ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w I kwartale 2002 r.


W wykonaniu ustaleń podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych przedkłada niniejszy raport z realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Raport przygotowany został na podstawie informacji przedłożonych przez resorty oraz instytucje zaangażowane w proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce i przedstawia działania podjęte w I kwartale 2002 r.

Załączona do raportu informacja dodatkowa dotyczy zadań realizowanych w 2001 r. przez Komendę Główną Policji i opracowana została na podstawie "Sprawozdania z realizacji zadań Policji wspierających funkcjonowanie służb policyjnych oraz służących budowie społeczeństwa informacyjnego za okres 2001 roku" przedłożonego w dniu 8 kwietnia 2002 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1. Współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W ramach prac Joint High Level Committee for Information Society (JHLC) Komitet Badań Naukowych (KBN) przygotował raport z realizacji w Polsce planu działań "eEurope+2003 - A Co-perative Effort to Implement the Information Society in Europe". Na podstawie przedstawionych przez poszczególne kraje kandydujące raportów Komisja Europejska wraz z przedstawicielami tych krajów w JHLC opracowała zbiorczy raport, który zostanie przedstawiony w dniu 3 czerwca 2002 r. podczas Europejskiej Konferencji Ministerialnej "Information Society - Connecting Europe" w Ljubljanie. W raporcie tym zaprezentowane zostaną również wskaźniki statystyczne zebrane przez grupę roboczą, w której ze strony Polski uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Prace nad wprowadzeniem działu administracji rządowej "informatyzacja"

W dniu 21 grudnia 2001 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Na mocy powyższej ustawy z dniem 1 lipca 2002 r. zostanie utworzony dział administracji rządowej pod nazwą "informatyzacja". W związku z planowaną zmianą prowadzone były prace nad projektem ustawy o informatyzacji.

3. Powszechny dostęp do informacji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało i przedstawiło do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie budowy Biuletynu Informacji Publicznej. Opracowana została również tymczasowa postać strony głównej biuletynu.

Kontynuowane były prace nad przystąpieniem Polski do programu Interchange of Data Between Administrations (IDA II).

Komitet Badań Naukowych kontynuował prace w zakresie koordynacji uczestnictwa Polski w programie Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (eContent). Prowadzone prace dotyczyły uzgodnienia z Komisją Europejską szczegółowych zasad udziału w programie. Powołany w ubiegłym roku krajowy punkt kontaktowy programu eContent, usytuowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadził działalność informacyjną i szkoleniową na temat programu.

KBN regularnie aktualizował stronę internetową umieszczając m.in. informacje na temat bieżącej działalności, w tym obowiązujących przepisów, a także postępu prac nad opracowywaniem założeń oraz finansowych zasad uczestnictwa w 6. Ramowym Programie Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

W Urzędzie Służby Cywilnej kontynuowane były prace Międzyresortowej Komisji nad projektem "Infomaty". We współpracy z nowo powołanym Zespołem Sterującym ds. Infomatów Urząd Służby Cywilnej przygotował dokument "Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem" zawierający założenia projektu, a także harmonogram podejmowanych działań. W dniu 27 marca br. Szef Służby Cywilnej podpisał porozumienie z firmą Magnus Info System, które umożliwi publikowanie informacji opracowanych na potrzeby infomatów w ogólnopolskiej sieci informatorów tej firmy.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (uKIE) dokonał reorganizacji prowadzonej strony internetowej oraz prowadził bieżącą jej aktualizację. Strona jest oficjalnym źródłem informacji o działaniach Urzędu, jak również informacji o procesie akcesyjnym Polski.

Regionalne Centra Informacji Europejskiej uruchomiły własne serwisy internetowe, na których prezentowana jest działalność ośrodków, materiały dotyczące integracji europejskiej oraz stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii.

W lutym 2002 r. uKIE podjął współpracę z serwisem internetowym www.serio.pl w zakresie promocji problematyki integracji europejskiej. Serwis adresowany jest głównie do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Zamieszczane są w nim informacje o polskich stanowiskach negocjacyjnych, wynikających z nich zmianach prawnych oraz szczegółowe regulacje i nowości w zakresie norm i wymagań technicznych.

