej istoty
 jawnych albo z przeznaczenia publicznych albo ujawnionych postanowieniem
 sądu, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odrębnych przepisów.
5. Podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną są obowiązane do
 zachowania należytej staranności, w zakresie uzasadnionym względami
 technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń
 telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed
 ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
6. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną jest obowiązany do
 informowania użytkowników o tym, że stosowane przez niego środki techniczne
 nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji, a także o istniejących
 możliwościach zapewnienia takiego bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach.

                  Art. 68.
1. Osoba, która korzystając z urządzenia radiowego, zapoznała się z informacją
 dla niej nie przeznaczoną, jest obowiązana do zachowania tajemnicy
 telekomunikacyjnej. Przepisy art. 67 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej zarejestrowanie przez
 organ wykonujący kontrolę działalności telekomunikacyjnej informacji
 uzyskanej w sposób, o którym mowa w ust. 1, w celu udokumentowania faktu
 naruszenia przepisu niniejszej ustawy.
3. Osoby działające w imieniu operatora mogą włączyć się do trwającego
 połączenia, jeżeli jest to niezbędne do usunięcia awarii, zakłóceń lub w
 innym celu, związanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych lub
 świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, pod warunkiem sygnalizacji tego faktu
 osobom uczestniczącym w połączeniu.

                  Art. 69.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, informacje lub dane objęte tajemnicą
 telekomunikacyjną mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane,
 zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane w
 ustawie "przetwarzaniem", są przedmiotem usługi świadczonej użytkownikowi
 albo są niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie informacji lub danych w
 innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi,
 może dotyczyć:
  1) nazwisk i imion użytkownika,
  2) imion rodziców użytkownika,
  3) miejsca i daty urodzenia użytkownika,
  4) miejsca stałego pobytu użytkownika,
  5) numeru ewidencyjnego PESEL użytkownika,
  6) nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość użytkownika,
  7) numeru ewidencji podatkowej NIP użytkownika, na jego wniosek,
  8) numeru konta bankowego lub karty płatniczej użytkownika, na jego wniosek.
3. Operator lub podmiot udostępniający usługi telekomunikacyjne jest obowiązany
 do poinformowania użytkownika, z którym zawiera umowę o świadczenie usług,
 jakiego rodzaju dane dotyczące użytkownika będą przetwarzane przez operatora.

                  Art. 70.
1. Dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, a także
 udostępniane za pośrednictwem służb informacyjnych operatora powinny być
 ograniczone do:
  1) numeru abonenta lub znaku identyfikującego abonenta,
  2) nazwiska i imion abonenta,
  3) nazwy miejscowości, w której znajduje się zakończenie sieci udostępnione
   abonentowi,
  4) nazwy ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione
   abonentowi.
2. Rozszerzenie zakresu danych, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody abonenta.
3. Abonent, będący osobą fizyczną, może złożyć zastrzeżenie dotyczące
 umieszczania w publicznie dostępnym spisie abonentów określonych danych
 identyfikujących abonenta dotyczących w szczególności nazwiska, imion, płci
 albo adresu lub części adresu, a także ich udostępniania za pośrednictwem
 służb informacyjnych operatora.
4. Z tytułu zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 3, operator może pobierać
 opłatę. Opłata powinna odpowiadać kosztom wykonania zastrzeżenia, a jej
 wysokość nie może stanowić przeszkody do korzystania z uprawnienia.
5. Udostępnianie w publicznie dostępnym spisie abonentów lub za pośrednictwem
 służb informacyjnych, danych identyfikujących abonentów innych niż wymienieni
 w ust. 3, nie może naruszać słusznych interesów tych podmiotów.

                  Art. 71.
1. Operator publicznej sieci telefonicznej, umożliwiającej prezentację
 identyfikacji zakończenia sieci, z której jest wywoływane lub zostało
 dokonane połączenie, zwaną dalej "prezentacją identyfikacji linii
 wywołującej", jest obowiązany zapewnić, za pomocą prostych środków:
  1) abonentowi wywołującemu - możliwość wyeliminowania prezentacji
   identyfikacji linii wywołującej u użytkownika wywoływanego, podczas
   wywołania i połączenia lub w sposób trwały u operatora,
  2) abonentowi wywoływanemu - możliwość eliminacji dla połączeń
   przychodzących prezentacji identyfikacji linii wywołującej, a w przypadku
   gdy taka prezentacja jest dostępna przed rozpoczęciem połączenia
   przychodzącego, także możliwość blokady połączeń przychodzących od
   abonenta lub użytkownika stosującego eliminację prezentacji identyfikacji
   linii wywołującej.
2. Operator publicznej sieci telefonicznej, zapewniającej prezentację
 identyfikacji zakończenia sieci, do której jest kierowane lub zostało
 skierowane połączenie, zwaną dalej "prezentacją identyfikacji linii
 wywoływanej", jest obowiązany zapewnić abonentowi wywoływanemu możliwość
 eliminacji, za pomocą prostych środków, prezentacji
 identyfikacji linii wywoływanej u użytkownika wywołującego.
3. Operator publicznej sieci telefonicznej, zapewniającej automatyczne
 przekazywanie wywołań jest obowiązany zapewnić abonentowi możliwość
 zablokowania, za pomocą prostych środków, automatycznego przekazywania przez
 osobę trzecią wywołań do urządzenia końcowego tego abonenta.
4. Operator sieci publicznej jest obowiązany do poinformowania abonentów, że
 eksploatowana przez niego sieć zapewnia prezentację identyfikacji linii
 wywołującej lub wywoływanej, a także o możliwościach, o których mowa w ust. 1
 - 3.
5. Z tytułu korzystania przez abonenta z możliwości, o których mowa w ust. 1 -
 3, nie pobiera się opłat.
6. Eliminacja prezentacji identyfikacji linii wywołującej może być anulowana
 przez:
  1) służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, a także organy państwa
   wykonujące zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
   bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach
   określonych w odrębnych przepisach, w celu umożliwienia odpowiedzi na
   wywołanie,
  2) operatora sieci, na wniosek abonenta, jeżeli wnioskujący uprawdopodobni,
   że do jego aparatu końcowego są kierowane połączenia uciążliwe lub
   zawierające groĽby, w celu identyfikacji numerów użytkowników wywołujących
   tego abonenta.
7. Dane identyfikujące użytkowników wywołujących, o których mowa w ust. 6, są
 rejestrowane przez operatora na żądanie:
  1) organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1,
  2) abonenta, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.
8. Dane, o których mowa w ust. 6, pozostają w dyspozycji operatora, który
 udostępnia je organom państwa wykonującym zadania na rzecz bezpieczeństwa i
 porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w odrębnych
 przepisach.

                  Rozdział 6
      Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
              usług telekomunikacyjnych

                  Art. 72.
1. Do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
 usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z
 zastrzeżeniem ust. 2 oraz przepisu art. 75 ust. 1.
2. Operator świadczący usługi powszechne odpowiada za ich niewykonanie lub
 nienależyte wykonanie jedynie w zakresie określonym ustawą.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie
 usługi było wynikiem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa operatora lub
 następstwem czynu niedozwolonego.
4. Operator świadczący usługi międzynarodowe odpowiada za ich niewykonanie lub
 nienależyte wykonanie w zakresie i na zasadach ustalonych w umowach
 międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

                  Art. 73.
1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo,
 abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty
 miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów
 rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż z okresu ostatnich 12 miesięcy.
2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas
 przerw był krótszy od 48 godzin.
3. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi
 telefonicznej płatnej okresowo, abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej
 opłaty abonamentowej.

                  Art. 74.
1. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za:
  1) niedotrzymanie z winy operatora terminów, o których mowa w art. 51 ust.
   4,
  2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej,
  - a także szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego, mając na uwadze
   niezbędną ochronę interesu abonenta.
2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli operator
 nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia
 reklamacji.

                  Art. 75.
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń określonych w ustawie,
 wynikających ze stosunków z operatorami świadczącymi usługi
 telekomunikacyjne, przysługuje użytkownikowi po wyczerpaniu drogi
 postępowania reklamacyjnego.
2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem 12
 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w
 świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została
 wykonana lub miała być wykonana.
3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia
 reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację, nie dłużej jednak niż
 na okres przewidziany do załatwienia reklamacji.

                  Dział IV
      Łączenie sieci telekomunikacyjnych i współpraca operatorów

                  Art. 76.
1. Operator publiczny o znaczącej pozycji rynkowej nie może odmówić połączenia
 swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią telekomunikacyjną innego operatora,
 jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana zgodnie z
 przepisami prawa.
2. Z zastrzeżeniem art. 77 ust. 3, punktem połączenia sieci telekomunikacyjnych
 może być każdy, technicznie uzasadniony punkt tych sieci, umiejscowiony na
 obszarze działalności operatora przyłączanej sieci telekomunikacyjnej, chyba
 że istnieje alternatywny punkt, umiejscowiony na obszarze działalności
 operatora sieci przyłączającej, równoważny ekonomicznie dla obu operatorów.

                  Art. 77.
1. Łączenie sieci telekomunikacyjnych i związana z tym współpraca operatorów
 powinny być prowadzone na warunkach nie dyskryminujących żadnego podmiotu.
2. Operatorzy łączonych sieci telekomunikacyjnych są obowiązani:
  1) zachować wymagania, o których mowa w art. 53 ust. 1,
  2) umożliwić wzajemny dostęp do posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej
   służącej do połączenia sieci telekomunikacyjnych, a także, na zasadach
   określonych w art. 61, dzierżawę łączy telekomunikacyjnych o jakości,
   liczbie i przepływnościach odpowiednich dla należytego świadczenia usług
   telekomunikacyjnych,
  3) przekazywać informacje dotyczące wzajemnie świadczonych usług
   telekomunikacyjnych w połączonych sieciach, w zakresie niezbędnym dla
   dokonania rozliczeń z tego tytułu,
  4) informować się wzajemnie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, jeżeli
   operatorzy nie uzgodnią inaczej, o zamierzonych zmianach w swej sieci
   telekomunikacyjnej, wymagających wprowadzenia zmian lub adaptacji w sieci
   telekomunikacyjnej współpracującego operatora.
3. Przy łączeniu sieci telekomunikacyjnych operator zajmujący pozycję
 dominującą jest obowiązany do spełniania wszystkich uzasadnionych żądań
 związanych z dostępem do jego sieci, włącznie z żądaniem zapewnienia dostępu
 do swojej sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej punkcie nie będącym
 zakończeniem sieci.
4. Współpracujący operatorzy nie mogą podejmować działań technicznych,
 ekonomicznych lub organizacyjnych utrudniających lub uniemożliwiających
 wykonywanie uprawnień lub obowiązków stron związanych z łączeniem ich sieci.

