ZAKRESY DZIAŁANIA SEKCJI SPECJALISTYCZNYCH
SYMBOL
NAZWA SEKCJI
ZAKRES DZIAŁANIA
H01A
FILOZOFII
filozofia
H01B
TEOLOGII
teologia
H01C
NAUK O LITERATURZE, BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ
filologia polska; filologie obce; bibliotekoznawstwo; informacja naukowa
H01D
JĘZYKOZNAWSTWA
językoznawstwo
H01E
NAUK O SZTUCE
nauki o sztukach pięknych
H01F
PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI
psychologia; pedagogika
H01G
NAUK HISTORYCZNYCH
historia
H01H
ARCHEOLOGII I ETNOLOGII
archeologia; etnologia
H02A
PRAWA
nauki prawne
H02B
EKONOMETRII, STATYSTYKI I DEMOGRAFII
ekonometria teoretyczna i stosowana; statystyka; badania operacyjne; informatyka ekonomiczna; demografia
H02C
EKONOMII
nauki ekonomiczne; makroekonomia; mikroekonomia; polityka gospodarcza
H02D
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
organizacja i zarządzanie podmiotów gospodarczych i innych instytucji
H02E
SOCJOLOGII, NAUK POLITYCZNYCH I POLITYKI SPOŁECZNEJ
socjologia; nauki polityczne; polityka społeczna
P03A
MATEMATYKI
matematyka
P03B
FIZYKI
fizyka
P03D
ASTRONOMII
astronomia
P04A
BIOLOGII MOLEKULARNEJ, BIOCHEMII I BIOFIZYKI
struktura i funkcje genu; regulacje genu na poziomie molekularnym; struktura i funkcje kwasów nukleinowych; mechanizmy procesów metabolicznych dotyczących podziału, różnicowania się i starzenia komórek; biofizyka procesów energetycznych komórki
P04B
BIOTECHNOLOGII
inżynieria genetyczna mikroorganizmów roślin i zwierząt; inżynieria bioprocesowa, biopolimery i inżynieria białka; immunologia molekularna oraz transgenika roślin i zwierząt
P04C
BIOLOGII
anatomia i cytologia; embriologia; fizjologia; taksonomia; geografia roślin i zwierząt; genetyka populacyjna; ewolucja organizmów; mikrobiologia; parazytologia; antropologia; paleobiologia
P04D
GEOLOGII I GEOFIZYKI
geochemia; mineralogia; petrografia; geologia dynamiczna; tektonika; stratygrafia; sedymentologia; paleontologia; kartografia geologiczna; glacjologia; geofizyka; fizyka atmosfery, hydrosfery i litosfery; ochrona litosfery
P04E
GEOGRAFII I OCEANOLOGII
geografia fizyczna; geografia społeczno-ekonomiczna; geografia regionalna; geografia polityczna; hydrologia; meteorologia i klimatologia; geomorfologia; planowanie przestrzenne; kartografia; paleogeografia i geologia czwartorzędu; teledetekcja; oceanologia, biologia, chemia i ekologia morza
P04F
EKOLOGII
ekologia globalna; ekologia teoretyczna i modelowa; ekologia organizmów; ekologia populacji; ekologia ekosystemów; ekologia krajobrazu; ekofizjologia; hydrobiologia; ekologia obszarów polarnych
P04G
OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
przyrodnicze problemy zanieczyszczenia wód; przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza; ochrona i rekultywacja gleb; monitoring przyrodniczy i bioindykacja; skażenia organizmów, populacji, biocenoz i ekosystemów; zagrożenia i ochrona przyrody; przyrodnicze podstawy obszarów chronionych; skutki prawnych i społeczno-ekonomicznych koncepcji ochrony środowiska
P05A
BIOLOGII MEDYCZNEJ
fizjologia; farmakologia; biologia molekularna i inżynieria genetyczna w medycynie; biochemia w medycynie; immunologia; histologia; anatomia; mikrobiologia; patomorfologia
P05B
NAUK KLINICZNYCH NIEZABIEGOWYCH
kardiologia i choroby układu krążenia; psychiatria i choroby układu nerwowego; immunologia kliniczna; endokrynologia; gastroenterologia; nefrologia; hematologia kliniczna; choroby płuc; hematologia kliniczna; choroby nowotworowe i ich terapia pozachirurgiczna; toksykologia kliniczna; okulistyka; radiologia
