ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

RAPORT

o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III i IV kwartale 2003 rokuMarzec 2004 r.


W wyniku ustaleń podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r., Minister Nauki – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych przedkłada niniejszy raport obrazujący stan realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III oraz IV kwartale 2003 r. Obowiązek ten wynika z przyjętego przez Radę Ministrów stanowiska wobec uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego oraz dokumentu „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”.
Niniejszy raport przygotowano na podstawie informacji przedłożonych przez ministerstwa oraz instytucje zaangażowane w proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Raport podzielony został na następujące działy:

 1. Powszechny dostęp do informacji,
 2. Przedsięwzięcia działu administracji rządowej „Informatyzacja”,
 3. Edukacja informatyczna,
 4. Zatrudnienie,
 5. Dokumenty i publikacje,
 6. Wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej w obszarze społeczeństwa informacyjnego,
 7. Informatyzacja administracji rządowej,
 8. Współpraca międzynarodowa.


1. Powszechny dostęp do informacji

W Ministerstwie Infrastruktury (MI) trwała rozbudowa i bieżąca aktualizacja portalu informacyjnego mająca na celu umożliwienie komunikacji z obywatelem. Przyjazna nawigacja stron internetowych MI umożliwia szybkie dotarcie do wszelkiego rodzaju informacji – zarówno w podziale merytorycznym (transport drogowy, lotniczy, kolejowy, morski i śródlądowy, łączność oraz budownictwo), jak i od strony działalności poszczególnych komórek resortu.
W aktualizowanym co tydzień „Kalendarium resortu” można zapoznać się z planowanym harmonogramem najważniejszych wydarzeń z udziałem członków kierownictwa ministerstwa.
Uruchomiona została rubryka „Gorący temat”, w której znajdują się opracowania, analizy i informacje dotyczące najbardziej aktualnych tematów interesujących opinię publiczną, m.in. wykorzystania unijnych środków pomocowych, czy dotychczasowych efektów realizacji programu budowy, modernizacji oraz remontu dróg i mostów.
W dziale „Akty prawne” dostępne są wszystkie ustawy i rozporządzenia powstałe w resorcie, a w dziale „Projekty” – projekty przygotowywanych aktów prawnych. MI jako pierwszy resort poddało internetowej konsultacji społecznej projekty ustaw oraz rozporządzeń, otrzymując w tej sprawie kilkaset uwag i opinii. Zorganizowano 24 czaty z członkami kierownictwa ministerstwa oraz dyrektorami niektórych departamentów.
Interaktywnym elementem portalu MI jest również „Sonda” pozwalająca poznać opinie odwiedzających portal.
Bezpośrednio ze strony głównej ministerstwa można wejść na strony internetowe jednostek podległych i nadzorowanych, m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP, Poczty Polskiej, PP „Porty Lotnicze”, Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także do Głównej Biblioteki Telekomunikacyjnej i Biuletynu Informacji Naukowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
W 2004 r. MI zamierza uruchomić wersję portalu w języku angielskim, podstawowe dane zostaną przetłumaczone również na język francuski i niemiecki.
Ważnym i skomplikowanym zadaniem będzie także połączenie portalu ministerstwa ze stronami internetowymi likwidowanego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wraz z przejęciem baz danych.

W Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) przeprowadzono modernizację strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonalności. Znajdują się na niej na bieżąco aktualizowane informacje o decyzjach i zezwoleniach wydanych przez Prezesa URTiP, przepisy prawa, wzory wniosków i procedury dotyczące działalności telekomunikacyjnej. Na potrzeby operatorów zamieszczono formularze informacyjne. Za pośrednictwem strony można przesyłać skargi i wnioski.
Strona internetowa została również dostosowana do wymagań ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozbudowano stronę internetową Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) dostępną pod adresem www.gugik.gov.pl.
W ramach Systemu Informacji Geograficznej wprowadzono nową wersję strony internetowej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski oraz przygotowywano się do uruchomienia strony internetowej Komitetu Technicznego nr 297 ds. Informacji Geograficznej.

W ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Komenda Główna Policji utrzymywała i administrowała następującymi serwisami informacyjnymi o charakterze publicznym:

Serwisy internetowe Policji mają zestandaryzowaną zawartość. Udostępniane są informacje m.in. o zakresie działań, realizowanych przedsięwzięciach, informacje o programach prewencyjnych, osobach zaginionych i poszukiwanych, statystyki policyjne oraz linki do stron o podobnej tematyce. Strony posiadają również wersje anglojęzyczne.
Ponadto jednostki Policji, zgodnie z obowiązującym prawem, stworzyły i utrzymywały podstrony Biuletynu Informacji Publicznej.

W III kwartale 2003 r. podjęto przygotowania do stworzenia nowego serwisu internetowego Ministerstwa Kultury (MK), w którym usystematyzowano informacje dotyczące projektowanych aktów normatywnych. Wszystkie projekty wraz z uzasadnieniami są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej.
W Departamencie Prawno Legislacyjnym powstała strona internetowa oraz baza danych z przeznaczeniem do użytku publicznego zawierająca pełne teksty dokumentów prawnych Unii Europejskiej.
Na przełomie sierpnia i września 2003 r. Ministerstwo Kultury zaangażowało się w projekt Urzędu Służby Cywilnej „Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem”. Wydział prasowy Sekretariatu Ministra przygotował szczegółową informację dotyczącą najważniejszych, z punktu widzenia obywatela, zagadnień z dziedziny kultury, takich jak: dotacje, patronaty, stypendia, zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Zaktualizowane zostały internetowe katalogi zbiorów Biblioteki Narodowej. Wdrożony w 1998 r. projekt na bieżąco udostępnia w Internecie aktualne informacje o zbiorach Biblioteki Narodowej w celu ich udostępnienia czytelnikom.
W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP) – jednostce podległej Ministrowi Kultury – podjęto działania mające na celu standaryzację baz danych do opisu archiwalnego. Prace polegają na rejestracji i prezentacji w sieci szerokiej informacji na temat państwowych zasobów archiwalnych. Ponadto podjęto prace nad projektem „Miasta w dokumencie archiwalnym” – prezentacją internetową dokumentów pochodzących ze zbiorów Archiwów Państwowych. NDAP współpracuje przy tym projekcie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

W jednostkach podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) realizowano następujące przedsięwzięcia na rzecz powszechnego dostępu do Internetu:

 1. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych utworzył stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej www.imuz.edu.pl/bip zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 2. W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego trwały prace nad stworzeniem stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Instytut Warzywnictwa kontynuował przebudowę i rozbudowę serwisu internetowego Instytutu oraz stworzył i udostępnił na potrzeby praktyki rolniczej bazę bibliograficzną.
 4. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa podjął działania celem uruchomienia strony internetowej BIP.
 5. W Centralnej Bibliotece Rolniczej (CBR):
 6. W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego:
 7. Morski Instytut Rybacki:
 8. Instytut Rybactwa Śródlądowego uaktualnił i rozbudował swoją stronę internetową (www.infish.com.pl) oraz przygotował do uruchomienia stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
Ministerstwo Środowiska (MŚ) aktualizowało swój serwis internetowy oraz podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej MŚ. Ponadto zaplanowano zakup nowoczesnego serwisu BIP składającego się z odpowiednio zaprojektowanych baz danych, głównego mechanizmu administracyjnego, odpowiednich modułów edycyjnych i aktualizacyjnych oraz dodatkowych modułów funkcyjnych, wśród których znajdą się między innymi moduły: wyszukujący, bezpieczeństwa, raportowania, archiwizowania.
Rozbudowano serwis internetowy poświęcony tematyce funduszy unijnych dostępnych dla Polski po akcesji www.cios.gov.pl oraz prowadzono internetowy punkt konsultacyjny info.fundusze@mos.gov.pl.
W ramach działalności Biura Gospodarki Wodnej aktualizowano witrynę internetową www.bgw.gov.pl zawierającą informacje dotyczące BGW, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, aktów prawnych z zakresu gospodarki wodnej oraz odnośniki do serwisów i witryn o podobnej tematyce. Zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dniem 1 lipca 2003 r. została również utworzona strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bipbgw.gov.pl.
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” prowadziło stronę internetową www.lasypanstwowe.gov.pl.
Centrum Informacji o Środowisku (CIOS), przy współpracy z Departamentem Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departamentem Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, zamieściło na swojej stronie internetowej w publicznie dostępnym wykazie danych karty informacyjne sporządzane dla wniosków o udzielenie koncesji geologicznych, decyzje w sprawie udzielenia koncesji na eksploatację złóż, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany dla projektowanej eksploatacji, a także kartę informacyjną sporządzoną dla projektu Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosków zostały podane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).
Na stronie internetowej CIOS, utworzonej na potrzeby „Systemu Raportowania” zamieszczono sprawozdania o stanie wdrożenia postanowień Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej/ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym przez państwa będące jej stronami oraz sygnatariuszami.
W IV kwartale 2003 r. Centrum Informacji o Środowisku we współpracy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji kontynuowało prace nad utworzeniem platformy usług elektronicznych oraz portalu dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska. Celem opracowanego przez Centrum Informacji o Środowisku projektu jest stworzenie na zintegrowanym portalu ochrony środowiska systemu usług on-line dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): W dziedzinie geologii MŚ realizowało zadania o charakterze ciągłym, głównie we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym. Dotyczyły one przede wszystkim organizacji i funkcjonowania systemów informacyjnych, w których gromadzone są różnego rodzaju dane geologiczne, pogrupowane w bazie centralnej oraz w szeregu baz tematycznych. Są to:
Wszystkie bazy tematyczne oraz CBDG systematycznie uzupełniano o napływające informacje oraz o dane nieposiadające dotychczas reprezentacji cyfrowej. W IV kwartale 2003 r. zakończono inwentaryzację informacji geologicznej zgromadzonej poza Centralnym Archiwum Geologicznym oraz zintensyfikowano prace nad uzupełnieniem i rozszerzeniem systemu informacji o własności praw do informacji geologicznej INFOGEOSKARB.
Dodatkowo Departament Geologii i Koncesji Geologicznych umieszczał na stronie internetowej aktualności, z których na szczególną uwagę zasługują informacje dotyczące prawodawstwa geologicznego i górniczego, koncesji geologicznych, publikacji i wydawnictw kartograficznych oraz organizowanych przetargów na prace geologiczne. Zaprezentowano informacje dotyczące możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie kraju oraz zasady dofinansowania ze środków publicznych przedsięwzięć związanych z rozwojem geotermii w Polsce. Zamieszczono też materiał poświęcony głębokim badaniom geofizycznym i geologicznym prowadzonym na terenie Polski i Europy oraz informacje dotyczące udziału Polski w Organizacji Wspólnej InterOceanMetal. Na stronie internetowej znajdują się również informacje na temat korzystania z informacji geologicznych, do których prawa przysługują Skarbowi Państwa. Są to trzy regulaminy Ministra Środowiska precyzujące zasady korzystania z informacji geologicznych za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Do każdego z regulaminów dołączono wzory wniosków, zgodnie z którymi należy sporządzać wystąpienia o korzystanie z informacji geologicznej, a także wzory umów zawieranych przez Skarb Państwa z wnioskodawcą w przypadku korzystania z informacji za wynagrodzeniem.
Ponadto na stronie znalazły się wstępne informacje o tytule Geologa Europejskiego Europejskiej Federacji Geologów, pytania egzaminacyjne do testu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych oraz aktualny wykaz osób, które uzyskały uprawnienia do wykonywania prac geologicznych określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