                  Art. 78.
1. Warunki połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz związanej z tym
 współpracy, operatorzy ustalają w umowie o połączeniu sieci.
2. Umowa o połączeniu sieci powinna być zawarta na piśmie i zawierać co
 najmniej ustalenia dotyczące:
  1) umiejscowienia punktów połączenia sieci telekomunikacyjnych,
  2) warunków technicznych połączenia sieci telekomunikacyjnych,
  3) rozliczeń z tytułu:
   a) zapewnienia dostępu oraz wzajemnego korzystania z sieci
    telekomunikacyjnych,
   b) niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług
    telekomunikacyjnych,
  4) sposobów wypełniania wymagań:
   a) o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-4,
   b) dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,
  5) procedur rozstrzygania sporów,
  6) postępowania w przypadkach:
   a) zmian treści umowy,
   b) badań interoperacyjności połączonych sieci telekomunikacyjnych, ze
    szczególnym uwzględnieniem badań jakości usług telekomunikacyjnych,
   c) przebudowy połączonych sieci telekomunikacyjnych,
   d) zmian oferty usług telekomunikacyjnych,
   e) zmian numeracji,
  7) warunków rozwiązania umowy, dotyczących w szczególności zachowania
   ciągłości świadczenia usług powszechnych, jeżeli są świadczone w łączonych
   sieciach telekomunikacyjnych, ochrony interesów użytkowników, a także
   potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
   publicznego.
3. Umowa o połączeniu sieci może zawierać także, odpowiednio do rodzajów
 łączonych sieci, ustalenia dotyczące:
  1) rodzajów wzajemnie świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz związanych
   z nimi świadczeń dodatkowych, a także usług pomocniczych oraz
   zaawansowanych,
  2) utrzymania jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych,
  3) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości,
  4) współwykorzystywania zasobów numeracji, w tym zapewnienia:
   a) równego dostępu do usług biura numerów, numerów alarmowych oraz innych
    numeracji uzgodnionych w skali międzynarodowej,
   b) przenoszenia numeracji,
  5) zachowania zgodności z wymaganiami technicznymi,
  6) zapewnienia ciągłości świadczenia usług powszechnych w przypadku
   rozwiązania umowy.
4. Prezes URT określa, w drodze postanowienia, na wniosek jednej ze stron
 negocjacji o zawarcie umowy o połączenie sieci lub w miarę potrzeby z urzędu,
 które z zagadnień wymienionych w ust. 3 powinny być objęte umową o połączeniu
 sieci.
5. Operator jest obowiązany udzielać operatorom, którzy zamierzają zawrzeć z
 nim umowę o połączeniu sieci, informacji niezbędnych do przygotowania takiej
 umowy, a także oferować warunki połączenia sieci telekomunikacyjnych nie
 gorsze, dla pozostałych stron umowy, od stosowanych przez siebie w ramach
 własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami zależnymi w
 rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 46 ust. 3.
6. Strony umowy o połączeniu sieci, której stroną jest operator o znaczącej
 pozycji rynkowej, podlegającej rozwiązaniu są obowiązane powiadomić o tym
 Prezesa URT co najmniej 30 dni przed dniem rozwiązania umowy.

                  Art. 79.
1. Operator zajmujący pozycję dominującą w zakresie świadczenia usług
 powszechnych lub w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy
 telekomunikacyjnych, jest obowiązany do opracowania ofert określających
 ramowe warunki umów o połączenie sieci z operatorami.
2. Operator, o którym mowa w ust. 1, przedkłada projekty ofert lub ich zmiany
 Prezesowi URT w celu zatwierdzenia.
3. Prezes URT może w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przekazania
 projektu oferty lub jej zmiany, odmówić zatwierdzenia projektu oferty lub jej
 zmiany, jeżeli projekt oferty lub jej zmiany narusza przepisy prawa.
4. Prezes URT publikuje zatwierdzone oferty lub ich zmiany w Biuletynie URT na
 koszt operatora.
5. Operator, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawierania umów o
 połączeniu sieci na warunkach nie gorszych, dla pozostałych stron umowy, niż
 określone w zatwierdzonej ofercie.

                  Art. 80.
1. Opłaty z tytułu wzajemnego korzystania z połączonych sieci
 telekomunikacyjnych przez strony umowy o połączeniu sieci zawartej pomiędzy
 operatorami publicznymi powinny:
  1) być ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów,
   zapewniających równe traktowanie użytkowników,
  2) uwzględniać uzasadnione koszty, związane ściśle z wykonywanymi usługami
   telekomunikacyjnymi, niezależnie od sposobu ich wykonywania - w przypadku
   operatora zajmującego pozycję dominującą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do opłat z tytułu świadczenia usług
 dostępu do sieci.
3. Do opłat z tytułu wzajemnego korzystania z połączonych sieci
 telekomunikacyjnych przez strony umowy o połączeniu sieci zawartej pomiędzy
 operatorem publicznym a komórką organizacyjną lub jednostką organizacyjną, o
 której mowa art. 4 ust.1, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, z
 zastrzeżeniem art. 87.
4. Prezes URT może żądać od stron umowy przedłożenia uzasadnienia wysokości
 stosowanych przez siebie opłat, o których mowa w ust. 1, a w przypadku
 operatora zajmującego pozycję dominującą - także uzasadnienia wysokości
 kosztów ponoszonych przy wymianie usług telekomunikacyjnych.

                  Art. 81.
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania związane z łączeniem sieci telekomunikacyjnych w zakresie
dotyczącym:
  1) wykonywania obowiązków związanych z łączeniem sieci, zwłaszcza
   dotyczących spełniania wymagań, o których mowa w art. 53 ust. 1,
  2) rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych
   przez operatorów, w tym kalkulacji opłat z tego tytułu, w przypadku
   operatora zajmującego pozycję dominującą,
  3) zakresu i zasad wyrównywania operatorom stacjonarnych publicznych sieci
   telefonicznych deficytu ponoszonego z tytułu budowy i eksploatacji linii
   łączących udostępnione abonentom przez operatora zakończenia sieci z
   urządzeniami sieci telekomunikacyjnej tego operatora wykonującymi
   komutację, w tym kalkulacji opłat z tego tytułu, uwzględniając zasadę
   rozdzielania opłat z tego tytułu od opłat, o których mowa w pkt 2.
  4) zakresu ofert, o których mowa w art. 79.

                  Art. 82.
1. Umowę o połączeniu sieci, której stroną jest operator o znaczącej pozycji
 rynkowej, strona wnioskująca o przyłączenie do sieci przekazuje Prezesowi
 URT w terminie 14 dni od podpisania umowy.
2. Teksty umów o połączeniu sieci, o których mowa w ust. 1, Prezes URT
 udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym operatorom, z zastrzeżeniem
 ust. 3.
3. Prezes URT może określić części umowy o połączeniu sieci nie podlegające
 udostępnieniu. Wyłączenie to nie może obejmować spraw dotyczących wzajemnych
 rozliczeń z tytułu połączenia sieci oraz realizacji wymagań, o których mowa w
 art. 53 ust. 1, w zakresie usług powszechnych.

                  Art. 83.
1. Prezes URT może, w drodze postanowienia, określić termin zakończenia
 negocjacji o zawarcie umowy o połączeniu sieci, nie dłuższy niż 90 dni od
 dnia wystąpienia o połączenie, na pisemny wniosek każdej ze stron negocjacji
 o zawarcie takiej umowy albo z urzędu, jeżeli stroną negocjacji jest operator
 o znaczącej pozycji rynkowej.
2. W przypadku odmowy zawarcia umowy o połączeniu sieci przez jedną ze stron
 albo gdy umowa o połączeniu sieci nie została zawarta w terminie, o którym
 mowa w ust. 1, albo po upływie 90 dni od dnia wystąpienia o połączenie sieci
 telekomunikacyjnych, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa URT z
 wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków połączenia sieci
 telekomunikacyjnych oraz rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci
 telekomunikacyjnych, zwanej dalej "decyzją o połączeniu sieci".
3. Wniosek powinien zawierać projekt umowy o połączeniu sieci, zawierający
 stanowiska stron w zakresie ustaleń określonych ustawą, z zaznaczeniem tych
 części umowy, względem których strony nie doszły do porozumienia.
4. Strony są obowiązane do przedłożenia Prezesowi URT, na jego żądanie, w
 terminie 14 dni, stanowisk stron wobec rozbieżności oraz dokumentów
 niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

                  Art. 84.
1.Prezes URT podejmuje decyzję o połączeniu sieci w terminie 60 dni od dnia
 złożenia wniosku, o którym mowa w art. 83 ust. 2, po przeprowadzeniu rozprawy
 administracyjnej, biorąc między innymi pod uwagę:
  1) interes użytkowników łączonych sieci,
  2) zobowiązania nałożone na operatorów łączonych sieci,
  3) dążenie do zapewnienia użytkownikom łączonych sieci jak najszerszego
   dostępu do usług telekomunikacyjnych,
  4) promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych,
  5) charakter zaistniałych rozbieżności oraz praktyczną możliwość wdrożenia
   rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów połączenia
   sieci zarówno zaproponowanych przez operatorów łączonych sieci, jak też
   mogących stanowić rozwiązania alternatywne,
  6) zapewnienie:
   a) integralności i interoperacyjności połączonych sieci,
   b) równości dostępu,
   c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych,
  7) pozycje rynkowe operatorów łączonych sieci na rynku usług
   telekomunikacyjnych,
  8) interes publiczny, w tym ochronę środowiska,
  9) utrzymanie ciągłości świadczenia usług powszechnych.
2. Decyzja o połączeniu sieci zastępuje umowę o połączeniu sieci.
3. W przypadku podpisania przez zainteresowane strony umowy o połączeniu sieci,
 decyzja o połączeniu sieci wygasa z mocy prawa w części objętej umową.
4. W sprawach dochodzenia roszczeń majątkowych, z tytułu niewykonania lub
 nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji o połączeniu sieci,
 właściwa jest droga postępowania sądowego.

                  Art. 85.
1. Prezes URT może w każdym czasie zobowiązać, w drodze postanowienia, strony
 umowy o połączeniu sieci do zmiany jej treści, w celu zapewnienia efektywnej
 konkurencji lub interoperacyjności sieci.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

                  Art. 86.
Do zmian umów o połączeniu sieci stosuje się odpowiednio przepisy art. 82- 84.

