KBN   
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

 Informacja w sprawie obowiązku objęcia składką
na ubezpieczenia społeczne umów zleceń i umów o dzieło

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 110, poz. 1256) Art. 1 pkt. 2, dokonuje zmian w dotychczasowej treści Art. 8 przez dodanie nowego ustępu 2a w brzmieniu: W ten sposób nastąpiło nałożenie ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie społeczne umów o dzieło i umów zleceń, finansowanych ze wszystkich środków będących w dyspozycji jednostki-pracodawcy (m.in. ze środków otrzymanych z KBN) jeżeli umowy te są zawarte pomiędzy pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w jednostce-pracodawcy, a tą jednostką.

Składka z tytułu ubezpieczenia społecznego pomniejszająca:

b) środki finansowe pracodawcy wynosi:
 
  • ubezpieczenie emerytalne                 9,76 %
  • ubezpieczenie rentowe                     6,50 %
  • ubezpieczenia wypadkowe              1,62 % /2


                                                        razem 17,88 %
W związku z powyżej przedstawioną treścią nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych budżet nauki nie otrzymał odpowiedniego zwiększenia środków. Nie przewiduje się zatem zwiększania środków przyznawanych przez Ministra Nauki-Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Skutki finansowe (prezentowane powyżej) obciążają środki będące w dyspozycji jednostki-pracodawcy i pracownika. Zgodnie z art. 14 cytowanej na wstępie ustawy  z dnia 23 grudnia 1999 r. omówione wyżej, obowiązkowe objęcie składką na ubezpieczenie społeczne nie dotyczy umów zleceń lub o dzieło zawartych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą przed upływem 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Data wejścia ustawy jest z dniem ogłoszenia tj. datą Dziennika Ustaw - 30 grudnia 1999 r. Do tych umów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie cytowanej ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. tj. do 1 stycznia 2000 r.

Wyżej omówione rozwiązanie spowoduje dla pracownika wzrost podstawy wymiaru emerytury.

1/dobrowolne, zależne od decyzji pracownika
2/obowiązkowe dla pracodawcy, o ile praca jest wykonywana w siedzibie pracodawcy
 

Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2000 roku BACK