W ramach propagowania wiedzy na temat integracji z Unią Europejską wydano na płytach CD-ROM "Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej", "Nasza Europa Twoje Miejsce" oraz "Serwis dokumentów dla samorządów ".

Główny Urząd Statystyczny wydał płytę CD-ROM "Ochrona środowiska 2001".

Ministerstwo Środowiska systematycznie aktualizowało zamieszczane w serwisie internetowym informacje o obowiązujących i projektowanych aktach prawnych z dziedziny ochrony środowiska, takie jak projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, czy rozporządzenie do ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Aktualizowane były serwisy internetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych o wprowadzane akty prawne oraz informacje o aktualnych wydarzeniach z zakresu ochrony środowiska.

Aktualizowano stronę internetową www.praca.gov.pl Krajowego Urzędu Pracy, nadzorowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach realizacji działań z zakresu modelu "ulicznego punktu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej" określono cel i ogólną strukturę "Infomatu zawodowego" oraz przygotowano wstępną kalkulację kosztów realizacji przedsięwzięcia m.in. kiosków komputerowych, oprogramowania oraz pilotażowego wdrożenia w dwóch województwach.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zmodernizowało i rozszerzyło zakres informacji prezentowanych w serwisie www.

W Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przeorganizowano stronę internetową. Trwają prace nad przygotowaniem jej nowej wersji.

Urząd Zamówień Publicznych rozbudowywał serwis internetowy w celu udostępnienia jak najszerszej informacji z zakresu zamówień publicznych. Wprowadzono miedzy innymi codzienną informację o wokandzie posiedzeń zespołu arbitrów rozpatrujących odwołania wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozbudowywana była dostępna w internecie witryna informacyjna Ministerstwa Finansów.

W podległym Ministerstwu Infrastruktury Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zmodernizowano stronę internetową urzędu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło prace nad stronami www.

4. Edukacja informatyczna

W styczniu 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu powołał Radę Edukacji Informatycznej. Do podstawowych zadań Rady należy przygotowanie Narodowego Planu Edukacji dotyczącego społeczeństwa informacyjnego. Informacje o pracach Rady zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Ministerstwo prowadziło prace przygotowawcze do realizacji dostaw sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Pracownia internetowa w każdej szkole".

W ramach programu "Nauczanie ku przyszłości" prowadzone były szkolenia informatyczne dla nauczycieli, w których wzięło udział około 3 500 osób.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał rozporządzenie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła. Na liście tych towarów znalazły się m.in. maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn, czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kontynuowało prace nad organizacją zawodowych szkoleń informatycznych dla młodzieży poszukującej pracy oraz szkoleń informatycznych dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Organizacja szkoleń dofinansowywana jest ze środków funduszu PHARE.

Krajowy Urząd Pracy prowadził prace nad utworzeniem komputerowej bazy danych o rynku usług szkoleniowych. Opracowano metodologię zakładania i aktualizacji bazy firm szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuowało prace w zakresie zapewnienia informatycznego zabezpieczenia planowanych treningów sztabowych oraz systemowo wspomaganych ćwiczeń prowadzonych w ramach resortu obrony narodowej oraz NATO. Kontynuowane były prace w zakresie budowy Resortowego Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz przygotowania i prowadzenia cyklicznych specjalistycznych szkoleń informatycznych.

5. Zmiana struktury zatrudnienia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Krajowym Urzędem Pracy prowadziło pilotażowy program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodach wykorzystujących techniki informatyczne "Telepraca", realizowany w województwach lubelskim, pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Do uczestnictwa w programie zakwalifikowanych zostało osiem wniosków o utworzenie piętnastu stanowisk pracy. Prowadzono monitoring realizacji programu.

