ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Harmonogram 
prac Zespołów, Komisji i Komitetu Badań Naukowych nad zasadami oceny działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych

przyjęty na posiedzeniu KBN 21 września 2000 r.
(aktualizowany 6 czerwca 2001 r.)

 1. Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu ds. Dotowania Podmiotowego i Inwestycji (projekt uchwały KBN, dokument nr 52 z 29 czerwca 2000)
  1. Termin: wrześniowe posiedzenie Komitetu (21/09/2000)
   ...
 2. Przygotowanie przez Zespół projektu "Zasad" i przedstawienie go Komitetowi
  1. Termin: listopadowe posiedzenie Komitetu (16/11/2000)
   ...
 3. Dyskusja w Zespołach i Komisjach Komitetu, zbieranie uwag środowiska nauki, zaopiniowanie "Zasad" przez Komitet, zatwierdzenie przez Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN
  1. Termin: lutowe (15/02/2001) albo marcowe (15/03/2001) posiedzenie Komitetu
   ...
 4. Przygotowanie i upowszechnienie dokumentu, wystąpienie do jednostek o wymagane (ewentualnie) dodatkowe informacje
  1. Termin: do 30 czerwca 2001 r.
   ...
 5. Nadesłanie przez jednostki wymaganych informacji
  1. Termin: do 30 września 2001 r.
   ...
 6. Praca Zespołów nad ocenami jednostek (przygotowanie projektów uchwał Komitetu dotyczących wysokości finansowania DST i kategorii jednostek)
  1. Termin: od 1 października do 30 listopada 2001 r.
   ...
 7. Przyjęcie przez Komitet uchwał na podstawie projektów Zespołów
  1. Termin: posiedzenie Komitetu w styczniu lub lutym 2002
   ...
 8. Wysyłka decyzji przewodniczącego KBN (na podstawie uchwał Komitetu) do jednostek
  1. Termin: do końca marca 2002 r.
   ...
Uwagi:
  - decyzje cząstkowe (pierwsza rata środków na działalność statutową) zostały wysłane w lutym/marcu (uchwały Komitetu ze stycznia i lutego 2002 .)

  - decyzje pełne będą wysłane w kwietniu/maju br.
   

Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2002 roku


BACK