ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w IV kwartale 2001 r.


W wykonaniu ustaleń podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych przedkłada niniejszy raport jako czwarty z serii opracowywanych co kwartał raportów obrazujących stan realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów stanowiska wobec uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz dokumentu "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce".

Niniejszy raport przygotowany został na podstawie informacji przedłożonych przez resorty oraz instytucje zaangażowane w proces budowy społeczeństwa informacyjnego
w Polsce.

1. Prace nad wprowadzeniem działu administracji rządowej "informatyzacja"

Obecnie prowadzone są prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 2 ww. projektu, nowelizujący ustawę o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 82 poz. 928, z późniejszymi zmianami), wprowadza nowy dział administracji rządowej pod nazwą "informatyzacja". Dział ten obejmować ma sprawy:

  1. infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
  2. technologii i technik informacyjnych oraz standardów informatycznych,
  3. informatyzacji administracji rządowej i samorządowej,
  4. wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki,
  5. edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych,
  6. zastosowań informatyki w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności w gospodarce, bankowości i edukacji,
  7. realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji.
2. Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Z dniem 19 października 2001 r. funkcję Przewodniczącego Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego, powołanego w wyniku realizacji postanowień Rady Ministrów z dnia
28 listopada 2000 r., objął prof. Michał Kleiber, nowo powołany Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych.

Zmiany w składzie Sejmu i Senatu RP oraz Rady Ministrów spowodowały również konieczność ponownego wskazania do udziału w pracach Forum przedstawicieli członków Rady Ministrów oraz marszałków obu izb Parlamentu.

Pierwsze posiedzenie Forum w nowym składzie odbyło się w dniu 19 grudnia 2001 r. Spotkanie to poświęcone było m.in. prezentacji prowadzonych w 2001 r. działań administracji publicznej na rzecz społeczeństwa informacyjnego oraz kwestiom związanym z realizacją w Polsce planu działań dla krajów kandydujących "eEurope+ 2003 - Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie".

3. Spotkanie Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z Komisarzem Unii Europejskiej ds. przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego

W dniu 30 listopada 2001 r. prof. Michał Kleiber, Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w trakcie wizyty w Brukseli spotkał się m.in. z Erkki Liikanenem, Komisarzem Unii Europejskiej ds. przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego. Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie realizacji i monitorowania planu działań "eEurope+2003 - Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie", udziału krajów kandydujących w programach wspólnotowych (m.in. IDA II, eContent, Safer Internet Action Plan) oraz 5. Programu Ramowego i przygotowań do 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Minister Nauki zaprosił Komisarza Erkki Liikanena do złożenia wizyty w Polsce w 2002 r.

4. Powszechny dostęp do informacji

W dniu 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o powszechnym dostępie do informacji publicznej.

Trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rozporządzenie to dotyczyć będzie organizacji Biuletynu Informacji Publicznej jako portalu internetowego.

Rozpoczęty został proces negocjacyjny dotyczący członkostwa Polski w europejskim programie IDA II (Interchange of Data between Administrations). Odbyło się inauguracyjne spotkanie polskiej grupy negocjacyjnej z przedstawicielami IDA w Unii Europejskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynujący prace związane z udziałem Polski w programie IDA II, powołał Komitet Sterujący do spraw programu IDA w Polsce, którego zadaniem będzie nadzorowanie przebiegu negocjacji do momentu uzyskania członkostwa, a następnie - przebiegu wdrażania poszczególnych projektów programu.

Komitet Badań Naukowych kontynuuje prace w zakresie koordynacji polskiego uczestnictwa w europejskim programie eContent. Jednym z podstawowym celów tego programu jest poprawa dostępności oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywania informacji sektora publicznego. W bieżącym roku rozpoczął działalność Krajowy Punkt Kontaktowy programu eContent, prowadzony w Ośrodku Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego zadaniem jest m.in. na prowadzeniu działalności informacyjnej i szkoleniowej na temat programu. Działalność ta dofinansowywana jest ze środków Komitetu Badań Naukowych.

W prace nad przystąpieniem Polski do obu ww. programów zaangażowany jest również Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

W ramach programu "Przyjazna Administracja" Urząd Służby Cywilnej koordynuje prace Międzyresortowej Komisji ds. Infomatów.

