ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

w II kwartale 2003 rokuW wyniku ustaleń podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r., Minister Nauki – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych przedkłada niniejszy raport obrazujący stan realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w II kwartale 2003 r. Obowiązek ten wynika z przyjętego przez Radę Ministrów stanowiska wobec uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego oraz dokumentu „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”.
Niniejszy raport przygotowany został na podstawie informacji przedłożonych przez ministerstwa oraz instytucje zaangażowane w proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

1. Powszechny dostęp do informacji

Do sprawnie działającego portalu internetowego w Ministerstwie Finansów (MF) dołączono stronę administracji celnej. Ponadto wykonano i uruchomiono stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) udoskonalana jest cyfrowa baza danych o rynku pracy. Serwisy ministerstwa www.mgpips.gov.pl, www.1praca.gov.pl oraz www.praca.gov.pl są systematycznie aktualizowane i wzbogacane o dane dotyczące rynku pracy oraz o informacje na temat zadań merytorycznych i programów realizowanych w Departamencie Rynku Pracy.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opracowano zmiany w menu przedmiotowym i strukturze portalu Biuletynu Informacji Publicznej. Zakończono także budowę centrum rejestracyjnego dla podmiotów zdefiniowanych w ustawie i ich stron podmiotowych BIP. Opracowywano poprawki do menu głównego oraz przygotowywano nowelizację rozporządzenia Ministra w zakresie drugiego etapu wdrożenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) rozbudowano zasoby serwisu. Z uwagi na rosnącą ilość materiału informacyjnego na stronach UKIE zainicjowano proces uporządkowania i grupowania wiadomości, a także zmianę szaty graficznej.
Stworzono nowe podstrony, część z nich włączono do przeglądarki internetowej www.onet.pl. Do tej pory opublikowano następujące podstrony:

W związku z bieżącymi wydarzeniami zachodzącymi na arenie międzynarodowej w dziale Aktualności, dołączono podstrony:

W tym samym dziale umieszczono podstronę „Szkolenia i konferencje”, na której zostały zebrane informacje na temat szkoleń, wykładów i spotkań poświęconych integracji europejskiej i organizowanych w UKIE.

W Ministerstwie Kultury (MK) utworzono Biuletyn Informacji Publicznej resortu. Jego realizacja zakończyła pierwszy etap przygotowań do poszerzenia głównego serwisu ministerstwa www.mk.gov.pl o system bazodanowy, którego wdrożenie było przewidziane w III kwartale.

W Polskiej Akademii Nauk (PAN) prowadzono prace związane z wdrożeniem strony Biuletynu Informacji Publicznej PAN.

W podległych jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) realizowano następujące prace na rzecz powszechnego dostępu do informacji:

1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa:
2. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego:
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:


Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (RCSS) dokonało bieżącej aktualizacji swojej strony internetowej oraz udostępniło kilka opracowań i raportów.

W Urzędzie Służby Cywilnej (USC) kontynuowano projekt „ Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem”. Celem projektu adresowanego do tzw. szerokiego odbiorcy jest dostarczenie obywatelom, za pośrednictwem infomatów, wiadomości o najważniejszych usługach administracyjnych np. o obowiązujących procedurach, niezbędnych dokumentach i opłatach oraz informacji wskazujących właściwy urząd do załatwienia danej sprawy. Dostępne wiadomości są uszeregowane w grupach tematycznych. Głównym celem projektu jest inicjowanie zmian w administracji oraz promocja wizerunku służby cywilnej jako organizacji nowoczesnej i oferującej profesjonalną obsługę obywatela. Planowane jest również uruchomienie strony www.infoobywatel.gov.pl. Projekt ten wpisuje się w rozpoczęte wcześniej inicjatywy: Projekt Phare’99 i program Przyjazna Administracja. Od 1.VII. br. stworzono i uruchomiono stronę podmiotową BIP.

W Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) zaktualizowano i wzbogacono stronę internetową, na której zostały zaprezentowane m.in. prowadzone projekty prywatyzacyjne, programy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne poszczególnych sektorów gospodarki oraz statystyka prywatyzacyjna. Kontynuowano prace związane z rozbudową nowego serwisu internetowego. Zwiększono zakres informacji dostępnych na stronie poprzez utworzenie nowych oraz rozszerzenie dotychczas istniejących działów. W ramach działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego MSP kontynuowało współpracę z Urzędem Służby Cywilnej przy realizacji projektu „Infomaty – nowa forma kontaktu z obywatelem”. Pod koniec czerwca ministerstwo uruchomiło własną, podmiotową stronę BIP.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) opracowano i rozbudowano serwis internetowy poprzez:


W Ministerstwie Zdrowia (MZ) zmodyfikowano serwis WWW (podział na kilkanaście sekcji tematycznych) oraz utworzono dwa działy ułatwiające określonym grupom użytkowników dostęp do najczęściej poszukiwanych informacji (katalogi: „Informacje dla pacjentów" oraz „Informacje dla świadczeniodawców”).
Strona główna zawiera cztery działy:

Każda podstrona wyposażona jest w formularz opinii i komentarzy umożliwiający internautom wymianę uwag na temat publikowanych informacji. Strona została wzbogacona o moduł z banerami ułatwiający internautom szybki dostęp do najpopularniejszych materiałów. Pod odrębnym banerem umieszczone są stanowiska wypracowane przez zespoły, przebieg korespondencji ministra z partnerami społecznymi, a także kolejne terminy i miejsca spotkań zespołów biorących udział w rozmowach okrągłego stołu.
Biuro Prasy i Promocji zamieszcza na stronach internetowych MZ wzory dokumentów, które ułatwiają obywatelom załatwienie spraw urzędowych. Na stronach serwisu znajdują się m.in. linki umożliwiające pobranie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne ubezpieczonego poza granicami kraju, wniosku o skierowanie do sanatorium oraz karty zgłoszenia sprzeciwu na oddanie po śmierci tkanek i narządów do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.
W ramach realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej Biuro Prasy i Promocji przygotowało i uruchomiło stronę BIP (http://bip.mz.gov.pl) w ustawowym terminie 1 lipca i na bieżąco wprowadza zmiany jej treści.

