KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

List Ministra Nauki

w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych 
przy usługach badawczo-rozwojowych

 
Warszawa, dn. 27.10.2000 r.
            Minister Nauki
            Przewodniczący
    Komitetu Badań Naukowych
         Andrzej Wiszniewski
 
Pan
Jarosław BAUC

Minister Finansów

W związku z prośbami izb skarbowych o weryfikację przez Komitet Badań Naukowych tematów prac realizowanych przez jednostki naukowe jako usług badawczo-rozwojowych, uprzejmie informuję Pana Ministra, że weryfikacja taka nie jest możliwa ze względów:
...
a) merytorycznych – sam tytuł pracy nie może dać podstawy oceny do sformułowania wniosku;
...
b) prawnych – Komitet nie jest upoważniony w drodze przepisu prawnego do dokonywania takiej oceny w odniesieniu do wszystkich realizowanych w kraju prac. Ocenę taką KBN przeprowadza wyłącznie do tych prac, o dofinansowanie których ze środków publicznych, składane są wnioski do KBN;
...
c) organizacyjnych - limitowany stan zatrudnienia w KBN już w tej chwili utrudnia realizację ustawowych obowiązków.
...
Uprzejmie proszę Pana Ministra o przyjęcie następującego stanowiska:
1. Nowelizacja ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych z dnia 15.09.2000 r. (jeszcze nie opublikowana), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. definiuje pojęcia badań naukowych, prac rozwojowych i działalności innowacyjnej w następujący sposób:
...
art.3,pkt 1, 2 i 3.
badania naukowe są to:
 • badania podstawowe, obejmujące działalność badawczą – eksperymentalną lub teoretyczną – podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nie ukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
 • badania stosowane, obejmujące działalność, podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
 • prace rozwojowe, to prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, uzyskaną w wyniku działalności badawczej lub doświadczeń praktycznych, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub doskonalenia już istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod,
  ...
  działalność innowacyjna, to prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów, metod przeznaczonych do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce; zakończenie działalności innowacyjnej następuje z dniem uruchomienia nowej produkcji, technologii lub usług, zastosowania nowego rozwiązania organizacyjnego albo z dniem wprowadzenia na rynek.
  ...
  Przepisy te sformułowane zostały w oparciu o definicje z PODRĘCZNIKA FRASCATI 1993 "Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej", wydane przez OECD w 1994 r.; tłum. z j. ang. Danuta Przepiórkowska, KBN, Warszawa 1999 r.
  ...
  2. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), opracowanej przez GUS na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Unii Europejskiej – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) Nr L 293 z 24.10.1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) Nr L 83 z 03.04.1993 r. oraz publikacji "NACE Rev.1 Statistical classification of economic activities in the European Community" (Eurostat, Bruksela, Luksemburg 1996 r.) – prace badawczo-rozwojowe są podobnie zdefiniowane oraz są one podzielone na dziedziny:
  • nauk matematyczno-fizycznych i astronomii,
  • nauk chemicznych,
  • nauk o Ziemi,
  • nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
  • nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych,
  • nauk medycznych i farmacji,
  • nauk technicznych,
  • pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  • nauk ekonomicznych,
  • nauk prawnych,
  • filozofii, religioznawstwa i teologii,
  • językoznawstwa i literaturoznawstwa, 
  • bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej,
  • archeologii i historii,
  • kulturoznawstwa i sztuk pięknych,
  • psychologii, socjologii i pedagogiki,
  • pozostałych nauk humanistycznych i społecznych.
  3. Kwalifikacja prac z punktu widzenia zgodności z definicją (pkt 1 pisma) oraz klasyfikacją działalności (pkt 2 pisma) powinna być dokonywana wyłącznie w poszczególnych jednostkach sfery nauki lub u przedsiębiorców, którzy prowadzą badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną na podstawie wewnętrznych regulacji prawnych, wydawanych przez odpowiednie organy tych podmiotów.
  ...
  Będę zobowiązany za przekazanie powyższego stanowiska izbom i urzędom skarbowym w celu odpowiedniego wykorzystania przez te instytucje przepisów prawa dla ustalania zobowiązań podatkowych.
   
   

  Ostatnia modyfikacja: 20 listopada 2000 roku  BACK