KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

List Ministra Nauki

do kierowników jednostek naukowych 
w sprawie oceny parametrycznej i "Ankiety jednostki"

Warszawa, 31.05.2001.
             Minister Nauki
            Przewodniczący
    Komitetu Badań Naukowych
         Andrzej Wiszniewski
 

DB/1455/2001
 
 

PT Panie i Panowie
Rektorzy, Dziekani
Dyrektorzy i Kierownicy
jednostek naukowych


Szanowni Państwo,

        Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (znowelizowanej 1 stycznia 2001 r.) w pierwszym pełnym roku każdej czteroletniej kadencji Komitet będzie przeprowadzał ocenę parametryczną wszystkich jednostek naukowych występujących z wnioskiem o dofinansowanie ich działalności statutowej. Kierując się wynikami tej oceny Komitet ustali kwotę dotacji podmiotowej dla jednostek na rok następny. W kolejnych trzech latach ta kwota może się zmieniać wraz ze zmianą poziomu budżetu nauki lub zmianami w tzw. podziale pierwotnym środków pomiędzy zespoły Komitetu, strumienie finansowania i jednorodne grupy jednostek.

        Regułą ogólną jest jednak zachowanie w tym okresie ciągłości finansowania działalności statutowej jednostek zachowujących ciągłość wykonywania swoich zadań.

         Do niniejszego listu są załączone Zasady ogólne (w tym zasady ustalania dotacji) i Zasady ramowe oceny parametrycznej, a także Zasady szczegółowe tej oceny ustalone przez każdy z zespołów Komitetu. Można je także znaleźć w internecie na stronie KBN www.kbn.gov.pl. Zasady zawierają szczegółowe wymagania dotyczące informacji i dokumentów, jakie trzeba przedstawić Komitetowi, aby mógł on dokonać oceny parametrycznej. Bez tej oceny nie będzie możliwe ustalenie wysokości dotacji podmiotowej na działalność statutową dla wnioskującej o nią jednostki.

        W związku z powyższym uprzejmie proszę o przygotowanie informacji i dokumentacji zgodnie z wymaganiami zespołu właściwego dla jednostki - adresata tego listu. Materiały te powinny być przekazane Komitetowi w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2001 r. (razem z wnioskiem o przyznanie dotacji statutowej w roku 2002) na adres:

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH
Departament Badań
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

        Pełna dokumentacja potwierdzająca podane przez jednostkę informacje powinna być przez nią gromadzona i udostępniana na wezwanie organów kontrolnych. Informacja o pracownikach jednostki musi dotyczyć stanu zatrudnienia - w przeliczeniu na pełne etaty - w dniu 31 grudnia 1997 r. oraz w dniu 31 grudnia 2000 r. Do ustalenia kategorii jednostki będzie przyjęta średnia arytmetyczna tych dwóch liczb.

       Ocena przeprowadzona jeszcze w roku bieżącym będzie podstawą określenia poziomu dotacji oraz kategorii jednostki, począwszy od roku 2002.

        Przygotowanie i przekazanie (raz na cztery lata) informacji i dokumentacji, o której wyżej mowa, odbywa się niezależnie od aktualizowania corocznie "Ankiety jednostki" (wysyłanej do COBRABiD) i składania w Komitecie wniosku o przyznanie dotacji na działalność statutową.

        Chciałbym zwrócić uwagę, że w roku bieżącym otrzymujecie Państwo nowy wzór "Ankiety jednostki", w niektórych punktach nieco uproszczony, ale zarazem dostosowany do wymagań wynikających z nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych. Coroczne aktualizowanie ankiety ułatwi też jednostce przygotowanie informacji, o którą za cztery lata zwróci się Komitet Badań Naukowych następnej kadencji. Uprzejmie proszę o rzetelne wypełnienie tej ankiety oraz o terminowe przekazanie jej do COBRABID, nie później jednak niż do 30 września br.

        Życząc wszystkim Państwu jak najlepszych wyników oceny Waszych Jednostek, łączę wyrazy szacunku.
 

Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2001 rokuBACK