W Ministerstwie Środowiska (MŚ) w ramach działalności Biura Gospodarki Wodnej (BGW) utworzono witrynę internetową www.bgw.gov.pl zawierającą informacje dotyczące BGW, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, aktów prawnych z zakresu gospodarki wodnej oraz linki do serwisów i witryn o podobnej tematyce. Biuro prowadzi, przy współpracy z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, prace nad systemem informacyjnym gospodarki wodnej. Podjęto działania na rzecz wspólnego standardu przechowywania i wymiany danych.
W celu usprawnienia realizacji zadań wynikających z zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku (CIOS), w kwietniu 2003 r., uruchomiono stronę internetową Centrum www.cios.gov.pl, umożliwiającą korzystanie z dostępnego publicznie wykazu danych o środowisku i jego ochronie, prowadzonego przez Centrum w imieniu Ministra Środowiska. Na stronie CIOS zostały opisane m.in. zasady publikowania informacji wynikające z Konstytucji RP, Konwencji EKG ONZ z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, informacje na temat funduszy Unii Europejskiej oraz przepisy ustawy o ochronie środowiska. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, CIOS udostępniło BIP, w którym znajdują się podstawowe wiadomości o organizacji, funkcjonowaniu oraz statusie prawnym Centrum. W biuletynie można znaleźć m.in. informacje na temat:


W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ) zakończono prace nad stronami internetowymi Biuletynu Informacji Publicznej GIOŚ. Jednocześnie prowadzono dalsze prace nad koncepcją systemu informacyjnego Inspekcji Ochrony Środowiska - Ekoinfonet. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, 1 lipca br. MŚ uruchomiło stronę podmiotową BIP.
Na stronie internetowej www.ecp.wroc.pl/info/ został umieszczony przewodnik po „zielonych" stronach internetowych „200 razy ochrona środowiska w Internecie”, opracowany przy współpracy MŚ i Europejskiego Centrum Proekologicznego we Wrocławiu.

16 kwietnia br. został uruchomiony nowy portal internetowy Ministerstwa Infrastruktury (MI), na którym regularnie publikowane są ustawy, rozporządzenia, projekty i dokumenty z departamentów i jednostek podległych.

Na stronie internetowej Polskich Kolei Państwowych podległych MI, PKP Informatyka spółka z o.o. uruchomiła nową aplikację internetową ON-INT pozwalającą klientom obliczać należności za przewóz w kolejowych przewozach towarowych. Zainicjowano nowy projekt, (OBBO - obsługa bocznicy klienta), którego celem jest stworzenie portalu internetowego dla klientów realizujących przewozy towarowe.
Opracowano serwis internetowy Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz zrealizowano jego główną część (komunikaty, pobieranie dokumentów, przetargi, forum). Na opracowanie i uruchomianie oczekują kolejne serwisy mające działać w ramach witryny Urzędu, m.in. Biuletyn Informacji Publicznej.

W II kwartale na stronie internetowej Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty został stworzony Biuletyn Informacji Publicznej.

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał wstępny projekt strony BIP. W najbliższym czasie będą prowadzone prace nad bardziej profesjonalnym wyglądem serwisu i ujednoliceniem go z serwisem internetowym Urzędu.


2. Prace działu administracji rządowej „Informatyzacja”

6 czerwca br. w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, odbyła się konferencja uzgodnieniowa, której tematem był projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o zmianie niektórych ustaw. Nowa wersja projektu uwzględnia w znacznej mierze uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Została uporządkowana systematyka projektu oraz definicje. Ponadto przebudowano rozdziały poświęcone systemom teleinformatycznym i rejestrom publicznym. 24 czerwca br. projekt został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów, natomiast w lipcu został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów. Projekt realizuje postanowienia „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska”, precyzując szczegółowy zakres działań ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz standardy i zalecenia obiegu dokumentów i danych, które będą stosować podmioty publiczne w używanych systemach teleinformatycznych i rejestrach publicznych. Projekt ma cztery zasadnicze cele:

Korzyści płynące z projektu ustawy:

Po konsultacjach międzyresortowych, w maju bieżącego roku, została zaprezentowana nowa wersja „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska”, w której przedstawiono priorytety w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dokument został przedstawiony Komisarzowi Unii Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Przedsiębiorstw Erkki Liikanenowi oraz jego ekspertom oraz zyskał akceptację pod względem formalnym i merytorycznym. Dokument jest dostępny na stronie www.informatyzacja.gov.pl.
Trwały przygotowania do budowy megasystemu pod nazwą „Wrota Polski”. Jego funkcją będzie udostępnienie on-line wszystkich dysponujących zapleczem informatycznym serwisów administracji państwowej. W ramach tego projektu kontynuowane są prace nad rozwojem Wrót w województwach: małopolskim, podlaskim, mazowieckim i dolnośląskim. Dla Wrót Małopolski, które są najbardziej zaawansowane w pracach zakupiono stosowne licencje na oprogramowanie, które pozwoli rozszerzyć serwis internetowy o kolejne aplikacje.
Jednocześnie została podpisana umowa na rozbudowę Wrót Małopolski o:

