ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Stanowisko opiniodawczo-doradczego Zespołu 
do Spraw Etyki w Nauce z 7 maja 2001 r.

W związku z pytaniami zadanymi przez Kierownictwo Komitetu Badań Naukowych Zespół ds. Etyki w Nauce na swoim posiedzeniu w dniu 7 maja 2001 r. zajął następujące stanowisko w sprawach dotyczących systemu projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu nauki:
 
  1. Członek zespołu Komitetu Badań Naukowych, opiekun sekcji specjalistycznej nie powinien uczestniczyć w merytorycznym rozpatrywaniu przez sekcję skierowanych do niej wniosków.
  2. Wsparcie merytoryczne młodszych kadr jest obowiązkiem zawodowym samodzielnych pracowników nauki. Powinno być więc zasadą, że samodzielny pracownik nauki nie pobiera wynagrodzenia jako wykonawca w projekcie prowadzonym przez osobę o niższym statusie naukowym.
Z upoważnienia Zespołu

Prof. dr hab. Witold Karczewski
Przewodniczący Z.E.N.

Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2001 roku


BACK