ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

List ministra nauki w sprawie dofinansowania działalności statutowej jednostek naukowych i badań własnych szkół wyższych

Warszawa, dnia 2001-03-27
MK/376/2001
 
P.T.

REKTORZY SZKÓŁ WYŻSZYCH 

DYREKTORZY 
PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN 

DYREKTORZY 
JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
 


Ze środowiska nauki zgłaszane są liczne zapytania i wątpliwości, które wskazują na niewystarczające dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych i badań własnych szkół wyższych.

Pragnę wyjaśnić, że Komitet Badań Naukowych dokonując podziału środków budżetu nauki w 2001 roku ograniczył udział środków na działalność statutową z 45% w 2000 r. do 40% w 2001 r. Jednocześnie Komitet ustalił wyraźną preferencję dla projektów badawczych i celowych (wzrost środków 2001 r. do 2000 r. wynosi około 28%).

Środki na badania własne szkół wyższych zaplanowano również z preferencją finansową około 10% wzrostu 2001 r. do 2000 r.

Uwzględniając zgłaszane wnioski i argumenty dotyczące potrzeby zwiększenia środków na działalność statutową, po zasięgnięciu opinii Komitetu postanowiłem zwiększyć tegoroczne dofinansowanie działalności statutowej bez obniżania środków na projekty badawcze i celowe.

Wzrost nie będzie mały - wyniesie ok. 155,5 mln zł, a więc blisko 13% rozdzielonej już kwoty 1.210 mln zł. Kwota wzrostu składa się ze środków zaplanowanych na wsparcie priorytetów Komitetu (101 mln zł) oraz środków, o które zmniejszono kwotę przeznaczoną na specjalne programy międzynarodowe (ok. 54 mln zł), po tym zwiększeniu łączna kwota na działalność statutową wyniesie ok. 1.365,5 mln zł. Porównywalnie w 2000 r. kwota ta wynosiła ok.1.319,6 mln zł.

W marcu kierownictwa jednostek otrzymały już decyzję o przyznaniu środków na działalność statutową. Po przeznaczeniu dodatkowych środków na tę działalność wiele jednostek otrzyma w maju br. nowe decyzje zwiększające im dotacje.

Dodatkowe środki podzielono pomiędzy zespoły Komitetu (jest ich 13) z następującymi zaleceniami:

  1. dla jednostek kategorii I - wzrost dotacji 2001 r. nie powinien być niższy niż 106% a dla jednostek kategorii II - dotacja 2001 r. nie powinna być niższa niż dotacja w 2000 r.,
  2. jednostki uczestniczące w projektach 5.PR powinny otrzymać dodatkowe środki.
Rektorów szkół wyższych uprzejmie informuję, że zgodnie z ubiegłorocznymi decyzjami, Komitet od 2001 r. nie wyodrębnia w przyznanej dotacji środków przeznaczonych na import czasopism, łączność komputerową i współpracę z zagranicą. Na te cele Rektorzy mogą uzgodnić z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkoły ich wkład w finansowanie wspólnych celów całej uczelni z otrzymanej przez te jednostki dotacji na działalność statutową oraz mogą także przeznaczyć na te cele część dotacji na badania własne.

Rozumiejąc trudności w zarządzaniu jednostkami, jakie pociąga za sobą obniżenie dotacji podmiotowej, proszę zarazem o pełne wykorzystywanie innych możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie badań, w tym środków na projekty badawcze i celowe, środków od zleceniodawców zewnętrznych zainteresowanych wynikami badań, a także środków z zagranicy, a zwłaszcza z budżetu programów ramowych UE. Ważnym elementem polityki naukowej w Polsce jest zasada konkurencyjności w dostępie do środków budżetowych. Ograniczony budżet nauki uzasadnia więc zwiększanie udziału tych strumieni finansowania, w których konkurencja jest najsilniejsza.
 

Łączę wyrazy szacunku

Minister Nauki 
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 

prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski

Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2001 rokuBACK