ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

ZAKTUALIZOWANA LISTA POLSKICH CZASOPISM
WEDŁUG RANKINGU ZESPOŁU P06 KBN

25.09.2003Lista w formacie MS Word (DOC) lub RTF


Lp. Nazwa czasopisma Kategoria
1. Acta Agraria et Silvestria B/C
2. Acta Agrobotanica B
3. Acta Agrophysica B
4. Acta Ichthyologica et Piscatoria A
5. Acta Microbiologica Polonica A
6. Acta Mycologica A/B
7. Acta Physiologiae Plantarum                    IF 0,232 LF2
8. Acta Scientiarum Polonorum:

Administratio Locorum
B/C

Agricultura
B

Architectura
B/C

Biologia
C

Biotechnologia
C

Geodesia et Descriptio Terrarum
C

Formatio Circumiectus
B

Hortorum Cultus
B

Medicina Veterinaria
B

Oeconomia
C

Piscaria
B

Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria
B

Technica Agraria
B

Technologia Alimentaria
B

Zootechnica
B
9. Acta Societatis Botanicorum Poloniae                    IF 0,235 LF2
10. Advances in Agricultural Sciences (AR Szczecin) B/C
11. Animal Science Papers and Reports A
12. Annual Review of Agricultural Engineering A/B
13. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska B
14. Annals of Animal Science A
15. Annals of Warsaw Agricultural University B/C
16. Archiwum Ochrony Środowiska A/B
17. Archiwum Rybactwa Polskiego (Archives of Polish Fisheries) A
18. Biotechnologia A/B
19. Biuletyn CLPT C
20. Biuletyn IHAR B
21. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki * C/D
22. Biuletyn Magnezologiczny * B/C
23. Biuletyn Naukowy Przemysłu Paszowego * C
24. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów B/C
25. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna B
26. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Biological Sciences A
27. Bulletin of the Sea Fisheries Institute A
28. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy                   IF 0,328 LF2
29. Cellular and Molecular Biology Letters                    IF 0,857 LF2
30. Colloquium Biometryczne B
31. Chłodnictwo C/D
32. Cukiernictwo i Piekarstwo D
33. Dendrobiology A/B
34. Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty B/C
35. Economic Sciences (UWM) B/C
36. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities A/B
37. Euroflax – Newsletter D
38. Folia Forestalia Polonica B
39. Folia Horticulturae A/B
40. Folia Universitis Agriculturae Stetinesis B/C
41. Food Science and Technology Scientific Papers of Agricultural University of Poznań B/C
42. Forestry Scientific Papers of Agricultural University of Poznań B/C
43. Fragmenta Agronomia B
44. Gospodarka Mięsna D
45. Gospodarka Wodna B/C
46. Gazeta Cukrownicza C/D
47. Hasło Ogrodnicze D
48. Higiena C/D
49. Hodowla Roślin i Nasiennictwo D
50. Herba Polonica A/B
51. Humanistyka i Przyrodoznawstwo C
52. International Agrophysics A
53. Intercathedra B/C
54. Inżynieria Ekologiczna C
55. Inżynieria Rolnicza B
56. Journal of Animal and Feed Sciences                    IF 0,477 LF2
57. Journal of Apicultural Science A/B
58. Journal of Applied Genetics A
59. Journal of Elementology B
60. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research B
61. Journal of Plant Protection Research A/B
62. Journal of Water and Land Development A/B
63. Komunikaty Rybackie C/D
64. Łąkarstwo w Polsce B
65. Magazyn Producentów Żywności D
66. Magazyn Przemysłu Rybnego D
67. Magazyn Weterynaryjny D
68. Materiały ze Spotkania Zespołu Herbologicznego (KNO PAN) D
69. Medycyna Weterynaryjna                    IF 0,239 LF2
70. Mięso i Wędliny D
71. Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie C/D
72. Natural Fibres - Włókna Naturalne B
73. Nawozy i Nawożenie B
74. Normalizacja D
75. Nowe Cukrownictwo C/D
76. Nowości Warzywnicze - Vegetable Crops News D
77. Ochrona Roślin C/D
78. Ochrona Środowiska D
79. Ogrodnictwo D
80. Olsztyn University of Agriculture and Technology - Biuletyn Naukowy C
81. Opakowania C/D
82. Owoce, Warzywa, Kwiaty D
83. Pamiętnik Puławski A/B
84. Pasze Przemysłowe D
85. Phytopathologia Polonica A/B
86. Plant Breeding and Seed Science A/B
87. Polish Journal of Entomology (Polskie Pismo Entomologiczne) A/B
88. Polish Journal of Environmental Studies                   IF LF2
89. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences A
90. Polish Journal of Natural Sciences B/C
91. Polish Journal of Soil Science A/B
92. Polish Journal of Veterinary Sciences A
93. Polskie Drobiarstwo C/D
94. Poradnik Gospodarski C/D
95. Postępy Mikrobiologii B
96. Postępy Nauk Rolniczych B
97. Prace IBL:

seria A B

seria B C
98. Prace i Materiały Zootechniczne B/C
99. Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego C
100. Prace Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu * C/D
101. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B. (Bydg. Tow. Nauk.) B
102. Prace Naukowe IBMER C
103. Prace z Zakresu Nauk Leśnych (PTPN) C
104. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych (PTPN) B/C
105. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich B
106. Problemy Inżynierii Rolniczej B/C
107. Progres in Plant Protection (Postępy w Ochronie Roślin) B
108. Przegląd Gastronomiczny D
109. Przegląd Hodowlany C/D
110. Przegląd Leśniczy D
111. Przegląd Mleczarski C/D
112. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska (SGGW) B/C
113. Przegląd Papierniczy C/D
114. Przegląd Piekarski i Cukierniczy C/D
115. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej C/D
116. Przegląd Zbożowo-Młynarski C/D
117. Przemysł Drzewny C/D
118. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny C/D
119. Przemysł Spożywczy B/C
120. Pszczelarstwo D
121. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe B/C
122. Raporty Rynkowe D
123. Reproductive Biology A
124. Rocznik Dendrologiczny B/C
125. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu B/C
126. Roczniki Gleboznawcze A/B
127. Roczniki Instytutu Mleczarstwa C
128. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego B/C
129. Roczniki Nauk Rolniczych B
130. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu C
131. Roczniki Naukowe Zootechniki B
132. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny A/B
133. Roczniki Socjologii Wsi B/C
134. Rośliny Oleiste. Oilseed Crops A/B
135. Sad Nowoczesny D
136. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań B/C
137. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego C
138. Szkółkarstwo D
139. Sylwan A/B
140. Technical Sciences (UWM) B/C
141. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (Oddział PAN Lublin) A/B
142. Tłuszcze Jadalne B/C
143. Trzoda Chlewna C/D
144. Vegetable Crops Research Bulletin A
145. Wiadomości Entomologiczne (P. Tow. Ent.) B/C
146. Wiadomości IMUZ B/C
147. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej B/C
148. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie B
149. Wiadomości Odmianoznawcze D
150. Wiadomości Zootechniczne C
151. Wieś Jutra D
152. Wieś i Doradztwo C/D
153. Wieś i Rolnictwo B/C
154. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie B
155. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego B/C
156. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej B/C
157. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie B/C
158. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu B/C
159. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy B/C
160. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa B/C
161. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej - Inżynieria Środowiska B/C
162. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Chemia Spożywcza i Biotechnologia B/C
163. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego B/C
164. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej B/C
165. Zeszyty Naukowe (Zjazd Polskiego Tow. Zootechnicznego) * C
166. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych B
167. Ziemniak Polski D
168. Życie Weterynaryjne C/D
169. Żywienie Człowieka i Metabolizm B
170. Żywność (Nauka, Technologia, Jakość) B
171. Żywność, Żywienie a Zdrowie C/D
* - aktualnie nie wychodzi
IF > 2,000 = LF1
IF < 2,000 = LF2

Wysokość punktacji (uchwała Zespołu Nauk Rolniczych I Leśnych P06 z dnia 8 kwietnia 2004 r.) :

1.    Czasopisma wymienione na liście Filadelfijskiej o IF większe/równe 2  -  15 pkt,
2.    Czasopisma o kategorii:
  • A      -  6    pkt,
  • A/B   -  5    pkt,
  • B       -  4    pkt,
  • B/C   -  3    pkt,
  • C       -  1    pkt,
  • C/D   -  0,5 pkt,
  • D       - 0,1  pktOstatnia modyfikacja: 7 maja 2004 r.
BACK