ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

DEKLARACJA

przyjęta w dniu 10 czerwca 2002 roku w Warszawie
na konferencji "Nauka polska dla integracji europejskiej"

Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

oraz Wojewodowie i Marszałkowie polskich województw,

zważywszy że:

deklarują wspólnie, co następuje.

Komitet Badań Naukowych, w granicach swoich ustawowych uprawnień, będzie wspierał merytorycznie, organizacyjnie i finansowo:

Wojewodowie i Marszałkowie, w granicach swoich ustawowych uprawnień, podejmą inicjatywy i prace w celu wykorzystania wymienionych wyżej działań Komitetu Badań Naukowych. W szczególności będą oni: Komitet Badań Naukowych przeznaczy kwotę do 5 mln zł na dofinansowanie projektów celowych obejmujących przygotowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych. Ze środków województw zostaną pokryte koszty projektów w kwocie nie mniejszej niż przekazana przez Komitet.

[Tekst deklaracji został uzgodniony i obecnie jest podpisywany przez wojewodów i marszałków]
 

 Ostatnia modyfikacja: 8 sierpnia 2002 rokuBACK