Wdrożono monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

6. Dokument i gospodarka elektroniczna

W Ministerstwie Gospodarki przygotowany został "Harmonogram szczegółowych działań legislacyjnych związanych z przygotowaniem aktów wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym", który określa terminy i resorty odpowiedzialne za realizację poszczególnych delegacji zawartych w ustawie. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów. Aktualnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace związane z przygotowaniem projektów poszczególnych aktów wykonawczych do ustawy.

W Ministerstwie Infrastruktury trwały prace nad projektem nowelizacji ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przygotowywane były akty wykonawcze do tej ustawy. Prowadzone były również prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych dokonał wyboru partnera "twinningowego" (Włoskie Ministerstwo Spraw Wspólnotowych), z którym będzie realizował projekt pod nazwą "Wdrażanie zharmonizowanych przepisów o zamówieniach publicznych". Celem projektu jest pomoc zamawiającym w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Przygotowane zostanie między innymi oprogramowanie komputerowe wspierające zamawiających w przeprowadzanym przez nich postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Informatyzacja administracji

W Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) prowadzone były dalsze prace związane z budową systemu informatycznego na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) i Powszechnego Spisu Rolnego (PSR). Kontynuowano prace związane z modernizacją sieci korporacyjnych statystyki WAN-GUS w celu zapewnienia odpowiedniej przepustowości na potrzeby transmisji danych w ramach NSP i PSR.

W urzędach statystycznych zainstalowano sprzęt umożliwiający podniesienie poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych.

Sfinalizowano dostawy sprzętu i oprogramowania do modernizacji drukarni komputerowej na potrzeby Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Poszerzono zakres pytań dotyczących zastosowania technologii informacyjnych w prowadzonym badaniu statystycznym innowacyjności w przemyśle o kupno i sprzedaż wyrobów i usług za pośrednictwem Internetu, korzystanie z elektronicznej wymiany danych, zatrudnianie pracowników w systemie telepracy oraz nakłady na technologie informacyjne.

Ministerstwo Finansów kontynuowało prace nad realizacją projektu e-poltax, którego celem jest wdrożenie dokumentów w formie elektronicznej w administracji podatkowej. W ramach powyższych prac opracowywana była strategia wprowadzania do administracji podatkowej elektronicznej wymiany informacji oraz przygotowywany był projekt zmian umożliwiający realizację powyższej strategii. Prowadzone były prace nad projektem budowy i wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego obsługę dokumentów elektronicznych. Rozpoczęto eksploatację pierwszej wersji systemu monitorowania prawa podatkowego.

Kontynuowane były prace przy opracowywaniu strategii informatyzacji resortu.

Ministerstwo Zdrowia kontynuowało budowę zintegrowanego systemu informatycznego urzędu.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podległe Ministerstwu Zdrowia realizowało grupę projektów informatycznych o nazwie Rejestr Usług Medycznych. Dokonano przeglądu i oceny potrzeb informacyjnych i informatycznych, opracowano struktury organizacyjne, przygotowano propozycje legislacyjne i projekty rozwiązań informatycznych uwzględniające specyfikę procesu przetwarzania dokumentów elektronicznych i kierunki ewolucji systemu.

Centrum kontynuowało prace nad systemem Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. Rejestr będzie zawierał elektroniczne informacje o zakładach opieki zdrowotnej, a w dalszej kolejności dane o zawodach medycznych, kolumnach transportu sanitarnego, indywidualnych praktykach lekarskich i aptekach.

W Komitecie Badań Naukowych trwały prace związane z analizą systemu obsługi dofinansowania nauki w celu przygotowania materiału do wykonania kompleksowej aplikacji dla urzędu.

W Polskiej Akademii Nauk zakończono prace związane z wdrożeniem systemu informatycznego sieci bibliotek placówek PAN z terenu Warszawy i byłego województwa stołecznego.