                  Art. 87.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
współpracy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych określonych w
art. 4 ust.1 z operatorami sieci publicznych, związanej z łączeniem sieci
telekomunikacyjnych, kierując się zasadami, o których mowa w art. 76 - 85 oraz
uwzględniając specyfikę działalności prowadzonej przez te jednostki.

                   Dział V
       Infrastruktura telekomunikacyjna i urządzenia końcowe

                  Rozdział 1
   Wymagania dla sieci telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych

                  Art. 88.
1. Urządzenia telekomunikacyjne, a także kable, przewody i osprzęt, używane w
 sieciach telekomunikacyjnych lub do nich dołączane, powinny:
  1) być bezpieczne w używaniu,
  2) posiadać zdolność do współpracy z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi
   używanymi w sieci telekomunikacyjnej lub do niej dołączonymi, w
   szczególności nie powodować uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej lub
   zakłócać jej funkcjonowania,
  3) efektywnie wykorzystywać zasoby częstotliwości lub zasoby orbitalne, w
   przypadku urządzeń radiowych,
  4) spełniać wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, w
   zakresie wynikającym z przeznaczenia.
2. Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia:
  1) ustalić dodatkowe wymagania, spośród dotyczących:
   a) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji,
   b) zabezpieczenia przed nieuprawnionym używaniem,
   c) umożliwienia dostępu do urządzeń lub sieci służbom ustawowo powołanym
    do niesienia pomocy,
   d) przystosowania do używania przez osoby niepełnosprawne,
   - które niezależnie od wymagań wymienionych w ust. 1 powinny być spełniane
    przez urządzenia określonego typu lub przez określoną klasę urządzeń,
    określając termin, do którego mogą być używane urządzenia wprowadzone
    zgodnie z prawem do obrotu handlowego przed dniem wydania
    rozporządzenia, nie spełniające wymagań ustalonych w rozporządzeniu,
  2) określić szczegółowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń
   telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnych, w tym wymagania
   techniczne i eksploatacyjne dla powszechnie stosowanych zakończeń sieci
   publicznych, analogowych lub cyfrowych, w szczególności dla zakończeń
   sieci w cyfrowych, zintegrowanych sieciach transmisji danych w zakresie
   spełniania wymagań, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1, zwanych dalej
   "zasadniczymi wymaganiami" dla urządzeń telekomunikacyjnych i sieci
   telekomunikacyjnych - kierując się wymaganiami europejskich organizacji
   normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wymagań - wymaganiami innych
   międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita
   Polska jest członkiem.
3. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Ministrem Obrony
 Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów
 publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu
 opinii Szefa Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
 telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych, dotyczące ich
 przystosowania do wypełniania przez operatorów obowiązku, o którym mowa w
 art. 40 ust. 2, mając na uwadze, że sieci telekomunikacyjne i urządzenia
 telekomunikacyjne eksploatowane przez tych operatorów powinny zapewniać
 uprawnionym organom dostęp do informacji oraz danych określonych w art. 67
 ust. 1, a także ich rejestrację, kierując się wymaganiami europejskich
 organizacji normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wymagań -
 wymaganiami innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których
 Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

                  Art. 89.
1. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz
 ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia,
 warunki budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowościach, wzdłuż
 dróg publicznych, kanałów i dróg wodnych oraz w pobliżu lotnisk, a także
 ustali warunki, jakim ta infrastruktura powinna odpowiadać w przypadku
 współwykorzystywania, skrzyżowania się lub zbliżania do torów kolejowych,
 dróg publicznych, dróg wodnych i kanałów, linii i urządzeń energetycznych
 oraz urządzeń służących do przesyłania płynów i gazów, mając na uwadze
 uproszczenie procesu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
 zapewnienie bezpieczeństwa jej eksploatacji, a także bezpieczeństwo osób
 trzecich.
2. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz
 ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia,
 warunki, jakim powinna odpowiadać infrastruktura telekomunikacyjna oraz linie
 energetyczne, linie trakcji elektrycznej oraz urządzenia do przesyłania
 płynów i gazów w razie ich współwykorzystywania, ich skrzyżowania lub
 zbliżenia, mając na uwadze zapewnienie funkcjonowania infrastruktury
 telekomunikacyjnej w przypadku awarii tych urządzeń, a także jej
 zabezpieczenia przed zakłóceniami pochodzącymi od linii energetycznych lub
 trakcji elektrycznej.

                  Art. 90.
1. Podmiot wprowadzający do obrotu handlowego urządzenie telekomunikacyjne
 jest obowiązany udzielić Prezesowi URT, na jego żądanie, wyjaśnień
 dotyczących przeznaczenia urządzenia telekomunikacyjnego oraz jego
 właściwości technicznych i eksploatacyjnych, a także wskazać zakres
 zastosowania.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urządzeń telekomunikacyjnych
 wykorzystywanych przez komórki i jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1
 pkt 1 - 6 .

                 Rozdział  2
         Ocena zgodności urządzeń telekomunikacyjnych

                  Art. 91.
1. Obowiązkowi oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi podlegają, o ile
 ustawa nie stanowi inaczej, urządzenia końcowe przeznaczone do dołączania do
 zakończeń sieci publicznej, osprzęt przeznaczony do dołączania urządzeń
 końcowych do sieci telekomunikacyjnej oraz urządzenia radiowe nadawcze lub
 nadawczo-odbiorcze
2. Dokumentem lub znakiem potwierdzającym, że urządzenie, o którym mowa w ust.
 1, spełnia zasadnicze wymagania jest:
  1) certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi
   wymaganiami, wydane przez uprawniony organ,
  2) certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi
   wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa, uznany przez
   polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 3,
  3) deklaracja zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydana przez
   producenta albo jego przedstawiciela, z zastrzeżeniem ust. 3,
  4) świadectwo homologacji lub znak wskazujący na posiadanie przez urządzenie
   takiego świadectwa wydany na podstawie ustawy o której mowa w art. 131.
3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do urządzeń radiowych nadawczych
 lub nadawczo-odbiorczych, których używanie nie wymaga pozwolenia,
 przewidzianych do pracy w zakresach częstotliwości nie dopuszczonych do
 stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez służbę
 radiokomunikacyjną, dla której wykonywania urządzenie zostało przeznaczone.
4. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do urządzeń:
  1) przystosowanych do wyłącznego używania w radiokomunikacyjnej służbie
   amatorskiej, nie będących przedmiotem oferty handlowej,
  2) urządzeń radiowych, przystosowanych wyłącznie do odbioru sygnału
   radiofonicznych lub telewizyjnych,
  3) użytkowanych przez komórki i jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1
   pkt 1-6.
5. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 inne rodzaje urządzeń spośród określonych w ust.1, które nie podlegają
 obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, jeżeli zasada
 działania lub konstrukcji tych urządzeń zapewnia spełnianie przez nie tych
 wymagań.

                  Art. 92.
Zasady przeprowadzania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, udzielania
certyfikatów zgodności, oznaczania znakiem zgodności, a także sankcje za nadanie
znaku zgodności urządzeniu nie spełniającemu zasadniczych wymagań, określają
przepisy odrębne.

                  Art. 93.
Prezes URT, w drodze decyzji, może dopuścić czasowe używanie urządzenia
telekomunikacyjnego podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi
wymaganiami bez dokumentu lub znaku potwierdzającego spełnianie zasadniczych
wymagań:
  1) dla przeprowadzenia procesu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami,
   na wniosek laboratorium wykonującego badanie urządzenia,
  2) w celach eksperymentalnych, w zakresie określonym przez Prezesa URT,
  3) dla zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji,
- na warunkach określonych w decyzji, a w przypadku urządzeń radiowych - w
 pozwoleniu.

                  Art. 94.
1. Wprowadzane do obrotu handlowego urządzenia telekomunikacyjne podlegające
 obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, powinny być
 oznakowane w sposób wskazujący na spełnianie przez nie zasadniczych wymagań.
2. Wprowadzanie do obrotu handlowego urządzeń telekomunikacyjnych podlegających
 obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, nie posiadających
 znaku potwierdzającego spełnianie zasadniczych wymagań, jest zabronione.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
 sposób oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji, mając
 na uwadze, aby oznakowanie było jednoznaczne i czytelne dla nabywcy
 urządzenia.

                 Rozdział  3
    Ewidencja i współkorzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej

                  Art. 95.
Podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną są obowiązane do dostarczania
Prezesowi URT, na jego żądanie, danych dotyczących sieci telekomunikacyjnych lub
urządzeń telekomunikacyjnych eksploatowanych lub używanych przez te podmioty.

                  Art. 96.
1. Operator publiczny jest obowiązany umożliwić operatorom eksploatującym sieci
 publiczne współkorzystanie z posiadanych budynków, linii, kanalizacji,
 słupów, wieży i masztów, a w szczególności zakładanie, eksploatację i
 konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności bez
 współkorzystania z infrastruktury jest niemożliwe lub wiąże się z
 niewspółmiernie wysokimi nakładami.
2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy współkorzystania, w celu
 świadczenia usługi telefonicznej, z linii łączącej udostępnione abonentowi
 przez operatora zakończenie sieci z urządzeniami sieci telekomunikacyjnej
 tego operatora wykonującymi komutację.
3. Warunki współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie, o
 którym mowa w ust. 1 operatorzy ustalają w umowie, która powinna być zawarta
 w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie.
4. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie, o którym mowa w ust. 3,
 stosuje się odpowiednio przepisy art. 79, art. 80 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz
 art. 83-85.

                  Art. 97.
1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany umożliwić
 operatorom publicznym instalowanie na nieruchomości urządzeń
 telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na albo nad
 nieruchomością oraz umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a
 także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego
 korzystania z nieruchomości.
2. Korzystanie z nieruchomości w zakresie określonym w ust. 1 jest odpłatne,
 chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu
 telekomunikacji właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, na ich
 wniosek.
3. Warunki korzystania z nieruchomości przez operatora ustala się w umowie,
 która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez
 operatora o jej zawarcie.
4. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie, stosuje się przepisy art.
 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr
 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86,
 poz. 966 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70).
5. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli nieruchomość stanowi
 przedmiot użytkowania, najmu, dzierżawy lub trwałego zarządu.

                  Art. 98.
Do współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej przez operatorów, którzy
nabyli uprawnienia do jej zakładania, używania lub konserwacji na cudzej
nieruchomości, stosuje się odpowiednio przepisy art. 97.

