KBN   
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepełnosprawnych

 
 
Warszawa, dn. 29.11.99 
               MINISTERSTWO  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
        BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU  
       DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
      00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4  

BON. 077./I/7019/99/lk  
 

         MINISTER NAUKI 
         Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 
         ul. Wspólna 1/3 
         00-529 Warszawa 
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na pismo z dn. 
15.11.99, znak: DE/849/99, informuje, że: 

Na podstawie przepisu art. 68 a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) - wprowadzonego ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w 1998 r. z wpłat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. 46, poz. 201, ze zm.), zwolnione były państwowe i gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami, zakładami budżetowymi lub gospodarstwami pomocniczymi. 

Natomiast, na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób - w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) 
- z wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., zwolnione są państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami lub zakładami budżetowymi. 

Z uwagi na powyższe przepisy, jednostki badawczo rozwojowe nie należące do w/w kategorii pracodawców, były zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarówno w 1998 r., jak i w 1999 r. 

Organem właściwym do rozpatrywania w I instancji wniosków o zwolnienie z miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do którego należy skierować wniosek odpowiadający wymogom określonym w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.). 

DYREKTOR BIURA 
Jan Lach 
 
 
 
Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 1999 roku


 BACK