5. Edukacja informatyczna

W ramach realizacji projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, dotyczących tworzenia w szkołach infrastruktury dla edukacji uczniów na rzecz powstającego społeczeństwa informacyjnego wyposażono 856 gimnazjów w 10-stanowiskowe pracownie komputerowe, 375 liceów ogólnokształcących w 15-stanowiskowe pracownie komputerowe oraz serwery, 375 multimedialnych szkolnych centrów informacji w liceach ogólnokształcących w 4-stanowiskowe zestawy komputerów oraz 99 szkół specjalnych w 6-stanowiskowe zestawy komputerów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad organizacją zawodowych szkoleń informatycznych dla młodzieży poszukującej pracy oraz szkoleń informatycznych dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Szkolenia te są dofinansowywane ze środków funduszu PHARE.

Prowadzony jest program celowy "Telepraca" w zakresie doskonalenia umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia z zakresu technologii informacyjnych, gwarantujące uzyskanie tytułu kwalifikacyjnego.

Krajowy Urząd Pracy prowadził prace nad utworzeniem komputerowej bazy danych o rynku usług szkoleniowych, m.in. poprzez rozszerzenie modułu EDUKACJA w programie komputerowym DORADCA 2000. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło informatyczne zabezpieczenie planowanych treningów sztabowych oraz systemowo wspomaganych ćwiczeń prowadzonych w ramach resortu obrony narodowej oraz NATO. Ministerstwo kontynuuje również prace
w zakresie budowy Resortowego Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, przygotowania i prowadzenia cyklicznych specjalistycznych szkoleń informatycznych w zakresie użytkowania systemowego oprogramowania komercyjnego oraz procedur obsługi dziedzinowych systemów informatycznych eksploatowanych w resorcie obrony narodowej.

Prowadzona jest również rozbudowa i modernizacja infrastruktury resortowej sieci internetowej INTER-MON, w ramach której utrzymywany jest edukacyjny i specjalistyczny serwis informacyjny.

6. Zmiana struktury zatrudnienia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Krajowym Urzędem Pracy uruchomiło pilotażowy program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne "Telepraca", realizowany w województwach: lubelskim, pomorskim, wielkopolskim oraz we współpracy z województwem dolnośląskim.

W nowej, ujednoliconej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, przygotowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zweryfikowano i uaktualniono występujące dotychczas nazwy zawodów informatycznych oraz wprowadzono nowe zawody, które pojawiły się na rynku pracy wraz z rozwojem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Ponadto Krajowy Urząd Pracy prowadzi prace nad opracowaniem charakterystyk zawodów z zakresu zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Trwają prace nad tworzeniem komputerowej bazy danych o rynku pracy w formie strony internetowej. Prezentuje ona także materiały o charakterze informacyjno-doradczym.

7. Dokument i gospodarka elektroniczna

W dniu 18 września 2001 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o podpisie elektronicznym, implementującą do polskiego systemu prawnego postanowienia Dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego. Ustawa wejdzie w życie w dniu 16 sierpnia 2002 r.

8. Zamówienia publiczne

W dniu 26 października 2001 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o zamówieniach publicznych, uchwalona przez Sejm w dniu dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. nr 76 z dnia 25 lipca 2001 roku poz. 813). Nowelizacja ta ma na celu wzmocnienie systemu zamówień publicznych m. in. poprzez rozdzielenie podmiotowej oceny oferentów od merytorycznej oceny ofert, zwiększenie jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wzmocnienie systemu protestów i odwołań.

9. Informatyzacja administracji

W dniach 29-30 listopada 2001 r. w Brukseli odbyła się konferencja ministerialna "eGovernment: from Policy to Practice", organizowana przez Komisję Europejską oraz prezydencję belgijską. Miała ona na celu prezentację europejskich osiągnięć w dziedzinie rządu on-line oraz wyznaczenie kierunków dla jego dalszego rozwoju, wykraczającego poza ramy Planu Działań eEurope 2002. W konferencji wzięli udział m.in. ministrowie z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu oraz z państw kandydujących, przedstawiciele instytucji europejskich i międzynarodowych, samorządów lokalnych i przemysłu. W skład polskiej delegacji weszli w przedstawiciele administracji publicznej (m.in. ministrowie Krzysztof Heller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przewodniczący delegacji Jan Krzysztof Frąckowiak - Sekretarz Stanu w urzędzie Komitetu Badań Naukowych), samorządów lokalnych oraz przemysłu.