                  Dział VI
        Gospodarka zasobami numeracji oraz częstotliwości

                  Rozdział 1
             Gospodarka zasobami numeracji

                  Art. 99.
1. Prezes URT przydziela numerację:
  1) operatorom w zezwoleniu lub w decyzji, zgodnie z planami numeracji
   krajowej dla sieci publicznych,
  2) komórkom i jednostkom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6, w drodze
   decyzji, na ich wniosek.
2. Przydział numeracji może określać warunki wykorzystywania lub udostępniania
 numeracji.
3. Do przydziału numeracji stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ust. 1 pkt
 1, ust. 2-4 oraz art. 25.
4. Prezes URT odmawia przydziału numeracji w przypadku braku numeracji lub gdy
 wnioskowane przeznaczenie numeracji nie jest zgodne z właściwym planem
 numeracji krajowej dla sieci publicznych.
5. Prezes URT może cofnąć przydział numeracji albo ograniczyć jego zakres,
 jeżeli:
  1) nastąpiły zmiany we właściwym planie numeracji krajowej dla sieci
   publicznych,
  2) operator nie wykorzystuje przydzielonego zakresu numeracji w sposób
   efektywny,
  3) operator wykorzystuje przydzieloną numerację w sposób niezgodny z
   warunkami przydziału numeracji lub jej przeznaczeniem we właściwym planie
   numeracji krajowej dla sieci publicznych.
6. Decyzja o cofnięciu przydziału numeracji albo o ograniczeniu jego zakresu:
  1) nie może powodować naruszenia ciągłości świadczenia usług
   telekomunikacyjnych przez operatora, któremu udzielono przydziału,
  2) powinna uwzględniać obecne i wynikające z zezwolenia potrzeby operatora,
  3) może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu operatora do usunięcia
   przyczyny nieprawidłowości, w przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 2 i 3.
7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją,
  2) plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych,
  - uwzględniając obecne i prognozowane potrzeby operatorów publicznych oraz
   użytkowników, w tym służb, o których mowa w art. 102, ustalenia
   europejskich organizacji telekomunikacyjnych, w szczególności dotyczące
   długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów numeracji, a także
   postanowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
8. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 plany numeracji krajowej dla sieci publicznych innych niż publiczne sieci
 telefoniczne, a także szczegółowe wymagania dotyczące tworzenia i
 udostępniania znaków identyfikujących abonenta, uwzględniając obecne i
 prognozowane potrzeby operatorów publicznych oraz użytkowników, ustalenia
 europejskich organizacji telekomunikacyjnych, w szczególności dotyczące
 długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów numeracji, a także postanowienia
 umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

                  Art. 100.
 1. Prezes URT opracowuje zbiorcze zestawienie numeracji przydzielonych
 operatorom, w postaci Tablicy Zagospodarowania Numeracji. Tablica jest jawna.
2. URT udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o dostępnej
 numeracji.

                  Art. 101.
1. Operator udostępnia przydzieloną numerację operatorom współpracującym z jego
 siecią telekomunikacyjną oraz podmiotom udostępniającym usługi
 telekomunikacyjne, na ich wniosek, na podstawie pisemnej umowy o
 udostępnieniu numeracji.
2. Umowa o udostępnieniu numeracji może ustalać warunki wykorzystywania
 udostępnionej numeracji.
3. Odmawia się zawarcia umowy o udostępnieniu numeracji w przypadku braku
 numeracji lub gdy udostępnienie numeracji mogłoby utrudnić albo ograniczyć
 wykonywanie zezwolenia przez operatora publicznego lub operatora, któremu
 wcześniej udostępniono numerację.
4. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 80 ust. 1 i 4 oraz art. 83 -
 85.

                  Art. 102.
1. Służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy przysługuje przydział numerów
 alarmowych.
2. Ustala się numer "112" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb
 ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

                  Art. 103.
Do przydziału, odmowy przydziału lub cofania przydziału znaków identyfikujących
abonenta oraz do ich udostępniania lub odmowy udostępnienia stosuje się
odpowiednio przepisy art. 99 oraz art. 101.

                  Art. 104.
1. Operator może dokonać niezbędnej zmiany numeracji dla określonych obszarów
 swojej sieci publicznej lub zmiany indywidualnych numerów abonentów tej
 sieci, w przypadku zmiany przydziału zakresu numeracji albo przebudowy lub
 rozbudowy eksploatowanej sieci publicznej.
2. Planowane zmiany numeracji dla określonych obszarów sieci telekomunikacyjnej
 powinny być podane przez operatora do publicznej wiadomości co najmniej 3
 miesiące przed zamierzonym terminem wprowadzenia zmiany.
3. Operator jest obowiązany zawiadomić pisemnie abonentów o planowanej zmianie
 ich indywidualnych numerów oraz o ich nowych numerach, co najmniej 3 miesiące
 przed zamierzonym terminem wprowadzenia zmiany. Skrócenie tego okresu wymaga
 zgody Prezesa URT.
4. Operator jest obowiązany do zapewnienia bezpłatnej, automatycznej informacji
 słownej, o wprowadzonych zmianach numeracji, o których mowa w ust. 1-3,
 dostępnej pod poprzednimi numerami, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

                  Rozdział 2
            Gospodarka zasobami częstotliwości

                  Art. 105.
1. Przeznaczenie częstotliwości lub zakresów częstotliwości dla poszczególnych
 służb radiokomunikacyjnych określa się w Krajowej Tablicy Przeznaczeń
 Częstotliwości.
2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Krajową Tablicę
 Przeznaczeń Częstotliwości, realizując politykę państwa w zakresie gospodarki
 zasobami częstotliwości, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności
 elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, z uwzględnieniem międzynarodowych
 przepisów radiokomunikacyjnych oraz wymagań dotyczących:
  1) zapewnienia warunków dla harmonijnego rozwoju służb radiokomunikacyjnych
   oraz dziedzin nauki i techniki, wykorzystujących zasoby częstotliwości,
  2) wdrażania nowych, efektywnych technik telekomunikacyjnych,
  3) bezpieczeństwa i obronności państwa.
3. Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości podlega aktualizacji nie
 rzadziej niż raz na 2 lata.

                  Art. 106.
1. Prezes URT, po zasięgnięciu opinii Rady Telekomunikacji, ustala plany
 zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów:
  1) na wniosek i w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i
   Telewizji, w przypadku częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania
   lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
  2) na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja
   częstotliwości, przy współpracy z tym organem,
  3) w miarę potrzeb i możliwości technicznych, w pozostałych zakresach
   częstotliwości.
2. Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględniają w
 szczególności politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości,
 radiofonii i telewizji, telekomunikacji, spełniania wymagań dotyczących
 kompatybilności elektromagnetycznej oraz obronności i bezpieczeństwa państwa,
 a także założenia polityki wydawania uprawnień wymagających rezerwacji
 częstotliwości, zawarte we wnioskach organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
 3. Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany nie mogą naruszać
 wydanych pozwoleń lub dokonanych rezerwacji częstotliwości.
 4. URT udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości
 wykorzystania częstotliwości.
 5. Prezes URT ogłasza w Biuletynie URT informację o przystąpieniu do
 opracowania planu zagospodarowania określonego zakresu częstotliwości lub do
 opracowania jego zmiany. Podmioty zainteresowane wykorzystaniem
 częstotliwości mogą zgłaszać propozycje do planu lub jego zmiany.

                  Art. 107.
1. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe warunki wykonywania określonych służb radiokomunikacyjnych w
 przewidzianych dla nich zakresach częstotliwości, z uwzględnieniem wymagań
 stosowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
2. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowe warunki wykorzystywania zakresów częstotliwości przeznaczonych
 dla urządzeń używanych w przemyśle, medycynie i nauce, z uwzględnieniem
 wymagań przyjmowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń
 Częstotliwości,

                  Art. 108.
1. Aparatura powinna być konstruowana tak, aby:
  1) nie wywoływała w swoim środowisku zakłóceń elektromagnetycznych o
   wartościach przekraczających odporność na te zakłócenia innej aparatury
   lub innych systemów występujących w tym środowisku,
  2) posiadała wymaganą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
2. Minister właściwy do spraw łączności lub minister właściwy do spraw
 gospodarki, w zakresie swych właściwości, może określić, w drodze
 rozporządzenia, szczegółowe wymagania techniczne i eksploatacyjne, jakim
 powinna odpowiadać aparatura, aby wypełnić wymagania określone w ust. 1,
 kierując się wymaganiami europejskich organizacji normalizacyjnych, a w
 przypadku braku takich wymagań - wymaganiami innych międzynarodowych
 organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
3. Aparatura podlega obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami, o których
 mowa w ust. 1, zwanych dalej "zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi
 kompatybilności elektromagnetycznej", z wyłączeniem urządzeń, o których mowa
 w art. 91 ust. 4 pkt 1 i 3.
4. Do aparatury podlegającej obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi
 wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, stosuje się
 odpowiednio przepisy art. 91 ust. 2 i 3, art. 92, art. 93 oraz art. 94 ust. 1
 i 2.

                  Dział VII
             Organy regulacyjne i kontrolne

                  Rozdział 1
           Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji

                  Art. 109.
1. Organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i gospodarki
 częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących
 kompatybilności elektromagnetycznej jest Prezes URT.
2. Prezes URT jest centralnym organem administracji rządowej.
3. Prezes URT jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.
4. Prezes URT jest powoływany na okres 5 lat.
5. Na stanowisko Prezesa URT może być powołany obywatel polski, posiadający
 wykształcenie wyższe.
6. Prezes URT może być odwołany przed upływem okresu, na który został powołany,
 wyłącznie w przypadku:
  1) rażącego naruszenia ustawy,
  2) orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia
   funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa,
  3) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej ściganego z urzędu,
   stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
  4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań,
  5) rezygnacji.
7. W przypadku odwołania Prezesa URT przed upływem kadencji Prezes Rady
 Ministrów powołuje jego następcę na czas do końca kadencji.
8. Zastępców Prezesa URT powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek
 Prezesa URT.
9. Prezes URT jest organem egzekucyjnym w zakresie administracyjnej egzekucji
 obowiązków o charakterze niepieniężnym.

