Zestawienie złożonych do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ofert na realizację projektów badawczych zamawianych
Konkursy ogłoszone w miesiącach maj - czerwiec 2003.

Numer oferty
Tytuł oferty
Jednostka naukowa
Kierownik projektu
PBZ-KBN-086/P04/2003  "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce"
1
PBZ-KBN-086/P04/01 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr hab.inż. Maciej Maciejewski
2
PBZ-KBN-086/P04/02 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka). Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Jacek Jania
PBZ-KBN-087/P04/2003  "Różnorodność biologiczna ekosystemów : geneza i funkcja"
1
PBZ-KBN-087/P04/01 Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja. Centrum Badań Ekologicznych PAN prof. dr hab. Janusz Uchmański
2
PBZ-KBN-087/P04/02 Spasanie jako mechanizm sprzyjający podniesieniu poziomu bioróżnorodności w ekosystemach górskich. Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym doc. dr hab. Kajetan Perzanowski
3
PBZ-KBN-087/P04/03 Molekularne podstawy różnorodności ekofizjologicznej na przykładzie rodzaju Clusia. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
4
PBZ-KBN-087/P04/04 Mechanizmy determinujące różnorodność gatunkową roślin zielnych i organizmów środowiska glebowego oraz jej wpływ na funkcjonowanie biocenoz 14 gatunków drzew leśnych. Instytut Dendrologii PAN prof. dr hab. Jacek Oleksyn
5
PBZ-KBN-087/P04/05 Geneza i funkcje różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych- restytucja lasów w warunkach naturalnych i sztucznych zakłóceń. Instytut Badawczy Leśnictwa
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski
6
PBZ-KBN-087/P04/06 Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja. Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Leśny dr inż. Andrzej Mazur
7
PBZ-KBN-087/P04/07 Struktura i dynamika przyrody nieożywionej jako czynnik determinujący bioróżnorodność: zależności i modele. Instytut Ochrony Przyrody PAN doc. dr hab. Henryk Okarma
PBZ-KBN-088/P04/2003  "Nowe narzędzia bioinformatyczne dla proteomiki i genomiki strukturalnej"
1 PBZ-KBN-088/P04/01 Usprawnienie identyfikacji białek z zastosowaniem metod współczesnej proteomiki. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Farmaceutyczny dr Tomasz Bączek
2 PBZ-KBN-088/P04/02 Uniwersalny system wyszukiwania regulatorowych (niekodujących) RNA z zastosowaniem metod genomiki porównawczej i strukturalnej NaRC i SuS. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Jan Barciszewski
3 PBZ-KBN-088/P04/03 Model fałdowania się łańcucha polipetydowego wraz z automatyczną oceną uzyskanej struktury poprzez identyfikację funkcji biologicznej. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Irena Roterman-Konieczna
4 PBZ-KBN-088/P04/04 Nowe oprogramowanie do do różnicowej analizy proteomów poprzez znakowanie stabilnymi izotopami, wielowymiarową chromatografię cieczową i spektrometrię mas. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN doc. dr hab. Michał Dadlez
5 PBZ-KBN-088/P04/05 Samouzgodniony alignment dla modelowania molekularnego białek i przyjazny serwer modelujący dla niespecjalistów. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
6 PBZ-KBN-088/P04/06 Nowe narzędzia bioinformatyczne dla proteomiki i genomiki strukturalnej. W zakresie: podpunkty nr 1 i 2 z ogłoszenia. BioInfoBank Sp. z o.o. dr Leszek Rychlewski
7 PBZ-KBN-088/P04/07 Nowe narzędzia bioinformatyczne dla proteomiki i genomiki strukturalnej. W zakresie: podpunkty nr 1 i 2 z ogłoszenia. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej dr Janusz Bujnicki
PBZ-KBN-089/P06/2003  "Wykorzystanie RNAi w genomice funkcjonalnej i biotechnologii roślin uprawnych"
1 PBZ-KBN-089/P06/01 Wykorzystanie RNAi w genomice funkcjonalnej i biotechnologii roślin uprawnych. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin doc. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
2 PBZ-KBN-089/P06/02 Analiza efektywności represji ziemniaczanych genów 14-3-3 przez RNAi. Ocena wpływu represji genów na profil enzymatyczny, metaboliczny i wartość użytkową ziemniaków. Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Jan Szopa
3 PBZ-KBN-089/P06/03 Wykorzystanie RNAi do uzyskania roslin pomidora o zwiększonej odporności nicienie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr. inż. Marcin Filipecki
4 PBZ-KBN-089/P06/04 Badanie stabilności efektów wywołanych przez RNAi w pokoleniach potomnych roślin ziemniaka (Solanum tuberosum) uzyskiwanych na drodze rozmnażania wegetatywnego lub generatywnego. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN prof. dr hab. Jacek Hennig
5 PBZ-KBN-089/P06/05 Wykorzystanie RNAi w genomice funkcjonalnej i biotechnologii roślin uprawnych. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN doc. dr hab. Marek Figlerowicz
6 PBZ-KBN-089/P06/06 Udział RNAi w regulacji procesu kwitnienia i rola białęk chromatynowych w zjawisku interferencji RNA (RNAi) u roślin. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
7 PBZ-KBN-089/P06/07 Funkcjonalna analiza wybranych genów uczestniczących w odpowiedzi roślin z rodziny Brassicaceae na stres suszy : zastosowanie wyciszenia ekspresji genów poprzez RNAi. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Jan Sadowski
8 PBZ-KBN-089/P06/08 Zewnątrzkomórkowe białka regulatorowe roślin. Wykorzystanie zjawiska RNAi do manipulacji poziomu poziomu ekspresji genów z rodzin wielogenowych- implikacje biotechnologiczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
9 PBZ-KBN-089/P06/09 Wykorzystanie RNAi do badań nad transdukcją sygnału kwasu abscysynowego (ABA), głównego fitohormonu odpowiedzialnego za regulację procesów fizjologicznych roślin w warunkach suszy. Analiza poziomu roślinnych miRNA w stresie wywołanym niedoborem wody. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Atrur Jarmołowski
10 PBZ-KBN-089/P06/10 Ogórek (Cucumis sativus L.) jako źródło przyswajalnego żelaza; udział niskocząsteczkowych RNA w epigenetycznej regulacji ekspresji genów ferrytyny. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Tomasz Twardowski
11 PBZ-KBN-089/P06/11 1. Mechanizmy działania oraz rola RNAi. 2. Rozpoznanie nowych, ważnych z punktu widzenia aplikacji, mechanizmów związanych ze zjawiskiem RNAi. Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Hanna Jańska
PBZ-KBN-090/P05/2003  "Badania nad dziedzicznymi uwarunkowaniami zachowań na nowotwory złośliwe"