Zostaną przeprowadzone szkolenia, które obejmą nowe funkcjonalności systemu wynikające z opisanej migracji platformy oraz rozbudowy systemu o nowe elementy. Program szkoleń przeznaczony będzie dla osób zajmujących się obecnie redakcją, administracją i obsługą portalu.
Dział Informatyzacja jest odpowiedzialny za działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług on-line w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W działaniu przewiduje się trzy zasadnicze grupy projektów:

Działanie 1.5 jest szansą pozyskania ponad 100 mln euro z funduszy strukturalnych UE na działania bezpośrednio związane z informatyzacją administracji. Dzięki realizacji konkretnych projektów administracja będzie mogła przenieść do Internetu szereg usług publicznych takich jak:

Działanie to realizuje postanowienia Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie budowy systemu Wrót Polski.
Pracownicy działu „Informatyzacja” uczestniczyli w negocjacjach z Komisją Europejską nad Podstawami Wsparcia Wspólnoty, dokumentem określającym zasady przyznania Polsce pieniędzy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Pracowano nad ostatecznym kształtem tego dokumentu. Planowany jest udział działu w kolejnej rundzie negocjacji z Komisją Europejską nad poszczególnymi Programami Operacyjnymi w kontekście społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
W ramach współpracy międzynarodowej na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego Dział Informatyzacja bierze udział w pracach grup roboczych KE, grup roboczych Rady UE oraz podkomitetów UE:
Ponadto koordynowane są następujące programy europejskie:

Działania promocyjne prowadzone na rzecz budowy i rozwoju SI w Polsce obejmują organizację akcji promocyjnych i edukacyjnych. W ramach tych akcji w dniu 3 kwietnia br. otwarto Bibliotekę Publikacji Multimedialnych w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Biblioteka powstała dzięki finansowemu wsparciu MNiI i PFRONu jako efekt wspólnych działań pracowników Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, gdzie opracowano system udostępniania dzieł literackich w formie zdigitalizowanej osobom niewidomym i słabowidzącym.
W dniu 26 maja br. w Wałbrzyskim Przedszkolu Samorządowym Nr 14 odbyła się uroczystość wręczenia przez firmę IBM Polska komputerów Young Explorer w ramach programu edukacyjnego IBM Kid Smart, który patronatem objął Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - prof. Michał Kleiber. Komputery instalowane w specjalnych, kolorowych i bezpiecznych obudowach, przeznaczone dla dzieci w wieku od lat 3 do 7, otrzymały przedszkola z Wałbrzycha, Kłodzka, Świebodzic, Ząbkowic Śląskich i Nowej Rudy.
Prowadzone są także prace nad: wspieraniem przedsięwzięć zwiększających zainteresowanie Internetem i zmniejszających zjawisko „digital divide”, promocją polskiego rynku IT na arenie międzynarodowej podczas konferencji i targów, opracowaniem i wdrożeniem narzędzi promocji społeczeństwa informacyjnego, m.in. infomatów, opracowanie platform informacyjno – promocyjnych administracja-obywatel oraz budową internetowych serwisów informacyjnych.


3. Edukacja informatyczna

W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS), w ramach projektu Phare 2000, został opracowany i zatwierdzony model dokumentacji programowej wraz z instrukcją dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Według tego wzoru został przygotowany program i przeprowadzono warsztaty szkoleniowe adresowane do nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego. Sporządzono również projekty dokumentacji wraz z materiałami szkoleniowymi. Ponadto zainicjowano projekt stworzenia komputerowej bazy danych o rynku usług szkoleniowych m.in. poprzez rozszerzenie modułu Edukacja w programie komputerowym „Doradca 2000”.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowywało i prowadziło cykliczne kursy, szkolenia i studia specjalistyczne w zakresie użytkowania systemowego oprogramowania komercyjnego oraz procedur obsługi dziedzinowych systemów informatycznych wdrażanych i eksploatowanych w resorcie obrony narodowej. Zabezpieczono informatycznie planowe treningi sztabowe oraz wzmocniono komputerowo ćwiczenia wojskowe prowadzone w ramach resortu oraz NATO.
Kontynuowano prace w zakresie budowy Resortowego Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz prowadzono prace projektowo – wdrożeniowe nad resortowym systemem symulacyjnego modelowania pola walki w procesie informatycznego zabezpieczenia szkolenia operacyjno – strategicznego. Ponadto rozbudowywana i modernizowana jest teleinformatyczna infrastruktura resortowa sieci internetowej INTER-MON oraz w ramach tej sieci edukacyjny i specjalistyczny serwis informacyjny MON.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) prowadziło następujące działania w zakresie edukacji informatycznej:
1. Wdrażanie reformy systemu oświaty:

2. Tworzenie warunków dla edukacji informatycznej. W 463 szkołach ponadgimnazjalnych zrealizowano dostawę pracowni komputerowych oraz multimedialnych centrów informacji.

W Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty przygotowano cykl szkoleń skierowanych do lokalnych urzędników samorządowych na różnych szczeblach w celu ugruntowania znajomości problematyki przygotowania do zajmowania się zagadnieniami usług powszechnych. Obecnie Urząd prowadzi kampanię promocyjną skierowaną do lokalnych władz samorządowych. Celem jest udzielanie wsparcia i pomocy dla świadczenia usług powszechnych na obszarach wiejskich.

4. Zatrudnienie

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) kontynuuje realizację projektu „Moja pierwsza firma”, adresowanego do absolwentów szkół wyższych a zarazem przyszłych przedsiębiorców zainteresowanych założeniem firmy działającej w oparciu o telepracę.
W związku ze znacznym zainteresowaniem, jakie towarzyszyło uruchomieniu Gminnych Centrów Informacyjnych przez MGPiPS została zapowiedziana następna edycja konkursu, w wyniku którego zakłada się uruchomienie na terenie kraju około 200 – 350 nowych Centrów. Ośrodki te mają dysponować informacjami m.in. o ofertach pracy, zawodach, szkołach, warunkach i procedurach otwierania własnej działalności gospodarczej, ale także o przysługujących bezrobotnemu prawach z zakresu prawa pracy. MGPiPS realizuje, w ramach projektu Phare 2000, Krajowy system szkolenia zawodowego. Zadanie będzie polegało na stworzeniu komputerowej bazy danych o modułowych programach szkolenia zawodowego, w tym o programach szkoleń w dziedzinie technologii informacyjnej i instytucjach realizujących to przedsięwzięcie.
W ramach projektu Phare 2000 w MGPiPS jest prowadzone zadanie polegające na opracowaniu standardów kwalifikacji zawodowych dla wybranych zawodów z zakresu zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stworzeniu charakterystyki tych zawodów zawierającej obecnie dziesięć specjalności. Ponadto opracowano komputerową bazę danych o standardach kwalifikacji zawodowych. Określono również warunki techniczno – ekonomiczno – organizacyjne realizacji monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Z inicjatywy ministerstwa, w ramach realizowanego „TELEPRACA – pilotażowego programu celowego wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych, innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informacyjne”, organizowano szkolenia tej grupy pracowników. Działanie jest mechanizmem zachęcającym pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych o pożądanych na rynku kwalifikacjach.

W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej opracowano nowy serwis tematyczny „Praca w Unii Europejskiej”. Jest to poszerzona o informacje dotyczące zatrudniania Polaków w krajach UE wersja portalu tematycznego „Praca w instytucjach UE”. Dodatkowo na podstronach „Praca w instytucjach UE” zamieszczane są w języku polskim aktualne informacje nadsyłane przez Biuro Rekrutacji Kadr UE, EPSO.

Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych kontynuuje prace nad systemem estymacji zapotrzebowania na pracę w naszym kraju. W ramach tego systemu podjęto działania zmierzające do skompletowania bazy hardware oraz software, które umożliwią elektroniczną instalację systemu prognostycznego.

5. Dokumenty i gospodarka elektroniczna

W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach uzgodnionego zadania przewidującego przygotowanie Programu Wieloletniego – Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce, który został przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu br., opracowano podstawy realizacji jednego z celów przewidzianych w dokumencie „Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego e-Polska na lata 2001-2006”. Plan ten ma na celu stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W Ministerstwie Zdrowia Biuro Prasy i Promocji wystąpiło do departamentów merytorycznych o przekazywanie projektów aktów normatywnych do publikacji na stronie internetowej urzędu. Wraz z projektami zamieszczana jest informacja o terminach, w jakich podlegają one uzgodnieniom. Zastosowana procedura stwarza partnerom społecznym nie tylko możliwość wglądu w bieżące prace legislacyjne prowadzone przez urząd, ale również włączenia się w procedurę opiniowania aktów normatywnych.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca br. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Na stronie internetowej Departamentu Zasobów Wodnych przedstawiono trzy regulaminy Ministra Środowiska precyzujące zasady korzystania z informacji geologicznych odpłatnie bądź nie. Do każdego regulaminu dołączono wzory wniosków, zgodnie z którymi należy sporządzać wystąpienia o korzystanie z informacji geologicznej, a także wzory umów zawieranych przez Skarb Państwa z wnioskodawcą, w przypadku korzystania z informacji odpłatnej.
Z inicjatywy Departamentu Leśnictwa na stronie ministerstwa został umieszczony dokument „Krajowy Program Zwiększania Lesistości - aktualizacja 2003 r.”, który jest aktualizacją Krajowego Programu Zwiększania Lesistości zaakceptowanego przez Radę Ministrów w 1995 r. Zawiera wytyczne do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w dziedzinie zalesień.
Ponadto na stronach internetowych MŚ został zamieszczony projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania przez obywateli polskich i cudzoziemców oraz obowiązku znakowania.
Strona internetowa ministerstwa została wzbogacona również o:


W Ministerstwie Infrastruktury trwały prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w której wprowadzono zapisy umożliwiające zarządcy drogi lokalizowanie w pasach drogowych budowanych lub przebudowywanych dróg, kanałów technologicznych, które służyłyby umieszczaniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna).
Przy współpracy z MGPiPS zostały opracowane i wdrożone standardy w zakresie elektronicznej gospodarki, w tym gospodarki morskiej. Standardy te ułatwią implementację metod handlu elektronicznego do prowadzenia usług transportu morskiego, logistyki morskiej i spedycji w skali kraju i w obrocie zagranicznym.
Wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym MI prowadziło prace legislacyjno-organizacyjne w sprawie wdrożenia systemu statystyki morskiej obowiązującej w UE. Zadanie to będzie realizowane z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w portach, urzędach morskich oraz urzędach statystycznych. W dniach 13-14 maja br. w Szczecinie odbyło się seminarium TAIEX, z udziałem ekspertów brytyjskich, poświęcone m.in. zastosowaniu nowoczesnych technologii w pozyskiwaniu danych statystycznych w transporcie morskim.
W ramach Celu 5 zapisanego w dokumencie ePolska 2001-2006 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zakończył i opublikował wyniki prac zespołu ds. naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w postaci raportu „Wariantowa analiza możliwości wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce”. Opracowany również został dokument programowy „Zasadnicze kierunki rozwoju technologii informatycznej URTiP”. W ramach zespołu koordynującego przygotowanie projektów rozporządzenia trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne zmienionej ustawą z dnia 22 maja br. (Dz. U. Nr 113, poz. 1070) w ramach Zespołu koordynującego przygotowanie projektów rozporządzeń.
Instytut Łączności, podległy MI, w II kwartale zajmował się następującymi zagadnieniami:

 1. Tworzenie przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z administracją publiczną.
 2. Uwarunkowania techniczne i aspekty społeczno-ekonomiczne realizacji koncepcji Ambient Intelligence, jako docelowej architektury dla konwergentnej i w pełni inteligentnej sieci telekomunikacyjnej XXI wieku.
 3. Wykorzystanie technologii inteligentnych agentów przy wdrażaniu idei społeczeństwa informacyjnego.
 4. Regulacyjne aspekty dotyczące rynku komunikacji elektronicznej wynikającej z przygotowania wejścia Polski do UE.
 5. Społeczeństwo informacyjne - koncepcja M.Castella oraz różne koncepcje gospodarki oparte na wiedzy.
 6. Opracowanie koncepcji nowych uregulowań prawnych w dziedzinie łączności elektronicznej z uwzględnieniem ich harmonizacji z prawem Unii Europejskiej dotyczącym komunikacji elektronicznej, w szczególności pakietu dyrektyw UE z 2002 roku.
 7. Sporządzenie projektów załączników (30) do rozporządzeń, które zostaną wydane przez Ministra Infrastruktury na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne. Projekty załączników (projekty WTE) zawierają wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, linii i sieci zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmują zagadnienia wchodzące w zakres rozporządzenia ministra łączności z dnia 4 września 1997 r.


Główny Urząd Statystyczny prowadził prace związane z inicjatywą legislacyjną INSPIRE Komisji Europejskiej dotyczącą przygotowania raportu o infrastrukturze przestrzennej w Polsce.


6. Zamówienia publiczne

Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło zamówienia publiczne, które umożliwiają zakup komputerów do wydziałów grodzkich i sądów apelacyjnych (Kraków, Łódź, Wrocław).

W trakcie uzgodnień były specyfikacje do przetargów na zakup sprzętu informatycznego w ramach systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta. Nowe wyposażenie jest przeznaczone dla 34 wydziałów oraz na organizację szkoleń z Jednostką Finansująco-Kontraktującą i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
Ogłoszono następujące przetargi:

Ponadto nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wykonanie oprogramowania Centralnej Bazy Danych SIP obejmującego:

 1. centralną bazę danych, do której zostaną przekazane informacje o sprawach z prokuratur, w których zostanie wdrożony program „SIP-Biurowość”;
 2. dostęp do innych centralnych baz danych (NOE.NET, KRK, KRS, KC1K, PESEL, REGON);
 3. zaawansowaną przeglądarkę centralnej bazy danych.

Za pośrednictwem Jednostki Finansująco-Kontraktującej i UKIE została przesłana do akceptacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej specyfikacja na zakup sprzętu komputerowego i standardowego oprogramowania w ramach projektu Phare 2001. Zakup nowego sprzętu będzie przebiegać w trybie międzynarodowego przetargu. Ponadto ogłoszono przetarg centralny na zakup sprzętu komputerowego dla sal szkoleniowych w Sądach Apelacyjnych w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) trwają procedury przetargowe na dostawę wyposażenia pracowni internetowych dla 100 gimnazjów oraz pracowni internetowych wraz z multimedialnymi centrami informacji dla 500 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto kontynuowane są przygotowania do przetargów na dostawę pracowni internetowych wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabo widzących.

Urząd Zamówień Publicznych kontynuował prace nad projektem „System zamówień publicznych” w ramach programu Phare 2001, którego podstawowym celem jest opracowanie oprogramowania informatycznego zamawiających i oferentów w przeprowadzaniu postępowań przetargowych drogą elektroniczną. W dniu 12 maja br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zatwierdziło umowę współpracy bliźniaczej z włoskim Ministerstwem Polityk Europejskich. Realizacja działań przewidzianych umową rozpocznie się na początku III kw. br. w ramach twinningu będącego jednym z komponentów projektu „System zamówień publicznych”. Przewidziane jest m.in. przygotowanie polskiej wersji systemu informatycznego dotyczącego zamówień publicznych SIMAP (Systeme d'Information pour les Marches Publics) oraz opracowanie założeń przyszłego systemu elektronicznych zamówień publicznych w Polsce.