                  Art. 110.
1. Do zakresu działania Prezesa URT należy w szczególności:
  1) wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności telekomunikacyjnej i
   gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących
   kompatybilności elektromagnetycznej, przewidzianych ustawą i przepisami
   wydanymi na jej podstawie,
  2) współdziałanie z ministrem właściwym do spraw łączności w przygotowywaniu
   aktów prawnych, w zakresie właściwości Prezesa URT,
  3) ocena funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz rynku urządzeń
   telekomunikacyjnych,
  4) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku
   usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez
   zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i operatorów, w tym
   podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą
   ustawą,
  5) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez
   zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów
   częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych,
  6) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
  7) współpraca z międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi, a także
   z właściwymi organami innych państw, w zakresie właściwości Prezesa URT,
  8) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie
   telekomunikacji określonych w przepisach odrębnych,
  9) inspirowanie oraz wspieranie badań naukowych.
2. Prezes URT składa Prezesowi Rady Ministrów corocznie sprawozdanie ze swojej
 działalności za rok poprzedni, w terminie do końca kwietnia.
3. Prezes URT przedstawia ministrowi właściwemu do spraw łączności, w terminie
 określonym w ust. 3, informację o swojej działalności.

                  Art. 111.
1. Do postępowania przed Prezesem URT stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
 administracyjnego, z zastrzeżeniem ust.2-4.
2. Od decyzji Prezesa URT, o których mowa w art. 57 ust. 1-3, art. 84 ust. 1,
 art. 124 ust. 2 oraz art. 125 ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu
 Okręgowego w Warszawie - sądu antymonopolowego, w terminie 14 dni od dnia
 doręczenia decyzji.
3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URT, wymienionych w ust.
 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w
 sprawach gospodarczych.
4. Do postanowień Prezesa URT, na które służy zażalenie, przepisy ust. 2 i 3
 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni.

                  Art. 112.
1. Prezes URT wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Regulacji Telekomunikacji,
 zwany dalej "URT".
2. Prezes URT prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla
 jednostek budżetowych.
3. Wydatki URT są pokrywane z budżetu państwa w wysokości ustalonej corocznie w
 ustawie budżetowej.
4. Wysokość środków na wynagrodzenia Prezesa URT, wiceprezesów i pracowników
 URT określana jest w relacji do wynagrodzeń wypłacanych w sektorze
 telekomunikacyjnym, liczonych łącznie z premiami i innymi dodatkami.
5. Prezesowi URT, zastępcom Prezesa URT oraz pracownikom URT może być przyznana
 premia, wypłacana z wydzielonego rachunku środka specjalnego określonego w
 art. 32 ust. 1 pkt 5.
6. Prezes URT określa w regulaminie, zatwierdzanym przez Prezesa Rady
 Ministrów, szczegółowy tryb przyznawania, określania wysokości oraz wypłaty
 pracownikom URT premii, o której mowa w ust. 5, z uwzględnieniem
 zastrzeżenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 5, przyjmując jako zasadę,
 że przyznanie i wysokość premii powinny być powiązane z indywidualną oceną
 osoby premiowanej, uwzględniającą zakres i jakość wykonywania powierzonych
 obowiązków, a także stopień zaangażowania w ich realizację.
7. Prezes Rady Ministrów przyznaje Prezesowi URT oraz zastępcom Prezesa URT
 premię, o której mowa w ust. 5, a także ustala jej wysokość, z uwzględnieniem
 zastrzeżenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 5.
8. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania
 osób wymienionych w ust. 4, z uwzględnieniem sposobu ustalania wysokości
 środków na wynagrodzenia tych osób oraz zasad kształtowania wynagrodzeń dla
 pracowników służby cywilnej.
9. Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozporządzenia, statut URT,
 określając jego komórki i jednostki organizacyjne, w tym jednostkę powołaną
 do koordynacji rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości
 przeznaczonych dla użytkowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-4, w
 szczególności w zakresach częstotliwości przez nich zwalnianych lub dla nich
 nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z innymi użytkownikami.

                  Art. 113.
1. W skład URT wchodzą oddziały okręgowe URT.
2. Statut URT określa siedziby oddziałów okręgowych URT, ich właściwość
 rzeczową oraz miejscową z uwzględnieniem zasadniczego podziału terytorialnego
 państwa.
3. Oddziałem okręgowym URT kieruje dyrektor oddziału okręgowego URT.
4. Dyrektorów oddziałów okręgowych URT powołuje i odwołuje Prezes URT.

                  Art. 114.
1. Przy Prezesie URT działa Rada Telekomunikacji, jako organ opiniodawczo-
 doradczy Prezesa URT w sprawach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki
 częstotliwościowej oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności
 elektromagnetycznej.
2. Rada Telekomunikacji wyraża opinie w sprawach wniesionych przez Prezesa URT.
 Rada może także z własnej inicjatywy przedstawiać opinie w sprawach
 należących do zadań Prezesa URT, z wyłączeniem spraw dotyczących wykonywania
 przez Prezesa URT obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa.
3. Prezes URT zasięga opinii Rady Telekomunikacji w sprawach związanych z:
  1) zapewnianiem dostępu do usług powszechnych,
  2) jakością świadczenia usług powszechnych,
  3) określaniem zasad łączenia sieci telekomunikacyjnych oraz związanej z tym
   współpracy operatorów.
4. W skład Rady Telekomunikacji wchodzi 15 osób. Członków Rady Telekomunikacji
 powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady Telekomunikacji:
  1) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw łączności,
   Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
   Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Szefa Urzędu
   Ochrony Państwa oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   zgłoszonym przez te organy,
  2) osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w sprawach będących
   przedmiotem działalności Rady, w tym zgłoszone przez organizacje
   środowiskowe, placówki naukowe, jednostki badawcze, a także organizacje
   reprezentujące operatorów, użytkowników, podmioty udostępniające usługi
   telekomunikacyjne, producentów lub dostawców urządzeń telekomunikacyjnych
   oraz podmioty związane z budownictwem telekomunikacyjnym.
6. Przewodniczącego Rady Telekomunikacji powołuje i odwołuje Prezes Rady
 Ministrów spośród członków Rady Telekomunikacji.
7. Kadencja Rady Telekomunikacji upływa z upływem kadencji Prezesa URT.

                  Art. 115.
1. Organizację i tryb pracy Rady Telekomunikacji określa regulamin pracy
 uchwalony przez Radę.
2. Obsługę Rady Telekomunikacji zapewnia Prezes URT.
3. Za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacyjnej jej członkowie otrzymują
 wynagrodzenie, a także zwrot kosztów według zasad obowiązujących przy
 ustalaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej.
4. Pracodawca jest obowiązany zwalniać pracownika od pracy do wykonywania zadań
 członka Rady Telekomunikacji.
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
 wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji, nie niższą niż
 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw z
 grudnia poprzedniego roku, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu
 Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
 Polski".

                  Art. 116.
1. Prezes URT wydaje Biuletyn URT.
2. W Biuletynie URT zamieszcza się wymagane ustawą informacje i rozstrzygnięcia
 Prezesa URT, zalecenia dotyczące stosowania norm lub wymagań technicznych,
 roczne raporty o jakości świadczenia usług powszechnych przez operatorów,
 informację o sposobach kalkulacji kosztów stosowanych przez operatorów o
 znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług za pomocą publicznych
 sieci telefonicznych lub w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy
 telekomunikacyjnych, wykazy udzielonych zezwoleń, informacje i ogłoszenia
 dotyczące wykorzystania częstotliwości i kompatybilności elekrotmagnetycznej,
 oraz inne informacje - w zakresie ustalonym przez Prezesa URT.

                  Rozdział 2
           Kontrola i postępowanie pokontrolne

                  Art. 117.
Prezes URT jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz
postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości lub
spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

                  Art. 118.
1. Pracownikom URT przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego
 upoważnienia, prawo:
  1) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do
   przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii,
  2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń
   kontrolowanej jednostki,
  3) przeprowadzania oględzin sieci telekomunikacyjnych lub urządzeń
   telekomunikacyjnych,
  4) zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depozytu urządzeń
   radiowych używanych bez wymaganego pozwolenia lub obsługiwanych przez
   nieuprawnioną osobę,
  5) czasowego zajęcia aparatury w trybie, o którym mowa w art. 121, w celu
   przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przyczyn zakłóceń,
  6) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci
   telekomunikacyjnych lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz kontroli jakości
   świadczonych usług telekomunikacyjnych.
2. Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani udzielać pracownikom URT,
 o których mowa w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić im:
  1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli,
  2) dostęp do materiałów, dokumentów, danych urządzeń, aparatury i sieci, o
   których mowa w ust. 1,
  3) dostęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1,
  4) nieodpłatne udostępnienie sieci telekomunikacyjnych lub urządzeń
   telekomunikacyjnych podlegających kontroli, dla przeprowadzenia badań
   sieci telekomunikacyjnych lub urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2
 pkt 1 i 2.
4. Prezes URT może żądać przedłożenia materiałów, dokumentów lub danych, o
 których mowa w ust. 1 pkt 1, a także prowadzić kontrolę we współpracy z
 innymi państwowymi organami kontrolnymi.
5. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Wyniki pomiarów
 wykonanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń
 kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 7 nie stosuje się.
6. Organ przeprowadzający kontrolę jest obowiązany sporządzić protokół
 kontroli, podpisany przez pracownika przeprowadzającego kontrolę.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 podpisuje także kierownik kontrolowanej
 jednostki lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna.
8. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których mowa w ust. 1 - 5, stosuje
 się przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy
 telekomunikacyjnej.

                  Art. 119.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu
telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości lub spełniania wymagań
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, Prezes URT wydaje decyzję
określającą zakres naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

                  Art. 120.
1. W przypadku stwierdzenia używania urządzenia radiowego bez wymaganego
 pozwolenia lub obsługiwania tego urządzenia przez osobę nieuprawnioną, Prezes
 URT wydaje użytkownikowi urządzenia decyzję nakazującą wstrzymanie używania
 lub zaprzestanie obsługiwania urządzenia radiowego przez osobę nieuprawnioną.
 Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. Decyzja wydana na podstawie ust. 1, może zawierać postanowienie o
 zabezpieczeniu urządzenia radiowego przed dalszym używaniem lub obsługą albo
 o przejęciu urządzenia do depozytu.
3. Prezes URT uchyla postanowienie o zabezpieczeniu urządzenia radiowego w
 związku z:
  1) brakiem pozwolenia - z dniem wydania użytkownikowi pozwolenia, chyba że
   sąd orzekł przepadek urządzenia,
  2) jego obsługą przez osobę nieuprawnioną - niezwłocznie po udokumentowaniu,
   że osoba obsługująca urządzenie radiowe posiada wymagane świadectwo
   operatora urządzeń radiowych.
4. Urządzenie radiowe przyjęte do depozytu w związku z:
  1) brakiem pozwolenia - jest zwracane użytkownikowi po wydaniu mu
   pozwolenia, chyba że sąd orzekł przepadek urządzenia,
  2) jego obsługą przez osobę nieuprawnioną - jest zwracane użytkownikowi,
   niezwłocznie po udokumentowaniu, że osoba obsługująca urządzenie radiowe
   posiada wymagane świadectwo operatora urządzeń radiowych.