Podczas konferencji podpisana została deklaracja polityczna, potwierdzająca wyrażone w planach działań "eEurope2002" oraz "eEurope+" zainteresowanie krajów europejskich dalszym rozwojem rządu on-line w celu wzmacniania demokracji.

Główny Urząd Statystyczny przystąpił do realizacji szeregu elementów systemu informatycznego Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) i Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), m.in. systemu redagowania danych spisowych w technologii optycznego odczytu dokumentów (OCR) dla 16 Urzędów Statystycznych i Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej, modernizacji sieci rozległej statystyki w celu dopasowania jej struktury do obecnego podziału administracyjnego kraju oraz uzyskania przepustowości niezbędnej do realizacji zadań spisowych, dostaw sprzętu i oprogramowania do modernizacji węzłów DTP i przygotowalni Zakładu Wydawnictw Statystycznych oraz druku zintegrowanych formularzy spisowych przystosowanych do technologii OCR. Zaprojektowano również ponad 60 tablic wynikowych dla udostępniania informacji wynikowych ze spisów.

Ponadto GUS rozpoczął realizację ustaleń tzw. umowy bliźniaczej z urzędem statystycznym Francji w ramach programu "Statystyka regionalna", finansowanego z funduszu PHARE 2000. Wykonane prace służą dostosowaniu do wymagań UE metodologii badań statystycznych w ujęciu regionalnym, wzmocnieniu możliwości wykonawczych urzędów statystycznych i modernizacji dedykowanego systemu informacyjnego statystyki regionalnej, zapewniającego zaspokojenie potrzeb informacyjnych wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE. W ramach umowy bliźniaczej nawiązano współpracę z Urzędem Statystycznym Szwecji w zakresie rozwoju systemu informacji geograficznej statystyki GIS
i Banku Danych Regionalnych.

Rozpoczęto również prace nad przygotowaniem umowy bliźniaczej z Federalnym Urzędem Statystycznym Niemiec w ramach programu "System Informacji Statystycznej", finansowanego z funduszu PHARE 2001. Celem tego programu jest zharmonizowanie systemu informacji statystycznej ze standardami UE poprzez doskonalenie metodologii wybranych badań statystycznych, rozwój infrastruktury informatycznej oraz integrację systemu informacyjnego statystyki.

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad realizacją projektu e-polt@x, którego celem jest wdrożenie obsługi dokumentów w formie elektronicznej w administracji podatkowej. Opracowywana jest strategia wprowadzania do administracji podatkowej elektronicznej wymiany informacji, lista zmian w przepisach podatkowych wynikających z planowanej strategii i ustawy o podpisie elektronicznym, projekty zmian legislacyjnych umożliwiające realizację strategii oraz specyfikacja szczegółowych wymagań do budowy i wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego obsługę dokumentów elektronicznych.

Ministerstwo Finansów realizuje również projekt pn. "System Monitorowania Prawa Podatkowego". System ten zawiera elektroniczny zbiór dokumentów z zakresu spraw podatkowych, stanowiących zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie procesu stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe. Przy pomocy odpowiedniej aplikacji możliwa jest rozbudowa zbioru, edycja jego zawartości oraz przeglądanie i wielokryteriowe przeszukiwanie w celu prowadzenia analizy wewnętrznej i zewnętrznej zgodności rozstrzygnięć organów podatkowych. Wersja szkoleniowa systemu została udostępniona w sieci rozległej resortu finansów.

Podległe Ministerstwu Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi prace nad Systemem Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, mającym na celu wspieranie rozwoju komunikacji wewnątrz systemu ochrony zdrowia oraz pomiędzy systemem ochrony zdrowia a innymi systemami społeczno-ekonomicznymi. Odbiorcami przygotowywanych rozwiązań informatycznych będą komórki prowadzące rejestr zakładów opieki zdrowotnej w urzędach wojewódzkich i Ministerstwie Zdrowia (łącznie 17 ośrodków wdrożeniowych).