7. Informatyzacja administracji

W Ministerstwie Finansów są prowadzone prace nad wdrożeniem Systemu Rejestracji Centralnej (SeRCe), która umożliwi gromadzenie zasobów danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów oraz korzystanie z nich przez izby i urzędy skarbowe. Postępuje również budowa
i implementacja polskiej aplikacji umożliwiającej wymianę informacji z zakresu podatku VAT w ramach systemu VIES, którego zadaniem jest wymiana informacji o dostawach wewnątrzwspólnotowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) sukcesywnie wdraża (na wszystkich szczeblach organizacyjnych resortu) efektywne standardy technologii informatycznych kompatybilnych z ich odpowiednikami stosowanymi w państwach NATO zgodnie z „Wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej na lata 2003-2005”. Ponadto wdrażany jest informatyczny system informowania kierownictwa i zarządzania obiegiem informacji ARCUS we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych ministerstwa.
MON współpracowało z MSWiA w zakresie Memorandum of Understanding dotyczącego udziału Polski w Programie IDA II (Interchange of Data Administration).
W ministerstwie jest kontynuowana terytorialna rozbudowa infrastruktury czterech resortowych niezależnych sieci komputerowych stanowiących zasadniczą bazę teleinformatyczną niezbędną dla efektywnego funkcjonowania resortowych systemów informatycznych. Prowadzona jest także systemowa standaryzacja, normalizacja oraz certyfikacja systemów i sprzętu teleinformatycznego, procedur i dokumentów w skali resortu. Trwają prace nad pilotażowym wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych interoperacyjnych z odpowiednimi systemami NATO w zakresie zautomatyzowanych systemów wspomagania dowodzenia, logistycznych systemów informatycznych oraz systemów zarządzania zasobami obronnymi państwa gospodarza (HNS).
Ponadto:


W Polskiej Akademii Nauk (PAN) zabezpieczono możliwość dostępu placówek PAN do baz danych SCIE, Inspec oraz baz czasopism pełnotekstowych Kluver i Springer. W przygotowaniu jest również elektroniczna wersja wydawanego w języku angielskim magazynu informacyjnego o PAN.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w Instytucie Zootechniki zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do rozpoczęcia projektu EFABIS (Informacyjny System w zakresie Bioróżnorodności Zwierząt Gospodarskich).
W podległych jednostkach organizacyjnych prowadzono poniższe przedsięwzięcia:

 1. Instytut Zootechniki – kontynuowano prace nad ogólnopolską bazą klasyfikatorów Oceny i Pokroju Bydła Hodowlanego G – 15.
 2. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych – prowadzono prace nad tworzeniem i aktualizacją:
 3. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt - trwało intensywne testowanie oprogramowania będącego elementem drugiego etapu modernizacji ogólnopolskiego systemu informatycznego SYMLEK; akcja ta jest powiązana z prowadzeniem szkoleń dla pracowników KCHZ z jego wykorzystania.
 4. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - zakończono prace związane z testowaniem stworzonego w ramach projektu PHARE PL 9906.01 „Zintegrowanego Systemu Informacji w Ochronie Roślin”; trwają prace związane z tworzeniem podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Stacja Chemiczno–Rolnicza - opracowano założenia oraz wymagania techniczne w celu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zainstalowanie sieci komputerowej w Stacji Chemiczno–Rolniczej w Warszawie i jej 16 Oddziałach.
 6. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - wdrożono dostęp do Internetu w księgowości oraz przekaz elektroniczny do ZUS; ponadto opracowywana jest koncepcja elektronicznego obiegu dokumentów.

W Ministerstwie Skarbu Państwa, w ramach prac rozbudowy serwisu, ułatwiono proces składania Ministrowi Skarbu Państwa przez organy wykonawcze gmin informacji o zachodzących w gminach przekształceniach własnościowych mienia komunalnego. Obowiązek taki wynika z ustawy z 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. W powyższym celu udostępniono elektroniczną wersję formularza dla gmin. W oparciu o dane uzyskane od władz gmin corocznie w MSP tworzona jest „Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego”, której elektroniczna wersja publikowana jest również na stronach internetowych Ministerstwa.
Ponadto rozszerzono zakres informacji prezentowanych w działach:
Komitet Rady Ministrów powołał roboczy „Zespół ds. Konsolidacji Aktywów Teleinformatycznych Skarbu Państwa” z udziałem przedstawicieli innych resortów. Finalizowane jest także opracowywanie nowych modułów funkcjonalnych do ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa.
Ponadto w MSP w ramach działań wynikających m.in. z audytu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ministerstwa zrealizowano następujące działania:
Dodatkowo:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzono następujące działania:
W MSZ zostały m.in. realizowane poniższe prace:

W Ministerstwie Sprawiedliwości (Departamencie CORS i Informatyzacji Resortu) prowadzonych jest szereg działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Do podstawowych projektów informatycznych należą:
 1. Rejestr Zastawów (RZ) i Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – bez większych zakłóceń trwa eksploatacja użytkowa systemów informatycznych;
 2. Nowa Księga Wieczysta (NKW):
 3. System Informatyczny Prokuratur (SIP) – w ramach budowy Systemu Informatycznego Prokuratur trwał pilotaż programu „SIP- Biurowość” rozpoczęty w listopadzie 2002 r. w 4 wydziałach ds. przestępczości zorganizowanej w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i Krakowie; zakończenie pilotażu nastąpiło 30.06.03.
Oprócz wymienionych projektów, prowadzonych jest wiele innych zadań, w ramach których, realizowano następujące prace:
A. Budowa Resortowego Systemu Łączności:
B. Systemy informatyczne dla komórek merytorycznych sądów, w tym:
 1. Informatyzacja wydziałów grodzkich - prowadzono prace analityczne dotyczące opracowania warunków, które powinno spełniać oprogramowanie użytkowe działające w wydziałach grodzkich;
 2. Informatyzacja sądów apelacyjnych - w chwili obecnej realizowana jest umowa MS z firmą Currenda na wdrożenie systemu informatycznego SAWA w Sądach Apelacyjnych w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu;
 3. Tworzenie baz centralnych:

Ministerstwo Zdrowia bierze udział w realizacji projektu „Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem”, wdrażanym pilotażowo w ramach programu Phare 99 przez Urząd Służby Cywilnej we współpracy z urzędami administracji rządowej. Pracownicy Biura biorą udział w pracach Zespołu Redaktorów Serwisu Infomatowego (ZRESI). Zadaniem zespołu jest opracowanie materiałów informacyjnych, które będą udostępnione społeczeństwu poprzez sieć kiosków informacyjnych (tzw. infomatów), a w przyszłości na stronach serwisu internetowego (www.infoobywatel.pl). Biuro Prasy opracowało jeden z najbardziej rozbudowanych strukturalnie i treściowo informatorów.

W Ministerstwie Infrastruktury w ramach przygotowywanego przez MGPiPS Programu na lata 2003-2006 - tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce wprowadzono do realizacji następujące projekty MI:
W sferze budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wykonano następujące prace:
 1. Integrująca Platforma Elektroniczna (IPE) i System Wspomagający Powszechną Taksację Nieruchomości (PTN);
 2. MATRA II (kataster nieruchomości) - trwały prace nad przygotowaniem oprogramowania oraz warunków technicznych do przetargu na zapewnienie komunikacji teleinformatycznej między ośrodkami pilotażowymi a wojewódzką bazą danych katastralnych zlokalizowaną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie; dokonano również specyfikacji sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu;
 3. Krajowa Baza Danych Ogólnogeograficznych – nastąpił odbiór prac związanych z utworzeniem jednolitego systemu w skali kraju o poziomie informacyjnym określonym skalą 1:250 000; zasób tej bazy jest ukierunkowany na dostarczanie syntetycznej wiedzy o społeczeństwie, gospodarce, organizacji państwa, infrastrukturze technicznej strategicznego znaczenia i globalnych cechach środowiska przyrodniczego; trwa uzupełnianie bazy zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru;
 4. Topograficzna Baza Danych:
 5. geodezja, kataster – prace nad certyfikacją oprogramowań geodezyjnych i kartograficznych;
 6. systemy informacji przestrzennej (MetaSIP) - studia nad systemem metadanych dla krajowego systemu informacji przestrzennej zgodnego ze standardami Unii Europejskiej;
 7. gospodarka przestrzenna (CORINE) – aktualizacja bazy danych użytkowania ziemi w ramach europejskiego projektu CORINE Land Cover 2000;
 8. turystyka (ReGeo) – wdrożenie systemu multimedialnej wirtualnej bazy danych przestrzennych z różnych źródeł do modelu rozwoju ekoturystki na terenach wiejskich dostępnej pod adresem: www.regeo.org; zadaniem projektu ReGeo jest utworzenie multimedialnego systemu informacji przestrzennej w celu ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki;
 9. kartografia, gospodarka przestrzenna (TemKart) – aktualizacja i modernizacja cyfrowej mapy Polski jako uniwersalnej osnowy topograficznej do prezentacji treści map komputerowych.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty pilotażowo (w wybranych wydziałach) wdrożył informatyczny system bazy danych gospodarowania widmem częstotliwości „P-WID”. Opracowany i również pilotażowo wdrożony został program „Wniosek_EL” umożliwiający składanie w elektronicznej postaci wniosku o wydanie pozwolenia radiowego dla linii radiowych. Trwają prace nad wdrażaniem specjalistycznego programu komputerowego dla potrzeb opracowania danych w wyniku badania terminowości przebiegu przesyłek pocztowych.

W Głównym Urzędzie Statystycznym został powołany zespół do spraw wskaźników statystycznych charakteryzujących stan i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozpoczął on prace nad przeprowadzeniem badań pilotażowych w 2004 r. w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sektorze przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zgodnie z zaleceniami Eurostatu i Komisji Europejskiej. Ponadto prowadzono prace związane z przygotowaniem koncepcji wdrożenia w GUS formularzy elektronicznych m.in. upraszczających dostarczanie danych przez respondentów i umożliwiające zbieranie danych poprzez Internet i na nośnikach magnetycznych.

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewniono warunki techniczne do odbioru dużej ilości dokumentów UE przesyłanych pocztą elektroniczną. Stworzono procedury rozdziału tych informacji do poszczególnych departamentów oraz ustalano osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie spraw i tryb udzielania odpowiedzi. Na terenie urzędu uruchomiono Infomat, w którym oprócz informacji o UOKiK dostępne są informacje o całej administracji państwowej. Za aktualizację informacji odpowiedzialny będzie Urząd Służby Cywilnej. Trwają prace nad uruchomieniem bazy rejestrującej pomoc publiczną. Wraz z uruchomieniem bazy sprawozdawczość organów udzielających pomocy publicznej jak i przedsiębiorców, którzy tę pomoc otrzymali odbywać się będzie poprzez sieć. W chwili obecnej budowana jest infrastruktura kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla ośmiu osób z UOKiK. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem bazy Nadzoru Rynku, w której dostępne będą wszelkie informacje dotyczące kwestii nadzoru rynku (różne poziomy dostępu), np. dane dotyczące instytucji, organów, wykaz wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, plany kontroli inspekcji itp.