                  Art. 121.
1. W przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne
 powoduje zakłócenie pracy innej aparatury, spełniającej wymagania dotyczące
 kompatybilności elektromagnetycznej, Prezes URT może w decyzji, o której
 mowa w art. 119, nakazać:
  1) czasowe wstrzymanie używania aparatury wywołującej zakłócenia,
  2) zmianę sposobu używania aparatury,
  3) zastosowanie środków technicznych prowadzących do eliminacji zakłócenia,
   na koszt podmiotu, któremu wydano decyzję,
 - a także postanowić o czasowym zajęciu aparatury, w celu przeprowadzenia
 badań niezbędnych do ustalenia przyczyn zakłóceń. Decyzja podlega natych
 miastowemu wykonaniu.
2. Prezes URT może uzależnić wydanie zajętej aparatury od zgody jej użytkownika
 na usunięcie, na koszt użytkownika, przyczyn zakłóceń.
3. Badania zajętej aparatury URT przeprowadza w terminie nie dłuższym niż 30
 dni od dnia jej zajęcia.

                  Art. 122.
1. Przepisów art. 118 - 121 nie stosuje się do komórek organizacyjnych i
 jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6,
 wykonujących zadania określone w tych przepisach we własnym zakresie.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby
 postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole
 elektromagnetyczne, używana przez komórki organizacyjne i jednostki
 organizacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6, powoduje zakłócenie
 pracy innej aparatury, spełniającej wymagania dotyczące kompatybilności
 elektromagnetycznej, uwzględniając charakter zadań realizowanych przez te
 jednostki oraz słuszny interes użytkownika aparatury, której praca jest
 zakłócana.
3. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem
 Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby
 realizacji przepisów  art. 118 - 121 wobec jednostek organizacyjnych Służby
 Więziennej, uwzględniając charakter zadań realizowanych przez te jednostki
 oraz słuszny interes użytkownika aparatury, której praca jest zakłócana.

                  Dział VIII
        Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących,
            przepisy przejściowe i końcowe

                  Rozdział 1
             Przepisy karne i kary pieniężne

                  Art. 123.
1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-
 odbiorcze
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
   lat 2.
2. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do
 popełnienia czynu określonego w ust. 1, chociażby nie stanowiły one własności
 sprawcy.
3. Sąd orzeka przepadek urządzeń lub przedmiotów przeznaczonych lub służących
 do popełnienia czynu określonego w ust.1, chociażby nie stanowiły one
 własności sprawcy, jeżeli ich użycie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka.
 Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od
 wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.

                  Art. 124.
 1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który:
  1) nie wykonuje decyzji Prezesa URT w sprawie prowadzenia działalności
   telekomunikacyjnej bez wymaganego zezwolenia albo bez wymaganego
   zgłoszenia albo z naruszeniem przepisu art. 16,
  2) nie zgłasza Prezesowi URT zmian stanu faktycznego i prawnego objętego
   zgłoszeniem,
  3) nie przekazuje Prezesowi URT wymaganej informacji o przychodach ze
   świadczenia usług telekomunikacyjnych albo informacji lub dokumentów
   niezbędnych do ustalenia wielkości sprzedaży poszczególnych usług
   telekomunikacyjnych oraz udziału w rynku, albo dostarcza informacje
   niewłaściwe,
  4) prowadzi kalkulację kosztów niezgodnie z przepisami ustawy,
  5) nie przedkłada wymaganego sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej
   albo wymaganej informacji o zakresie tej działalności,
  6) nie wykonuje obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 54
   ust. 5 albo określonych w art. 56 ust. 3,
  7) nie przedkłada w trybie i zakresie określonym w ustawie wzorów umów o
   świadczenie usług powszechnych lub ich zmian, projektu cennika usług
   telekomunikacyjnych lub jego zmian albo projektu regulaminu wykonywania
   usług telekomunikacyjnych lub jego zmian,
  8) pomimo posiadania technicznych możliwości uniemożliwia abonentom
   korzystanie z uprawnień określonych w art. 43 oraz art. 71,
  9) nie wypełnia wymagań dotyczących udogodnień dla osób niepełnosprawnych
   korzystających z usług powszechnych,
 10) zaprzestaje świadczenia usług powszechnych przed przejęciem ich
   świadczenia przez innego operatora,
 11) nie wypełnia obowiązków lub zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa
   państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na
   warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,
 12) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących łączenia sieci
   telekomunikacyjnych,
 13) nie wypełnia obowiązków dotyczących ofert określających ramowe warunki
   umów o połączeniu sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 14) rozwiązuje umowę o połączeniu sieci niezgodnie z przepisami ustawy,
 15) wprowadza do obrotu handlowego urządzenia telekomunikacyjne podlegające
   obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, nie posiadające
   wymaganego dokumentu lub znaku potwierdzającego spełnianie zasadniczych
   wymagań albo oznakowane w sposób niewłaściwy lub fałszywie,
 16) wprowadza do obrotu handlowego aparaturę nie spełniającą wymagań
   dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,
 17) nie stosuje warunków połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz rozliczeń
   z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, określonych w
   decyzji wydanej na podstawie art.84 ust. 1.
2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes URT może
 nałożyć na kierownika podmiotu gospodarczego karę pieniężną w kwocie do 300%
 jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego dla celów ekwiwalentu za urlop
 wypoczynkowy, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 - 7 i 17.
3. Wymierzenie kary pieniężnej nie wyłącza możliwości zastosowania przepisów
 art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3.
4. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
 egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze
 pieniężnym.

                  Art. 125.
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 124 ust. 1, nakłada Prezes URT, w
 drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego
 w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie
 można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności.
2. Ustalając wysokość kary pieniężnej Prezes URT uwzględnia stopień
 szkodliwości czynu, stopień zawinienia, dotychczasową działalność podmiotu
 oraz jego możliwości finansowe.
3. Podmiot jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi URT, na jego żądanie, w
 terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia
 podstawy wymiaru kary pieniężnej. W przypadku niedostarczenia danych lub gdy
 dostarczone dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, Prezes URT
 może ustalić podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie
 mniejszą jednak niż:
  1) wysokość wynagrodzenia określonego w art. 115 ust. 5 - w przypadku kary,
   o której mowa w art. 124 ust. 2,
  2) równowartość 100 tysięcy EURO - w pozostałych przypadkach.
4. W przypadku gdy okres działania podmiotu jest krótszy niż rok kalendarzowy,
 za podstawę wymiaru kary przyjmuje się równowartość 100 tysięcy EURO.
5. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
6. Równowartość kwot wyrażonych w EURO, o której mowa w ust. 3 i 4, przelicza
 się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
 dla EURO w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary.

                  Rozdział 2
            Zmiany w przepisach obowiązujących

                  Art. 126.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz.
231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210, z
1983 r. Nr5,  poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,  poz.
86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr4, poz.
21, Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14,   poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz.
306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr7, poz. 24, Nr 22, poz. 92,
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995
r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz.
189, Nr 73, poz. 350, Nr 149,  poz. 703, z 1997r. Nr 43 poz. 270, Nr 54, poz.
348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121 poz. 769 i 770,
Nr 133 poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106 poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr
22, poz. 269 i 271) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 479{1} w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3) należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o
    przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym oraz prawa energetycznego i
    prawa telekomunikacyjnego.";
2) w części pierwszej, księdze pierwszej, tytule VII, dziale IVa, tytuł
 rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
  "Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu przeciwdziałania praktykom
   monopolistycznym oraz w sprawach z zakresu regulacji energetyki i
   telekomunikacji";
3) w art. 479{28} § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§1. Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
   delegatur tego Urzędu, decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub
   oddziałów terenowych tego Urzędu oraz od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
   Telekomunikacji w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. -
   Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr ..... poz. ... ), zwanych w przepisach
   niniejszego rozdziału "Prezesem", można wnieść do Sądu Okręgowego w
   Warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od
   dnia doręczenia decyzji.";
4) w art. 479{31} § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§1. W sprawach z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz
    w sprawach z zakresu regulacji energetyki i telekomunikacji stronami są
    także Prezes i zainteresowany.".

                  Art. 127.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z
1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr6, poz. 35 i Nr
44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz.
100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324,  z
1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz.
101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr6, poz. 29, Nr 60, poz. 310, Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539,  Nr 98,
poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz.
779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 271) art. 63
otrzymuje brzmienie:
   "Art. 63.1. Kto bez wymaganego zezwolenia telekomunikacyjnego prowadzi
       działalność telekomunikacyjną
      podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
     2. Kto prowadzi działalność telekomunikacyjną bez wymaganego
      zgłoszenia lub niezgodną ze zgłoszeniem lub objętą sprzeciwem
      Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji
      podlega karze grzywny.
     3. Kto używa lub wprowadza do obrotu osprzęt lub urządzenia
      telekomunikacyjne podlegające obowiązkowej ocenie zgodności z
      zasadniczymi wymaganiami, nie posiadające wymaganego znaku
      potwierdzającego spełnianie przez urządzenie zasadniczych wymagań
      podlega karze grzywny.
     4. Kto używa lub wprowadza do obrotu handlowego urządzenia elektryczne
      lub elektroniczne, kable lub osprzęt nie spełniające wymagań
      dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej
      podlega karze grzywny.".

                  Art. 128.
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50,
z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz.
348, Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.
136) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1) opłat za najem lokali, opłat taryfowych za usługi pocztowe, opłat za
   usługi telekomunikacyjne oraz innych opłat ustalanych na podstawie
   odrębnych ustaw,".

                  Art.129.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r.
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, poz. 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996
r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz.
499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) po art. 20b dodaje
się art. 20c w brzmieniu:
   "Art. 20c. 1. Dane identyfikujące abonenta sieci telekomunikacyjnej lub
       zakończenia sieci, między którymi wykonano połączenie oraz dane
       dotyczące uzyskania lub próby uzyskania połączenia między
       określonymi zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaj
       wykonywanego połączenia, mogą być ujawnione Policji oraz
       przetwarzane przez Policję - wyłącznie w celu zapobiegania lub
       wykrywania przestępstw.
     2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na:
      1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta
       wojewódzkiego Policji,
      2) ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób,
       o których mowa w pkt 1.
     3. O ujawnieniu danych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
      operator sieci telekomunikacyjnej informuje właściwego miejscowo
      komendanta wojewódzkiego Policji.
     4. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych są obowiązani udostępnić dane,
      o których mowa w ust. 1, policjantom wskazanym we wniosku organu
      Policji.
     5. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą
      sieci telekomunikacyjnej.
     6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust.
      2, które zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania
      karnego, Policja przekazuje właściwemu miejscowo i rzeczowo
      prokuratorowi.
     7. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust.
      2, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla
      postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i
      protokolarnemu zniszczeniu.".

