KBN ul. Wspolna 1/3
00-529 Warszawa 53
Projekt z 13. 04. 2004.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI 
1

z dnia ................ 2004 r.

w sprawie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr ..., poz. ... ) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do zgłoszeń celnych dokonanych przez instytucje, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Minister Nauki


W porozumieniu:


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Minister Edukacji Narodowej i Sportu


Minister Finansów
Załącznik
do rozporządzenia Ministra Nauki
z dnia .......... 2004 r. (poz. ......)


WYKAZ PRYWATNYCH INSTYTUCJI, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JEST NAUCZANIE LUB PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH, UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA OD NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH PRZYRZĄDÓW I APARATURY NAUKOWEJ

 1. Niepaństwowe szkoły wyższe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081).
 2. Niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081).
 3. Szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Niepubliczne szkoły i placówki działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966).
 5. Polska Akademia Umiejętności, będąca jednostką naukową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).
 6. Jednostki organizacyjne, którym nadano status jednostki badawczo-rozwojowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052).
 7. Jednostki badawczo-rozwojowe utworzone na podstawie porozumień międzynarodowych działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052).
 8. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
 9. Zakłady Kórnickie działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr 130, poz. 1451).Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - nauka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 852 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 480).
UZASADNIENIE


Zgodnie z postanowieniami traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej, podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, Rzeczpospolita Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku. Oznacza to m.in. obowiązek stosowania aktów normatywnych wydanych przez odpowiednie organy Wspólnot Europejskich i jednocześnie konieczność uchylenia dotychczas obowiązujących krajowych regulacji niezgodnych z tymi aktami. W sferze prawa celnego obowiązek ten dotyczy przyjęcia jednolitych zasad obrotu towarowego, zarówno wewnątrz Wspólnoty, jak i z państwami nienależącymi do Unii. Jednym z istotnych elementów wspólnotowego prawa celnego jest Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE – L, Nr 105 z 23.04.1983, str. 1 i n.), zwane dalej Rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych. Bezpośrednie obowiązywanie przepisów tego Rozporządzenia w polskim systemie prawa celnego, poczynając od dnia 1 maja 2004 r., powoduje konieczność uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie zawartych w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń (w tym rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła (Dz. U. Nr 62, poz. 566)). Ściśle z tym związane jest jednoczesne rozpoczęcie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, stanowiącej niezbędną konkretyzację przepisów Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne i łącznie z przepisami art. 52 ust. 2 tiret pierwsze Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zastępuje w zakresie regulacji podmiotowej zwolnień od należności przywozowych w odniesieniu do przyrządów i aparatury naukowej przepisy art. 19015 § 3 ustawy – Kodeks celny oraz ww. rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. Nowe przepisy nie wprowadzają jednak istotnych odstępstw w warstwie merytorycznej w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.

Projektowany akt normatywny określa wykaz prywatnych (niepublicznych) instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnień od należności przywozowych, o których mowa w art. 52 ust.2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Należy podkreślić, że wszystkie publiczne instytucje, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych oraz ich oddziały są uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności przywozowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 tiret pierwsze Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zakres przedmiotowy wspomnianego zwolnienia od należności przywozowych określony został w art. 52 ust. 1 tego Rozporządzenia i obejmuje aparaturę naukową i przyrządy, wykorzystywane na warunkach określonych w art. 53-58 ww. Rozporządzenia tj. nie wytwarzane w obrębie Wspólnoty Europejskiej, przywożone do celów niehandlowych, wykorzystywane wyłącznie lub głównie do prowadzenia działalności naukowej ze względu na swoje parametry (lub obiektywne właściwości) oraz wyniki możliwe do uzyskania przy ich pomocy.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Mając jednak na uwadze terminy uchwalenia oraz wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne oraz terminy wynikające z trybu uzgodnień międzyresortowych ogłoszenie rozporządzenia nastąpi po dniu 1 maja 2004 r. tj. dniu wejścia w życie ustawy - Prawo celne, określonym w art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne. Zgodnie jednak z § 2 projektu przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do zgłoszeń celnych dokonanych przez uprawnione instytucje od tego dnia.


Opinia wstępna o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej

Przepisy projektu rozporządzenia mają na celu realizację uprawnienia organów władzy publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej do określenia wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania zwolnień od należności przywozowych w zakresie określonym w art. 52 ust.2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, normatywnie wyrażonego w art. 44 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

Projektowana regulacja, ze względu na swój charakter wykonawczy w stosunku do przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, mieści się w zakresie swobody przewidzianym dla organów władzy publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej określonym w ww. przepisach Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i w tym zakresie nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

projektu rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia stosuje się do umieszczonych w załączonym do projektu wykazie prywatnych (niepublicznych) instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych.
2. Wyniki analizy wpływu aktu normatywnego.
 • Sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
  Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa innych niż występujące w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Wynika to z faktu, iż zakres podmiotowy instytucji prywatnych uprawnionych do korzystania ze zwolnień celnych, o których mowa w art. 52 ust. 2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, skonkretyzowany w wykazie załączonym do niniejszego projektu rozporządzenia, odpowiada zakresowi podmiotowemu takich instytucji w brzmieniu zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła (Dz. U. Nr 62, poz. 566), wydanym na podstawie art. 19015 § 13 obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny.
 • Rynek pracy.
  Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.
 • Konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki.
  Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
 • Sytuacja regionów i rozwój regionalny.
  Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację regionów i rozwój regionalny.

3. Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącemu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącemu Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, a także umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (http://www.mnii.gov.pl/).

Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2004 roku.
BACK