W IV kwartale 2003 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił na swojej stronie internetowej kolejne dane i prognozy o warunkach hydrologiczno-meteorologicznych. Zaktualizowano informacje dotyczące wprowadzanych zmian technologicznych i organizacyjnych. Trwały prace nad przygotowaniem podstrony internetowej służącej komunikowaniu się ze społeczeństwem, podejmowaniu dyskusji, zbieraniu uwag i prezentacji stanowiska pracowników Instytutu.
W ramach powszechnego dostępu do informacji Instytut Ochrony Środowiska zamieszczał na swojej stronie internetowej :

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zamieścił na stronie internetowej wszystkie publikacje z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. oraz udostępnił na płytach CD tablice w programie Excel w celu umożliwienia dodatkowych analiz odbiorcom publikacji.

W grudniu 2003 r. udostępniono stronę internetową Polskiej Akademii Nauk (PAN) w nowej zmienionej formule opartej o system Apach, PHP, MySql, zapewniając tym samym bardziej przejrzysty i szybszy dostęp do aktualnych informacji.
Ponadto od października 2003 r. podjęto działania na rzecz uruchomienia bazy majątkowej PAN, która w przyszłości umożliwi dostęp do jej zasobów, spełniając tym samym ustawowe wymagania dotyczące udostępniania informacji na stronie BIP www.pan.pl/bip.
Dobiegają końca również prace związane z umieszczeniem na serwerze Kancelarii PAN domeny pan.pl, która umożliwi zarządzanie i rejestrację subdomen jednostek organizacyjnych Akademii. Podjęto rozmowy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego UW, w sprawie udostępniania w ramach biblioteki wirtualnej ICM pełnotekstowej bazy czasopism naukowych wydawanych przez PAN.

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) www.mpips.gov.pl oraz stronie internetowej zawierającej serwis urzędów pracy www.praca.gov.pl, systematycznie publikowano informacje o głównych zadaniach merytorycznych i programach realizowanych w Departamencie Rynku Pracy oraz comiesięcznie aktualizowano dane o sytuacji na rynku pracy m.in. informacje o stanie i strukturze bezrobocia za dany miesiąc, informacje sygnalne o bezrobociu, stopie bezrobocia w podziale na województwa i powiaty.
Na bieżąco aktualizowano również stronę internetową programu Pierwsza praca www.1praca.gov.pl.
Utworzono nowe serwisy internetowe:
Ponadto rozwinięto dotychczas działające serwisy:
W ramach prowadzonego serwisu internetowego Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) systematycznie udostępniał informacje z zakresu szeroko pojętej integracji europejskiej. Zarówno w Bibliotece Depozytowej Wspólnot Europejskich, jak i w Centrum Informacji Europejskiej zapewnione zostały miejsca publicznego dostępu do sieci z wykorzystaniem terminali komputerowych. Na bieżąco aktualizowano bazy danych dostępne w Internecie m.in. baza Pytania i odpowiedzi (ponad 4000 rekordów), baza tłumaczeń aktów prawnych UE. Ponadto wszystkie publikacje UKIE umieszczano również na stronie internetowej. W ramach koordynacji prac sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej UKIE uruchomiło stronę serwisy regionalne, na której udostępniono informacje o szkoleniach, konferencjach, realizowanych projektach w poszczególnych województwach. W ramach projektu szkolenia bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacji realizowanego na zlecenie UKIE powstał i jest na bieżąco aktualizowany serwis informacyjny z zakresu informacji europejskiej.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) rozbudowało strukturę serwisu internetowego www.mz.gov.pl, dzięki czemu obecnie menu główne dzieli się na kilkanaście działów tematycznych ułatwiających użytkownikom odnalezienie informacji. Poza działami tematycznymi utworzono również działy ułatwiające określonym grupom użytkowników dostęp do najczęściej poszukiwanych informacji („Informacje dla pacjentów” oraz „Informacje dla świadczeniodawców”).
Stronę główną podzielono na działy: „Informacje dla mediów” – informacje o konferencjach prasowych, komunikatach, sprostowaniach i wyjaśnieniach, „Wydarzenia”, „Ogłoszenia” - komunikaty, informacje o konkursach na realizację programów polityki zdrowotnej, zamówieniach publicznych, konkursach na stanowiska w Ministerstwie Zdrowia oraz w jednostkach podległych, „Legislacja” - najnowsze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Każdą podstronę na bieżąco aktualizowano oraz wyposażono w formularz opinii i komentarzy, umożliwiający internautom przekazywanie opinii dotyczących publikowanych informacji. W III i IV kwartale 2003 r. rozszerzono moduł z banerami. Szczególną uwagą internautów cieszyły się informacje zawarte pod banerami „Leki refundowane” i „Proces restrukturyzacji”.
Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia realizowało projekt „Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem”, wdrażany pilotażowo w ramach programu PHARE 99 przez Urząd Służby Cywilnej we współpracy z urzędami administracji rządowej. Pracownicy Biura uczestniczyli w pracach Zespołu Redaktorów Serwisu Infomatowego (ZRESI), którego zadaniem jest opracowanie materiałów informacyjnych udostępnianych społeczeństwu poprzez sieć kiosków informacyjnych (tzw. infomatów), a w przyszłości na stronach serwisu internetowego (www.infoobywatel.pl). Biuro Prasy opracowało jeden z najbardziej rozbudowanych strukturalnie i treściowo informatorów „Zdrowie”, na bieżąco aktualizowany.
W ramach realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej do dnia 1 lipca 2003 r. przygotowano i uruchomiono stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mz.gov.pl). Następnie, zgodnie z zapisem ustawowym, do dnia 1 stycznia 2004 r. serwis rozbudowano i aktualizowano.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zapewniło bieżącą eksploatację i dostęp do informacji dla obywateli poprzez swój serwis internetowy.

W III i IV kwartale 2003 r. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (RCSS) dokonało rozbudowy strony internetowej. Zmieniona została szata graficzna serwisu. Uporządkowano i pogrupowano treści w nim zawarte. Uruchomiono podstronę prezentującą zagadnienia związane z tworzeniem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych m.in. stanowisko Ministra Lecha Nikolskiego, prezentację założeń do projektu ustawy o NCSS. Udostępniono adres poczty elektronicznej, na który zainteresowani mogą przesyłać swoje opinie, uwagi bądź komentarze dotyczące powoływanej instytucji.
Ponadto na bieżąco dokonywano aktualizacji serwisu internetowego RCSS oraz strony podmiotowej BIP.

Urząd Służby Cywilnej (USC) w ramach działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego opracował, przetestował i wdrożył nowy, bardziej rozbudowany i szybszy serwis internetowy zawierający aktualne informacje o urzędzie oraz o administracji publicznej w Polsce m.in. podstawowe informacje o systemie służby cywilnej, akty prawne normujące zasady jej funkcjonowania, bazę danych o wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, bazę danych zawierającą nazwiska i dane teleadresowe dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. Wśród szablonów dynamicznych największym zainteresowaniem cieszyła się wyszukiwarka ofert pracy. Na stronie zamieszczone zostały także broszury informacyjne dotyczące podstawowych zadań Szefa Służby Cywilnej i działalności urzędu, a także publikacje urzędu, takie jak „Służba Cywilna” oraz „The Polish Yearbook of Civil Service”.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619), USC prowadził stronę podmiotową BIP, na której także umieszczono link do wyszukiwarki ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. W celu jak najszerszego upowszechniania informacji o możliwościach zatrudnienia w służbie cywilnej, urząd współpracował z trzema portalami internetowymi, którym regularnie przekazywał aktualne ogłoszenia. W przyszłości planowane jest udostępnianie Biuletynu Służby Cywilnej wyłącznie w wersji elektronicznej, ponieważ zdecydowana większość kandydatów do pracy poszukuje ofert właśnie za pośrednictwem strony internetowej, a nie drukowanego Biuletynu.
W związku z projektem Szefa Służby Cywilnej „Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem” kontynuowano rozpoczętą w 2001 r. współpracę z urzędami administracji rządowej. Liczba redaktorów, z którymi współpracuje USC wzrosła z 62 w II kwartale 2003 r. do 79 w IV kwartale 2003 r. Redaktorzy pochodzą z 33 urzędów administracji publicznej obejmujących ministerstwa, urzędy centralne i urzędy wojewódzkie. Wszyscy „nowi” redaktorzy zostali przeszkoleni i przygotowani do pracy w systemie infomatowym. Współpraca z redaktorami polegała zarówno na wprowadzaniu nowych danych do systemu, jak i aktualizacji już istniejących informacji.
W trakcie prac nad serwisem „Przyjazna Administracja” uruchomiono wyszukiwarkę ofert pracy, którą zamieszczono w infomatach oraz na stronie internetowej www.infoobywatel.gov.pl. 15 listopada 2003 r. podczas obchodów Dnia Służby Cywilnej serwis „Przyjazna Administracja” został zaprezentowany publicznie.