                  Art. 130.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255) w art. 10:
1) dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:
   "1a. Obowiązek uzyskiwania zgody Prokuratora Generalnego nie dotyczy:
     1) uzyskania informacji w postaci danych identyfikacyjnych abonenta
      oraz danych dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia,
      prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci
      telekomunikacyjnej,
     2) identyfikacji zakończeń sieci, pomiędzy którymi wykonano
      połączenie.
   1b. Na pisemny wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa lub kierownika
    jednostki organizacyjnej Urzędu Ochrony Państwa operator udostępnia
    informacje, o których mowa w ust. 1a.
   1c. Udostępnianie informacji i danych, o których mowa w ust. 1a, może
    następować za pomocą sieci telekomunikacyjnej.";
2) w ust. 6 wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 1a i 2";
3) w ust. 7 wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 1a i 2".

                  Art. 131.
W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117 poz.
564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz.
887 i Nr 150, poz. 984 oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 461) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Ustawa reguluje zasady działalności w dziedzinie poczty.";
2) w art. 2:
  a) w ust. 1 skreśla się pkt 8-25,
  b) w ust. 1 dodaje się pkt 26 w brzmieniu:
   "26) Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej - rozumie się
     przez to Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.",
  c) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
3) użyte w art. 3 w ust. 2 i 7, w art. 4 w ust. 2, w art. 6, w art. 29 w ust.
 1, w art. 43 w ust. 4, w art. 52, w art. 54 w ust. 5, w art. 71 w ust. 5, w
 art. 79 w różnym przypadku wyrazy "Minister Łączności" zastępuje się użytymi
 w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw łączności";
4) w art. 4:
   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     "2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne nadzorowane lub
      podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednostki
      organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do
      spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony
      Państwa - w zakresie własnych potrzeb zaspokajanych za pomocą
      własnych sieci telekomunikacyjnych.",
  b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
     "4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z
      ministrem właściwym do spraw łączności, mogą, w zakresie swych
      właściwości, określić w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
      prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji przez
      jednostki nadzorowane lub podległe przez ministra właściwego do
      spraw wewnętrznych, w zakresie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4,
      uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te jednostki.";
5) skreśla się art. 4;
6) w art. 6 skreśla się wyrazy: "lub telekomunikacyjną";
7) skreśla się art. 7-28;
8) w art.29:
  a) w ust. 1 wyrazy: "Organy Ministra Łączności wykonują kontrolę urządzeń i
   sieci telekomunikacyjnych" zastępuje się wyrazami "Organy powołane do
   kontroli wykonują kontrolę",
  b) w ust. 1 skreśla się pkt 2-5,
  c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   "6. W razie stwierdzenia, że naruszono obowiązujące przepisy w dziedzinie
    poczty, organ przeprowadzający kontrolę wydaje decyzję, w której określa
    zakres naruszeń i termin usunięcia nieprawidłowości",
  d) skreśla się ust. 7;
9) art. 30 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 30. 1. Organami powołanymi do kontroli, o której mowa w art. 29,
       są:
      1) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji, w zakresie kontroli
       przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w
       dziedzinie poczty,
      2) Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, będąca organem ministra
       właściwego do spraw łączności, powołanym w szczególności do
       kontroli sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych oraz kontroli
       wykorzystania częstotliwości.
     2. Minister właściwy do spraw łączności może zlecić PAR wykonanie
      innych czynności i zadań z zakresu administracji państwowej.
     3. Minister właściwy do spraw łączności sprawuje nadzór nad PAR.";
10) w art. 30:
  a) w ust. 1 skreśla się pkt 2,
  b) skreśla się ust. 2 i 3;
11) skreśla się art. 31 i 32;
12) skreśla się art. 33;
13) skreśla się art. 34 i 35;
14) skreśla się art. 36-41;
15) użyte w art. 44 w ust. 3, 4 i 5, w art. 47 w ust. 3, w art. 48, w art. 56 w
 ust. 2, w art. 60 w ust. 1 i w art. 70 w różnym przypadku wyrazy "Minister
 Łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
 "Minister właściwy do spraw łączności";
16) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
  "Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi pocztowe za ich
   niewykonanie lub nienależyte wykonanie.";
17) w art. 57:
  a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjną",
  b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjną",
  c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjną";
18) w art. 58 w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjną";
19) w art. 59 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjną";
20) skreśla się art. 68;
21) w art. 70:
  a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjnej",
  b) w ust. 5 skreśla się wyrazy "lub telekomunikacyjnej";
22) w art. 71 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "5. W odniesieniu do usług pocztowych o charakterze powszechnym, minister
    właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki,
    jakim powinna odpowiadać reklamacja oraz szczegółowy tryb postępowania
    administracyjnego";
23) art. 72 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 72. Spory pomiędzy Pocztą Polską a osobami korzystającymi z usług
      pocztowych o charakterze powszechnym rozstrzygają sądy powszechne.";
24) skreśla się rozdział 5 "Ogłaszanie zarządzeń";
25) skreśla się rozdział 5a "Przepisy karne";
26) skreśla się art. 76;
27) skreśla się art. 78;
28) skreśla się art. 80-85;
29) skreśla się art. 88-93.

                  Art. 132.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r.
Nr7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335, Nr 142, poz. 701, z 1996r. Nr 106, poz.
496, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999):
1) w art. 26:
  a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "5. Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu
    Regulacji Telekomunikacji dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji
    częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki
    oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania,
    wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości, w zakresie
    określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy art.
    22 i 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
    Nr ..., poz. ...).",
  b) w ust. 6 wyrazy: "Minister Łączności" zastępuje się wyrazami "Prezes
   Urzędu Regulacji Telekomunikacji ",
  c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
   "8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub
    rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub
    rozsiewczą satelitarną, stosuje się art. 22 ust. 4 i art. 23 ust. 1 pkt
    5 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.";
2) w art. 34 w ust. 1 wyrazy: "Ministrem Łączności" zastępuje się wyrazami
 "Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji",
3) w art. 37:
  a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Koncesja, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, jest udzielana w
    porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji.",
  b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
   "3a. Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub
    telewizyjnych jest wymagana rezerwacja częstotliwości, dokonuje się jej
    wraz z koncesją. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania
    rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 22 i 23 ustawy -
    Prawo telekomunikacyjne.",
  c) w ust. 4 wyrazy "Ministra Łączności" zastępuje się wyrazami "Prezesa
   Urzędu Regulacji Telekomunikacji";
4) w art. 44 ust. 3 w pkt 4 po wyrazach "nadawczych i" dodaje się wyraz
 "eksploatacji".

                  Art. 133.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 88,
poz. 55 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 218 w § 1 wyrazy "i telekomunikacji" zastępuje się wyrazami "lub
 działalność telekomunikacyjną";
2) w art. 237 w § 5 wyrazy "i telekomunikacji " zastępuje się wyrazami "lub
 działalność telekomunikacyjną,".

                  Art. 134.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 16 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 16. Dział łączność obejmuje sprawy poczty i telekomunikacji.";
2) w art. 33a w ust. 1 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
   "9a) Urząd Regulacji Telekomunikacji.".


                  Rozdział 3
         Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe


                  Art. 135.
1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. nie można:
  1) świadczyć międzynarodowych usług telefonicznych,
  2) świadczyć usług międzynarodowych za pomocą sieci eksploatowanych przez
   podmiot zagraniczny lub spółkę z udziałem podmiotów zagranicznych.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się wobec spółki Telekomunikacja Polska S.A.,
 zwanej dalej "TP S.A.", a także wobec prawnych następców TP S.A. lub
 podmiotów powstałych w wyniku jej podziału lub przekształceń, odpowiednio do
 ustalonego dla nich zakresu i obszaru działalności usługowej.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do usług, nie będących
 międzynarodowymi usługami telefonicznymi, świadczonych za pomocą urządzeń
 radiowych realizujących łączność radiową o zasięgu przekraczającym granice
 Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Rada Ministrów może znieść, w drodze rozporządzenia, w części lub całości,
 ograniczenia o których mowa w ust. 1, kierując się dążeniem do rozwoju
 konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych, mając na uwadze, że
 znoszenie ograniczeń powinno mieć charakter stopniowy, uwzględniający
 niezbędną ochronę polskiego interesu.

                  Art. 136.
1. Tworzy się URT.
2. Prezes Rady Ministrów powoła Prezesa URT w terminie 30 dni od dnia
 ogłoszenia niniejszej ustawy.
3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonania
 odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2000, zapewniających
 finansowanie URT w zakresie niezbędnym dla wykonania postanowień niniejszej
 ustawy.

                  Art. 137.
1. Znosi się Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową, zwaną dalej
 "PITiP.
2. Pracownicy PITiP stają się pracownikami URT.
3. Majątek PITiP staje się majątkiem URT.
4. Należności i zobowiązania PITiP stają się należnościami i zobowiązaniami
 URT.

                  Art. 138.
1. Znosi się Państwową Agencję Radiokomunikacyjną, zwaną dalej "PAR".
2. Pracownicy PAR stają się pracownikami URT.
3. Majątek PAR staje się majątkiem URT.

                  Art. 139.
1. Pracownicy URT zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w PITiP przed dniem
 zniesienia PITiP:
  1) stają się z mocy prawa pracownikami służby cywilnej,
  2) zachowują stosunki pracy nawiązane na podstawie mianowania na zasadach
   określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
   państwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r.
   Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r.
   Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz.
   425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz.
   704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz.
   496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943,
   z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118 oraz z
   1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778), nie dłużej niż do dnia 31
   grudnia 2003 r., chyba że stosunki te wcześniej zostaną w sposób określony
   w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr
   49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255) przekształcone,
   rozwiązane lub wygasną.
2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych na podstawie
 mianowania na zasadach określonych w ustawie o pracownikach urzędów
 państwowych stosuje się przepis art. 10 ust. 1a, 1b i 5, art. 13-16 oraz art.
 27 ust. 3 tej ustawy.
3. Osoby zatrudnione w PITiP przed dniem zniesienia PITiP, odwołane z funkcji
 organu administracji państwowej lub innego stanowiska kierowniczego w
 administracji państwowej, które przed powołaniem na tę funkcję lub stanowisko
 były urzędnikami państwowymi mianowanymi zgodnie z przepisami ustawy o
 pracownikach urzędów państwowych, stają się pracownikami służby cywilnej i w
 stosunku do nich stosuje się odpowiednio art. 45 ust. 2 ustawy o pracownikach
 urzędów państwowych.

