ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

KOMUNIKAT KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

W celu wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Komitet Badań Naukowych wydał swoim zespołom wytyczne w sprawie zasad uwzględniania kryterium praktycznego znaczenia podejmowanej problematyki badawczej. Ustalono, że przy rozpatrywaniu projektów badawczych obejmujących badania stosowane kryterium zasadniczym zakwalifikowania do finansowania tych projektów i równoważnym z kryterium wartości naukowej będzie znaczenie praktyczne wyników badań. Ocena wartości praktycznej projektu będzie oceną przydatności wyników do komercjalizacji.

W związku z tym, przy formułowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania stosowane należy sprecyzować zadania, których wykonanie doprowadzi do możliwości wdrożenia wyników. Priorytetowo będą traktowane projekty związane z obszarami tematycznymi wskazanymi przez właściwe zespoły KBN, a także zawierające deklarację o zainteresowaniu małych i średnich przedsiębiorstw ich wdrożeniem.

Informacje można uzyskać w Komitecie Badań Naukowych, Departament Badań, 00-529 Warszawa 53, ul. Wspólna 1/3, tel. (+22)-628-57-85, e-mail: db@kbn.gov.pl

Wytyczne KBN w sprawie kryterium praktycznego znaczenia podejmowanej problematyki badawczej

Priorytetowa tematyka badań w zespole:

T-08 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych

T-12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu

 

Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2002  rokuBACK