Systematycznie rozbudowywana była baza systemu informatycznego INFO-PAN. W Ministerstwie Gospodarki zakończono pierwszy etap budowy zintegrowanego systemu informatycznego, w ramach którego oddano do użytku systemy wspomagające zarządzanie urzędem, opracowano mapę procesów merytorycznych oraz uruchomiono system zarządzania dokumentami.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zakończyło realizację jednego z projektów finansowanych z pożyczki Banku Światowego "System archiwizacji danych i dokumentów, gromadzonych oraz agregowanych w zintegrowany system informatyczny (ZSI)". Projekt dotyczył realizowanych i monitorowanych procesów nadzoru, prywatyzacji, reprywatyzacji oraz ewidencji majątku Skarbu Państwa.

Prowadzone były prace koncepcyjne nad dostosowaniem serwisu www ministerstwa do wymagań ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie audytu zintegrowanego systemu informatycznego MSP. Celem audytu jest wykazanie aktualnych potrzeb w zakresie dalszego rozwoju systemu.

W Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) kontynuowane były prace nad terytorialną rozbudową infrastruktury czterech niezależnych resortowych sieci komputerowych do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji jawnych (MIL-WAN), niejawnych (SEC-WAN), internetowych (INTER-MON) oraz wymiany informacji w ramach NATO (PL-NS NOAN).

Wdrażany był informatyczny system informowania kierownictwa i zarządzania obiegiem informacji, który został rozbudowany o kolejne specjalistyczne moduły funkcjonalne.

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuowało prace nad wdrażaniem, doskonaleniem i integracją resortowych specjalistycznych systemów informatycznych w zakresie wspomagania procesów dowodzenia siłami zbrojnymi i zarządzania resortem obrony narodowej zgodnie z "Planem przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006".

Kontynuowane były prace projektowe zintegrowanego systemu informatycznointeroperacyjnego z odpowiednimi systemami NATO.

Projektowano i wdrożono elementy Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym MON zintegrowanego z Krajowym Systemem Kryzysowym. Wdrażane były efektywne standardy technologii informatycznych, zgodne z "Wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej na lata 2001-2003".

Prowadzono prace analityczno-projektowe w zakresie opracowywania "Studium Realizowalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej". Przeprowadzono restrukturyzację organizacyjno-funkcjonalną resortowych struktur teleinformatycznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło w lutym 2002 r. wśród powiatowych urzędów pracy ankietę dotyczącą potrzeby realizacji projektu ogólnopolskiej bazy ofert pracy.

W Krajowym Urzędzie Pracy wykonano ekspertyzę w zakresie strukturalnej sieci komputerowej i wydzielonej sieci zasilania urządzeń teleinformatycznych w siedzibie urzędu oraz przygotowano założenia techniczno-ekonomiczne budowy nowej infrastruktury.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych uruchomiło wewnętrzną pocztę elektroniczną.

W Ministerstwie Infrastruktury przygotowywano wstępne opracowania dotyczące monitorowania rynku usług transportu morskiego oraz usług transportu wodnego śródlądowego.

Zakończono opracowywanie "Studium wprowadzania technologii Electronic Data Interchange (EDI) przy wykorzystaniu Internetu w obrocie portowo-morskim".

Przy współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemów gromadzenia i udostępniania danych o drogach".

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego utworzono w komputerowym Systemie Zarządzania Dokumentami rejestr postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zrealizowano zadania związane ze zintegrowaniem bazy CRUB (centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) z bazą PESEL-NET Centralną Bazą Danych Osobowych MSWiA.

W Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wdrażany był elektroniczny system obiegu dokumentów.

W podległej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inspekcji Nasiennej zbudowano sieć teleinformatyczną. Do sieci tej podłączono sześć inspektoratów wojewódzkich.

Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej rozpoczęła prace związane z utworzeniem archiwum elektronicznego oraz stworzeniem jednolitej bazy dla wszystkich swoich oddziałów.

Instytut Zootechniki w Balicach uruchomił serwer dostępowy, który będzie umożliwiał zdalną wymianę i obieg informacji baz hodowlanych. Podjęto działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa systemu.