1 PBZ-KBN-090/P05/01 Badania nad cechami patologiczno-klinicznymi i podatnością na leczenie - zwłaszcza napromienianiem i cytostatykami - nowotworów dziedzicznie umarunkowanych (w tym przede wszystkim powstających na podłożu nosicielstwa germinalnych mutacji genów reparacyjnych. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Janina Markowska
2 PBZ-KBN-090/P05/02 Ocena częstości nosicielstwa mutacji genów BRCA1 i CHEK2 w populacji polskiej - z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego oraz struktury zachorowań na nowotwory w rodzinach nosicielek mutacji tych genów. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. dr hab. Jan Steffen
3 PBZ-KBN-090/P05/03 Charakterystyka kliniczna raków żołądka i trzustki w zależności od konstytucyjnych zmian molekularnych. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr Małgorzata Ławniczak
4 PBZ-KBN-090/P05/04 Ustalenie częstości występowania heterozygotycznego nosicielstwa mutacji w genie NBS1 w populacji dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą nowotworową, ze szczególnym uwzględnieniem guzów ośrodkowego układu nerwowego. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka doc. dr hab Krystyna Chrzanowska
5 PBZ-KBN-090/P05/05 Badania nad dziedzicznymi uwarunkowaniami zachorowań na nowotwory złośliwe. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego Wydział Lekarski prof. dr hab. Jan Kotarski
6 PBZ-KBN-090/P05/06 Analiza wpływu wybranych polimorfizmów genowych na wyniki leczenia i powikłania terapii w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski prof dr hab. Jacek Pietrzyk
7 PBZ-KBN-090/P05/07 Mutacje genów EVER1 i EVER2 u chorych z epidermodysplasia verruciformis i członków rodzin oraz chorych z rakami skóry w ogólnej populacji i w przebiegu immunosupresji. Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski prof. dr hab. Stefania Jabłońska
8 PBZ-KBN-090/P05/08 Określenie częstości występowania dziedzicznych predyspozycji do rozwoju najczęstszych nowotworów złośliwych w kohorcie kobiet w wieku 30-59 lat, zamieszkałych w dzielnicy Ursynów w Warszawie, w badaniach epidemiologiczno-rodzinnych oraz ocena częstości występowania nowotworów w tej kohorcie. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. dr hab. Zbigniew Wronkowski
9 PBZ-KBN-090/P05/09 Uwarunkowania genotypowe siatkówczaka oraz korelacji genotypowo/fenotypowych pomiędzy mutacjami genu RB1 i charakterystyką kliniczną siatkówczaka. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr. hab Stanisław Zajączek
10 PBZ-KBN-090/P05/10 Badania nad cechami patologiczno - klinicznymi i podatnością na leczenie zwłaszcza napromienianiem i cytostatykami - nowotworów dziedzicznie uwarunkowanych, w tym przede wszystkim powstających na podłożu nosicielstwa germinalnych mutacji genów reparacyjnych. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie prof. dr hab. Jan Lubiński
11 PBZ-KBN-090/P05/11 Analiza częstości występowania mutacji i polimorfizmów w 16 egzonach genu NBS1 u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Zakład Genetyki Człowieka PAN prof. dr Jerzy Nowak
12 PBZ-KBN-090/P05/12 Poszukiwania nowych genów predyspozycji do rozwoju nowotworów złośliwych szyjki macicy u kobiet (NURR77, IGF-1). Wojskowy Instytut Medyczny prof. dr hab. Włodzimierz Baranowski
13 PBZ-KBN-090/P05/13 Badania nad dziedzicznymi uwarunkowaniami zachorowań na nowotwory złośliwe. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków dr hab Jadwiga Rachtan
14 PBZ-KBN-090/P05/14 Rodzinne i genetyczne uwarunkowania nowotworów złośliwych jajnika i endometrium - populacyjne badania case-control w Warszawie i Łodzi - epidemiologia molekularna. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Jolanta Lissowska
15 PBZ-KBN-090/P05/15 Określenie częstości występowania dziedzicznych predyspozycji do rozwoju niedrobnokomórkowego raka płuc w regionie południowo-wschodniej Polski. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego Wydział Lekarski prof. dr hab. Janusz Milanowski
16 PBZ-KBN-090/P05/16 Badania nad dziedzicznymi uwarunkowaniami zachorowań na nowotwory złośliwe mieszkańców byłego województwa toruńskiego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn
PBZ-KBN-091/P05/2003  "Badania nad molekularną patogenezą nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej, genomiki i proteomiki dla wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych"
1 PBZ-KBN-091/P05/01 Znaczenie prognostyczne oraz funkcjonalne zmian w odcinku 3'UTR genu CDKN2a. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I dr Katarzyna Lamperska
2 PBZ-KBN-091/P05/02 Ocena obecności wybranych genów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz stopnia utraty heterozygotyczności (LOH) jako wykładników zaawansowania karcynogenezy u kobiet ze zmianami przednowotworowymi oraz rakiem szyjki macicy. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii dr Krzysztof Łukaszuk
3 PBZ-KBN-091/P05/03 Predykcyjne znaczenie ekspresji E-kadheryny w radykalnym leczeniu chirurgicznym raka połączenia przełykowo-żołądkowego. Prospektywne badanie randomizowane dwóch metod operacyjnych w zależności od ekspresji E-kadheryny. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego Wydział Lekarski dr hab. Wojciech Polkowski
4 PBZ-KBN-091/P05/04 Poszukiwanie molekularnych markerów prognostycznych i predykcyjnych w badaniach guzów nowotworowych. Instytut Hematologii i Transfuzjologii doc.dr hab. Krzysztof Warzocha
5 PBZ-KBN-091/P05/05 Ocena-za pomocą mikromacierzy tkankowych-znaczenia rokowniczego ekspresji produktów białkowych wybranych genów regulujących cykl komórkowy oraz E-kadheryny w raku krtani. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr Andrzej Kram
6 PBZ-KBN-091/P05/06 Ocena ekspresji genów proapoptycznych i antyapoptycznych w pierwotnym nabłonkowym raku jajnika. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Anita Olejek
7 PBZ-KBN-091/P05/08 Identyfikacja markerów farmakogenetycznych do optymalizacji (indywidualizacji) programów chemioterapii w raku jajnika. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN dr Łucja Fiszer-Maliszewska
8 PBZ-KBN-091/P05/09 Wykorzystanie markerów molekularnych w diagnozowaniu, prognozowaniu i w optymalizacji leczenia zwojaka zarodkowego (neuroblastoma) u dzieci. Zakład Genetyki Człowieka PAN doc. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