W ramach rejestru powstanie m.in. baza danych zakładów opieki zdrowotnej, prezentująca dane adresowe, dane dotyczące infrastruktury medycznej będącej w posiadaniu zakładów opieki zdrowotnej, ich struktur organizacyjnych, specjalizacji komórek organizacyjnych itp. Baza adresowa zakładów opieki zdrowotnej prezentowana będzie również w Internecie. Zastosowane narzędzia programowe umożliwiać będą wyszukiwanie adresów zakładów opieki zdrowotnej według różnych kryteriów (np. lokalizacja i specjalizacja).

W ramach I etapu, którego zamknięcie przewidziane jest na koniec bieżącego roku, przeprowadzone zostało wdrożenie pilotażowe systemu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Ministerstwie Gospodarki opracowane zostały założenia projektowe dla rozbudowy aplikacji obsługujących klientów urzędu o funkcje umożliwiające składanie wniosków za pośrednictwem Internetu. Opracowano również projekt połączenia sieci LAN Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa w celu zapewnienia wspólnego dostępu do posiadanych baz danych. Realizacja ww. projektów planowana jest w 2002 roku.

Uruchomiony został również informacyjny portal internetowy urzędu integrujący wszystkie serwisy informacyjne.

Zgodnie z Planem Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ministerstwa Skarbu Państwa prowadzone są prace dostosowawcze do migracji na platformę
Windows 2000, m.in. modernizacja sprzętu oraz pilotażowe instalacje serwerów.

W Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są również prace nad następującymi projektami, które mają zostać sfinansowane przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego:

- "System archiwizacji danych i dokumentów, gromadzonych oraz agregowanych w zintegrowany system informatyczny (ZSI), dotyczących realizowanych i monitorowanych w ZSI MSP procesów nadzoru, prywatyzacji, reprywatyzacji oraz ewidencji majątku Skarbu Państwa. Podsystem wykonywania kopii zapasowych danych i oprogramowania ZSI";

- "Realizacja kompleksowego systemu zarządzania strukturami teleinformatycznymi ZSI MSP oraz utrzymanie i administrowanie komputerowymi łączami telekomunikacyjnymi WAN między delegaturami MSP, organami władzy i administracji centralnej i terenowej, a węzłem teleinformatycznym ZSI MSP (projekt, wdrożenie, eksploatacja)";

- "Budowa Systemu MSP do wytwarzania i przechowywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oraz rozbudowa i dostosowanie struktur fizycznych i programowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego MSP do wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie obejmującym wszystkie klauzule klasyfikowane w ramach tajemnicy służbowej";

- "Informatyczny system pozyskiwania danych od nadzorowanych podmiotów gospodarczych oraz raportowania o stanie nadzorowanego majątku Skarbu Państwa i prowadzonych procesach prywatyzacji; projekt, budowa, wdrożenie i integracja z ZSI".

W serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska zamieszczone zostały aktualne informacje oraz obowiązujące i projektowane akty prawne z dziedziny ochrony środowiska, w tym projekty rozporządzeń dotyczących centralnej i wojewódzkich baz danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (NFOŚiG) wdrażany jest Zintegrowany System Informatyczny. Celem projektu jest zapewnienie optymalnego, pod względem informacyjnym, wspomagania zarządzania Narodowym Funduszem w celu usprawnienia procesu finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce. Zakres wdrożenia systemu obejmuje między innymi zagadnienia zarządzania finansowego, rachunkowości, optymalizacji przebiegu dokumentacji jak również informatyzację biblioteki NFOŚiG oraz szkolenia przyszłych użytkowników.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) rozpoczął tworzenie strony www informującej o depozycji z powietrza metali (kadm cynk, ołów) w gminach i powiatach środkowej części województwa śląskiego. Strona zostanie udostępniona w pierwszym kwartale 2002 r.

Trwa realizacja projektu "Przemieszczanie zanieczyszczeń komunikacyjnych w rejonie o ograniczonym przewietrzaniu w aglomeracji miejskiej, mierzonych telemetrycznym systemem pomiarowym OPSIS" Jednym z elementów projektu jest graficzna prezentacja wyników pomiarów i udostępnienie jej społeczeństwu. Przygotowywane są lekcje dla uczniów klas gimnazjalnych o technice pomiaru zanieczyszczeń za pomocą światła. Tworzona jest również strona internetowa, na której będą dostępne wyniki pomiarów.

