ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53


 
Laboratory
Animals
Zalecenia dotyczące eutanazji
zwierząt doświadczalnych
Raport opracowany przez 
Zespół Autorski
 
Przedruk i tłumaczenie z
Laboratory Animals (1996) 30,
293-316 i (1997) 31, 1-32
 

Wersja w języku polskim
przygotowana z inicjatywy
prof. dra hab. med. Czesława Radzikowskiego,
popartej przez Krajową Komisję Etyczną
ds. Doświadczeń na Zwierzętach powołaną
przez Komitet Badań Naukowych
Publikacja pod patronatem
.

.
Copyright 1996/1997 Laboratory Animals Ltd. Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or review, as permitted under the UK Copyright, Designs and Patents Act, 1988, no part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission of the publishers, or in the case of reprographic reproduction in accordance with the terms of licenses issued by the Copyright Licensing Agency in the UK, or in accordance with the terms of licenses issued by the appropriate Reproduction Rights Organization outside the UK. Enquiries concerning reproduction outside the terms stated here should be sent to Publications Department, Royal Society of Medicine Press Ltd, 1 Wimpole Street, London W1M 8AE, UK.

Whilst every effort is made to ensure that no inaccurate or misleading data, opinion or statement appears in Laboratory Animals, Laboratory Animals Ltd wish to make it clear that the data and opinions appearing herein are the responsibility of the contributor concerned. Accordingly, Laboratory Animals Ltd and their officers and agents accept no liability whatsoever for the consequences of any such inaccurate or misleading data, opinion or statement.

Laboratory Animals Ltd is a company limited by guarantee and has no share capital. The Memorandum of Association obliges the company to apply all its resources to the advancement of public education in laboratory animal science, technology and welfare. It is a registered charity (Registered Charity Number 261047) and none of its directors may receive any fee or remuneration.
Registered Office: Laboratory Animals Ltd, 20 Queensberry Place, London SW7 2DZ, UK.

Autorzy wydania w języku polskim składają serdeczne podziękowania następującym sponsorom:

 • Laboratory Animals Ltd
 • Komitetowi Badań Naukowych - Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Tłumaczenie: dr n. przyr. Adam Opolski

Konsultacja naukowa: prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski

Oddano do druku: 22.05.2001
Druk: Pozapol, 53-114 Wrocław, ul. R. Weigla 12
.

.
Pełny tekst raportu dostępny jest w formatach "Microsoft Word  6.0", "Microsoft Word 97" oraz w formacie "RTF". Prosimy wybrać jeden z poniższych formatów, zapisać na twardym dysku i otworzyć w programie Microsoft Word lub innym edytorze tekstów.
 • MICROSOFT WORD 97(623 KB)
 • MICROSOFT WORD 6.0(441 KB)
 • RTF   (471 KB)
 • .

  .
  Krajowa komisja Etyczna d/s Doświad-czeń na zwierzętach powołana została przez profesora dr hab. Andrzeja Wiszniewskiego, Ministra, Przewodni-czącego Komitetu Badań Naukowych. Przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. Andrzej Członkowski. Sprawami badań biomedycznych z użyciem zwierząt doświadczalnych zajmuje się od lat 1960-tych Komisja Biologii Zwierząt Doświadczalnych powołana przez Przewodniczącego Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Komisji    tej   od  wielu  lat przewodniczy  prof. dr hab. Alina Czarnomska. Komisja ta realizuje program ICLAS (International Committee on Laboratory Animal Sciences), którego Zarząd (prof. dr hab. Czesław Radzikowski jest jego członkiem) zbierał się w Polsce w roku 1977 i w dniach 4 -7 czerwca 2001 r. Członkowie Zarządu uczestniczą w Konferencji nt. Zwierzęta Labora-toryjne w Doświadczeniach Bio-medycznych w  dniach 6 i 7 czerwca 2001 roku w Instytucie Centrum Medycyny  Doświadczalnej  i  Klinicznej, Warszawa.
  Laboratory Animals Ltd
  Laboratory Animals powstało w 1967 jako stowarzyszenie o charakterze charyta-tywnym. Jego głównym celem było prowadzenie wydawnictwa periodyku Laboratory Animals.
  Laboratory Animals publikuje recenzo-wane artykuły na temat wszelkich aspektów wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach biome-dycznych. Jest to oficjalne czasopismo kilku Europejskich Organizacji ds. Zwierząt Laboratoryjnych: FELASA: Federation of European Laboratory Animal Science Associations, GV-SOLAS: Gesellschaft fur Versuchstier-kunde,  ILAF:  Israeli  Laboratory  Animal 
  Forum, LASA: Laboratory Animal Science Association, NVP: Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde,  SECAL: Sociedad Espa?ola para las Ciencias del Animal de Laboratorio, SGV: Schweizerische Gesellschaft fur Versuchstierkunde. Oprócz wydawania periodyku stowarzyszenie publikuje również okresowo wydania książkowe z serii Laboratory Animals Handbooks oraz jest zaangażowane w liczne działania, w tym sponsorowanie przedsięwzięć, mających na celu kształcenie w zakresie nauk o  zwierzętach laboratoryjnych, stosowanych technologiach i dobrostanie zwierząt. 
  Dalsze szczegóły na temat stowarzyszenia i czasopisma, włącznie
  z dostępem on-line, mogą być otrzymane:
  na stronie internetowej: http://www.lal.org.uk
  lub pod numerem fax: +44 1279 62 2573

  Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2001 roku  BACK