9 PBZ-KBN-091/P05/10 Przeprowadzenie kompleksowych badań immunohistochemicznych, cytogenetycznych i molekularnych w celu opracowania wieloparametrowego rokowniczego modelu ryzyka wczesnego nawrotu choroby i ryzyka zgonu u chorych na mięsaki tkanek miękkich. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków doc. dr hab. Janusz Ryś
10 PBZ-KBN-091/P05/11 Markery molekularne w raku jelita grubego. Wczesne wykrywanie, charakterysyka nowotworu i optymalizacja leczenia. Akademia Medyczna w Gdańsku prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk
11 PBZ-KBN-091/P05/12 Analiza ekspresji metalotionein (MT) oraz antygenów proliferacyjnych (Ki-67, PCNA) w diagnostyce i ocenie rokowniczej guzów tkanek miękkich. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski dr Piotr Dzięgiel
12 PBZ-KBN-091/P05/13 Analiza molekularnych markerów diagnostycznych neuroblastoma u dzieci do 1 roku życia w aspekcie wartości ich wykonywania dla prognozowania przebiegu leczenia i przeżycia pacjentów. Instytut Matki i Dziecka prof.dr hab. Wojciech Woźniak
13 PBZ-KBN-091/P05/14 Poziom choroby resztkowej, obecność genów fuzyjnych i aberracje centrosomów jako czynniki prognostyczne w wybranych nowotworach układu krwiotwórczego. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie prof.dr hab. Janusz Siedlecki
14 PBZ-KBN-091/P05/15 Farmakogenetyczne podstawy leczenia guzów nowotworowych u dzieci. Rola genotypu CYP3A4, CYP2D6, TPMT, GSTM1, GSTT1,GSTP1 w poprawie bezpieczeństwa i skuteczności chemioterapii nowotworów dziecięcych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Elżbieta Zielińska
15 PBZ-KBN-091/P05/16 Synteza bibliotek substratów dla enzymów proteolitycznych ("chipów peptydowych") oraz poszukiwanie niskocząsteczkowych markerów molekularnych raka i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski dr Waldemar Balcerzak
16 PBZ-KBN-091/P05/17 Zastosowanie analizy molekularnych markerów genetycznych w stratyfikacji i ocenie ryzyka nawrotu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego Wydział Lekarski prof. dr hab. Jerzy Roman Kowalczyk
17 PBZ-KBN-091/P05/18 Badanie czynników dietetycznych i karcinogennych (dimetylobenzantracenu) na zawartość izoprostanów w organizmie szczurów. Akademia Medyczna w Warszawie Wydział Farmacji prof. dr hab. Andrzej Tokarz
18 PBZ-KBN-091/P05/19 Ocena znaczenia rokowniczego zmian ekspresji wybranych endogennych inhibitorów apoptozy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Wydział Lekarski dr hab. Elżbieta Urasińska
19 PBZ-KBN-091/P05/20 Badania nad rolą hCGB w molekularnej patogenezie nowotworów narządów płciowych z wykorzystaniem konstruktów U1 snRNA do blokowania transkryptów tego genu. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu dr Anna Jankowska
20 PBZ-KBN-091/P05/21 Rokownicza i predykcyjna wartość badania profilu ekspresji metodą mikromacierzy DNA i Real Time MCF w niedrobnokomórkowym raku płuca. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii prof. dr hab. Jacek Jassem
21 PBZ-KBN-091/P05/22 Poszukiwanie polimorfizmów genetycznych wybranych enzymów I i II fazy, wpływających na skuteczność leczenia i toksyczność protokołu BFM w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci. Instytut Matki i Dziecka dr Iwona Malinowska
22 PBZ-KBN-091/P05/23 Zwyrodnienie włóknisto-torbielowate, a rak piersi. Wielośrodkowe badanie kliniczne. Analiza genetyczna, histopatologiczna, biochemiczna i hormonalna. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków doc. dr hab. Krzysztof Herman
23 PBZ-KBN-091/P05/24 Poszukiwanie molekularnych markerów prognostycznych i predykcyjnych w najczęstszych nowotworach żołądka i jelita grubego. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski prof. dr hab. Jerzy Stachura
24 PBZ-KBN-091/P05/25 Immunogenoterapia guzów litych z ekspresją IGF-I układu moczowo-płciowego (raki prostaty, jajnika, szyjki macicy) oraz jelita grubego przy zastosowaniu technik antysensu i trypleksu anty-IGF-I. Badanie pilotażowe: techniki w raku płuc. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Lekarski prof. dr hab. Jerzy Trojan
25 PBZ-KBN-091/P05/26 Badania nad molekularną patogenezą nowotworów układu pokarmowego (żołądka, trzustki i jelita grubego) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi prof. dr hab. Andrzej Tretyn
26 PBZ-KBN-091/P05/27 Badania wybranych markerów molekularnych : PTEN i TGFSIIr - oraz uczestników ich dróg sygnałowych jako potencjalnych czynników diagnostycznych, prognostycznych i predykcyjnych w polipach gruczolakowatych i sporadycznych rakach jelita grubego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas
27 PBZ-KBN-091/P05/28 Epigenetyczna modyfikacja DNA (m5C) w diagnostyce złośliwości nowotworów mózgu Instytut Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Mirosława Naskręt-Barciszewska
28 PBZ-KBN-091/P05/29 Ocena-za pomocą mikromacierzy tkankowych-znaczenia rokowniczego ekspresji produktów białkowych wybranych genów regulujących cykl komórkowy w raku sutka u kobiet bez przerzutów w węzłach pachowych. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Wydział Lekarski prof. dr hab. Wenancjusz Domagała
29 PBZ-KBN-091/P05/31 Badania nad molekularną patogenezą nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej, genomiki i proteomiki dla wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Farmaceutyczny prof. dr hab. Roman Kaliszan
30 PBZ-KBN-091/P05/32 Molekularna patogeneza raka jajnika z identyfikacją nosicielstwa mutacji w istotnych genach supresji. Opracowanie algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski dr hab. Jerzy Sikora
31 PBZ-KBN-091/P05/33 Profilowanie ekspresji genów w komórkach nowotworowych dzieci chorych na nowotwory hematologiczne. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Alicja Chybicka
32 PBZ-KBN-091/P05/34 Predykcyjne znaczenie ekspresji kadheryn i innych markerów molekularnych dla określenia ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych w raku piersi . Porównanie z biopsją węzła wartowniczego. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego dr hab. Wojciech Polkowski
33 PBZ-KBN-091/P05/35 Wykorzystanie oceny metylacji wysp CpG w DNA wybranych genów supresorowych dla wcześniejszego wykrywania i monitorowania wyników leczenia raka jajnika u kobiet. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego dr hab. Artur Czekierdowski
34 PBZ-KBN-091/P05/36 Badania nad wykorzystaniem metod biologii molekularnej dla wczesnego wykrywania zmian nowotworowych na podłożu przewlekłego zapalenia trzustki w celu optymalizacji diagnostyki i terapii raka tego narządu. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas
35 PBZ-KBN-091/P05/37 Poszukiwanie genetycznych markerów ryzyka występowania raka błony śluzowej trzonu macicy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z cukrzycą typu 2, z otyłością lub bez, w wieku okołomenopauzalnym (z zastosowaniem techniki mikromacierzy DNA). Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki prof. dr hab. Andrzej Malinowski
36 PBZ-KBN-091/P05/38 Analiza sekwencji zmian molekularnych w procesie karcynogenezy jajnika. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Julia Krystyna Bar
37 PBZ-KBN-091/P05/39 Badanie nad ekspresją białka FHIT w błonie śluzowej żołądka u osób z rodzinnym obciążęniem występowania raka żołądka. Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Krystyna Stec-Michalska
38 PBZ-KBN-091/P05/40 Rola mitochondriów w chorobach nowotworowych. Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
39 PBZ-KBN-091/P05/41 Badania przedkliniczne i kliniczne w zakresie rozwoju i aplikacji nowych metod terapii nowotworów opartych o postęp wiedzy o ich patogenezie. Ocena wpływu lowastatyny na biologię plazmocytów i limfocytów T oraz mechanizmy destrukcji kości u chorych na opornną postać szpiczaka plazmocytowego. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego prof. dr hab. Anna Dmoszyńska
40 PBZ-KBN-091/P05/42 Molekularne czynniki rokownicze u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową. Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego prof. dr hab. Jacek Roliński
41 PBZ-KBN-091/P05/43 Technologia genomiki w badaniach molekularnych choroby refluksowej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
42 PBZ-KBN-091/P05/44 Czy spektrometria mas białek surowicy krwi może być nowym molekularnym testem diagnostycznym w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego? Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dr Ewa Hennig
43 PBZ-KBN-091/P05/45 Ocena możliwości wykorzystania testów RT-PCR do wykrywania obecności komórek nowotworowych krążących we krwi w ilości poniżej dolnej granicy czułości testu tj. poniżej 103 w całym krwiobiegu. Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
44 PBZ-KBN-091/P05/46 Znaczenie prognostyczne mikromacierzy i mutacji genu K-ras oraz wybranych czynników angiogenicznych u chorych leczonych z powodu rozrostów błony śluzowej i raka gruczołowego trzonu macicy. Akademia Medyczna w Białymstoku prof. dr hab. Marek Kuklinowski
45 PBZ-KBN-091/P05/47 Poszukiwanie molekularnych markerów przydatnych dla wykrywania komórek czerniaka w standardowych preparatach histopatologicznych oraz dla oceny zaawansowania i prognozowania wystąpienia przerzutów czerniaka złośliwego człowieka. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Barbara Wiesława Chwirot
46 PBZ-KBN-091/P05/48 Ocena ekspresji markerów molekularnych w sekwencji: metaplazja (przełyk Barretta)-dysplazja-gruczolakorak przełyku. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski dr Barbara Ślesak
47 PBZ-KBN-091/P05/49 Molekularne wskaźniki limfangiogenezy w raku szyjki macicy i sromu. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu dr Anita Olejek
48 PBZ-KBN-091/P05/50 Ocena wpływu wybranych czynników biologicznych raka odbytnicy na skojarzone leczenie chirurgiczne i napromieniowaniem. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków doc. dr hab. Anna Gasińska
49 PBZ-KBN-091/P05/51 Molekularne wykładniki postępu karcinogenezy w zmianach przednowotworowych nerki w obecności selektywnych inhibitorów peroksydacji białek błonowych. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym prof. dr hab. Michał Woźniak
50 PBZ-KBN-091/P05/52 Aktywność proteaz z grupy kalpain jako marker prognostyczny i potencjalny cel terapii w patogenezie i przebiegu przewlekłej białaczki B-limfocytarnej. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii dr hab. Jacek Witkowski
51 PBZ-KBN-091/P05/53 Badania nad poprawą postępowania (diagnostyka molekularna mikroprzerzutów) i leczenia chorych z wczesnym i zaawansowanym operacyjnym rakiem żołąka ze szczególnym uzględnieniem eradykacji mikroprzerzutów przy użyciu chemioterapii neoadjuwancyjnej i dootrzewnej. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Marek Zembala
52 PBZ-KBN-091/P05/54 Badania przedkliniczne i kliniczne w zakresie rozwoju i aplikacji nowych metod terapii nowotworów opartych o postęp wiedzy o ich patogenezie. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach prof. dr hab. Stanisław Szala
53 PBZ-KBN-091/P05/55 Uszkodzenia oksydacyjne DNA i czynniki wpływające na ich usuwanie jako potencjalne markery ryzyka i przebiegu choroby nowotworowej. Zdolność reperacji oksydacyjnych uszkodzeń DNA jako predysponujący do nowotworów płuc oraz jelita grubego i odbytnicy. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Farmaceutyczny prof. dr hab. Ryszrd Oliński
54 PBZ-KBN-091/P05/56 Porównanie profilu ekspresji genów w rakach jajnika uwarunkowanych obecnością dziedzicznych mutacji i polimorfizmów oraz w sporadycznych rakach jajnika. Molekularne podłoże zróżnicowanej wrażliwości raka jajnika na chemioterapię opartą na cisplatynie i opartą na taksanach-analiza metadą mikromacierzy DNA. Mechanizmy molekularne w rozwoju raków jajnika o typie endometriodalnym i jasnokomórkowym. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dr hab. Ewa Grzybowska
55 PBZ-KBN-091/P05/57 Badania nad markerami molekularnymi glejaków mózgu i ich ewentualnym wykorzystaniem przy ustalaniu terapii i prognozowania klinicznego przebiegu choroby. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek
PBZ-KBN-092/P05/2003  "Poszukiwanie nowych źródeł produktów naturalnych pozyskiwanych z roślin o aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej, przeciwutleniającej i cytostatycznej - pozyskiwanych z wybranych gatunków roślin z hodowli in vivo i in vitro,z wykorzystaniem metod biotechnologicznych"
1 PBZ-KBN-092/P05/01 Opracowanie warunków procesu technologicznego otrzymywania preparatów związków biologicznie aktywnych z produktów ubocznych wybranych roślin przetwórstwa rolno-spożywczego. Charakterystyka chemiczna, biochemiczna i biologiczna preparatów. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. inż. Lidia Zander
2 PBZ-KBN-092/P05/02 Badania fitochemiczne i strukturalne oraz biologiczne frakcji polisacharydowych izolowanych z wybranych roślin leczniczych. Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
