ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja

dla osób przygotowujących wnioski o wydanie opinii
przez lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach

plik w formacie WORD 6.0

Lokalne komisje etyczne opiniują (formularz opinii - plik w formacie WORD 6.0, formularz opinii w sprawie wydania pozwolenia na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt - plik w formacie WORD 6.0) wnioski dotyczące badań (testów i doświadczeń) oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na żywych kręgowcach. Ze względu na brak w ustawie o ochronie zwierząt definicji testów i doświadczeń Krajowa Komisja Etyczna przyjęła następujące rozróżnienie: przez test rozumie się poddawanie zwierząt działaniu jakiegoś czynnika tylko dla praktycznych celów pozanaukowych, natomiast przez doświadczenie rozumie się doświadczenia prowadzone dla celów naukowych lub dla celów dydaktycznych. Wnioski należy składać wg dokumentów:

Wszelkie informacje zawarte w opisie wnioskowanych projektów są poufne.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z Ustawą o ochronie zwierząt (szczególnie rozdz. 9) z dn. 21.08.1997 i rozporządzeniami* Rady Ministrów regulującymi: i) szczegółowe warunki przeprowadzania doświadczeń oraz sposób i tryb ich kontrolowania, oraz ii) warunki bytowe w hodowlach zwierząt laboratoryjnych i zwierzętarniach. W przypadku badań na kręgowcach wolno żyjących potrzebna jest dodatkowo zgoda Ministerstwa Środowiska na pozyskanie zwierząt. Uzyskanie pozytywnej opinii lokalnej komisji etycznej nie wystarcza do podjęcia badań.

Ze względu na konieczność określenia we wniosku do lokalnej komisji stopnia inwazyjności planowanych procedur należy zapoznać się ze Skalą inwazyjności doświadczeń na kręgowcach.

Uwaga:

Formularz należy wypełnić pismem drukowanym w trzech egzemplarzach. W razie potrzeby użyć dodatkowych kartek papieru. Na każdej stronie proszę wpisać imię i nazwisko w odpowiednim miejscu u góry. Pola ciemne formularza są do użytku komisji i należy je zostawić niewypełnione.

Przy opisie projektu i jego celu proszę posługiwać się językiem zrozumiałym dla niespecjalistów (należy unikać wąsko specjalistycznej terminologii).* To zalecenie będzie obowiązywać z momentem wejścia w życie omawianych rozporządzeń.

Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2003 rokuBACK