ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Integracja europejska a nauka

Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów?


    30. maja 2003 r.   w siedzibie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji odbyła się konferencja „Integracja Europejska a Nauka. Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów?”. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich  województw oraz środowisk naukowych.
    Na wstępie Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber  przypomniał zebranym, że nauka polska jest obecna w Unii Europejskiej już od ponad czterech lat, m.in. poprzez 5. Program Ramowym UE.  Za jedne z najważniejszych zadań stojących obecnie przed Ministerstwem Nauki i Informatyzacji należy uznać: rozwój potencjału naukowo-badawczego, budowę Polskiej Przestrzeni Badawczej, opracowanie i realizację Narodowej Strategii Innowacji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
    Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule konferencji,  Minister Michał Kleiber wykazywał, że regionalne i lokalne inwestycje w badania i rozwój oraz infrastrukturę, pozwalają na pozyskanie większych środków zarówno z centralnego  budżetu nauki i edukacji, jak i z funduszy zagranicznych, głównie strukturalnych i programów ramowych UE, niż pozwalają na to budżety regionalne i lokalne. Wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w regionach rodzi popyt na usługi badawcze i eksperckie, nowe technologie, pozwala angażować zewnętrzne środki i kapitał ludzki dla wspomagania gospodarki regionu oraz wyrównywania poziomu między regionami.
    Minister Michał Kleiber  przedstawił bieżący stan realizacji Regionalnych Strategii Innowacji.  Obecnie (dane na dzień 28.05.2003 r.) zaawansowana jest realizacja RIS w pięciu województwach, kolejne osiem województw rozpoczęło ich wdrażanie, a w przypadku trzech pozostałych procedury są w toku.
Inicjatywy MNiI mają na celu wzmacnianie potencjału innowacyjnego regionów poprzez: tworzenie centrów zaawansowanych technologii, wzmocnienie centrów doskonałości i ich sieci, pomoc w finansowaniu RIS, uruchomienie taniego, szerokopasmowego dostępu do Internetu, wdrożenie ICT do edukacji i komunikacji z administracją, wsparcie uczestnictwa jednostek naukowych i przedsiębiorstw w 6. Programie Ramowym UE.  MNiI zapewnia wsparcie finansowe oraz doradcze, poprzez Krajowe Punkty Kontaktowe, Biuro ds. funduszy strukturalnych w MNiI – zapewniające m.in. specjalistyczne szkolenia tematyczne oraz począwszy od 2004 r. - Krajową Sieć Innowacji .   (prezentacja Ministra Nauki prof. M. Kleibera)
    W trakcie konferencji profesor Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego omówił znaczenie sektora badawczo – rozwojowego dla gospodarczego rozwoju regionów i wskazywał podstawowe metody i kierunki  postępowania w celu wzmacniania możliwości innowacyjnych danego regionu.
    W dalszej części konferencji przedstawiono stan przygotowania potencjału innowacyjnego w regionach. Etapy i efekty Regionalnej Strategii Innowacji, pod nazwą RIS – Sliesia (www.ris-silesia.org.pl), który rozpoczął się w 2001r. zaprezentował Luk Palmen, kierownik projektu.
    Następnie przedstawiono sposoby realizacji programu RIS w poszczególnych regionach. Dr hab. inż. Krystyna Czaplicka z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprezentowała przykład nowej współpracy Jednostek Badawczo – Rozwojowych, w referacie pt. „Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny: paliwa – bezpieczeństwo – środowisko”. Natomiast p. Krystyna Nowak przedstawiła projekt Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o., który ma za zadanie zbudowanie nowoczesnej, szerokopasmowej infrastruktury informatycznej w tym regionie, koniecznej dla właściwego rozwoju województwa oraz wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności. Jako ostatni został omówiony wieloletni projekt badawczy, finansowany wspólnie przez MNiI i Marszałka Województwa Łódzkiego. Prof. Bogdan Piasecki z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił Regionalną Strategię Rozwoju Innowacji dla województwa łódzkiego „LORIS”.
    W drugiej części konferencji obecni przedstawiciele województw wzięli udział w warsztatach, ukazujących możliwości wykorzystania atutów technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, za pomocą metody NetReady...
Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2003 roku


BACK