P05C
NAUK KLINICZNYCH ZABIEGOWYCH
chirurgia ogólna; kardiochirurgia i angiochirurgia; traumatologia i ortopedia; transplantologia; otolaryngologia; neurochirurgia; urologia; chirurgia szczękowa; torakochirurgia; onkologia
P05D
ZDROWIA PUBLICZNEGO I KULTURY FIZYCZNEJ
medycyna społeczna; medycyna pracy; medycyna zdrowia środowiskowego; rehabilitacja narządów ruchu; rehabilitacja chorób układu krążenia; kultura fizyczna; żywność i żywienie
P05E
MEDYCYNY WIEKU ROZWOJOWEGO
perinatologia; pediatria; ginekologia; położnictwo; stomatologia
P05F
NAUK FARMACEUTYCZNYCH
technologia środków leczniczych; farmakognozja i botanika farmaceutyczna; chemia analityczna w zakresie nauk farmaceutycznych; biofarmacja; toksykologia
P06A
BIOLOGICZNYCH PODSTAW PRODUKCJI ROŚLINNEJ
genetyka molekularna i populacji; metody hodowli roślin uprawnych; metody hodowli drzew i krzewów; doświadczalnictwo; biologia roślin uprawnych, drzew i krzewów
P06D
BIOLOGICZNYCH PODSTAW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
genetyka molekularna i populacji; biologia zwierząt użytkowych
P06K
NAUK WETERYNARYJNYCH
patologia ogólna zwierząt; przedkliniczne nauki weterynaryjne; choroby i lecznictwo zwierząt; higiena i toksykologia weterynaryjna; patologia rozrodu
P06L
NAUK LEŚNYCH I DRZEWNYCH
hodowla i użytkowanie lasu; gospodarka łowiecka; ochrona lasu
P06R
NAUK O ROŚLINACH UPRAWNYCH
agrofizyka; mechanizacja produkcji roślinnej; warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne, lecznicze i przyprawowe, grzyby uprawne; nawożenie i ochrona roślin; szkółkarstwo;
P06S
NAUK O KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ
gospodarka wodna w rolnictwie i leśnictwie; zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi; geodezja urządzeń rolnych i leśnych oraz gospodarka przestrzenna; rekultywacja gleb i terenów rolniczych zdegradowanych;
P06T
NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
technologia przetwórstwa surowców; higiena żywności i żywienia; biotechnologia; analiza instrumentalna surowców rolniczych i żywności; technologia przechowywania oraz konserwacji surowców i żywności; żywienie człowieka
P06Z
NAUK O ZWIERZĘTACH HODOWLANYCH
paszozawstwo; żywienie zwierząt; technologia chowu i hodowli zwierząt; zoohigiena; rybactwo
T00A
TELEINFORMATYKI (wojskowa)

T00B
MECHANIKI KONSTRUKCJI (wojskowa)

T00C
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (wojskowa)

T07A
MECHANIKI
mechanika ciała stałego; mechanika płynów; dynamika układów mechanicznych (mechanika analityczna); metody eksperymentalne w mechanice; metody stochastyczne w mechanice; mechanika pól połączonych
T07B
EKSPLOATACJI, WIBROAKUSTYKI I DIAGNOSTYKI MASZYN I SYSTEMÓW
inżynieria systemów; eksploatacja maszyn, urządzeń i obiektów; trwałość, niezawodność; akustyka i hałas maszyn, urządzeń, pojazdów i systemów; drgania maszyn i urządzeń; diagnostyka maszyn urządzeń i systemów
T07C
BUDOWY MASZYN
teoria konstrukcji maszyn; konstruowanie maszyn; budowa elementów i zespołów maszyn; problematyka budowy maszyn ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia; problemy kształtowania elementów, zespołów i maszyn ze względu na wytrzymałość, trwałość, niezawodność, dynamikę, drgania, amortyzację, ergonomiczność, uciążliwość dla otoczenia, trybologiczność itp.