Ministerstwo Finansów (MF) prowadziło swój portal w wersji internetowej i intranetowej, dostarczając szerokiej informacji o finansach publicznych, budżecie państwa, strukturze resortu, aktualnych wskaźnikach ekonomicznych, pracach ministerstwa i in.


2. Przedsięwzięcia działu administracji rządowej „Informatyzacja”

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) zakończyło prace nad opracowaniem dokumentu Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006, którego treść, po konsultacjach międzyresortowych, została zatwierdzona 23 grudnia 2003 r. przez Komitet Rady Ministrów, a następnie skierowana na posiedzenie Rady Ministrów. Jest to kompleksowy dokument rządowy przedstawiający priorytety w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Strategia wytycza kierunek rozwoju informatyzacji, zgodny z planami Unii Europejskiej. Do dokumentu będą tworzone szczegółowe plany działania, zawierające szereg konkretnych rozwiązań.
Celem Strategii jest tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w zakresie obszarów, dla których - w obecnych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych – istnieją przesłanki i warunki do przeprowadzenia skutecznych projektów.
Są to następujące obszary:

Obszar A - powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie,
Obszar B - tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie,
Obszar C - powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką.


W powyższych obszarach określono 12 działań priorytetowych, a spośród nich wskazano, wymienione poniżej, działania o największym, krytycznym dla informatyzacji Polski znaczeniu w ciągu najbliższych 3 lat:
Dla wszystkich projektów określono kluczowe miary efektywności i pożądane docelowe wartości miar. Stworzono ramowe plany działań, ze wskazaniem odpowiedzialnych podmiotów.
Obszar A ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. Uwzględnione są następujące działania: Internet szerokopasmowy dla szkół, Internet szerokopasmowy w administracji publicznej, Infrastruktura dostępu, Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki oraz Bezpieczeństwo w sieci.
Obszar B dąży do stworzenia szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych. Działania przewidziane w powyższym obszarze to: Wrota Polski, Wrota Polski do Europy, Centralne bazy danych administracji, Polskie treści w Internecie, Nauczanie na odległość, Usługi medyczne na odległość, Handel elektroniczny, Naziemna radiofonia i telewizja cyfrowa.
Obszar C ma na celu upowszechnić umiejętność posługiwania się teleinformatyką. Działania o największym priorytecie w okresie najbliższych trzech lat to: Powszechna umiejętność posługiwania się komputerem, Zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu, Zwiększenie informatycznego przygotowania zawodowego.

15 lipca 2003 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne, który następnie został przekazany do Sejmu RP. 10 września 2003 r. odbyło się I czytanie. Projekt zapewnia ramy prawne dla działalności ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zasadnicze cele ustawy to osiągnięcie wzajemnej współpracy systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych oraz zapewnienie podstaw prawnych dla rozwoju e-government w Polsce. Dzięki skuteczniejszym wydatkom publicznym na informatykę oraz przeniesieniu usług publicznych na platformę elektroniczną nastąpi zwiększenie skuteczności działania administracji oraz poprawa jakości świadczonych przez nią usług publicznych.


Ministerstwo Nauki i Informatyzacji realizowało następujące działania mające na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego:

1. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w każdej gminie (w samorządowych jednostkach organizacyjnych m.in. w bibliotekach i gminnych ośrodkach kultury) – program IKONKA

Uruchomienie programu „Ikonka” wynika z zapisów Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006 (działanie 3.5). Polega na tworzeniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”.
Głównym celem „Ikonki” jest zapewnienie obywatelom taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej i realizującej jej cele Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyposażenie bibliotek publicznych - szczególnie tych zlokalizowanych w małych miejscowościach i na terenach wiejskich - w czytelnie internetowe, daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Udostępnienie tysiącom nowych użytkowników możliwości korzystania zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak i z innych zasobów edukacyjnych Internetu stanowi istotny element wyrównywania szans obywateli w dostępie do wiedzy.
Inauguracja „Ikonki” odbyła się 17 września 2003 r. na Podlasiu. Swój udział zgłosiło 116 spośród 118 gmin województwa. Otwarcia pierwszych czytelni internetowych odbyły się 13 listopada 2003 r. Programem „Ikonka” zostały objęte również kolejne województwa: lubelskie, łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie i małopolskie. Docelowo “Ikonką” zostaną objęte wszystkie województwa.
Każdej wytypowanej przez gminę bibliotece jest przekazany następujący sprzęt: co najmniej 3 komputery PC (wyposażone w pakiet typu Office, system operacyjny, program antywirusowy), bezprzewodowa sieć typu Wi-Fi, umożliwiająca łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki, router zarządzalny.
Ministerstwo w ramach programu „Ikonka” zapewnia również przeprowadzenie podstawowych szkoleń informatycznych wśród bibliotekarzy odpowiedzialnych za prowadzenie punktu.

2. Polska Biblioteka Internetowa

Od momentu uroczystej inauguracji Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI), która odbyła się 21 grudnia 2002 r. na stronie internetowej www.pbi.edu.pl do grudnia 2003 r. umieszczono około 11 tysięcy pozycji, głównie lektur szkolnych oraz dzieł polskiej literatury klasycznej. Docelowy katalog PBI będzie obejmował podręczniki szkolne i akademickie, publikacje przeznaczone dla osób niewidomych, rękopisy muzyczne, pozycje kartograficzne, dzieła malarstwa, grafiki, fotografii oraz czasopisma i periodyki naukowe. Stworzone zostaną działy filmów naukowych i dokumentalnych, dział zasobów muzealnych oraz katalog zapisów spektakli teatralnych. Obecnie korzystanie z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych PBI jest bezpłatne. Planowane jest również stworzenie, za zgodą właścicieli praw autorskich, katalogu dzieł dostępnych odpłatnie.
Popularność wirtualnych zasobów PBI rośnie w zaskakującym tempie. Tylko w grudniu 2003 roku serwis www.pbi.edu.pl odwiedziło ponad 100 000 unikalnych użytkowników. Strona internetowa PBI miała w tym okresie około 1 000 000 odsłon.
Podstawowym celem stworzenia PBI jest wyrównanie szans dostępu do wiedzy osobom mieszkającym w małych miastach, wsiach i innych regionach oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych, dla których komputer z dostępem do internetu jest często jedyną szansą kontaktu ze zdobyczami nauki i kultury. Studentom i naukowcom PBI pozwoli na szybkie i efektywne zgromadzenie niezbędnej bibliografii, a Polakom mieszkającym za granicą umożliwi utrzymywanie kontaktu z krajem, jego tradycją i kulturą oraz bogatym dorobkiem literackim i naukowym.

3. PIONIER Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego

Realizując program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2001-2005 PIONIER
Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego środowisko naukowe kontynuowało budowę ogólnopolskiej sieci optycznej, w ramach przyznanych przez MNiI środków finansowych. Koordynatorem działań związanych z budową Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER oraz beneficjentem dotacji przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych w budżecie państwa na naukę jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.
W III i IV kwartale 2003 r. realizowane były projekty na dodatkowe trasy światłowodowe zamykające pętle optyczne oraz łączące pozostałe środowiskowe sieci MAN, na budowę światłowodów do granic kraju oraz realizację dodatkowych dowiązań w ośrodkach MAN, a także utrzymanie sieci w trakcie budowy i nadzór inwestorski.
Równolegle rozpatrywano wpływające do MNiI wnioski jednostek naukowych o dofinansowanie projektów dotyczących usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego w ramach realizacji programu PIONIER.
Kontynuowano dofinansowanie zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury informatycznej, utrzymania centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej i utrzymania miejskich sieci komputerowych oraz zapewnienie łączności do sieci Géant. Od 1 października 2003 r. zwiększona została przepustowość do sieci Géant z 2,5 Gb/s na 10 Gb/s, a od 1 grudnia
2003 r. zwiększono przepustowość do USA z 1,2 Gb/s na 2 Gb/s.

4. Dofinansowanie projektów celowych sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego

W III i IV kwartale 2003 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji podjęło decyzję o dofinansowaniu szeregu projektów celowych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Realizowano następujące projekty:
Ponadto MNiI kontynuowało realizację projektów na podstawie umów zawartych w poprzednich kwartałach.

5. Wrota Polski

MNiI koordynowało prace nad budową systemu Wrota Polski:
6. Wrota Małopolski

Rok 2003 w projekcie Wrota Małopolski – pilotażowym projekcie Wrót Polski - upłynął pod kątem wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Trwały również przygotowania do implementacji 25 nowych usług dostępnych on-line dla mieszkańców województwa.

