KBN ul. Wspolna 1/3
00-529 Warszawa 53
Projekt z 13. 04. 2004.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI
1

z dnia .................. 2004 r.


w sprawie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych, z zastrzeżeniem § 2, do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego są uprawnione instytucje umieszczone w wykazie, o którym mowa w § 1, oraz w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach prowadzonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002).

§ 3.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do zgłoszeń celnych dokonanych przez instytucje, o których mowa w § 1 i 2, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Minister Nauki

W porozumieniu:


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Minister Edukacji Narodowej i Sportu


Minister Finansów

Załącznik
do rozporządzenia Ministra Nauki
z dnia .......... 2004 r. (poz. ......)


WYKAZ PRYWATNYCH INSTYTUCJI, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JEST NAUCZANIE LUB PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH, UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA OD NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH ZWIERZĄT SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH DO CELU LABORATORYJNEGO ORAZ SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH LUB CHEMICZNYCH

 1. Niepaństwowe szkoły wyższe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081).
 2. Niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081).
 3. Szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Niepubliczne szkoły i placówki działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966).
 5. Polska Akademia Umiejętności, będąca jednostką naukową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).
 6. Jednostki organizacyjne, którym nadano status jednostki badawczo-rozwojowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052).
 7. Jednostki badawczo-rozwojowe utworzone na podstawie porozumień międzynarodowych działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052).
 8. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
 9. Zakłady Kórnickie działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr 130, poz. 1451).Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - nauka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 852 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 480).
UZASADNIENIE


Zgodnie z postanowieniami traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej, podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, Rzeczpospolita Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku. Oznacza to m.in. obowiązek stosowania aktów normatywnych wydanych przez odpowiednie organy Wspólnot Europejskich i jednocześnie konieczność uchylenia dotychczas obowiązujących krajowych regulacji niezgodnych z tymi aktami. W sferze prawa celnego obowiązek ten dotyczy przyjęcia jednolitych zasad obrotu towarowego, zarówno wewnątrz Wspólnoty, jak i z państwami nienależącymi do Unii. Jednym z istotnych elementów wspólnotowego prawa celnego jest Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE – L, Nr 105 z 23.04.1983, str. 1 i n.), zwane dalej Rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych. Bezpośrednie obowiązywanie przepisów tego Rozporządzenia w polskim systemie prawa celnego, poczynając od dnia 1 maja 2004 r., powoduje konieczność uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie zawartych w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń (w tym rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe (Dz. U. Nr 31, poz. 296)). Ściśle z tym związane jest jednoczesne rozpoczęcie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, stanowiącej niezbędną konkretyzację przepisów Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne i łącznie z przepisami art. 60 ust. 2 tiret pierwsze Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zastępuje w zakresie regulacji podmiotowej zwolnień od należności przywozowych w odniesieniu do zwierząt przeznaczonych do celów laboratoryjnych i substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przepisy art. 19016 § 1-3 ustawy – Kodeks celny. Należy zaznaczyć, że zakres podmiotowy zwolnienia wynikającego z przepisów Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych jest szerszy niż wynikający z dotychczas obowiązującego art. 19016 § 2 ustawy – Kodeks celny, gdyż obejmuje również niepubliczne instytucje edukacyjne i naukowe. W odniesieniu do zwierząt przeznaczonych do użytku laboratoryjnego przewiduje się przyznanie uprawnienia do zwolnień od należności przywozowych tylko tym niepublicznym instytucjom edukacyjnym lub naukowym,, które zostały umieszczone zarówno w wykazie stanowiącym załącznik do projektu, jak i w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach prowadzonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002). Wykaz ten został opublikowany w formie obwieszczenia Ministra Nauki z dnia 29 grudnia 2003 r. (M.P. z 2004 r. Nr 1, poz. 19). Wprowadzenie tego ograniczenia związane jest z koniecznością zachowania spójności z wymogami dotyczącymi zakresu podmiotowego instytucji uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach, wynikającymi z art. 28 ust. 8 tej ustawy.

Projektowany akt normatywny określa wykaz prywatnych (niepublicznych) instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnień od należności przywozowych, o których mowa w art. 60 ust.2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Należy podkreślić, że wszystkie publiczne instytucje, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych oraz ich oddziały są uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności przywozowych, o których mowa w art. 60 ust. 2 tiret pierwsze Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zakres przedmiotowy wspomnianego zwolnienia od należności przywozowych określony został ogólnie w art. 60 tego Rozporządzenia i obejmuje zwierzęta specjalnie przygotowane do celów laboratoryjnych oraz określone substancje biologiczne lub chemiczne przywożone do celów niehandlowych i których odpowiedniki nie są wytwarzane w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Konkretyzacja tego ostatniego zwolnienia została zawarta w Rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2288/83 z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ustanowienia wykazu substancji biologicznych i chemicznych, o których mowa w art. 60 § 1 ustęp b) Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Mając jednak na uwadze terminy uchwalenia oraz wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne oraz terminy wynikające z trybu uzgodnień międzyresortowych ogłoszenie rozporządzenia nastąpi po dniu 1 maja 2004 r. tj. dniu wejścia w życie ustawy – Prawo celne, określonym w art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne. Zgodnie jednak z § 3 projektu przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do zgłoszeń celnych dokonanych przez uprawnione instytucje od tego dnia.


Opinia wstępna o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej

Przepisy projektu rozporządzenia mają na celu realizację uprawnienia organów władzy publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej do określenia wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania zwolnień od należności przywozowych w zakresie określonym w art. 60 ust. 2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, normatywnie wyrażonego w art. 45 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

Projektowana regulacja, ze względu na swój charakter wykonawczy w stosunku do przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, mieści się w zakresie swobody przewidzianym dla organów władzy publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej określonym w ww. przepisach Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i w tym zakresie nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

projektu rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia stosuje się do umieszczonych w załączonym do projektu wykazie prywatnych (niepublicznych) instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych.

2. Wyniki analizy wpływu aktu normatywnego.

 • Sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
  Projektowana regulacja może spowodować nieznaczne zmniejszenie dochodów budżetu państwa w porównaniu do poziomu osiągniętego w obecnym stanie prawnym. Wynika to z faktu, iż zakres podmiotowy instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnień celnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, skonkretyzowany w wykazie załączonym do niniejszego projektu rozporządzenia, jest szerszy niż zakres podmiotowy takich instytucji w brzmieniu zawartym w art. 19016 § 2 obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny. Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących przywozu zwierząt przeznaczonych do celów laboratoryjnych oraz substancji biologicznych lub chemicznych przeznaczonych do celów naukowych przez niepubliczne instytucje, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie potencjalnego spadku dochodów budżetu państwa z tego tytułu.
 • Rynek pracy.
  Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.
 • Konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki.
  Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
 • Sytuacja regionów i rozwój regionalny.
  Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację regionów i rozwój regionalny.

3. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącemu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącemu Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, a także umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (http://www.mnii.gov.pl/).Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2004 roku.
BACK