W Urzędzie Zamówień Publicznych trwały prace nad przebudową systemu informatycznego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadziło prace nad strategią rozwoju rejestrów państwowych i ich powiązań z dokumentami państwowymi w zakresie zmian w sposobie zasilania i obsługi rejestru PESEL, sposobu uruchomienia nowych rejestrów pojazdów i kierowców oraz ich wzajemnej integracji, integracji informatycznej rejestru PESEL z rejestrem wydanych dowodów osobistych i paszportów oraz bezpieczeństwa zasobów informacyjnych powyższych rejestrach.

W Komendzie Głównej Policji zakończono realizację prac projektowo-programistycznych mających na celu rozszerzenie funkcjonalności istniejącego oprogramowania w zakresie przeniesienia do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) funkcjonalności dotychczasowego systemu DAKTYL (połączenie numerów kart daktyloskopijnych z osobami zarejestrowanymi w bazie KSIP).

Rozpoczęto kolejny etap budowy systemu KSIP poprzez zakup usług mających na celu budowę aplikacji do rejestracji informacji z obszaru informatycznego OSOBA.

W miastach zagrożonych największą przestępczością tj. Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Krakowie we wszystkich Systemach Wspomagania Dowodzenia (SWD) uruchomiono replikę KSIP umożliwiającą dostęp do zasobów związanych z poszukiwanymi osobami, decyzjami i zakazami, notowaniami kryminalnymi, punktacją w ruchu drogowym, utraconymi pojazdami, osobami i dokumentami z poziomu wszystkich stanowisk połączonych do SWD, w tym także terminali mobilnych umieszczonych w radiowozach.

Przystąpiono do prac koncepcyjnych mających na celu określenie głównych założeń organizacyjno-funkcjonalnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.

W Komendzie Głównej Straży Pożarnej trwały prace nad budowąszkieletowej sieci resortowej oraz łączności radiowej w oparciu o system TETRA. Na stronach internetowych komendy zamieszczane były informacje o potencjalnych zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im oraz poprawie bezpieczeństwa obywateli.

Rozpoczęto prace nad elektroniczną wymianą informacji dotyczących danych hydrometeorologicznych pomiędzy Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności testowany był system zbierania i wizualizacji danych o stanach powodziowych. Trwały międzyresortowe uzgodnienia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego organizacji, standardów sprzętowych oraz standardów wymiany informacji dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Opracowano koncepcję elektronicznego systemu wymiany informacji o przewozach substancji niebezpiecznych na terenie kraju.

Trwały prace nad wizualizacją na mapach cyfrowych pozyskanych informacji o siłach i środkach będących w dyspozycji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W Komendzie Głównej Straży Granicznej kontynuowany był proces budowy rozległej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej. Uruchomiono dostęp do sieci internet oraz założono ponad 120 kont poczty elektronicznej. Rozpoczęto proces wdrażania systemu wewnętrznej, bezpiecznej poczty elektronicznej.

Kontynuowana była realizacja budowy sieci strukturalnych w jednostkach Straży Granicznej. Wprowadzono do eksploatacji kolejne szyfratory IP mające za zadanie ochronę pakietów w sieci rozległej oraz zabezpieczenie sieci lokalnych przed nieupoważnionym dostępem z sieci publicznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakończyło instalację sieci światłowodowej, która połączyła budynek centrali z trzema budynkami filialnymi w jedną sieć korporacyjną.

W ramach prac związanych z budową Systemu Informacyjnego Schengen opracowano SQL-Serwerową wersję programu wizowego dla konsulatów. Zakończono prace projektowe nowego programu wizowego do wdrożenia w dwunastu polskich urzędach konsularnych w ramach Nowej Polityki Wizowej na Wschodzie.

Kontynuowano prace nad systemem informatycznym "Konsulat" obsługującym polskie urzędy konsularne.

Zakończono realizację zintegrowanego systemu informatycznego kadrowo-płacowego "Person".

9. Rozwój rynku teleinformatycznego

Opracowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych warunkowo oraz usług świadczenia dostępu warunkowego został w dniu 22 marca br. przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

W ramach wspierania udziału małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej przygotowano ogólnopolski programu szkoleniowy stymulujący zakładanie małych przedsiębiorstw.