Ministerstwo pełni rolę Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej dla działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką oraz działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
MNiI jest również odpowiedzialne za koordynację działań w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój społeczeństwa informacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, które obejmują m.in.
W ramach współpracy międzynarodowej na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego pracownicy Działu Informatyzacja brali udział w sesjach Komitetu Przygotowawczego do Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego oraz obradach I fazy Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie w dniach 10-12 grudnia 2003 r.
W ramach informatyzacji resortu zaprojektowano i uruchomiono nową stronę internetową oraz wdrożono Intranet.


3. Edukacja informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu prowadziło następujące działania na rzecz edukacji informatycznej:

 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 170, poz. 1655) wprowadzono zapis zobowiązujący uczelnie kształcące nauczycieli do realizacji zajęć z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stosowania ich w nauczaniu.
 2. Prowadzono prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych (które wejdzie w życie 1 października 2004 r.) dotyczące zapisu standardów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych uwzględniające m.in. przygotowanie nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej, w tym wykorzystania jej w wyuczonych specjalnościach.
 3. Prowadzono prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach. Podobnie jak w projekcie rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia w szkołach wyższych, kolegia zostały zobowiązane do realizacji zadań z zakresu technologii informacyjnych.
 1. Zrealizowano dostawę pracowni komputerowych dla 190 gimnazjów oraz pracowni komputerowych wraz z multimedialnymi centrami informacji dla 558 szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Zakupiono i zainstalowano serwery służące do publikowania treści Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych będącego edukacyjnym portalem internetowym realizowanym w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (podkomponent B2). Materiały edukacyjne do umieszczenia na serwerze są w trakcie opracowywania.
 3. W zakresie tworzenia warunków dla edukacji informatycznej w szkołach przy wsparciu środków z funduszy strukturalnych:
 1. W procesie negocjacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006 z Komisją Europejską ustalono, że planowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) zakup komputerów dla szkół dotyczyć będzie nie tylko szkół ponadgimnazjalnych, ale także szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Ustalono szczegóły dotyczące typów projektów w ramach SPO RZL w latach 2004-2008 takich jak:

W Ministerstwie Finansów uruchomiono moduł szkoleniowy do przeprowadzania w systemie e-learningu szkoleń na potrzeby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuowało prowadzenie planowych (cyklicznych), specjalistycznych szkoleń, kursów i studiów informatycznych w zakresie użytkowania systemowego oprogramowania komercyjnego oraz procedur obsługi dziedzinowych systemów informatycznych wdrażanych i eksploatowanych w resorcie obrony narodowej.
Wprowadzono również informatyczne zabezpieczanie planowych treningów sztabowych oraz komputerowo wspomaganych ćwiczeń wojskowych prowadzonych w ramach resortu obrony narodowej oraz NATO.

Główny Urząd Statystyczny kontynuował prace przygotowawcze w celu uruchomienia w II kwartale 2004 r. badań pilotażowych dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych według zaleceń Eurostatu.

W 2003 r. Ministerstwo Środowiska w celu podnoszenia kwalifikacji kadr realizujących zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska opracowało „Program szkoleń kadr ochrony środowiska” przeznaczony dla pracowników urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, powiatów oraz gmin. W ramach tego programu na rok 2004 zaplanowano przygotowanie szkoleń prowadzonych metodą e-learning oraz opracowanie „przewodników multimedialnych” z wybranych obszarów ochrony środowiska.
Zastosowanie metody e-learning w szkoleniu kadr ochrony środowiska (przede wszystkim urzędów gminnych i powiatowych) pozwala na równy dostęp pracowników tych urzędów do określonych informacji i zagadnień, będących przedmiotem szkolenia. Umożliwia ponadto szybką modyfikację programu szkolenia w zależności od sytuacji prawnej.
Pierwszym przedsięwzięciem e-learningowym opracowanym w Ministerstwie Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl było szkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko składające się z części edukacyjnej, testu wiedzy oraz pakietu aktów prawnych regulujących problematykę ocen oddziaływania na środowisko, dostępnych dla użytkowników w popularnym formacie doc.
Ministerstwo Środowiska zaplanowało już kolejne szkolenia e-learning na rok 2004 z tematyki:
 1. Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń (IPPC),
 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska,
 3. Fundusze Unii Europejskiej.
W ramach „Programu szkoleń kadr ochrony środowiska” planowane jest również wydanie w 2004 r. „przewodników multimedialnych” na płytach CD zawierających informacje z wybranych obszarów ochrony środowiska w postaci części edukacyjnej oraz testów wiedzy, analogicznie do szkoleń metodą e-learning.
Przewodniki zostaną nieodpłatnie przekazane urzędom wojewódzkim, marszałkowskim, powiatom oraz gminom. Pierwszy przewodnik multimedialny będzie obejmował swym zakresem problematykę oddziaływania na środowisko.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotował ofertę doradztwa komputerowego dla rolników na potrzeby prezentacji na Polagrze w Poznaniu. Oferta nawiązuje do zasad zrównoważonego gospodarowania i uwzględnia aspekty ekologiczne m.in. zasadę bilansowania składników mineralnych. Jest znaczącym elementem upowszechniania informatyki w zarządzaniu produkcją rolniczą na poziomie gospodarstwa.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała multimedialną prezentację Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce w wersji polskiej i angielskiej.

W drugiej połowie 2003 r. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zrealizował projekt internetowej wersji szkolenia multimedialnego EUROPA ON-LINE, dotychczas realizowanego za pomocą płyt CD-ROM. Kursy przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników administracji regionalnej.


4. Zatrudnienie

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach opracowania charakterystyk zawodów z zakresu zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych przygotowało do druku i wydało drugą edycję „Przewodnika po zawodach” zawierającego opisy zawodów z dziedziny informatyki oraz z branży elektronicznej i telekomunikacyjnej.
Ponadto MGPiPS zleciło opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie danych do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu pilotażowego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie warmińsko-mazurskim i małopolskim.
27 czerwca 2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił II edycję konkursu, w wyniku którego uruchomiono na terenie kraju blisko 430 nowych Gminnych Centrów Informacji. Na realizację działania przeznaczono 22,6 mln. zł. W odróżnieniu od zasad organizacji pierwszej edycji konkursu Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w celu usprawnienia etapów oceny projektów i wyboru wykonawców, powierzył przeprowadzenie konkursu, finansowanie i monitorowanie jego efektów wojewódzkim urzędom pracy.
We wszystkich nowopowstałych GCI znajdują się „kioski z pracą” czyli komputerowe bazy informacji o rynku pracy. Łącznie w wyniku obu edycji konkursu utworzono ponad 530 Gminnych Centrów Informacji.
W IV kwartale 2003 r. zakończyła się realizacja programu pilotażowego „Moja Pierwsza Firma” będącego podprogramem Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. W pilotażu uczestniczyły powiatowe urzędy pracy z Elbląga, Ostródy, Człuchowa i Wałbrzycha oraz firmy: Polkomtel S.A., Microsoft Sp. z o.o., IBM Polska, Techmex S.A. oraz Matrix.pl. Celem projektu „Moja Pierwsza Firma” było wsparcie młodych osób, które na terenach objętych wysokim bezrobociem strukturalnym pragną realizować własne pomysły biznesowe z wykorzystaniem telepracy realizowanej przy użyciu zaawansowanych technologicznie narzędzi komunikacyjnych.
Informacje o przebiegu projektu w III i IV kwartale 2003 r. zostaną pozyskane i upowszechnione w marcu 2004 r. Jednocześnie na podstawie oceny realizacji pilotażu MGPiPS podejmie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu „Mojej pierwszej Firmy” na obszar całej Polski.
W ramach realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu celowego wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne „Telepraca”, wg danych za III i IV kwartał 2003 r., w szkoleniach zorganizowanych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, pomorskim i wielkopolskim uczestniczyły 382 osoby niepełnosprawne. Ponadto w ramach programu złożone zostały 143 wnioski na utworzenie ponad tysiąca stanowisk telepracy.


5. Dokumenty i publikacje

22 lipca 2003 r. Rada Ministrów przyjęła dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki SpołecznejProgram na lata 2003-2006 – Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce”, Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu, realizujący jeden z celów przewidzianych w dokumencie ePolska, tj. stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Centralną częścią Programu jest zbudowanie i uruchomienie niekomercyjnej platformy wiedzy dla potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Platforma eHandel zakłada m.in. udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach, produktach i usługach, wspieranie realizacji transakcji handlowych przy pomocy standardowych formularzy oraz dostarczanie specjalistycznych informacji biznesowych, usług szkoleniowych i doradczych z zakresu wykorzystania Internetu w gospodarce. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, produktach i usługach następować będzie w postaci elektronicznych katalogów i baz danych opartych na światowych standardach EAN-UCC związanych z systemem kreskowych kodów lokalizacyjnych.
Organem odpowiedzialnym za monitorowanie oraz nadzór nad realizacją Programu będzie minister właściwy ds. gospodarki. Czas trwania Programu przewidziany został na lata 2003-2006. Rolę wiodącego wykonawcy powierzono Instytutowi Logistyki i Magazynowania, resortowej jednostce badawczo-rozwojowej wyspecjalizowanej w zakresie gospodarki elektronicznej. W realizację poszczególnych zadań zaangażowano również konsorcja złożone z jednostek naukowych, przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej przy założeniu współfinansowania kosztów ich wykonania. Istotnym źródłem dofinansowania Programu będą środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych. Monitorowanie realizacji Programu prowadzić będzie MGPiPS w oparciu o informacje przekazywane co 6 miesięcy przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz wykonawców poszczególnych zadań. Na tej podstawie opracowane zostaną roczne raporty przedstawiane Radzie Ministrów.
Prace związane z techniczną realizacją Programu zostały już podjęte przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