3 PBZ-KBN-092/P05/03 Badania nad aktywnością biologiczną preparatów pozyskiwanych z soku mlecznego Chelidonium majus L. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak
4 PBZ-KBN-092/P05/04 Technologia nutraceutyku kapsaicynoidowego z owoców typu soft-flesh międzygatunkowych mieszańców Capsicum frutescens L. i Capsicum annuum L. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. dr hab. Paweł Nowaczyk
5 PBZ-KBN-092/P05/05 Badania biologicznej aktywności przeciwutleniającej i przeciwzapalnej metabolitów wtórnych. Uniwersytet Wrocławski dr Marcin Łukaszewicz
6 PBZ-KBN-092/P05/06 Badania własności antykancerogennych i blokujących procesy nowotworowe przez związki pochodzenia naturalnego. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman
7 PBZ-KBN-092/P05/07 Ocena wybranych gatunków roślin leczniczych o spodziewanej wysokiej zawartości i zróżnicowanym składzie związków sterolowych i polifenolowych, charakteryzujących się znaczącą aktywnością biologiczną. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Zenon Węglarz
8 PBZ-KBN-092/P05/08 Poszukiwanie nowych źródeł produktów naturalnych pozyskiwanych z roślin o aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej, przeciwutleniającej i cytostatycznej - pozyskiwanych z wybranych gatunków roślin z hodowli in vivo i in vitro,z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Badania biologiczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi prof. dr hab. Antoni Gawron
9 PBZ-KBN-092/P05/09 Opracowanie nowych związków przeciwdrobnoustrojowych, przeciwutleniających i cytostatyków na bazie białek roślinnych. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego dr inż. Ewa Marczak
10 PBZ-KBN-092/P05/10 Poszukiwanie surowca roślinnego i substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym, przeciwutleniającym i cytostatycznym z subtropikalnego gatunku Withania somnifera (L.) Dun. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Ała Sadowska
11 PBZ-KBN-092/P05/11 Poszukiwanie nowych źródeł produktów naturalnych o aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przezciwzapalnej, przezciwutleniającej, cytostatycznej- pozyskiwanych z wybranych gatunków roślin z hodowli in vivo i in vitro, z wykorzystaniem metod biotechnologicznych (temat 1, 2, 4, 5). Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich doc. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz
12 PBZ-KBN-092/P05/12 Opracowanie warunków biotechnologicznej syntezy biosurfaktantów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych z udziałem olejów o wysokiej zawartości kwasów polienowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
13 PBZ-KBN-092/P05/13 Badania fitochemiczne gatunków i klonów rodzaju Salix w aspekcie technologicznym i biofarmaceutycznym. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Farmaceutyczny dr Mirosława Krauze-Baranowska
14 PBZ-KBN-092/P05/14 Genisteina-izoflawonoid wystepujący naturalnie w ziarnach soi-aktywność biologiczna produktu wyjściowego i jego nowych analogów (stosowanych jako lek lub jako dodatek do żywności). Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN doc. dr hab. Adam Opolski
15 PBZ-KBN-092/P05/15 Oleje roślinne jako surowiec do syntezy izomerów kwasu linolowego- preparatów bioaktywnych w terapii antynowotworowej. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska
16 PBZ-KBN-092/P05/16 Opracowanie optymalnego sposobu żywienia małych przeżuwaczy (owce, kozy) nasionami roślin oleistych gwarantującego wzrost zawartości w tłuszczu mleka bioaktywnych izomerów kwasu linolowego, głównie 9c, 11t. Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła
17 PBZ-KBN-092/P05/17 Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych z wybranych gatunków roślin z rodzin: Apiaceae (Crithmum maritimum, Peucedanum sp.), Lamiaceae (Scutellaria sp.), Asteraceae (Chrysanthemum sp. lub Tragopogon sp.) i Araliaceae (Panax quinquefolium L.). Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
18 PBZ-KBN-092/P05/18 Badania biologiczne i badania fitochemiczne gatunków z rodzaju Centella i Salix o stwierdzonej aktywności przeciwzapalnej. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Farmaceutyczny dr hab. Renata Ochocka
19 PBZ-KBN-092/P05/19 Poszukiwanie nowych żródeł produktów naturalnych o aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej, przeciwutleniającej i cytostatycznej- pozyskiwanych z wybranych gatunków roślin z hodowli in vitro i in vivo z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Ogród Botaniczny PAN prof. dr hab. Jan Rybczyński
20 PBZ-KBN-092/P05/20 Źródła pozyskiwania materiału roślinnego do badań. Badania fitochemiczne. Akademia Medyczna w Warszawie prof. dr hab. Mirosława Furmanowa
21 PBZ-KBN-092/P05/21 Badania metabolitówwtórnych Rhaponticum carthamoides Ruta graveolens, Drosera sp. oraz badania aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwutleniającej i cytotoksycznej farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych występujących w roślinach: Centalla asiatica, Eleutherococcus senticosus, Panax quinquefolium, Rhaponticum carthamoides, Ruta graveolens, Drosera sp., Rhodiola sp., Salix sp., Salvia sp. Akademia Medyczna w Gdańsku Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG prof. dr hab. Ewa Łojkowska
22 PBZ-KBN-092/P05/22 Badania metabollitów występujących w roślinach: Panax quinquefolium, Eleutherococcus senticosus oraz Salvia officinalis, S. miltiorrhiza, S. sclarea i S. Przewalski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof. dr hab. Halina Wysokińska
23 PBZ-KBN-092/P05/23 Inhibitor katepsyny D z łupin nasion wyki siewnej (Vicia sativa L.). Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny dr Wiesława Roszkowska - Jakimiec
24 PBZ-KBN-092/P05/24 Poszukiwanie nowych źródeł produktów naturalnych o aktywności biologicznej, przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej i cytostatycznej pozyskiwanych z następujących gatunków krajowych i aklimatyzowanych w kraju: Achillea crithmifolia, Achillea filipendulina, Achillea pannonica, Acer planatoides, Acer velutinum, Acer heldreichi ssp heldreichi, Cephalotaxus tortunei, Cephalotaxus chinese, Cephalotaxus cariuctona. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny prof. dr hab. Wojciech Cisowski
PBZ-KBN-093/P06/2003  "Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego"
1 PBZ-KBN-093/P06/01 Wpływ probiotyków stosowanych w mieszankach prosiąt i cieląt na rozwój przewodu pokarmowego. Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Potkański
