ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


Lista czasopism Zespołu H-02Lista czasopism "A"


Lp. TYTUŁ CZASOPISMA
1
ACTA UNIVERITAS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA
2
ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ
3
ARCHIWUM JURIDICUM CRACOVIENSE
4
ARCHIWUM KRYMINOLOGII
5
ARGUMENTA OECONOMICA
6
ASK. SPOŁECZEŃSTWO, BADANIA, METODY
7
BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE
8
BADANIA SYSTEMOWE
9
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE
10
DROIT POLONAIS CONTEMPORAIN - POLISH CONTEMPORARY LAW
11
EKONOMIKA I ORAGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
12
EKONOMISTA
13
FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA
14
GOSPODARKA NARODOWA
15
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
16
KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO
17
KWARTALNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ
18
MARKETING I RYNEK
19
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
20
ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT
21
PAŃSTWO I PRAWO
22
POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK
23
POLISH POPULATION REVIEW
24
POLISH SOCJOLOGICAL REVIEW
25
PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU
26
PRAKSEOLOGIA
27
PRAWO SPÓŁEK
28
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ
29
PRZEGLĄD ORGANIZACJI
30
PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
31
PRZEGLĄD POLONIJNY
32
PRZEGLĄD PRAWA EUROPEJSKIEGO
33
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
34
PRZEGLĄD SEJMOWY
35
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY
36
PRZEGLĄD ZACHODNI
37
RACHUNKOWOŚĆ
38
ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH
39
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY
40
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
41
STATISTICS IN TRANSITION
42
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
43
STUDIA DEMOGRAFICZNE
44
STUDIA MEDIOZNAWCZE
45
STUDIA POLITOLOGICZNE
46
STUDIA POLONIJNE
47
STUDIA PRAWNICZE
48
STUDIA SOCJOLOGICZNE
49
WIEŚ I ROLNICTWO
50
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE
51
ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ
52
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
53
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI
54
ZESZYTY NAUKOWE (PRACE) AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU
55
ZESZYTY NAUKOWE (PRACE) AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH
56
ZESZYTY NAUKOWE (PRACE) AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE
57
ZESZYTY NAUKOWE (PRACE) AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU
58
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z WYNALAZCZOŚCI I OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJLista czasopism "B"


Lp. TYTUŁ CZASOPISMA
1
ACTA UNIVERITATIS NICOLAI COPERNICI. EKONOMIA
2
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA IURIDICA
3
ACTA UNIVERSITATIS WARATISLAVIENSIS. NIEMCOZNAWSTWO
4
ACTA UNIVERSITATIS WARATISLAVIENSIS. POLITOLOGIA
5
ACTA UNIVERSITATIS WARATISLAVIENSIS. SECTIO JUS
6
ANNALES - ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM
7
ANNALES UMCS. Sectio K - POLITOLOGIA
8
CIVITAS
9
EASTEM EUROPEAN CONTRYSIDE
10
ECONOMIC AND ENVIRONMETAL STUDIES - UOp.
11
ECONOMIC PAPERS - INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH
12
EKONOMIA - KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ UW.
13
EKONOMIA I ŚRODOWISKO
14
ERGONOMIA
15
FOLIA OCEONOMICA STETINESIA
16
FOLIA SOCJOLOGICA
17
GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA
18
HANDEL ZAGRANICZNY
19
HUMANIZACJA PRACY
20
JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES
21
KRAKOWSKIE STUDIA PRAWNICZE
22
KULTURA WSPÓŁCZESNA
23
KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO
24
KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
25
LOGISTYKA
26
MANAGEMENT
27
MATERIAŁY I PRACE INSTYTUTU FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI NARODOWEJ SGH
28
MBA
29
MEDIA STUDIES /STUDIA MEDIOZNAWCZE
30
NIEMCOZNAWSTWO
31
OPTIMUM
32
PIENIĄDZE I WIĘŹ
33
POLISH QUARTERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS
34
POLISH WESTERN AFFAIRS
35
POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW
36
POLITYKA SPOŁECZNA
37
PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
38
PRACE I MATERIAŁY - INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH
39
PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO WE UG
40
PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
41
BANK I KREDYT
42
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
43
PRACE INSTYTUTU EKONOMETRII I STATYSTYKI UŁ.
44
PRACE INSTYTUTU EKONMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW USz.
45
PRACE NAUKOWE INSTYTUTU NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
46
PRACE NAUKOWE INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
47
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH - SOCJOLINGWISTYKA
48
PRACE NAUKOWE: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
49
PRAWO
50
PRAWO ASEKURACYJNE
51
PRAWO KANONICZNE
52
PRAWO I MEDYCYNA
53
PRAWO MORSKIE
54
PROBLEMS OF FOVENSCIC SCIENCES
55
PRZEGLĄD LEGISLACYJNY
56
PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI
57
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO
58
PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO
59
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY
60
PRZEGLĄD SĄDOWY
61
PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO
62
PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI
63
PRZESZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI
64
REVISTA DEL CESLA (rocznik)
65
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
66
ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH. SERIA G: EKONOMIKA ROLNICTWA
67
ROCZNIKI PRAWNICZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
68
ROCZNIKI SOCJOLOGII RODZINY
69
RYNEK TERMINOWY
70
SAMORZĄD TERYTORIALNY
71
SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE
72
SPRAWY NAUKI
73
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
74
STUDIA EKONOMICZNE
75
STUDIA EUROPEJSKIE
76
STUDIA I PRACE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO SGH
77
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH
78
STUDIA IURIDICA AGRARIA
79
STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI
80 STUDIA NAUK POLITYCZNYCH
81
STUDIA POLITYCZNE
82
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE
83
STUDIA REGIONALNE I LOKALNE
84
STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
85
TRANSACTIONS IN INTERNATIONAL INFORMATIONS SYSTEMS
86
TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO
87
WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
88
WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY
89
WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE
90
Z ZAGADNIEŃ NAUK SĄDOWYCH
91
Z ZAGADNIEŃ TEORII I FILOZOFII PRAWA
92
ZESZYTY INSTYTUTU BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
93
ZESZYTY NAUKOWE - KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SGH
94
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
95
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI
96
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
97
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
98
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
99
ZESZYTY NAUKOWE SGGW: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
100
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO
101
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - PRAWO /GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE/
102
HANDEL WEWNĘTRZNY
103
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE PRAWNICZE
104
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE SOCJOLOGICZNE
105
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z NAUK POLITYCZNYCH
106
ZESZYTY PRASOZNAWCZE
107
MARKETING W PRAKTYCELista
dostępna jest także w formacie Microsoft Word oraz RTF. Prosimy dokument zapisać na twardym dysku i otworzyć w programie Microsoft Word lub innym edytorze tekstów.

Lista "A":

Word_6.0.
RTF
Lista "B":
Word_6.0.
RTF


Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2004 rokuBACK