W ramach budowy podstaw metodycznych, technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych Ministerstwo Finansów opracowało:
 1. Dokument główny polityki bezpieczeństwa – wdrożony w Ministerstwie Finansów decyzją Dyrektora Generalnego z 30 września 2003 r.
 2. Dokument ramowy polityki bezpieczeństwa oraz wzory dokumentów polityki bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej, grupy informacji, systemu informatycznego, danych osobowych oraz standard procedur.
W ramach Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych realizowano projekt celowy zamawiany nr CO27/H02/2002 – System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Opracowano już podstawy metodologiczne badań oraz zaprojektowano bazę danych niezbędną dla estymacji zapotrzebowania na pracę w Polsce.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przeprowadzenia testów leśnego materiału rozmnożeniowego stanowiący wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761). Projekt określa sposób przeprowadzania testów potwierdzających spełnienie wymagań przez leśny materiał podstawowy, przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego, podlegający wpisaniu do kategorii „przetestowany” w części IV Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego. Rozporządzenie dostosowuje prawo polskie do dyrektywy Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym, a ściślej do załącznika V dyrektywy.
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych umieścił ujednolicony tekst ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z aktami wykonawczymi, wyjaśnienia do przepisów opracowane na podstawie zapytań kierowanych do departamentu, a także informacje o publicznych odbiorach prac geologicznych.

Urząd Zamówień Publicznych finalizował prace nad nowym prawem zamówień publicznych.
Efektem uwzględnienia w systemie zamówień publicznych rozwoju nowoczesnych technologii oraz wprowadzenia nowych rozwiązań zawartych w „pakiecie legislacyjnym” jest przewidziana w nowej ustawie możliwość udzielania zamówień w trybie aukcji elektronicznej. Zakłada się, iż wprowadzenie aukcji elektronicznej pozwoli jeszcze przed wejściem w życie odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej wdrożyć nowoczesne instrumenty udzielania zamówień.
Zamówienia w trybie aukcji elektronicznej można udzielić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia będą dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro.
Zupełnie nowym rozwiązaniem w stosunku do obowiązującego stanu prawnego jest możliwość złożenia oferty, jeżeli zamawiający wyrazi zgodę w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W Ministerstwie Infrastruktury trwały prace nad aktami wykonawczymi do obecnie obowiązującego Prawa telekomunikacyjnego oraz nad nowym Prawem telekomunikacyjnym implementującym unijny pakiet dyrektyw 2002. Treść nowego Prawa telekomunikacyjnego poddano konsultacjom międzyresortowym i środowiskowym.
Ponadto MI wraz z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji opracowało Narodową Strategię Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006. 23 grudnia 2003 r. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów.
Ministerstwo Infrastruktury pracowało także nad projektem Ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej, jednak ostatecznie zrezygnowano z samodzielnej regulacji i włączono ją do projektu Prawa telekomunikacyjnego.

Instytut Łączności
, podległy MI, kontynuował realizację rozpoczętych w II kwartale 2003 r. prac badawczych, a także rozpoczął nowe w zakresie:
a.) Telekomunikacji
b.) Radiokomunikacji
c.) Informatyki
d.) Edukacji
Główny Urząd Geodezji i Kartografii uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczących nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Istotnym elementem tej nowelizacji były nowe rozstrzygnięcia dotyczące systemu informatycznego umożliwiającego synchronizację i współdziałanie katastru nieruchomości z innymi rejestrami publicznymi, w szczególności ewidencją podatkową nieruchomości, systemem Ksiąg Wieczystych oraz systemem ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty opracował raport Wariantowa analiza możliwości wdrażania DVB-T w Polsce oraz Analizę możliwości wdrażania T-DAB.

W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał dokument „Audyt stanu technicznego i formalnego sieci teleinformatycznej resortu obrony narodowej”, który następnie przekazano do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.


6. Wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej w obszarze społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Infrastruktury wykorzystało pomoc przedakcesyjną w ramach programu PHARE na realizację następujących przedsięwzięć:
Celem programu jest przystosowanie polskich regulacji do wymogów UE związanych z łącznością elektroniczną oraz zapewnienie skutecznego wdrożenia acquis communautaire w tej dziedzinie. Beneficjentami programu zostali MI, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Instytut Łączności.
Trwały prace nad kontraktami, w wyniku których opracowano TOR-y oraz budżety do kontraktów. Umowa Twinningowa (Wielka Brytania – Rzeczpospolita Polska)
Projekt porusza tematykę bezpieczeństwa żeglugi morskiej z zakresu:
9 października 2003 r. podpisana została umowa na dostarczanie usługi polegającej na wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania komputerowego obejmującego kompleksowo cztery subkomponenty: Pas-Reg, PSC, HAZMAT, STCW dla Ministerstwa Infrastruktury i podległych mu instytucji oraz szkoleniu operatorów i zapewnieniu serwisu. Systemy zostały dostarczone 9 grudnia 2003 r. Rozpoczęto fazę testowania, szkolenia personelu oraz usuwania usterek.
Zakończono projekt PHARE 2000 "Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego". Założenia projektu dotyczące komponentu I, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zostały w pełni zrealizowane. Stworzono i pilotażowo uruchomiono w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w 6 ośrodkach powiatowych elektroniczną platformę wymiany i porównywania danych (IPE) pomiędzy systemami: ewidencji gruntów i budynków, elektronicznej księgi wieczystej, systemu ewidencji ludności PESEL oraz ewidencji podmiotów gospodarczych REGON. Istotną funkcją wykonywaną przez IPE jest również wydawanie standardowych jednorodnych danych na potrzeby systemu ewidencji podatkowej oraz systemu IACS.
Rezultatem omawianego projektu jest również komputerowy system wspomagający przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości (PTN), zintegrowany z systemem IPE.
Rozpoczęto przygotowania do drugiej fazy projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w ramach projektu PHARE 2001, której celem jest włączenie do IPE kolejnych 43 powiatowych baz danych ewidencyjnych. W ramach przygotowań zawarto porozumienia z ośrodkami uczestniczącymi w projekcie, określono potrzeby w zakresie dostosowania serwerowni do wymagań systemu IPE/PTN oraz przydzielono dotacje ze środków Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie, podległy MI, realizował dwa projekty finansowane przez Komisję Europejską - CEGISM oraz INTELCITY.
Zakres obydwu projektów jest rozległy i obejmuje:
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kontynuowało w ramach projektu PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego następujące działania:
- opracowanie i wdrożenie modułowych programów szkolenia zawodowego w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stosowania technologii informacyjnych w różnych sferach działalności zawodowej, w tym w zakresie obsługi unijnych teleinformatycznych systemów sektorowych.
W III i IV kwartale 2003 r. zakończono prace nad dokumentacją modułowych programów szkolenia zawodowego. Łącznie opracowano 24 programy modułowe zawierające treści z dziedziny technologii informatycznych dla 16 zawodów występujących w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.
W ramach upowszechniania modułowego podejścia do szkolenia zawodowego, przygotowano 4 artykuły do czasopism fachowych oraz zorganizowano seminaria dla 480 przedstawicieli instytucji szkolących, administracji samorządowej i partnerów społecznych.
- sporządzenie standardów kwalifikacji zawodowych dla wybranych zawodów z zakresu zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
W III i IV kwartale 2003 r. opracowano zbiór 40 standardów kwalifikacji zawodowych, w tym 6 standardów kwalifikacji dla zawodów informatycznych i zawodów branży telekomunikacyjnej.
Ponadto przygotowano dokumenty mające na celu upowszechnienie informacji o powyższych standardach, tj.: artykuły do prasy fachowej „Informator o standardach” oraz publikację książkową „Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie i stosowanie”.
- utworzenie komputerowej bazy danych o modułowych programach szkolenia zawodowego, w tym o programach szkoleń w dziedzinie technologii informacyjnej i instytucjach realizujących ww. programy.

W III i IV kwartale 2003 r. opracowano i wdrożono system informatyczny zawierający:
- bazę danych o modułowych szkoleniach zawodowych zawierającą dane o 138 modułowych programach szkoleń zawodowych opracowanych w ramach projektu TOR#9 oraz 24 modułowych programach szkoleń zawodowych opracowanych w ramach projektu PHARE 2000, a także dane o instytucjach opracowujących i wdrażających modułowe programy szkoleń zawodowych oraz instytucjach zainteresowanych wykorzystaniem programów modułowych;
- bazę danych o standardach kwalifikacji zawodowych zawierającą dane o 32 standardach kwalifikacji zawodowych: w tym 8 standardach opracowanych w ramach projektu PHARE 98 Analiza potrzeb szkoleniowych i 24 standardach opracowanych w ramach projektu PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego.
System informatyczny zawiera aplikację do zarządzania bazami danych (przeglądania, dodawania, aktualizowania i usuwania danych) oraz do prezentacji danych z baz w środowisku internetowym.
Użytkownicy systemu informatycznego z MGPiPS zostali przygotowani do jego obsługi poprzez szkolenie i wyposażenie w dokumentację techniczną i dokumentację użytkownika.