2 PBZ-KBN-093/P06/02 Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przezywalności i poprawy stanu zdrowotnego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Romuald Zabielski
PBZ-KBN-094/P06/2003  "Weryfikacja zasad wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego"
1 PBZ-KBN-094/P06/01 Określeni wartości przeciwutleniającej wybranych warzyw pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji prof. dr hab. Anna Gronowska - Senger
2 PBZ-KBN-094/P06/02 Wpływ spożycia bogatych w polifenole przetworów cykorii na właściwości antyoksydacyjne osocza i produkcję reaktywnych form tlenu we krwi u osób zdrowych i zagrożonych ryzykiem nawrotu choroby nowotworowej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof.dr hab. Dariusz Nowak
3 PBZ-KBN-094/P06/03 Określanie biodostępności przeciwutleniaczy polifenolowych z warzyw kapustnych. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr inż. Anna Podsędek
4 PBZ-KBN-094/P06/04 Określenie zmian chemicznych przeciwutleniaczy w czasie obróbki technologicznej i kulinarnej oraz ocena wpływu tych zmian na aktywność antyoksydacyjną wytworzontch produktów spożywczych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Żywności dr inż. Rafał Wołosiak
5 PBZ-KBN-094/P06/05 Zmiany aktywności biologicznej składników prozdrowotnych warzyw kapustnych w czasie przetwarzania i składowania. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr inż. Anna Podsędek
6 PBZ-KBN-094/P06/06 Wpływ procesów technologicznych na zawartość naturalnych antyoksydantów oraz pojemność przeciwutleniającą wybranych owoców i warzyw. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego dr inż. Sylwia Skąpska
7 PBZ-KBN-094/P06/07 Określenie zmian chemicznych przeciwutleniaczy w czasie obróbki technologicznej i kulinarnej oraz ocena wpływu tych zmian na aktywność antyoksydacyjną wytworzonych produktów spożywczych. Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy prof.dr hab. Barbara Baraniak
8 PBZ-KBN-094/P06/08 wartość antyoksydacyjna, antymutagenna soku z buraka ćwikłowego utrwaloego na drodze fermentacyjnej przez probiotyczne bakterie LAB pochodzenia jelitowego. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności prof.dr hab. Zdzisław Libudzisz
9 PBZ-KBN-094/P06/09 Różnorodność odmianowa i sposób przechowywania jako czynniki kształtujące zawartość antyoksydantów w owocach jabłek oraz borówki wysokiej (dot. pkt. określenie aktywności biologicznej antyoksydantów w wybranych produktach gotowych do spożycia). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr Barbara Łata
10 PBZ-KBN-094/P06/10 Badania nad przemianami i biodostępnością antyoksydantów występujących w wybranych owocach, warzywach i ich przetworach. Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy prof. dr hab. Zdzisław Targoński
11 PBZ-KBN-094/P06/11 Zmiany właściwości prozdrowotnych, nasion roślin strączkowych w procesie fermentacji w bioreaktorze SSSR. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr inż. Hanna Miszkiewicz
12 PBZ-KBN-094/P06/12 Potencjał przeciwutleniający osocza i tkanek zwierząt oraz biodostępność biologicznie aktywnych związków jako kryterium wartościowania biologicznej aktywności produktów spożywczych bogatych w związki o charakterze przeciwutleniającym-badania in vitro i in vivo. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej dr inż. Jacek Wilczak
13 PBZ-KBN-094/P06/13 Ocena właściwości antyoksydacyjnych wybranych produktów spożywczych z zastosowaniem modelu krwinki czerwonej i frakcji LDL osocza człowieka w badaniach in vitro. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Małgorzata Gawlik
14 PBZ-KBN-094/P06/14 Likopen w pomidorach, przetworach pomidorowych i codziennym żywieniu. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny prof. dr hab.inż. Wiesław Żyrnicki
15 PBZ-KBN-094/P06/15 Określenie zmian chemicznych przeciwutleniaczy w czasie obróbki technologiczej i kulinarnej oraz ocena wpływu tych zmian na aktywność antyoksydacyjną wytworzonych produktów spożywczych. Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy prof. dr hab. Irena Perucka
16 PBZ-KBN-094/P06/16 Ocena aktywności antyoksydacyjnej roślinnych produktów spożywczych-badanie wybranych wskażników enzymatycznych i nieenzymatycznych w modelach zwierzęcych. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Farmaceutyczny prof. dr hab. Zofia Zachwieja
17 PBZ-KBN-094/P06/17 Weryfikacja zasad technologii wytwarzania żywności wytworzonej z buraka ćwikłowego, brokuł, ziarniaków żyta, ziaren rzepaku, jabłek i roślin strączkowych w celu zachowania antyoksdantów wykazujących aktywność antynowotworową, antymutagenną i antymiażdżycową. Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Technologii Żywności prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
18 PBZ-KBN-094/P06/18 Opracowanie warunków otrzymywania oraz charakterystyka prozdrowotnych właściwości przetworów z jabłek o zwiększonym potencjale antyoksydacyjnym. Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności prof. dr hab. Jan Oszmiański
19 PBZ-KBN-094/P06/19 Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego. W zakresie: podpunkty nr 3,4,5 z ogłoszenia.` Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera dr hab. Wojciech Wąsowicz
20 PBZ-KBN-094/P06/20 Wykorzystanie żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
21 PBZ-KBN-094/P06/21 Określenie zmian chemicznych przeciwutleniaczy w czasie obróbki technologicznej i kulinarnej buraka ćwikłowego oraz ocena wpływu tych zmian na aktywność antyoksydacyjną wytworzonych produktów spożywczych. Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności dr Ryszard Macura
22 PBZ-KBN-094/P04/22 Właściwości antyoksydacyjne wybranych odmian jabłek oraz napojów i innych przetworów z tych owoców w aspekcie oddziaływania prozdrowotnego. Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności prof.dr hab.Tadeusz Tuszyński
23 PBZ-KBN-094/P04/23 Zmiany poziomu związków przeciwutleniających w tradycyjnym i zmodyfikowanym procesie technologicznym mrożenia, składowania i przygotowywania do spożycia mrożonek z warzyw kapustnych. Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności dr Piotr Gębczyński
24 PBZ-KBN-094/P04/24 Określenie zmian chemicznych przeciwutleniaczy w czasie obróbki technologicznej i kulinarnej oraz oceny tych zmian na aktywność antyoksydacyjną wytworzonych produktów spożywczych. Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności prof.dr hab.Bohdan Achremowicz