IETU prowadzi również działalność usługową m.in. w zakresie budowy numerycznych modeli terenu i ich wizualizacji oraz modelowania zmienności substancji zanieczyszczających środowisko.

Biuro Gospodarki Wodnej (BGW) przy współpracy z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej kontynuuje prace nad systemem informacyjnym gospodarki wodnej. Podjęte zostały działania mające na celu wypracowanie wspólnego standardu przechowywania i wymiany danych.

Departament Geologii kontynuuje prowadzone we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym prace nad systemami informacyjnymi, gromadzącymi dane geologiczne (m.in. System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO, Rejestr Obszarów Górniczych, Baza Koncesji Geologicznych oraz bazy Centralnego Archiwum Geologicznego). Centralny Bank Danych Geologicznych łączy ww. bazy tematyczne w jedno spójne narzędzie. Niektóre elementy bazy zostały udostępnione za pośrednictwem Internetu. Na stronie domowej Departamentu Geologii zamieszczane są również informacje dotyczące prawodawstwa geologicznego i górniczego, koncesji geologicznych, publikacji i wydawnictw kartograficznych oraz przetargów na prace geologiczne.

Prowadzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych prace nad instalacją sieci światłowodowej na potrzeby Internetu są w końcowej fazie realizacji. Do nowej sieci przyłączono już ponad 50% stacji roboczych, a także większość z istniejących aplikacji.

Przedstawiciele MSZ kontynuują udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS). Ze względu na zbliżający się termin wypowiedzenia umów o ruchu bezwizowym szeregu państw, co wiąże się z programem dostosowawczym polskiej polityki wizowej do wymagań Unii Europejskiej, czego konsekwencją będzie konieczność wydawania wiz w bardzo znacznych ilościach, opracowano nową wersję programu wizowego dla konsulatów, zbliżającą ten program do standardów wymaganych przez kraje Porozumienia z Schengen.

MSZ kontynuuje prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu informatycznego "Konsulat". System ten składa się z szeregu wzajemnie powiązanych programów, obsługujących poszczególne czynności konsularne w polskich urzędach konsularnych za granicą. W ramach wdrażania systemu moduł wizowy został zainstalowany
w ok. 20 urzędach konsularnych. W IV kwartale 2001 r. prowadzono prace przygotowujące ogłoszenie przetargu na wykonanie pozostałych modułów systemu konsularnego.

Opracowany w MSZ wspólny program finansowo-księgowy dla placówek jest rozsyłany do placówek w celu wdrożenia. Zintegrowanie tego programu z nowym programem finansowo-księgowego dla Centrali MSZ planowane jest w latach 2002 - 2004.

W ramach wdrożenia bezpiecznego systemu transmisji teleinformatycznej Cortesy, do chwili obecnej zrealizowano teletransmisję U3 pomiędzy Unią Europejską a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dostosowanie tej łączności do wymagań Unii Europejskiej nastąpi po przyjęciu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Zasoby informacyjne w serwisie internetowym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zostały rozszerzone o bazę danych terminologicznych i bazę danych w zakresie harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuuje terytorialną rozbudowę infrastruktury czterech niezależnych resortowych sieci komputerowych do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji jawnych (MIL-WAN), niejawnych (SEC-WAN), internetowych (INTER-MON) oraz wymiany informacji w ramach NATO (PL-NS NOAN). Skala i tempo rozbudowy sieci są systemowo skorelowane z planem wdrażania resortowych zintegrowanych systemów informatycznych z zachowaniem wymaganej integracji tych systemów z systemami NATO oraz z wybranymi specjalistycznymi systemami gospodarki narodowej, przede wszystkim z systemami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MON wdraża również informatyczny system informowania kierownictwa
w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz sukcesywnie rozbudowuje ten system o kolejne specjalistyczne moduły funkcjonalne. Kontynuowane są prace nad wdrażaniem, doskonaleniem i integracją resortowych specjalistycznych systemów informatycznych w zakresie wspomagania procesów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP i zarządzania resortem obrony narodowej zgodnie z "Planem przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006".