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) uczestniczył w realizacji projektu „System zamówień publicznych” w ramach programu PHARE 2001. Bezpośrednim celem projektu jest opracowanie programu informatycznego wspomagającego zamawiających w przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
Przygotowywany program będzie umożliwiał dokonywanie drogą elektroniczną większości czynności przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych (m.in. przesyłanie ogłoszeń, wymianę informacji i dokumentów między zamawiającymi a oferentami i UZP, składanie ofert, itp.). Początkowo projekt adresowany będzie do 18 jednostek pilotażowych uczestniczących w jego realizacji (administracja publiczna szczebla centralnego i samorządowego).
Rozpoczęta została procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy, któremu powierzona zostanie realizacja oprogramowania.
W listopadzie 2003 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zatwierdziło dokumentację dotyczącą przetargu na opracowanie oprogramowania. W grudniu 2003 r. komisja ewaluacyjna dokonała wyboru oferentów na „krótką listę”. Termin nadsyłania ofert upływa 6 lutego 2004 r. natomiast termin podpisania kontraktu - 15 lutego 2004 r.
Przewidywany czas realizacji kontraktu to 8 miesięcy od podpisania umowy, czyli do 15 października 2004 r.

W ramach projektu „Wsparcie krajowych ram bezpieczeństwa biologicznego w Polsce” (GFL/2716-02–4531) finansowanego przez Program Środowiska Narodów Zjednoczonych/Globalny Fundusz na Rzecz Środowiska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, podległy MriRW, prowadził prace nad wdrożeniem krajowego programu bezpieczeństwa biologicznego w Polsce (www.ihar.edu.pl/gf2716/).

Ministerstwo Środowiska kontynuowało przygotowania do wdrożenia projektu PHARE PL/2002/000-580-05-03 „Wzmocnienie ochrony środowiska”.
W porozumieniu z Centralną Jednostką Finansująco-Kontraktującą przygotowano kolejną wersję dokumentu „Terms of Reference” zawierającego opis projektu oraz szczegółowo określającego zadania ekspertów fazy Twinning Light. Dokument został przekazany do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej celem zaopiniowania.
W ramach projektu przewiduje się m.in.:


7. Informatyzacja administracji rządowej

W ramach informatyzacji resortu Ministerstwo Infrastruktury prowadziło prace nad przygotowaniem platformy sprzętowej i systemowej do testów systemu CIRCA beta 3.3. W październiku 2003 r. wdrożono i rozpoczęto eksploatację Systemu bankowości elektronicznej „enbepe”.
Ponadto w związku z wymianą dokumentów z Unią Europejską MI wzięło udział w pracach międzyresortowego Komitetu Sterującego powołanego w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wykonanie analizy i szczegółowego projektu systemu elektronicznej wymiany dokumentów EWDP. Opracowano następujące dokumenty:
 1. Specyfikację Wymagań Krajowego systemu obiegu dokumentów elektronicznych Unii Europejskiej w administracji państwowej RP – EWDP.
 2. Projekt szczegółowy Krajowego systemu obiegu dokumentów elektronicznych Unii Europejskiej w administracji państwowej RP - EWDP przygotowany przez Rodan Systems.
W ramach działu „transport” Ministerstwa Infrastruktury:
W dziale „budownictwo” MI:
W Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty:
W ramach informatyzacji administracji rządowej Główny Urząd Geodezji i Kartografii podjął następujące działania:
1. Krajowy System Informacji Geograficznej
W zakresie bazy danych ogólnogeograficznych do udostępniania drogą internetową, przygotowano Krajowy System Informacji Geograficznej spinający systemy już funkcjonujące czyli Bazę Danych Ogólnogeograficznych, Bazę Danych Katastralnych oraz wdrażaną Bazę Danych Topograficznych.
System opiera się na istniejących ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz polskich oryginalnych rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i prawnych zapewniających dostęp do informacji przestrzennej najwyższej jakości.
2. Kataster nieruchomości MATRA II
Podstawowym celem tego projektu jest opracowanie modelu regionalnej bazy danych ewidencyjnych oraz systemu aplikacyjnego umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatu w oparciu o bazę regionalną (wojewódzką). Projekt znajduje się w końcowej fazie. W pilotażowym wdrożeniu uczestniczy Mazowiecki Urząd Marszałkowski, powiaty: Ciechanów, Mińsk Mazowiecki oraz Piaseczno, a także dzielnice Warszawy: Ursynów i Włochy. Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projektu oraz rozpoczęto postępowanie w sprawie usług teleinformatycznych na potrzeby budowy systemu.
3. Krajowa Baza Danych Ogólnogeograficznych - systemy informacji geograficznej (koordynacja centralna)
Nastąpił odbiór prac związanych z utworzeniem jednolitego systemu w skali kraju o poziomie informacyjnym określonym skalą 1:250 000. Zasób bazy został ukierunkowany na dostarczanie syntetycznej wiedzy o społeczeństwie, gospodarce, organizacji państwa, infrastrukturze technicznej strategicznego znaczenia i globalnych cechach środowiska przyrodniczego. Wyniki prac przekazano do zasobu geodezyjno-kartograficznego.
4. Topograficzna Baza Danych (koordynacja regionalna)
Na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace mające na celu wprowadzenie Topograficznej Bazy Danych.
W ramach porozumień pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Marszałkami Województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Lubelskiego i Łódzkiego przeprowadzono 8 postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. W IV kwartale 2003 r. podpisano 8 umów trójstronnych na wykonanie 294 arkuszy TBD.

Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach pracował nad systemem informatycznym zgodnym z wdrażanymi normami europejskimi umożliwiającym kompleksową ocenę narażenia zawodowego pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki komunalnej. Wdrażano etap I polegający na stworzeniu modułu programowego ,,System Kontroli Jakości Badań” obejmującego statystyczną ocenę funkcji liniowych metod analitycznych oraz wewnętrzną kontrolę jakości. Program prac w III i IV kwartale 2003 r. polegał na:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi opracował bazę danych niezbędną do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego dla miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego uwzględniającego elementy przestrzenne, z określeniem procedur wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne jego elementy umożliwiającego generowanie raportów, przeprowadzanie analiz i dokonywanie aktualizacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadziło następujące działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce:
1. Program IDA II
MSWiA kontynuowało realizację programu Interchange of Data between Administrations (IDA), który ze względu na swoją specyfikę odgrywa ważną rolę w procesie akcesji Polski do Wspólnot Europejskich. IDA utrzymuje główną platformę komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a administracjami krajowymi - sieć TESTA II wykorzystywaną przez blisko 30 systemów sektorowych, do których polska administracja musi dołączyć się przed 1 maja
2004 r. Na podstawie decyzji MNiI ustalono, że węzeł krajowy sieci TESTA zostanie ulokowany w MSWiA – w Departamencie Rejestrów Państwowych. Przedsięwzięcie składa się z 4 powiązanych ze sobą zadań:
Rozpoczęto także prace związane z włączeniem Polski do nowej edycji Programu IDA tzw. IDAbc (Interoperable Delivery of panEuropean eGovernment Services for Public Administration, Business and Citizens), który obowiązywałby od 1 stycznia 2005 r. Głównym założeniem programu jest przeniesienie akcentów na tworzenie i standaryzację paneuropejskich usług eGovernment dla biznesu i obywateli.
2. Rejestry Państwowe
W ramach prac nad stworzeniem systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, wdrożenie i eksploatację systemu CEPiK.
31 grudnia 2003 r. wykonawca uruchomił pierwszy element systemu (R1) - Centrum Komputerowe Systemu CEPiK, Centrum Autoryzacji oraz stworzył bazę migracyjną (na bazie danych z baz wojewódzkich).
3. Sieć łączności trankingowej TETRA
Oceniano i opiniowano wstępne propozycje szczegółowych rozwiązań w zakresie budowy, eksploatacji i finansowania krajowego systemu radiokomunikacyjnego dla służb bezpieczeństwa i ratownictwa w standardzie TETRA przedstawianych przez konsorcjum offsetowe Tetra System Polska.
W jednostkach podległych MSWiA przeprowadzono następujące działania:
1. Komenda Główna Policji
W III kwartale 2003 r. wdrożono do eksploatacji testowej System Meldunku Informacyjnego analizy kryminalnej. SMI jest rozwiązaniem informatycznym wspierającym wykrywanie złożonych spraw kryminalnych, gospodarczych, a także przestępstw o charakterze zorganizowanym i międzynarodowym. System wykorzystuje rozwiązania stosowane w krajach UE – w szczególności rozwiązania brytyjskich firm MEMEX i I2. Na system składają się baza centralna Crime Workbank, do której podłączono 90 specjalizowanych stacji roboczych zlokalizowanych w jednostkach służby kryminalnej i Centralnego Biura Śledczego. W systemie wykorzystuje się ochronę kryptograficzną (szyfratory IP). Wdrożenie produkcyjne planowane jest na II kwartał 2004 r.
W IV kwartale 2003 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację Systemu Wsparcia Ruchu Drogowego mającego na celu przyśpieszenie obsługi i rejestracji zdarzeń drogowych, poprawę efektywności służb ruchu drogowego oraz ograniczenie przestępczości związanej z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Zakup systemu jest realizowany przez PZU S.A. we współpracy z Policją. W I etapie ponad 550 samochodów służbowych zostanie wyposażonych w infrastrukturę pozwalającą na dostęp mobilny do centralnych baz danych (KSIP, PESEL, CEPiK), a przez to na pełną i szybką obsługę zdarzenia w miejscu jego wystąpienia. System przewiduje także przekazywanie informacji do firm ubezpieczeniowych. Wdrożenie systemu planowane jest na IV kwartał 2004 r.
W IV kwartale 2003 r. w ramach stałego rozwoju systemu KSIP dostosowano wchodzące w jego skład aplikacje BROŃ i LICENCJE do zmiany ustawy o broni i amunicji, co umożliwi, zgodnie z kompetencjami Policji, pełną obsługę cudzoziemców wwożących lub zakupujących na terytorium RP broń palną.
W III kwartale 2003 r. wdrożono do eksploatacji system Mapy Cyfrowej pozwalający na rejestrację zdarzeń i przestępstw w oparciu o mapę cyfrową i ich obrazowanie na mapie.

