KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

Zmiana numeru rachunku bankowego KBN

 
Warszawa, 2002-01-30
DE/93/2002
 
Szkoły wyższe
Jednostki badawczo - rozwojowe
Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Inne jednostki organizacyjne
 
 
 
     Komitet Badań Naukowych - Departament Ekonomiczny uprzejmie informuje, że Narodowy Bank Polski wprowadził numerację rachunku bankowego w standardzie NRB:
 
stary numer rachunku KBN nowy numer rachunku KBN
w O/O w Warszawie w O/O w Warszawie
 
10101010-3258-223-0 03101010100032582230000000
10101010-3258-223-1 50101010100032582231000000
 
 
     Równocześnie NBP powiadomił Komitet Badań Naukowych (pismem nr WORB I - ORB - 621- 5/02 z dnia 28.01.2002 r.), cytuję:

"że dostosowanie numerów rachunków bankowych prowadzonych w jednostkach NBP do standardu NRB odbywa się w dwóch etapach.
Od 1 stycznia 2002 r. uległa zmianie numeracja rachunków w 16 oddziałach a pozostałe jednostki organizacyjne NBP w 2002 r. będą prowadziły rachunki w dotychczasowym standardzie.
Oznacza to, że w roku 2002 systemy informatyczne będą prawidłowo odczytywały i kwalifikowały do księgowania wszystkie dokumenty zarówno w dotychczasowej postaci jak również wystawione w standardzie NRB.
Oznacza to, że dowód wpłaty bądź polecenia przelewu wystawione zgodnie z dotychczasowym (sprzed 01.01.2002 r.) numerem rachunku jest ważne i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez bank." - koniec cytatu.

     Departament Ekonomiczny będzie informował o dalszych zaleceniach NBP dotyczących rachunku Komitetu Badań Naukowych.

mgr Józefa Elżbieta Szumańska
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego


 

Ostatnia modyfikacja:  31 stycznia 2002  rokuBACK