Ponadto projektowane są zintegrowane systemy informatyczne interoperacyjne z odpowiednimi systemami NATO, przede wszystkim w zakresie zautomatyzowanych systemów dowodzenia oraz logistycznych systemów informatycznych. Trwają również prace nad projektowaniem i wdrażaniem elementów Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym MON przy zachowaniu wymaganej integracji z Krajowym Systemem Kryzysowym.

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuuje także próbną eksploatację systemu zarządzania zasobami obronnymi komputerowo wspomagającego procesy planowania, programowania i budżetowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Prowadzone są prace analityczno-projektowe w zakresie opracowania "Studium Realizowalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej". Ponadto sukcesywne wdrażane są efektywne standardy technologii informatycznych, zgodne z "Wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej na
lata 2001-2003".

Krajowy Urząd Pracy prowadzi prace nad przygotowaniem i wdrożeniem Internetowej Bazy Ofert Pracy, zgodnej z formatem danych Europejskiej Bazy Ofert Pracy - EURES. Zakończenie wdrażania oprogramowania bazy planowane jest w pierwszej połowie 2002 r.

W ramach prowadzonych w KUP prac nad budową, modernizacją i integracją sieci resortowych oraz sieci lokalnych w urzędach wykonana została ekspertyza w zakresie strukturalnej sieci komputerowej i wydzielonej sieci zasilania urządzeń teleinformatycznych w siedzibie KUP oraz w Ośrodku Szkoleniowym KUP w Gdańsku oraz założenia techniczno-ekonomiczne budowy nowej infrastruktury.

Ponadto KUP utrzymuje bazy danych niezbędne do realizacji zadań związanych m.in. z ustalaniem limitów środków Funduszu Pracy dla powiatów, monitorowaniem realizacji programów rynku pracy przez poszczególne powiaty, monitorowaniem wydatków i ustalaniem efektywności, statystyką.

W ramach wykonywania analiz funkcjonalnych dla urzędów administracji rządowej KUP wdrożył również system stałego monitorowania poziomu bezrobocia. Monitoring oraz publikacje w tym zakresie prezentowane są m.in. na stronie internetowej KUP.

Z inicjatywy Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę został opracowany wniosek o ustanowienie projektu pt. "System prognozowania popytu na pracę w Polsce". W drodze konkursu wyłoniony został wykonawca projektu. W projekcie biorą udział (w tym w zakresie współudziału w kosztach) Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej, Główny Urząd Statystyczny oraz Komitet Badań Naukowych. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu prognostyczno-informacyjnego, umożliwiającego generowanie aktualnych prognoz popytu na pracę w skali makroekonomicznej, a następnie wg zawodów (kwalifikacji), z możliwością dezagregacji do skali regionalnej i lokalnej. Informacje związane z działalnością Zespołu prezentowane są również na stronie Internetowej.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi działa System Krajowej Rolniczej Informacji Rynkowej - ogólnopolski system informowania o poziomie cen podstawowych artykułów rolnych i ogrodniczych, dostępny również w Internecie.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi prace nad ujednoliceniem zasad i stworzeniem procedur elektronicznej wymiany informacji pomiędzy służbami dyżurnymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i ochronę środowiska w celu stworzenia podstaw do opracowania jednolitej struktury informacyjnej na potrzeby podejmowania decyzji przez organy rządowe i samorządowe w sytuacjach kryzysowych. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący organizacji, standardów sprzętowych oraz standardów wymiany informacji dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego został rozesłany do uzgodnień międzyresortowych.

W dniu 1 grudnia 2001 r. wprowadzono jednolity program "Katalog Sił i Środków", służący do gromadzenia informacji o siłach i środkach będących w dyspozycji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Obecnie trwają prace nad wizualizacją pozyskiwanych informacji na mapach cyfrowych.

Komenda Główna Straży Granicznej prowadzi prace nad budową rozległej sieci teleinformatycznej i lokalnych sieci komputerowych w poszczególnych jednostkach oraz nad wprowadzeniem kryptograficznej ochrony swoich systemów komputerowych (w chwili obecnej szyfratory obsługiwane przez Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej funkcjonują w 78 węzłach dostępowych).

10. Rozwój rynku teleinformatycznego

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych warunkowo został poddany uzgodnieniom międzyresortowym. Projekt ten ma zostać rozpatrzony przez Komitet Integracji Europejskiej w lutym 2002 r.

