ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Stanowisko opiniodawczo-doradczego Zespołu 
do spraw Etyki w Nauce z 20 września 2001 r.


W zawiązku z napływającymi pytaniami i uwagami krytycznymi Zespół przedyskutował na posiedzeniu 25 czerwca 2001 roku  upowszechniającą się praktykę prowadzenia seminariów magisterskich i kierowania pracami magisterskimi przez pracowników posiadających jedynie stopień naukowy doktora. Nie wypowiadając się generalnie przeciwko tej praktyce, Zespół zwraca jednak uwagę, iż nie jest to praktyka normalna i pożądana, w związku z czym winna być stosowana tylko tam, gdzie jest to w istniejącej sytuacji kadrowej nieuniknione, a wchodzący w grę doktorzy mają w danej dziedzinie odpowiednie kwalifikacje. Oznacza to potrzebą uzyskiwania upoważnienia do wykonywania owych zadań od odpowiednich rad naukowych.

Na posiedzeniu 25 czerwca 2001 roku Zespół stwierdził, iż naganne jest wykorzystywanie przez promotorów pisanych pod ich kierunkiem prac magisterskich bez podawania źródła. Jakkolwiek duży bywa bowiem wkład promotora do opracowania koncepcji pracy magisterskiej, jej autorem pozostaje magistrant.
 

Ostatnia modyfikacja: 25 września 2001 rokuBACK