2. Komenda Główna Straży Granicznej

W ramach budowy jednolitego systemu teleinformatycznego Straży Granicznej realizowano etap II (VI.2003 – XII.2003) polegający na rozszerzeniu cyfrowego systemu teleinformatycznego na pozostałe 175 jednostki organizacyjne Straży Granicznej, systemów telefonii cyfrowej, poczty elektronicznej (w tym uruchomienie internetowych kont pocztowych dla funkcjonariuszy SG – ponad 2,5 tys. kont) i Intranetu na wszystkie jednostki SG. Ponadto uruchomiony został system telefonii IP (6,7 terminali – największe takie przedsięwzięcie w UE), a także bezpieczny dostęp do Internetu we wszystkich lokalizacjach SG.
Wdrożenie nowego jednolitego systemu teleinformatycznego SG umożliwia optymalizację funkcjonowania dotychczasowych struktur łączności i informatyki, rezygnację z utrzymywania przestarzałych elementów systemu i ograniczenie kosztów jego funkcjonowania, a także przesunięcie do innych zadań kilkuset funkcjonariuszy oraz urzędników państwowych.
Prace nad rozległą siecią teleinformatyczną zaowocowały uruchomieniem 30 czerwca 2003 r. Centralnej Bazy Osób Zastrzeżonych, w przyszłości ściśle zintegrowanej z krajową bazą Systemu Informacyjnego Schengen (tzw. N.SIS). W systemie tym dane zastrzeżone tworzone są na szczeblu centralnym (w KG SG), a następnie rozsyłane do wszystkich Granicznych Placówek Kontrolnych i podległych im Przejść Granicznych SG. W system włączone zostaną wszystkie Strażnice SG. W pierwszej kolejności włączono strażnice na granicy wschodniej RP, która 1 maja 2004 r. stanie się najdłuższym fragmentem wschodniej granicy UE.
Rozległa sieć teleinformatyczna umożliwi kontrolerom granicznym sprawny dostęp do rejestrów osób poszukiwanych, a w przyszłości do baz danych państw Grupy Schengen.

3. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
W III i IV kwartale 2003 r. trwały prace nad przygotowaniem koncepcji systemu C2 w ramach offsetu przewidującego stworzenie jednolitego systemu informatycznego obejmującego wszystkie podmioty ratownicze w RP.
Projekt ma obejmować wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie stanowisk kierowania na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz mobilnych centrów kierowania. Docelowo system umożliwia współpracę w systemie dyspozytorskim straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz integrację z systemami dowodzenia innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w zakresie przyjmowania i przekazywania powiadomień do tych służb.
Przygotowano do nieodpłatnego przekazania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej zintegrowane oprogramowanie „Ratownik” składające się z trzech części będących dotąd oddzielnymi programami tj. dwóch eksploatowanych w Państwowej Straży Pożarnej programów – „Woda” i „Obiekt” oraz programu KartRat, który powstał na bazie oprogramowania stworzonego dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i obecnie funkcjonuje na stanowiskach kierowania PSP. Zintegrowanie tych programów w jedną całość powoduje łatwiejszą obsługę oraz zapobiega powielaniu i niespójności danych.
Trwały prace nad wdrożeniem systemu obiegu dokumentów w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP. Przygotowano materiały do specyfikacji przetargu planowanego na 2004 r.
Przygotowano materiały do przetargu na oprogramowanie usprawniające prognozowanie skażeń i wymianę informacji w sytuacji szkodliwego oddziaływania na ludność czynników nuklearnych, biologicznych i chemicznych. Zakup i wdrożenie tego oprogramowania miało na celu uspójnienie:
- systemu wzajemnego ostrzegania i wymiany informacji między województwami, krajami sąsiednim i NATO;
- współpracy z Centralnym Ośrodkiem Analizy Skażeń MON;
- reagowania służb ratowniczych.
W ramach działań związanych z obsługą międzyresortowego Zespołu ds. Kryzysowych w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP prowadzono prace zmierzające do przygotowania infrastruktury na potrzeby zarządzania kryzysowego w stanach nadzwyczajnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) realizowało szereg projektów informatycznych obejmujących swoim zasięgiem odpowiednie jednostki organizacyjne resortu na terenie całego kraju. Do podstawowych działań należały:
 1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Rejestr Zastawów (RZ)
 1. System Informatyczny Prokuratury (SIP)
 1. Nowa Księga Wieczysta
 1. Informatyzacja Wydziałów Grodzkich
 1. Informatyzacja sal rozpraw
 1. System informatyczny dla Sądów Apelacyjnych – SAWA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowało przedsięwzięcia z zakresu informatyzacji resortu poprzez działalność podległych jednostek organizacyjnych:
1. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego
2. Instytut Zootechniki
3. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
5. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
6. Morski Instytut Rybacki
7. Państwowy Instytut Weterynaryjny
8. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
9. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
10. Instytut Warzywnictwa
11. Morski Instytut Rybacki
12. Instytut Budownictwa, Melioracji i Elektryfikacji Rolnictwa
13. Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej
14. Instytut Rybactwa Śródlądowego

W zakresie prac nad systemem informacyjnym gospodarki wodnej Ministerstwo Środowiska we współpracy z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej podjęło działania zmierzające do utworzenia jednolitego systemu informacyjnego. W tym celu została powołana grupa robocza składająca się z przedstawicieli Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Biura Gospodarki Wodnej zajmująca się przygotowaniem materiałów wyjściowych do utworzenia bazy danych i aplikacji użytkownika katastru wodnego dla regionów wodnych i obszaru kraju. Rozpoczęto prace komisji przetargowej, której zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę systemu informatycznego katastru wodnego”.
W dziedzinie kartografii geologicznej do Seryjnej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, w ramach cyfrowego (komputerowego) opracowania mapy, utworzono geologiczną bazę danych, która wykorzystując możliwości systemu GIS, pozwala w dowolnej skali i dla dowolnie wybranych obszarów zestawić arkusze i przedstawić potrzebne zestawy informacji dla wybranych jednostek administracyjnych (województw, gmin, powiatów).
Ponadto Ministerstwo Środowiska koordynowało prace w zakresie wykonania zintegrowanego systemu baz danych dotyczącego wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W grudniu 2003 r. opracowano ostateczną wersję oprogramowania aplikacyjnego utworzonego przez firmę ATMOTERM S.A. dla Ministerstwa Środowiska oraz 16 urzędów marszałkowskich, a następnie rozpoczęto przygotowania do formalnego przekazania oprogramowania urzędom marszałkowskim.
Ponadto MŚ realizuje zadanie „Opracowanie i wdrożenie bazy danych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko”. W ramach działania zakupiono serwer i bazę danych Tamino XML. Obecnie rozpoczęto uruchamianie pilotażowego portalu internetowego o ocenach oddziaływania na środowisko INFOOS na docelowym serwerze. Celem bazy danych jest gromadzenie danych i zarządzanie nimi oraz ich grupowanie i selekcjonowanie pod kątem potrzeb Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Ministerstwa Środowiska i komórek jemu podległych, w zakresie sprawozdawczości krajowej oraz sprawozdawczości do Unii Europejskiej. Baza danych zapewni również realizację zobowiązań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, dyrektyw UE oraz Konwencji z Aarchus.

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło system Elektronicznej Łączności w Ochronie Zdrowia „ZOZMAIL” dla jednostek lecznictwa zamkniętego (www.zoz.org.pl). System pozwala na łatwy dostęp do bazy teleadresowej placówek zoz, a dzięki zastosowaniu jednolitego systemu nazewnictwa adresów e-mailowych istnieje możliwość łatwej identyfikacji placówki dla korespondencji elektronicznej. Do końca marca 2004 r. planowane jest objęcie systemem ZOZMAIL wszystkich placówek zoz.
Ponadto, we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, MZ kontynuowało prace związane z rozwojem systemu informatycznego – Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz udoskonalaniem stron internetowych rejestru. W ramach rozwoju systemu zaplanowano zastosowanie podpisu cyfrowego dla przesyłania danych z jednostek zoz do organów rejestrowych. Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia o Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej.
W Ministerstwie Zdrowia kontynuowane były również prace nad stworzeniem nowego systemu klasyfikacji jednostek i funkcji ochrony zdrowia (projekt rozporządzenia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania).
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wdrożyło system Rejestr Jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kontynuowało prace nad systemem Rejestr Usług Medycznych.
Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia prowadziło następujące działania:

W ramach współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Systemem Informacyjnym Schengen:
Ponadto ministerstwo wdrożyło zintegrowany system finansowo-księgowy oraz zintegrowany system informatyczny kadrowo-płacowy PERSON. Rozpoczęto już prace związane z rozwojem systemu PERSON i jego koniecznymi modyfikacjami wynikającymi m.in. ze zmieniających się przepisów. Opracowano również bezpieczny system transmisji teleinformatycznej informacji niejawnych Cortesy, którego wdrożenie zaplanowane zostało na I połowę 2004 r.

W Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) uruchamiano sieć rozległą o zasięgu ogólnopolskim pełniącą rolę elektronicznego kanału wymiany informacji w strukturach NFZ. Dodatkowo wdrażano centralne systemy przetwarzania danych w NFZ oraz wspierano działania mające na celu wykorzystanie usług intranetowych i internetowych w sieci rozległej NFZ.