W ramach wspierania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na rzecz przedsiębiorców i ich organizacji, zrealizowano cykl seminariów dla organizacji wspierających przedsiębiorców, władz lokalnych oraz dla samych przedsiębiorców nt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej".

Opracowanie i wdrożenie Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu zostało przesunięte w konsekwencji korekty budżetu na rok 2002. Wykonane zostały natomiast prace cząstkowe w zakresie baz danych prezentujących możliwości produkcyjne wytwórców krajowych, jak np. oferta sprzętu rolniczego oraz oferta maszyn i urządzeń technologicznych dla przetwórstwa spożywczego.

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania prowadzi prace nad przygotowaniem "Programu Wieloletniego - Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce". Dokument ten w I półroczu 2002 r. zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych, a następnie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów.

Ponadto w Ministerstwie Gospodarki opracowywana jest "Strategia dla sektora elektronicznego w Polsce", w ramach której dokonana zostanie m.in. ocena konkurencyjności sektora elektroniki oraz przedstawione będą propozycje działań i rozwiązań systemowych. Określone zostaną również cele i kierunki polityki przemysłowej dla sektora elektroniki
w Polsce, zmierzające do rozwoju sektora komponentów, wzrostu wydajności oraz zwiększenia udziału sektora w PKB i w eksporcie.

11. Nauka i kultura

W IV kwartale 2001 r. uruchomiony został Portal Kultury Polskiej - http://kultura.infoport.pl., prezentujący m.in. Kulturalną Mapę Polski, dającą całościowy ogląd stanu kultury w Polsce, przedstawiony w układzie regionalnym i krajowym.

Ministerstwo Kultury przygotowało bazę danych oraz system wymiany informacji zarządczej, obejmujące w szczególności podstawowe dane dotyczące instytucji kultury, standardów jakości oraz ich efektywności działania.

Ministerstwo Kultury brało udział w przygotowaniu Krajowej Informacji o Serwisach Kulturalnych - KIOSKŽ.

Na stronach internetowych Komitetu Badań Naukowych publikowany jest "Przegląd EUREKA", popularyzujący wyniki prac naukowych, szczególnie tych, które zostały wysoko ocenione przez gremia eksperckie KBN i mogą zainteresować szersze grupy społeczne. Zbiór informacji grupowany jest według dziedzin działalności badawczej oraz dyscyplin naukowych.

W dniach 3-5 grudnia 2001 r. w Düsseldorfie odbyła się konferencja IST 2001 "Technologies Serving People". Integralną część konferencji stanowiła wystawa prezentująca europejskie techniki i produkty społeczeństwa informacyjnego, wśród których przedstawione zostały także projekty zrealizowane przez zespoły naukowe z Polski.

Realizując program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2001-2005 pn. "PIONIER: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego" środowisko naukowe przystąpiło do budowy ogólnopolskiej naukowej sieci optycznej, w ramach przyznanych przez KBN środków finansowych na jej budowę. Podpisano umowy na realizację I etapu inwestycji, ustalono harmonogram prac i topologię sieci. W Poznaniu został utworzony węzeł powstającej w Europie naukowej sieci nowej generacji GÉANT, która oferuje polskiemu środowisku naukowemu wykorzystywanie kanału przepustowości 2,5 Gb/s w 2001 r. (i 10 Gb/s od końca 2002r.). Połączenie z siecią GÉANT umożliwi pełniejsze uczestnictwo w projektach naukowych dofinansowywanych przez Unię Europejską.

Równolegle rozpatrywane są - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wpływające do KBN wnioski jednostek o dofinansowanie projektów dotyczących usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego, w ramach realizacji programu PIONIER.

Projekty w zakresie usług i aplikacji społeczeństwa informacyjnego z udziałem polskich instytucji są dofinansowywane w ramach Information Society Technologies Programme - II podprogramu tematycznego 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Ponadto Information Society Technologies Committee (ISTC) oraz Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), w których uczestniczą przedstawiciele Komitetu Badań Naukowych, biorą udział w przygotowywaniu poświęconego technikom społeczeństwa informacyjnego podprogramu następnego, 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
 
 

Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2002 rokuBACK