KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


Zaproszenie do składania propozycji tematów do współpracy
na lata 2004-2005

Równolegle z ogłoszonym przez indyjski Departament Nauki i Technologii (DST) konkursem na wspólne projekty badawcze, realizowane w ramach polsko-indyjskiej współpracy naukowej i naukowo-technicznej, chcielibyśmy zaprosić do składania nowych propozycji tematów do współpracy z Indiami na lata 2004-2005.
Prosimy o przekazywanie wniosków do Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiI w terminie dostosowanym do terminu przyjętego przez partnera indyjskiego.
Wnioski powinny być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę - (Dz.U. Nr 146 z 19 grudnia 2001 roku) według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia.
Przypominamy jednocześnie, że środki finansowe na realizację wymiany osobowej związanej z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych, określonych w programach lub protokołach wykonawczych do umów międzyrządowych, są ujmowane w dotacji na działalność statutową jednostki.

Analogiczne wnioski powinny być również złożone przez partnera indyjskiego do:

International Division
Department of Science & Technology
Technology Bhavan, New Mehrauli Road
New Delhi 110016, India
(Attention: Shri S.K. Varshney – e-mail: skvdst@alpha.nic.in)

Złożone wcześniej do MNiI (i równolegle do DST) wnioski będą podlegały rozpatrzeniu, pod warunkiem, że nie zostaną wycofane przez wnioskodawców. W koniecznych przypadkach prosimy jedynie o skorygowanie planowanego okresu realizacji projektów.

Kontakt roboczy w sprawach dotyczących współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Indiami:
Marek Zdanowski
tel. (+22)-628-32-89 lub 529-22-37
e-mail: mzdanowski@mnii.gov.pl
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2004 r.BACK