W ramach prac prowadzonych nad integracją sieci administracji celnej z siecią administracji skarbowej Ministerstwo Finansów wykonało readresację sieci celnej, wdrożenie jednolitego protokołu routingu, systemu DNS, autoryzacji dostępu oraz rekonfigurację kanałów PVC.
W III i IV kwartale 2003 r. MF wdrażało System Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA, najważniejszego z punktu widzenia wpływu na sprawność działania Służb Celnych. Stan realizacji wdrożenia na koniec 2003 r. wyglądał następująco:
Jednocześnie zostały podjęte prace analityczne nad poprawą wydajności systemu.
Trwała budowa Systemu Rejestracji Centralnej (SeRCe), który umożliwi utrzymywanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów (CRP) oraz pozwoli na dostęp do zgromadzonych centralnie zasobów z wielu poziomów. Przeprowadzono 8 cykli procesu weryfikacji danych rejestracyjnych, w wyniku których do CRP z rejestrów lokalnych wprowadzonych zostało 889 891 rejestracji pełnych organizacji (98.5%) i 29 935 086 rejestracji pełnych osób (99.8%). Kontynuowano proces w celu osiągnięcia wymaganej jakości danych. Przygotowano i przetestowano aplikację SeRCe, wydanie 1 beta, a także rozpoczęto prace nad aplikacją SeRCe, wydanie 2 beta (zaawansowanie około 70 %). Opracowano również rejestr CRP2V wraz z oprogramowaniem do jego utrzymywania zawierający dane rejestracyjne podmiotów wymagane przez system VIES. System jest obecnie w trakcie testów. Przygotowano szczegółową koncepcję uruchomienia systemu SeRCe łącznie z algorytmem realizacji integracji z systemem POLTAX, a także projekt architektury systemu.
Kontynuowano budowę i wdrożenie polskiej aplikacji umożliwiającej wymianę informacji z zakresu podatku VAT w ramach systemu VIES. Obecnie prowadzone są unijne testy akceptacyjne trzech wydań aplikacji VIES (1.2, 1.3, i 1.4) zawierających funkcjonalność wymaganą przez DG TAXUD.
W ramach prac nad Systemem Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR podpisano umowy na rozwój i utrzymanie Systemu ISZTAR2. Rozwój funkcjonalności obejmuje:
Pełna realizacja systemu zostanie zakończona przed akcesją Polski do UE.
W 2003 r. rozpoczęto również prace nad projektem o nazwie „System e-Podatki”. Jest to zespół działań (organizacyjnych, prawnych i informatycznych) mających na celu wyposażenie administracji skarbowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją, wspierające realizację zadań ustawowych administracji skarbowej. Prace zostały poprzedzone dwoma pilotażami, w trakcie których sprawdzono w praktyce pewne rozwiązania o charakterze technicznym i organizacyjnym związane z przesyłaniem przez podatnika dokumentów podatkowych w formie elektronicznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności. W ramach projektu przygotowywano specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie między innymi aplikacji umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

W związku z tworzeniem komputerowej bazy danych o rynku usług szkoleniowych m.in. poprzez rozszerzenie modułu Edukacja w programie komputerowym „Doradca 2000”, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło w drugim półroczu 2003 r. procedurę przetargową dla zamówienia rozbudowy i aktualizacji baz danych programu „Doradca 2000”. Realizacja zamówienia nie została sfinalizowana z powodu wycofania się wykonawcy.
Z poszczególnych województw zostały zebrane dane obejmujące informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych do modułu Edukacja programu „Doradca 2000”.
Ponadto przygotowano Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, w ramach którego uruchomiono procedury wysyłania danych z rejestru na stronę internetową.

Główny Urząd Statystyczny prowadził prace związane z przygotowaniem infrastruktury technicznej resortu statystyki do zadań związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa danych, ułatwieniem dostępu użytkowników do zasobów informacyjnych statystyki oraz łączności z Eurostatem (w obszarze dostosowywania polskiego Systemu Informacji Statystycznej do wymagań UE i w ramach realizacji programów PHARE 2000 i 2001 oraz budżetu GUS), w tym:

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych rozbudowało własną strukturę teleinformatyczną. W celu poprawy dostępności strony internetowej RCSS oraz zwiększenia wydajności dostępu do internetu zwiększono szybkość łącza do 2 Mb/s.
Uruchomiono także dostęp elektroniczny do NBP (usługę Videotel – home banking).

W Ministerstwie Skarbu Państwa w III i IV kwartale 2003 r. realizowano następujące przedsięwzięcia:

Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach informatyzacji resortu kontynuowało szereg zadań rozpoczętych w poprzednich kwartałach:
Ministerstwo podjęło się również nowych przedsięwzięć takich jak: realizacja Celów Sił Zbrojnych RP i Wymagań Długoterminowych, opracowanie strategii informatyzacji resortu i dziedzinowego planu dalszych zamierzeń w tym zakresie oraz prezentacja tych rozwiązań na posiedzeniach Zespołu Kierownictwa MON, uruchomienie eksploatacji próbnej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Etatowymi (ETAT), zapewnianie wymaganego bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci komputerowych oraz opracowywanie systemowych rozwiązań dotyczących oceny i usuwania zagrożeń systemów i sieci w sytuacjach kryzysowych, a także współpraca z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie włączenia MON w system obiegu dokumentów związanych z udziałem Polski (w tym resortu obrony narodowej) w systemie decyzyjno-informacyjnym Unii Europejskiej.


8. Współpraca międzynarodowa

W Urzędzie Zamówień Publicznych od maja 2003 r. realizowane są działania objęte umową współpracy bliźniaczej między UZP a włoskim Ministerstwem Polityk Wspólnotowych. Realizacja twinningu przewiduje między innymi organizację seminariów i warsztatów oraz opracowanie koncepcji i rekomendacji dotyczących rozwoju systemu zamówień elektronicznych w Polsce. W październiku 2003 r. odbyło się seminarium „Narzędzia elektroniczne w zamówieniach publicznych. Doświadczenia Włoch”.

W zakresie współpracy międzynarodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu realizowało następujące zadania:
 1. Kontynuowano działania dotyczące realizacji projektu „Strategia uznawania europejskich kwalifikacji zawodowych w ramach systemu ogólnego” finansowanego przez rząd Królestwa Niderlandów.
 2. Współpracowano w ramach Europejskiej Szkolnej Sieci Komputerowej „Schoolnet”.
 3. Popularyzowano drogą internetową tematykę dotyczącą Procesu bolońskiego, a w szczególności informacje związane z konferencją krajową zorganizowaną 20 listopada 2003 r. oraz konferencją ministrów w Berlinie w dniach 18-19 września 2003 r.
 4. Przekazywano drogą internetową informacje na temat Portfolio Języków, w tym obecnego stanu przygotowania polskiej wersji Portfolio.
 5. Propagowano brytyjski program Global Gateway for Schools.
 6. Włączono polskie szkoły, organizacje młodzieżowe oraz władze terenowe do inicjatywy Centrum Północ – Południe Rady Europy, „Tydzień Edukacji Globalnej”; w 2003 r. Tydzień Edukacji Globalnej odbywał się w terminie 17 – 23 listopada pod nazwą „Konflikt a bezpieczeństwo człowieka: Świat, w którym żyjemy a świat, którego chcemy”.
 7. Kontynuowano prace przygotowujące Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do pełnienia roli ośrodka informacji o uznawaniu kwalifikacji dla wykonywania zawodów regulowanych, aby zapewnić obywatelom Unii Europejskiej dostęp do kompleksowej informacji w tym zakresie.
 8. Wdrożono system Bankowości Elektronicznej „enbepe”; obsługa niektórych międzynarodowych programów wymiany studentów (CEEPUS) również odbywa się już w całości w formie elektronicznej.
 9. Realizowano program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, w ramach którego:
  W wyniku zatwierdzonych w konkursie projektów na rok 2000, 2001, 2002 i 2003, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych opracowane zostaną między innymi:
 10. Polskie szkoły i uczelnie uczestniczyły w programie wspólnotowym SOCRATES, w akcji ERASMUS oraz MINERVA.
  W ramach akcji ERASMUS 151 uczelni (88 uczelni państwowych i 63 uczelnie niepaństwowe) otrzymało tzw. Kartę Erasmusa nadaną przez Komisję Europejską. Na rok akademicki 2003/2004 148 uczelni podpisało umowę z Agencją Narodową. Na podstawie umów realizowane są następujące działania:
  W ramach akcji MINERVA promującej wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do edukacji oraz wspierającej zastosowanie ICT w celach edukacyjnych, zgodnie z ustalonymi priorytetami dwóch kluczowych inicjatyw Wspólnoty Europejskiej (eEurope i eLearning), realizowano następujące działania:
 11. Udział w programie informacyjnym dla młodzieży EURODESK; efektem intensywnej pracy Eurodesk Polska jest między innymi strona Europejski drogowskaz (www.eurodesk.pl/index2.php?go=drogowskaz) zawierająca bogaty zbiór adresów stron internetowych z informacjami, które najbardziej interesują młodzież – podróże, praca, wolontariat, nauka.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyli w spotkaniach przygotowawczych do Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego oraz w pierwszej fazie samego Szczytu w grudniu 2003 r. w Genewie.
Ponadto kontynuowano prace związane z utworzeniem portalu typu B2B w handlu transgranicznym pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i na Litwie. W dniach 25-26 września 2003 r. odbyło się w Wilnie, w Ministerstwie Transportu i Telekomunikacji, spotkanie strony litewskiej i polskiej na temat wstępnej koncepcji portalu, zaaprobowanej w trakcie posiedzenia.

Ostatnia modyfikacja: 13 kwietnia 2004 rokuBACK