Opracowano wyniki ankiet przeprowadzonych w trakcie ubiegłorocznej edycji szesnastu seminariów internetowych "Internet w firmie - firm@ w Internecie".

Przygotowano program seminariów internetowych na rok 2002 pod tytułem "Internet możliwości i praktyka". Seminaria adresowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządu lokalnego i organizacji biznesowych regionu .

W ramach wspierania rozwoju e-gospodarki prowadzona była, przy znacznym wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego, ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca możliwości korzystania z instrumentów regulowanego rynku pozagiełdowego.

10. Nauka i kultura

Kontynuowano prace związane z aktualizacją zawartości Portalu Kultury Polskiej (http://kultura.infoport.pl), obrazującego stan kultury w Polsce i prezentującego m.in. Kulturalną Mapę Polski.

Komitet Badań Naukowych opublikował periodyk "Przegląd EUREKA", popularyzujący wyniki prac naukowych, szczególnie tych, które zostały wysoko ocenione przez gremia eksperckie KBN i mogą zainteresować szersze grupy społeczne. Zbiór informacji zgrupowany został według dziedzin działalności badawczej oraz dyscyplin naukowych. Przegląd udostępniono także w wersji elektronicznej na stronach internetowych urzędu.

W ramach realizacji programu rozwoju infrastruktury informatycznej PIONIER, w tym pierwszego etapu budowy ogólnopolskiej sieci optycznej, środowisko naukowe zakupiło sześć włókien relacji Warszawa- Białystok. Prowadzone były prace związane z ułożeniem dodatkowych szesnastu włókien światłowodowych w kablu relacji Katowice-Opole-Wrocław-Zielona-Góra-PoznańBydgoszcz-Toruń-Gdańsk.

Równolegle rozpatrywane były wpływające do KBN wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego.

Informacja dodatkowa do raportu o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji w 2001 roku.

W Komendzie Głównej Policji zakończono VIII etap projektu budowy centralnej bazy danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP-Oracle polegający na budowie obszaru RZECZ w zakresie centralnego wprowadzania, wyszukiwania, wykonywania analiz i statystyk pojazdów, dokumentów, rzeczy i broni utraconej. Zakończono testowanie modułu RZECZ przez użytkowników z całego kraju.

Zrealizowano prace programistyczne utworzenia modułów BROŃ (osoby fizyczne) i LICENCJA wspomagające funkcjonowanie pionu prewencji.

W ramach prac mających na celu uczestnictwo policji w wymianie informacji z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) opracowano "Koncepcję oprzyrządowania teleinformatycznego polskiego węzła NSIS". Projekt przewiduje włączenie do sieci cyfrowej pięciuset komisariatów oraz stu komend powiatowych policji. Przystosowywano rozległą i lokalną infrastrukturę telekomunikacyjną do wymiany informacji z SIS.

Podpisano umowę na budowę cyfrowych sieci teletransmisyjnych dla województw podkarpackiego i lubelskiego.

DDla potrzeb konstruowania Systemu Analizy Kryminalnej w Policji wszystkie stanowiska wyposażono w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne.

BBudowano System Meldunku Informacyjnego, w którym wprowadzono mechanizmy autoryzacji i autentykacji wykorzystywane w policji.

Wdrożono system Automatycznego Rozsyłania Informacji o Przepustkach oraz uruchomiono nową wersję systemu Centralnej Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych.

Przekazano do ostatniej fazy wdrożeniowej Systemy Wspomagania Dowodzenia (SWD) w miastach o najwyższym stopniu zagrożenia przestępczością tj. dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz komend miejskich w Szczecinie, Łodzi i Krakowie. Przeprowadzono procedury przydzielania częstotliwości dla potrzeb uruchamianych modułów radiokomunikacyjnych standardu TETRA.

Zakupiono oprogramowanie pozwalające na dostęp funkcjonariuszy policji do bazy podmiotów gospodarczych REGON.

Zakończono drugi etap modyfikacji dostępu do Rejestru PESEL CBD. ???.
 

Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2002 rokuBACK