8. Rozwój rynku telekomunikacyjnego

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad aktami wykonawczymi ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP l6 czerwca 2003 r.
26 czerwca 2003 roku, z inicjatywy ministerstwa, odbyła się konferencja: „Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu” poświęcona budowie lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Telekomunikacja Kolejowa w ramach budowy taniego i szybkiego dostępu do Internetu wykonała projekt i uruchomiła pilotowy odcinek szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu na linii kolejowej Bydgoszcz – Inowrocław oraz utworzyła punkty publicznego dostępu do Internetu w miejscowościach Nowa Wieś Wielka oraz Złotniki. Ponadto wykonano projekt radiowej sieci dostępu szerokopasmowego w gminie Tłuszcz i wystąpiono do URTiP o przyznanie częstotliwości. Uruchomienie sieci nastąpi w III kwartale 2003 i obejmie jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły.
Trwają rozmowy z partnerami publicznymi (sieci akademickie) w celu stworzenia zintegrowanej platformy teleinformatycznej dla jednostek administracji publicznej, wykorzystującej infrastrukturę telekomunikacyjną TK Telekom i sieci akademickich. Zawartość platformy usługowej będzie wypełniana ofertą dostępu do informacji i zarządzania informacją w oparciu o model ASP i ISP. Założenia projektowe dla realizacji ww. usług dostępu szerokopasmowego opracowano w województwach: wielkopolskiem, małopolskiem, kujawsko-pomorskiem, dolnośląskiem.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty prowadzi analizy zmierzające do opracowania specjalnych programów w celu świadczenia przystępnych cenowo podstawowych usług dla osób o najniższych dochodach oraz tworzenie zachęt dla operatorów do dalszego rozwoju usług dla osób o specjalnych potrzebach w realizacji programu PHARE PL0004.05 „Usługi powszechne w telekomunikacji”.


9. Nauka i Kultura

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Kultury, podległe mu instytucje kulturalne zrealizowały szereg przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego:
1. Filharmonia Narodowa:
2. Muzeum Narodowe w Krakowie:
3. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku:
4. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych:
5. Centrum Sztuki Współczesnej:
6. Instytut Adama Mickiewicza:

W Ministerstwie Skarbu Państwa utworzono dział zajmujący się szkoleniami i egzaminami na członków rad nadzorczych.


10. Współpraca międzynarodowa

W drugim kwartale bieżącego roku Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuowało współpracę z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie włączenia MON w system obiegu dokumentów związanych z udziałem Polski w procedurze informacji, konsultacji i jej statusem aktywnego obserwatora w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę aktualnego stanu i możliwości wykorzystania zasobów teleinformatycznych MON dla potrzeb wymiany informacji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Ponadto przygotowywano i realizowano wybrane przedsięwzięcia, związane z wykonywaniem zadań w ramach misji pokojowych podczas Gali Plenerowej „Błękitna Promenada – 50 lat w misjach pokojowych, za rok w Unii Europejskiej”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło do światowej bazy danych World Electronic Catalogue of Higher Education and Research Institution of Agriculture dane adresowe polskich uczelni.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji brało udział w roboczym spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską oraz kraje Basenu Morza Bałtyckiego - Northern eDimension Action Plan (NeDAP). W seminarium, będącym elementem planowych działań Komisji, związanych z włączeniem się krajów przystępujących do UE do programów wspólnotowych, wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajów członkowskich zrzeszonych w inicjatywie NeDAP (Szwecja, Dania, Niemcy) oraz przedstawiciele 6 krajów przystępujących: Czech, Estonii, Malty, Polski, Słowenii i Węgier. Obecnie trwają prace związane z zorganizowaniem administracji RP wokół jej włączenia w obieg informacji we Wspólnotach Europejskich. Priorytety są następujące:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, w zakresie współpracy międzynarodowej, prowadziło bardzo szeroką i aktywną działalność. Kontynuowano konsultacje ze stroną holenderską dotyczące realizacji przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz MENiS projektu pt. „Strategia uznawania europejskich kwalifikacji zawodowych w ramach systemu ogólnego” oraz działania przygotowujące BUWiW do pełnienia roli ośrodka informacji o uznawaniu kwalifikacji dla wykonywania zawodów regulowanych, aby zapewnić obywatelom Unii Europejskiej dostęp do kompleksowej informacji w tym zakresie. Trwa współpraca w ramach inicjatywy europejskiej, do której polskie szkoły przystąpiły w roku szkolnym 1999/2000 - gałąź internetowa europejskiego konkursu szkolnego „Europa w Szkole”: „Europe @t School - Internet Award Scheme”.
Kontynuowano realizację programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci w zakresie:
Polskie szkoły i uczelnie uczestniczą w programie wspólnotowym SOCRATES. W ramach tego programu realizowane są projekty i wyjazdy szkoleniowe bądź studyjne, w sposób ciągły, w tym również w II kwartale 2003 r. Ponadto:
W ramach programu SOCRATES, akcji MINERVA, która promuje wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do edukacji oraz wspiera zastosowanie ICT w celach edukacyjnych zgodnie z ustalonymi priorytetami dwóch kluczowych inicjatyw Wspólnoty Europejskiej: eEuropa i eLearning, zaakceptowano następujące międzynarodowe projekty:

Ostatnia modyfikacja: 13 kwietnia 2004 rokuBACK