Wykaz ofert na realizację projektów badawczych zamawianych, jakie wpłynęły do ministerstwa w wyniku konkursów ogłoszonych 7 i 24 lipca 2003.

Numer oferty
Tytuł oferty
Jednostka naukowa
Kierownik projektu
PBZ-KBN-097/P06/2003 "Identyfikacja i sposoby przeciwdziałania toksyczności i alergenności białek ważnych roślin uprawnych"
1
PBZ-KBN-097/P06/01
Proteomiczne badania białek nasion wybranych roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji aminokwasów grup terminalnych peptydów. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prof. dr hab. Jerzy Dziuba
2
PBZ-KBN-097/P06/02 Charakterystyka właściwości alergogennych białek prolaminowych pszenicy.(Zakres zadań nr 1,2,4,5). Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Dr Jacek Waga
3
PBZ-KBN-097/P06/03
Wykorzystanie metod bioinformatycznych i empirycznych do opracowania założeń do produkcji żywności i projektowania diet w celiakli pozajelitowej.(Zakres zadania nr 6).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
4
PBZ-KBN-097/P06/04
Opracowanie klinicznych zaleceń projektowania diet w żywieniu osób wrażliwych lub uzależnionych od białek alergizujących lub toksycznych.(Zakres zadania nr 6).
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Prof dr. hab. Hanna Kunachowicz
5
PBZ-KBN-097/P06/05
Oznaczanie poziomu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych w wytypowanych ziarnach zbóż poddanych stresowi infekcyjnemu wraz z oceną na modelu zwierzęcym oddziaływania białek o zmienionej strukturze na błonę śluzową przewodu pokarmowego.(Zakres zadania nr 6).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
6
PBZ-KBN-097/P06/04
Opracowanie klinicznych zaleceń projektowania diet w żywieniu osób wrażliwych lub uzależnionych od białek alergizujących lub toksycznych.(Zakres zadania nr 6).
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Prof. dr hab. Henryk Kostyra
7
PBZ-KBN-097/P06/07
Charakterystyka aktywności proteaz rodzimych i obcych oraz warunków ich oddziaływania na skład i właściwości białek wybranych nasion.(Zakres zadania nr 3).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
8
PBZ-KBN-097/P06/08
Opracowanie testu oznaczania immunoreaktywnej frakcji glutenu.
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dr Barbara Wróblewska
9
PBZ-KBN-097/P06/09
Wpływ siedliska wybranych elementów technologii uprawy w kształtowaniu zawartości białek toksycznych i alergizujących w nasionach ważnych roślin uprawnych.(Zakres zadania nr 2).
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Doc. dr hab. Grażyna Podolska
10
PBZ-KBN-097/P06/10
Opracowanie podstaw technologicznych produkcji przetworów zbożowych zalecanych w celiakli pozajelitowej.(Zakres zadania nr 6).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Łucja Fornal
11
PBZ-KBN-097/P06/11
Wpływ stresów abiotycznych i biotycznych na wskaźniki wymiany gazowej, produktywność, zdrowotność, skład i właściwości białek ważniejszych gatunków roślin uprawnych.(Zakres zadania nr 2).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Gabriel Fordoński
12
PBZ-KBN-097/P06/12
Weryfikacja przydatności metod immunometrycznych do diagnozowania obecności alergennych białek w nasionach wybranych odmian grochu oraz opracowanie wytycznych do konstrukcji ukierunkowanego immunometrycznego testu przesiewowego.(Zakres zadań nr 2 i 5).
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski
PBZ-MIN-008/P03/2003 "Informatyka i inżynieria kwantowa"
1
PBZ-MIN-008/P03/01 Wykorzystanie stanów splątanych w kryptografii. Symulacje obliczeń kwantowych. Analiza i projektowanie kwantowych systemów przesyłania informacji. Model uniwersalnego komputera kwantowego. Kwantowe jezyki i programowania. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
2
PBZ-MIN-008/P03/02 Wytwarzanie ultrazimnych molekuł i ich zastosowanie do kwantowego przetwarzania informacji. Instytut Fizyki Molekularnej PAN Doc. dr hab. Jerzy Galica
3
PBZ-MIN-008/P03/03 Informatyka i inżynieria kwantowa. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Doc. dr hab. Lech Mankiewicz
4
PBZ-MIN-008/P03/04 Informatyka i inżynieria kwantowa.(w zakresie zadań nr 1,2,4,5,6). Elpasys Przedsiębiorstwo Prywatne Tadeusz Sitek
PBZ-MIN-009/T11/2003 "Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej"
1 PBZ-MIN-009/T11/01 Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Prof. dr hab. inż Zdzisław Jankiewicz
2 PBZ-MIN-009/T11/02 Moduł optoelektroniczny do mikroobróbki materiałów (Zakres zadania nr 2). Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prof. dr hab. inż Jerzy Mizeraczyk
3 PBZ-MIN-009/T11/03 Akcja laserowa w kryształach dwuwolframianów ziem rzadkich. Instytut Fizyki PAN Doc. dr hab. Marek Berkowski
4 PBZ-MIN-009/T11/04 Opracowanie syntezy nowych polimerów fotochromowych o różnej budowie pozwalającej na modelowanie fotoindukowanej anizotropii optycznej dla różnych zastosowań.(zakres zadania nr 6). Centrum Chemii Polimerów PAN Prof. dr hab. inż. Danuta Sęk
5 PBZ-KBN-088/P04/05 Czujniki światłowodowe do zastosowań w ochronie środowiska naturalnego, medycynie i przemyśle. Politechnika Śląska w Gliwicach Dr hab. inż. Tadeusz Pustelny


Ostatnia modyfikacja 20 października 2003 r.