25 PBZ-KBN-094/P04/25 Określenie aktywności biologicznej antyoksydantów w wybranych warzywach kapustnych gotowych do spożycia pod kątem ich działania przeciwutleniającego, przy pomocy wybranych biomarkerów. Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności prof.dr hab.Ewa Cieślik
PBZ-KBN-095/T08/2003  "Materiały polimerowe modyfikowane nanocząstkami. Technologie-właściwości-zastosowanie"
1 PBZ-KBN-095/T08/01 Od cząsteczek metaloorganicznych do nanomateriałów. Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny dr hab.inż. Janusz Lewiński
2 PBZ-KBN-095/T08/02 Poznanie zależności między strukturą i właściwościami nanocząstek a ich aktywnością. Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab.inż. Józef Koszkul
3 PBZ-KBN-095/T08/03 Zastosowanie nanopolimerów w medycynie. Centrum Chemii Polimerów PAN prof. dr hab.inż. Zbigniew Jedliński
4 PBZ-KBN-095/T08/04 Opracowanie metod wytwarzania nanocząstek do modyfikowania materiałów polimerowych, umożliwiających otrzymywanie nowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny dr hab. Józef Mazurkiewicz
5 PBZ-KBN-095/T08/05 Opracowanie nowych materiałów polimerowych wykorzystujących modyfikację za pomocą nanocząstek. Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny dr hab. Marian Zaborski
6 PBZ-KBN-095/T08/06 Wytwarzanie nanokompozytów hybrydowych przy udziale fazy ciekłokrystaliczej związku celulozy. Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny dr hab. inż. Piotr Wojciechowski
7 PBZ-KBN-095/T08/07 Opracowanie nowych materiałów polimerowych, wykorzystujących modyfikację za pomocą nanocząstek. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego doc. dr hab.inż. Wincenty Skupiński
8 PBZ-KBN-095/T08/08 Opracowanie nowych sztywnych pianek poliuretanowych z wykorzystaniem nanotechnologii i nanocząsteczek. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy prof. dr hab. Zbigniew Brzozowski
9 PBZ-KBN-095/T08/09 Polimery modyfikowane nanocząsteczkami materiałów węglowych. Zakład Karbochemii PAN dr inż. Lidia Kurzeja
10 PBZ-KBN-095/T08/10 Opracowanie metod wytwarzania nanocząstek wodorotlenków i tlenków metali do modyfikowania materiałów polimerowych, umożliwiających otrzymywanie nowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN prof. dr hab. Józef Wrzyszcz
11 PBZ-KBN-095/T08/11 Materiały polimerowe modyfikowane nanocząsteczkami. Technologie - właściwości - zastosowanie. Politechnika Warszawska Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski
PBZ-KBN-096/T08/2003  "Technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów o strukturze nanometrycznej"
1 PBZ-KBN-096/T08/01 Technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów o strukturze nanometrycznej. Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej prof. dr hab. Krzysztof Jan Kurzydłowski
2 PBZ-KBN-096/T08/02 Technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów o strukturze nanometrycznej. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman
3 PBZ-KBN-096/T08/03 Opracowanie zależności korelacyjnych pomiędzy właściwościami użytkowymi wyrobów z nanometali a ich strukturą. Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
4 PBZ-KBN-096/T08/04 Technologia otrzymywania materiału oraz wytwarzania lekkich układów konstrukcyjnych z litych metali i stopów o strukturze nanometrycznej i specjalnych właściwościach użytkowych. Technologia otrzymywania proszków o strukturze nanometrycznej i wytwarzania. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechaniczny dr hab. inż. Zbigniew Bojar
PBZ-MIN-007/P04/2003  "Konkurs na realizację projektów badawczych zamawianych w dziedzinie biotechnologii"
1 PBZ-MIN-007/P04/01 Nowa metoda odcinania etykiety powinowactwa przy oczyszczaniu białek. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN dr hab. Wojciech Bal
2 PBZ-MIN-007/P04/02 Produkcja preparatów biologicznych do zwalczania bakteri listeria monocytogenes dla przemysłu spożwyczego i probiotyków dla ryb. Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Technologii Żywności prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
3 PBZ-MIN-007/P04/03 Technologia otrzymywania preparatu wieloenzymowego z Aspergillus niger IBT-90 przydatnego w procesach obróbki wyrobów włókienniczych. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab Tadeusz Antczak
4 PBZ-MIN-007/P04/04 Rośliny transgeniczne wytwarzające antygen E2 CSFV oraz proteinazę motylicy wątrobowej jako potencjalne szczepionki podawane drogą pokarmową. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Andrzej Legocki
5 PBZ-MIN-007/P04/05 Badania odpowiedzi immunologicznej i poziomu odporności na inwazję Fasciola Hepatica u jagniąt i cieląt szczepionych rekombinowaną proteazą cysteinową przywry Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
6 PBZ-MIN-007/P04/06 Otrzymywanie i ocena eksperymentalnych szczepionek jadalnych przeciw motylicy wątrobowej i rotawirusom świń. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak
7 PBZ-MIN-007/P04/07 Badania nad otrzymywaniem nowej generacji biopreparatów o wysokiej aktywności biologicznej i właściwościach prozdrowotnych, dla zwierząt gospodarskich. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego dr inż. Krystyna Stecka
8 PBZ-MIN-007/P04/08 Konstrukcja biocenoz mikroorganizmów degradujących uciążliwe zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Ogrodniczy dr hab. Henryk Kołoczek
9 PBZ-MIN-007/P04/09 Zastosowanie metody Real Time PCR w rozpoznawaniu i ilościowym oznaczaniu wybranych drobnoustrojów świń. Państwowy Instytut Weterynaryjny doc. dr hab. Tomasz Stadejek
10 PBZ-MIN-007/P04/10 Podstawy biotechnologii ogórka ( Cucumis sativus L.) w oparciu o genom chloroplastowy. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr inż. Wojciech Pląder
11 PBZ-MIN-007/P04/11 Opracowanie technologii bioremediacji gruntów i wód gruntowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z wykorzystaniem drobnoustrojów i materii organicznej. Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT dr inż. Adam Grzelak
12 PBZ-MIN-007/P04/12 Wykorzystanie metod technologii chemicznej w procesach izolacji i oczyszczania biologicznie aktywnych składników treści jaja przeznaczonych do zastosowań farmaceutycznych oraz w utrwalaniu żywności. Akademia Rolnicza we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
13 PBZ-MIN-007/P04/13 Innowacyjna metoda wytwarzania interferonu beta. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków dr Grażyna Płucienniczak