                  Art. 140.
Do pracowników URT zatrudnionych w PAR jako urzędnicy państwowi, przed dniem
zniesienia PAR, stosuje się odpowiednio przepis art. 139.

                  Art. 141.
1. Minister właściwy do spraw łączności wyznaczy likwidatora PITiP. Likwidator
 sporządzi bilans zamknięcia PITiP.
2. Minister właściwy do spraw łączności wyznaczy likwidatora PAR. Likwidator
 sporządzi bilans zamknięcia PAR.

                  Art. 142.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:
  1) wydane na podstawie ustawy o łączności:
   a) koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zezwoleniem
    na zakładanie i używanie sieci, o których mowa w art. 3 ust. 1, stają
    się z mocy prawa zezwoleniami w rozumieniu niniejszej ustawy.
   b) zezwolenia na zakładanie i używanie urządzeń i sieci do kablowego,
    zbiorowego odbioru programów radiofonicznych i telewizyjnych, stają się
    z mocy prawa zezwoleniami, w rozumieniu niniejszej ustawy,
   c) zezwolenia na zakładanie i używanie radiokomunikacyjnych urządzeń
    nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, udzielone wraz z przydziałami
    częstotliwości dla tych urządzeń, stają się z mocy prawa pozwoleniami w
    rozumieniu niniejszej ustawy.
   d) zezwolenia na zakładanie i używanie radiokomunikacyjnych urządzeń
    nadawczych lub nadawczo-odbiorczych służących do rozpowszechniania lub
    rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, stają się z
    mocy prawa pozwoleniami w rozumieniu niniejszej ustawy,
  2) przydziały częstotliwości zawarte w koncesjach i zezwoleniach, o których
   mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz w decyzjach o przydziale
   częstotliwości, stają się z mocy prawa rezerwacjami częstotliwości,
  3) przydziały częstotliwości zawarte w koncesjach na rozprowadzanie lub
   rozpowszechnianie programów telewizyjnych lub radiofonicznych, udzielonych
   przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed dniem
   wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się z mocy prawa rezerwacjami
   częstotliwości.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do koncesji i zezwoleń, wydanych na
 podstawie ustawy o łączności, dotyczących prowadzenia działalności, o której
 mowa w art. 4 i 5. Uprawnienia te wygasają z mocy prawa.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do tych postanowień zawartych w koncesjach,
 zezwoleniach oraz przydziałach częstotliwości wymienionych w ust. 1, których
 wykonywanie stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy. Do stwierdzenia
 wygaśnięcia tych postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 162
 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej oraz używania urządzeń
 radiokomunikacyjnych, zawarte w koncesjach, zezwoleniach oraz przydziałach
 częstotliwości, wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem określonych w ust. 2 i
 3, nie ulegają zmianie.
5. Udzielone na podstawie ustawy o łączności koncesje na świadczenie usług
 telekomunikacyjnych, zezwolenia oraz przydziały częstotliwości, inne niż
 wymienione ust. 1, wygasają z mocy prawa.
6. Podmiot, któremu udzielono uprawnienie podlegające wygaśnięciu z tytułu
 wymienionego w ust. 2, 3 lub 5, może prowadzić działalność telekomunikacyjną
 w dotychczasowym zakresie, na zasadach określonych w niniejszej ustawie:
  1) do czasu rozpatrzenia przez Prezesa URT wniosku podmiotu o dostosowanie
   posiadanego uprawnienia do przepisów niniejszej ustawy lub wydanie
   stosownego uprawnienia, pod warunkiem złożenia takiego wniosku w terminie
   12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - w przypadku gdy
   prowadzona przez podmiot działalność telekomunikacyjna wymaga zezwolenia,
   pozwolenia lub rezerwacji częstotliwości,
  2) jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
   dokona zgłoszenia wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, a Prezes
   URT nie wyrazi sprzeciwu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 - w przypadku gdy
   prowadzona przez podmiot działalność telekomunikacyjna wymaga zgłoszenia.
7. Prezes URT jest organem właściwym do dostosowania lub wydania zezwolenia, o
 którym mowa w ust. 6 pkt 1.

                  Art. 143.
1. Wydane na podstawie ustawy o łączności świadectwa homologacji dla urządzeń
 telekomunikacyjnych:
  1) zachowują swoją ważność, w przypadku urządzeń telekomunikacyjnych, które
   podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami,
  2) wygasają z mocy prawa, dla pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych.
2. Urządzenia telekomunikacyjne, których świadectwa homologacji uległy
 wygaśnięciu, mogą być używane na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
3. Urządzenia telekomunikacyjne, z wyłączeniem urządzeń radiowych,
 zainstalowane zgodnie z prawem przed dniem wejścia w życie ustawy, o której
 mowa w art.131, mogą być używane bez wymaganego świadectwa homologacji do
 czasu ich technicznego zużycia.

                  Art. 144.
1. TP S.A. przedłoży Prezesowi URT w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
 niniejszej ustawy, pisemny wniosek o wydanie spółce zezwolenia na
 eksploatację wszystkich, wymagających zezwolenia publicznych sieci
 telefonicznych oraz publicznych sieci przeznaczonych do rozpowszechniania lub
 rozprowadzania sygnałów radiofonicznych lub telewizyjnych, eksploatowanych
 przez TP S. A. w dniu złożenia wniosku.
2. Wykazy sieci publicznych określonych w ust. 1 oraz dokumenty potwierdzające
 posiadanie uprawnień do wykorzystywania wymaganych dla świadczenia
 wnioskowanych usług telekomunikacyjnych zasobów częstotliwości, numeracji lub
 znaków identyfikujących abonenta, TP S.A. dołącza do wniosku o zezwolenie.
3. Przepisy ust. 1 i 2, stosuje się także odpowiednio do prawnych następców TP
 S.A. lub podmiotów powstałych w wyniku jej podziału lub przekształceń,
 odpowiednio do ustalonego dla nich zakresu i obszaru działalności usługowej.
4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze decyzji, w terminie
 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy:
  1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
  2) formę wykazów oraz rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 2.

                  Art. 145.
1. TP S.A. przedłoży Prezesowi URT w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w
 życie ustawy, pisemny wniosek o wydanie spółce pozwoleń na używanie urządzeń
 radiowych eksploatowanych przez spółkę i nie objętych posiadanymi
 pozwoleniami, według stanu z dnia złożenia wniosku.
2. TP S.A. dołącza do wniosku o pozwolenie wykazy urządzeń określonych w
 ust. 1.

                  Art. 146.
1. Prezes URT wyda TP S.A. w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie
 ustawy, zezwolenie na eksploatację przez TP S.A. sieci publicznych
 określonych w art. 144 ust. 1, na okres 25 lat,
2. W przypadku gdy TP S.A. nie przedłoży w terminie, wniosku o którym mowa w
 art. 144, Prezes URT wyda TP S.A., w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w
 życie ustawy, zezwolenie na eksploatację przez TP S.A. stacjonarnych
 publicznych sieci telefonicznych, eksploatowanych przez TP S.A. w dniu
 wejścia w życie ustawy, uprawniające do świadczenia za ich pomocą jedynie
 usług telefonicznych, krajowych i międzynarodowych, na okres 25 lat.
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 albo 2, wydaje się wraz ze stosownymi
 rezerwacjami częstotliwości, przydziałami numeracji oraz przydziałami innych
 znaków identyfikujących abonentów lub zakończenia sieci, w zakresie
 niezbędnym do wykonywania zezwolenia.
4. Za wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 albo 2, nie pobiera się opłat.

                  Art. 147.
1. Prezes URT wyda TP S.A., w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
 ustawy, pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-
 odbiorczych, na okres nie dłuższy niż 10 lat, w zakresie określonym we
 wniosku TP S.A., złożonym w terminie, o którym mowa w art. 145 ust. 1.
2. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się wraz ze stosownymi sygnałami
 identyfikacyjnymi lub znakami wywoławczymi.

                  Art. 148.
1. Do czasu uprawomocnienia się zezwoleń, o których mowa w art. 146, TP S.A.
 przysługuje uprawnienie do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej nabyte
 na podstawie ustawy o łączności, z uwzględnieniem postanowień umów zawartych
 przez ministra właściwego do spraw łączności z TP S.A na podstawie ustawy o
 łączności.
2. Do czasu uprawomocnienia się pozwoleń, o których mowa w art. 147, TP S.A.
 przysługują uprawnienia do używania urządzeń radiowych nabyte na podstawie
 ustawy o łączności.
3. O uprawnienia nie wymienione w art. 146 i w art. 147 TP S.A. ubiega się na
 zasadach ogólnych.
4. Działalność telekomunikacyjną nie wymagającą zezwolenia TP S.A. prowadzi na
 zasadach ogólnych.

                  Art. 149.
Przepisy art. 145-148 stosuje się także odpowiednio do prawnych następców TP
S.A. lub podmiotów powstałych w wyniku jej podziału lub przekształceń,
odpowiednio do ustalonego dla nich zakresu i obszaru działalności usługowej.

                  Art. 150.
1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, przewidzianych w niniejszej
 ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie
 niniejszej ustawy, zachowują moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie
 ustawy, o której mowa w art. 131, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami
 niniejszej ustawy.
2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a nie zakończonych
 decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z wyłączeniem art. 124 i
 art. 125.

                  Art. 151.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem przepisów:
  1) art. 131 pkt 3 i 4, art. 136 ust. 2, art. 141 oraz 144, które wchodzą w
   życie z dniem ogłoszenia ustawy,
  2) art. 109 ust. 2 - 9, art. 112 ust. 1 - 4 i 8, art. 113, art. 131 pkt 2
   lit. b), pkt 8 lit. a), pkt 9 i 12, art. 136 ust. 1 i 3, art. 137 oraz
   art. 139, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
   ustawy,
  3) art. 9, art. 25 ust. 1, art. 32 oraz art. 112 ust. 5-7, które wchodzą w
   życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
  4) art. 59 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Ostatnia modyfikacja: 19 wrze¶nia  2001 rokuBACK