ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Konferencja "Nauka polska dla integracji europejskiej"


Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, 10 czerwca 2002 r., godz. 11:00 – 14:00

11:00    OTWARCIE

prof. Michał Kleiber, Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
11:05    WYSTĄPIENIA
■    "Wsparcie przez Unię Europejską długofalowego rozwoju regionalnego"
Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
■    "Strategiczne cele ujęte w Narodowym Planie Rozwoju"
Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Programowania Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki
■    Prezentacja Programu "Nauka Polska dla Integracji Europejskiej" obejmującego wsparcie rozwoju regionalnego przez Komitet Badań Naukowych
prof. Michał Kleiber, Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
12:15    PRZERWA
12:30    PREZENTACJE I DYSKUSJA

■    informacja o sieci punktów kontaktowych 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (5. PR), polskich ekspertach pracujących na rzecz 5. PR, o wynikach i doświadczeniach polskiego uczestnictwa w tym programie w latach 1999 - 2002
dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
■    informacja o 6. PR i możliwościach jego wykorzystania dla wsparcia rozwoju regionalnego i przygotowania projektów, które mogłyby być w przyszłości dofinansowane z funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE
Marek Kępka, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Komitetu Badań Naukowych
■    informacja o systemie projektów celowych zamawianych przez KBN, o ich wykorzystaniu przy tworzeniu i realizacji regionalnych strategii innowacyjnych
dr Jan Krzysztof Frąckowiak, podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych
■    informacja o centrach doskonałości, sieciach doskonałości, centrach technologicznych, konsorcjach naukowo-innowacyjnych, ośrodkach szkoleń naukowych dla stypendystów 6. PR, a także o wykorzystaniu tych struktur i koncepcji do wzrostu konkurencyjności Polski w europejskiej przestrzeni naukowej i gospodarczej
dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
■    informacja o programie rozwoju infrastruktury informatycznej “PIONIER: Polski Internet Optyczny” - w kontekście regionalnych strategii innowacyjnych
dr inż. Maciej Stroiński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr inż. Stanisław Starzak, Politechnika Łódzka

13:45    PREZENTACJA DEKLARACJI ORAZ PODSUMOWANIE
prof. Michał Kleiber, Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
14:00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.
___________________________________________________________________________
Sala Świetlikowa:
12:30    Spotkanie robocze przedstawicieli władz rządu i wojewódzkich dotyczące opracowania i sfinansowania regionalnych strategii innowacyjnych. Podczas spotkania m. in. zostanie przedstawiony projekt deklaracji współpracy pomiędzy Komitetem Badań Naukowych i Ministrem Nauki a władzami wojewódzkimi – w sprawach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych i środków budżetu nauki dla celów rozwoju regionalnego...
Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2003 roku


BACK