14 PBZ-MIN-007/P04/14 Nowy analog insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków dr Piotr Borowicz
15 PBZ-MIN-007/P04/15 Opracowanie metod kontroli jakości (stabilności genetycznej,zdrowotności i statusu fizjologicznego) roślin rozmnażalnych in vitro - tulipana, narcyza i liliowca. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa dr Małgorzata Podwyszyńska
16 PBZ-MIN-007/P04/16 Respirovac-preparat immunostymulacyjny do profilaktyki i leczenia zakażeń dróg oddechowych. Wytwórnia Surowic i Szczepionek mgr Anita Wis
17 PBZ-MIN-007/P04/17 Skojarzona czteroskładnikowa szczepionka - przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, adsorbowana. Wytwórnia Surowic i Szczepionek mgr Teresa Ficek
18 PBZ-MIN-007/P04/18 Genetycznie modyfikowane komórki cytotoksyczne jako nowa forma adoptywnej immunoterapii nowotworów. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Dariusz Kowalczyk
19 PBZ-MIN-007/P04/19 Nowy typ szczepionek przeciw chorobom zakaźnym i wirusowym u ludzi i zwierząt otrzymywanych przy pomocy wysokiego ciśnienia. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Jan Barciszewski
20 PBZ-MIN-007/P04/20 Uzyskiwanie komórek macierzystych dla potzeb regeneracji narządowej, ze szczególnym uwzględnieniem mięśnia sercowego. Zakład Genetyki Człowieka PAN prof. dr hab. Maciej Kurpisz
21 PBZ-MIN-007/P04/21 Projekt ATF- nowe produkty przeciw toksynom bakteryjnym do zastosowań w diagnostyce i terapii. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN doc. dr hab. Piotr Warszyński
22 PBZ-MIN-007/P04/22 Zwiększenie zawartości flawonoidów w roślinach o znaczeniu biofarmaceutycznym - modyfikacja biosyntezy w kulturach in vitro. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. dr hab. Anna Majewska-Sawka
23 PBZ-MIN-007/P04/23 Opracowanie metody biotechnologicznego otrzymywania genisteiny oraz jej glukozydów w hodowlach in vitro kalusa, zawiesin komórkowych, korzeni włośnikowatych i pędów wybranych gatunków łubinów oraz opracowanie metod jej oczyszczania. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN doc. dr hab. Maciej Stobiecki
24 PBZ-MIN-007/P04/24 Opracowanie biotechnologicznej metody syntezy symwastatyny. Instytut Chemii Organicznej PAN doc. dr hab. Ryszard Ostaszewski
25 PBZ-MIN-007/P04/25 Modyfikacja powierzchniowa włókien i wyrobów włókienniczych z PET i PA za pomocą wyspecjalizowanych enzymów. Instytut Włókien Chemicznych dr inż. Danuta Ciechańska
26 PBZ-MIN-007/P04/26 Zintegrowana technologia przygotowania nasion buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) do tworzenia rezerw nasiennych. Instytut Dendrologii PAN prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska
27 PBZ-MIN-007/P04/27 Pozyskiwanie aktywnych populacji drobnoustrojów dla potrzeb biotechnologii środowiskowej. Politechnika Śląska w Gliwicach Prof. dr hab inż. Korneliusz Miksch
28 PBZ-MIN-007/P04/28 Opracowanie, konstrukcja i charakterystyka agregatu makrocząsteczkowego przeznaczonego do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki dr hab. Marek Langner
29 PBZ-MIN-007/P04/29 Nowy preparat probiotyczny dla trzody chlewnej i drobiu podnoszący biodostępność paszy i zdrowotność zwierząt w warunkach polskich. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN dr hab. Elżbieta Grzesiuk
30 PBZ-MIN-007/P04/30 Opracowanie technologii produkcji kwasu chlebowego w warunkach piekarni rzemieślniczej. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr inż. Piotr Dziugan
31 PBZ-MIN-007/P04/31 Fluoryzujący "Cell Chip" - (FCC) - Wdrożenie Nowej Technologii do Wykrywania Substancji Immunotoksycznych i Immunomodulujących. Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN dr hab. Jarosław Dastych
32 PBZ-MIN-007/P04/32 Opracowanie technologii produkcji koncentratu z buraka cukrowego. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności prof. dr hab. Magdalena Włodarczyk
33 PBZ-MIN-007/P04/33 Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych i potencjalne możliwości jej zastosowania w klinicznej immunosupresji i onkologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN prof. dr hab. Andrzej Górski
34 PBZ-MIN-007/P04/34 Technologia produkcji materiałów opatrunkowych z celulozy bakteryjnej. Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności prof. dr hab. Stanisław Bielecki
35 PBZ-MIN-007/P04/35 Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniach nad uzyskaniem odporności truskawki na szarą pleśń. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa dr Małgorzata Korbin
36 PBZ-MIN-007/P04/36 Opracowanie warunków izolacji komórek płodowych krążących w krwi matki i analiza ich przydatności w diagnostyce przedurodzeniowej. Instytut Badań DNA Sp. z o. o. dr Joanna Nowacka
37 PBZ-MIN-007/P04/37 Wykrywanie i różnicowanie zarażeń Toxoplasma gondii metodami biologii molekularnej. Instytut Badań DNA Sp. z o. o. dr Piotr Borsuk
38 PBZ-MIN-007/P04/38 Uzyskanie transgenicznych kóz wytwarzających w mleku modyfikowane glikokoniugaty oraz główny alergen kota domowego. 'BIOGEN' Instytut Badawczo-Produkcyjny, Spółka z o. o. prof. dr hab. Ryszard Słomski
39 PBZ-MIN-007/P04/39 Nowe technologie elektroforetyczne do analizy specyficznych oddziaływań makromolekularnych i ich inhibicji oraz ich zastosowania w genomice funkcjonalnej, proteomice oraz poszukiwaniu nowych leków. Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Krzysztof Kucharczyk
40 PBZ-MIN-007/P04/40 Diagnostyka genetyczna bakterii. Opracowanie i wdrożenie standardowej metody genetycznej identyfikacji bakterii. Stworzenie ogólnodostępnej genetycznej bazy danych sekwencji bakteryjnych umożliwiającej ich jednoznaczną identyfikację. Utworzenie kolekcji scharakteryzowanych genetycznie kultur bakteryjnych. Instytut Badań DNA Sp. z o. o. dr Krystyna Zielińska
41 PBZ-MIN-007/P04/41 Wyciszanie ekspresji genów na poziomie post-transkrypcyjnym w aspekcie wykorzystania metodologii RNAi w aplikacjach medycznych. Instytut Badań DNA Sp. z o. o. prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński
42 PBZ-MIN-007/P04/42 Opracowanie technologii sekwencjonowania DNA przez kroczenie indekserami. Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
43 PBZ-MIN-007/P04/43 Opracowanie i wdrożenie do produkcji szkółkarskiej wieloskładnikowych szczepionek mikoryzowo-bakteryjnych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa prof. dr hab. Bożenna Borkowska


Ostatnia modyfikacja 25 września 2003 r.