KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

COST

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych


o Zasady ogólne
o Finansowanie
o Ramy ogranizacyjne
o Jak przystąpić do Programu COST
Zasady ogólne

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresami: http://cost.cordis.lu/src/home.cfm oraz http://ue.eu.int/showPage.asp?id=253&lang=PL&mode=g

Od chwili swego powstania, COST ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research), przy czym duża waga przywiązywana jest do projektów zorientowanych na potrzeby społeczeństw. Elastyczna i pragmatyczna formuła programu (pozwalająca na inicjowanie projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie się w nie tylko zainteresowanych krajów), sprawiła, że liczne Akcje COST pomogły wytyczyć drogę wielu ważnym programom wspólnotowym. Mimo znacznej ekspansji programów Unii Europejskiej, COST ciągle odgrywa ważną rolę w promowaniu rozwoju współpracy naukowo-technicznej w Europie: przyczynia się do zwiększania synergii i tworzenia sieci, jak również pomaga w rozwoju integracji europejskiej.

W programie COST zobowiązują cztery podstawowe zasady:

Akcje COST dotyczą zwykle:Finansowanie

Badania prowadzone w ramach programu COST są finansowane bezpośrednio przez prowadzące je kraje, a jedynie koszty koordynacji są pokrywane z budżetu Programu.

KBN może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji dla polskiej jednostki naukowej lub naukowo-badawczej uczestniczącej w Programie COST.

Informacje o zasadach i trybie uzyskania takiej dotacji, obowiązujących formularzach oraz o zasadach związanych z wykorzystaniem uzyskanej dotacji można znaleźć na stronie internetowej KBN: http:// www.kbn.gov.pl

w części dotyczącej finansowania badań naukowych:

Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642)
Ramy ogranizacyjne

Memorandum of Understanding

Realizacja projektów w ramach Akcji COST odbywa się na podstawie Memorandum of Understanding, dotyczącego tej Akcji. Jest to umowa będąca wyrazem woli wspólnego koordynowania działalności badawczej dotyczącej określonego tematu oraz wymiany rezultatów badań - rodzaj gentelman's agreement, a nie dokument pociągający za sobą skutki formalno-prawne. W MoU określane są wspólne cele, rodzaj przewidywanej działalności, warunki uczestnictwa, zasady zachowania suwerenności oraz, jeśli zachodzi tego potrzeba, poszanowania praw własności intelektualnej.

Akcja rozpoczyna się formalnie po podpisaniu dotyczącego jej Memorandum of Understanding przez co najmniej pięć krajów członkowskich.

Management Committee

Przebieg każdej Akcji COST jest koordynowany i nadzorowany przez jej Komitet Zarządzający (Management Committee), składający się z przedstawicieli wszystkich krajów w niej uczestniczących. Pełnią oni również rolę koordynatorów Akcji we własnych krajach i są odpowiedzialni za przekazywanie informacji.

Technical Committee

Złożone z wybitnych ekspertów Komitety Techniczne (Technical Committees) odpowiadają za całość współpracy badawczej prowadzonej w ramach COST w określonych dziedzinach nauki lub techniki.

Committee of Seniors Officials

Komitet Wyższych Przedstawicieli (Committee of Seniors Officials - CSO) jest centralnym organem COST i najwyższym ciałem decyzyjnym, złożonym z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. W skład CSO wchodzą krajowi koordynatorzy COST, których podstawową funkcją jest zapewnienie kontaktów naukowców i instytucji naukowych w swoim kraju z Sekretariatem COST.

Krajowym koordynatorem COST w Polsce jest:

Marek Zdanowski
Komitet Badań Naukowych
Departament Współpracy z Zagranicą
i Integracji Europejskiej
ul. Wspólna 1/3, pok. 248
00-921 Warszawa 53
tel. : (22) 628 32 89
fax : (22) 628 35 34
e-mail: mzdanows@kbn.gov.pl

Jak przystąpić do Programu COST

Przystąpienie kraju członkowskiego do udziału w konkretnej Akcji COST następuje z chwilą podpisania przez jego ambasadora przy Unii Europejskiej Memorandum of Understanding dotyczącego tej Akcji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, przedsięwzięcie przez KBN działań zmierzających do podpisania Memorandum of Understanding musi być poprzedzone wystąpieniem dyrekcji jednostki naukowo-badawczej z odpowiednim wnioskiem, zawierającym jednoznaczne wskazanie udokumentowanego źródła finansowania prac. Wynika to z faktu, że uczestnictwo w projektach COST wiąże się z koniecznością zapewnienia przez uczestnika finansowania prac badawczych, deklarowanych jako wkład rzeczowy w projekt COST. Finansowanie to może mieć swoje źródło w postaci np. grantu badawczego KBN, decyzji podjętej przez dyrekcję placówki badawczej o wydzieleniu ze środków własnych, w tym dotacji statutowych jednostki, funduszy niezbędnych na realizację prac badawczych wynikających z tytułu uczestnictwa w projekcie COST, bądź innych źródeł, jak darowizny, stypendia, itp.

Dyrekcja jednostki powinna również wystąpić o mianowanie przedstawiciela zespołu badawczego do Management Committee. Koszty udziału w posiedzeniach Management Committee Akcji COST dwóch przedstawicieli kraju biorącego udział w tej Akcji są zwracane z budżetu COST-u.Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2004 r.


BACK