KBN ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

  Program COPERNICUS - zmiany interpretacji dotyczącej bezzwrotnej pomocy zagranicznej
   
  1. Uprzejmie informujemy o zmianie dotychczasowej interpretacji dotyczącej środków w ramach programu Copernicus (Dz. U. Nr 156, poz. 1024). Zgodnie z pismami Podsekretarza Stanu w Komitecie Integracji Europejskiej oraz Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów środki programu Copernicus zostały zaliczone do funduszy pomocy bezzwrotnej dla Polski. Zmiana dotychczasowego stanowiska Ministerstwa Finansów umożliwia instytucjom realizującym projekty w ramach programu Copernicus stosowanie przepisów wspomnianego rozporządzenia. Pragniemy także poinformować, że program Inco-Copernicus zostaje zakończony z dniem 31 grudnia 1998 r.
   
  1. Beneficjenci ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej mogą korzystać:
   1. ze zwrotu naliczonego podatku VAT

   2. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024).
    
    • Rozdział 11 określa zasady zwrotu podatku podatnikom dokonującym zakupu towarów i usług, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
    • Par. 27.1 precyzuje warunki zwrotu podatku VAT, przy czym w pkt. 5 mowa jest o konieczności posiadania przez podmiot ubiegający się o zwrot naliczonego podatku VAT zaświadczenia, które wystawiane jest przez Departament Pomocy Zagranicznej, Funduszy i Programów Wspólnotowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
   1. z zastosowania stawki 0% VAT na usługi

   2. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024).
    Dotyczy zarejestrowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej umów o świadczenie usług finansowych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, uprawniającej do zastosowania 0% stawki VAT.
    
   1. z możliwości zwolnienia z podatku dochodowego wszelkich dochodów osób fizycznych opłacanych w ramach pomocy zagranicznej

   2. Podstawa prawna - Ustawa z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638) art. 21, ust. 1, pkt 46.
   3. z możliwości zwolnienia z podatku dochodowego i odsetek od dochodów lub środków osób prawnych

   4. Podstawa prawna - Ustawa z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 137, poz. 639) art. 17, ust. 1, pkt 23. (Wszelkie wątpliwości dotyczące podatku od osób fizycznych oraz prawnych wyjaśniane są przez Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów).
   5. zwolnienia z opłat celnych towarów przywożonych do Polski w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej

   6. Podstawa prawna - Kodeks Celny - ustawa z 9 stycznia 1997 r. art. 190, par. 1, pkt 11
  2. Powyżej wskazane przepisy regulują kwestie związane z bezzwrotną pomocą zagraniczną. Są one stosowane do wszystkich programów w ramach Phare, jak również programów pomocy bilateralnej.
   
  1. Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych rozporządzeń znajdują się w załącznikach:
 

Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 1999 r.


BACK