KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

List Ministra Nauki

w sprawie zwiększenia przyznanych dotacji celowych na realizację
zakupów aparatury naukowo-badawczej, celem pokrycia nieplanowanych 
nakładów powstałych z tytułu podatku VAT

Warszawa, 28.05.2001.
             Minister Nauki
            Przewodniczący
    Komitetu Badań Naukowych
         Andrzej Wiszniewski
 

DB/1570/2001
 
 

PT Panie i Panowie
Rektorzy, Dziekani
Dyrektorzy i Kierownicy
jednostek naukowych
 
Szanowni Państwo,

        w związku z licznymi pismami/wnioskami jednostek naukowych kierowanymi do Komitetu Badań Naukowych o zwiększenie przyznanych dotacji celowych na realizację zakupów aparatury naukowo-badawczej, celem pokrycia nieplanowanych nakładów powstałych z tytułu wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2001 r. podatku VAT od zakupów importowanej aparatury naukowo-badawczej ( ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 105, poz. 1107) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
 

  1. W odniesieniu do decyzji Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN przyznających jednostkom naukowym dotację celową na dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej wydanych w 2000 roku, Komitet Badań Naukowych Badań Naukowych nie ma możliwości prawnej uwzględnienia wniosków o zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków powstałych z tytułu wprowadzonego podatku VAT od aparatury naukowo-badawczej pochodzącej z importu. Zakupy te bowiem miały być - zgodnie z wnioskami jednostek naukowych zrealizowane do końca 2000 roku, a decyzje o przyznaniu dotacji celowej na ich rzecz były przekazane w kwietniu 2000 r., a więc w terminie umożliwiającym dokonanie zakupu przed dniem 1 stycznia 2001 r.

  2. W odniesieniu do zakupów importowanej aparatury naukowo-badawczej realizowanych z udziałem środków finansowych przyznanych jednostkom naukowym tegoroczną decyzją Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN, Komitet przewiduje potrzebę zwiększenia w niektórych przypadkach dotacji celowej przyznanej na 2001 r. z tytułu wprowadzonego podatku VAT.
Wniosek jednostki naukowej w tym zakresie może być złożony gdy:
1) kupowana aparatura naukowo-badawcza jest dostępna wyłącznie z importu,
2) wnioskiem inwestycyjnym objętym dotacją celową planowano zakup jednego aparatu/ urządzenia badawczego,
3) zakończono procedury zamówienia publicznego i znany jest ich wynik końcowy.

Wniosek o zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów z tytułu podatku VAT powinien zawierać:
1) całkowity koszt zakupu danego urządzenia badawczego jaki wynika z zakończonej procedury zamówienia publicznego,
2) źródła finansowania kosztów tego zakupu,
3) kwotę zwiększenia ceny zakupu z tytułu podatku VAT oraz planowane źródła pokrycia wzrostu tej ceny.

Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2001 rokuBACK