T07D
TECHNOLOGII I AUTOMATYZACJI MASZYN I PRODUKCJI
technologia obróbki ubytkowej i plastycznej; sterowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych; optyka stosowana; aparatura i metody pomiarowe wielkości geometrycznych
T07E
BUDOWNICTWA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
problematyka teoretyczna i badawcza konstrukcji budowlanych i inżynierskich; badania materiałów i elementów budowlanych; zagadnienia geotechniczne w zakresie budownictwa
T07F
ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
architektura obiektów i wnętrz; historia architektury i konserwacja zabytków; zagospodarowanie terenu; urbanistyka; problemy wspomagania projektowania
T08A
NAUKA O MATERIAŁACH
zjawiska i metodyka badań; teoretyczne podstawy procesów technologicznych; charakterystyki użytkowe i zasady doboru materiałów
T08B
METALURGII, ODLEWNICTWA I PRZETWÓRSTWA METALI
procesy metalurgii ekstrakcyjnej; wytapianie i odlewanie stopów metali nieżelaznych i stali; przeróbka plastyczna; obróbka cieplna; materiały pomocnicze; analityka chemiczna
T08C
INŻYNIERII POWIERZCHNI I ŁĄCZENIA MATERIAŁÓW
podstawy projektowania; technologie wytwarzania i kształtowania własności powłok; techniczne i użytkowe własności powłok; fizyko-chemia oraz struktura materiałowa i powierzchniowa warstw wierzchnich; technologie łączenia materiałów; struktura i własności złącz
T08D
TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH - CERAMIKI, SZKŁA, SPIEKÓW, MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH
metalurgia proszków i technologie spiekania metali; ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna; szkło; materiały: szkło-ceramiczne, amorficzne, wielofazowe; biomateriały; kompozyty ceramiczne i metalo-ceramiczne; powłoki ceramiczne i szkliste; metody syntezy materiałów oraz ich prekursorów
T08E
TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH - POLIMERÓW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH, WŁÓKIENNICTWA
technologie przetwórstwa materiałów polimerowych i zależność między ich strukturą a właściwościami; charakterystyki techniczne i użytkowe oraz recykling materiałów polimerowych; gospodarka materiałowa; towaroznawstwo; włókiennictwo; przetwórstwo włókien naturalnych i chemicznych; struktura i właściwości materiałów włóknistych; kompozyty polimerowe
T09A
NAUK CHEMICZNYCH
badania podstawowe we wszystkich działach chemii
T09B
CHEMII TECHNICZNEJ
badania poznawcze i stosowane w zakresie chemicznych, technologicznych metod i procesów przerobu surowców (surowców naturalnych, półproduktów, surowców wtórnych) w produkty (produkty użytkowe, półfabrykaty, środki produkcji); wszystkie procesy i produkty technologii nieorganicznej i technologii organicznej w tym polimery, tworzywa sztuczne, petrochemikalia, paliwa, leki; surowcowe, ekologiczne, analityczne, energetyczne, aparaturowe i materiałowe aspekty chemicznych procesów technologicznych
T09C
INŻYNIERII CHEMICZNEJ
badania poznawcze i stosowane w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej; inżynieria bioprocesowa; statyka i dynamika procesowa oraz teoria transportu pędu, ciepła i masy w aspekcie modelowania procesów; inżynieria reaktorów chemicznych; wymiana masy i ciepła;
T09D
INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA
badania poznawcze i stosowane w dziedzinie inżynierii ochrony środowiska; ochrona powietrza atmosferycznego (problemy emisji zanieczyszczeń), ochrona gruntów i gospodarka odpadami (wpływ składowiska odpadów na środowisko), technologia unieszkodliwiania odpadów, rekultywacja terenów zdewastowanych, zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekami (oczyszczanie ścieków, odnowa wody i unieszkodliwianie osadów ściekowych)
T10A
ELEKTROTECHNIKI
maszyny i napędy elektryczne; aparaty elektryczne; energoelektronika; technika wysokich napięć; teoria pola elektromagnetycznego; metrologia elektryczna; trakcja elektryczna; elektrotechnika okrętowa; systemy i układy zasilania elektrycznego; technika świetlna; chemiczne źródła prądu; materiały elektrotechniczne; zakłócenia elektryczne; elektrotermia
T10B
ENERGETYKI
elektroenergetyka systemy i technologie; ciepłownictwo i systemy ciepłownicze; termodynamika, energetyka cieplna i maszyny cieplne; niekonwencjonalne źródła energii; energetyka jądrowa; gospodarka paliwowo-energetyczna; ochrona środowiska związana z oddziaływaniem energetyki
T10C
MIERNICTWA INTERDYSCYPLINARNEGO
metody pomiarowe elektryczne różnych wielkości fizycznych; techniki pomiarów; aparatura pomiarowa; czujniki
T11A
AUTOMATYKI I ROBOTYKI
teoria sterowania; metody i algorytmy sterowania procesami produkcji; zastosowania sztucznej inteligencji i badań operacyjnych w automatyce; automatyzacja pomiarów; projektowanie i zastosowanie robotów; sterowanie robotami; rozpoznawanie obiektów
T11B
ELEKTRONIKI
technologie podzespołów czynnych; technologie podzespołów biernych; materiały dla elektroniki; technika laserowa wraz z technologią materiałów i optoelektronika; technika wysokiej próżni wraz z technologią materiałów; miernictwo i układy elektroniczne; aparatura, urządzenia i sprzęt elektroniczny
T11C
INFORMATYKI
podstawy teoretyczne informatyki; oprogramowanie systemów komputerowych; architektury systemów komputerowych; projektowanie i testowanie sprzętu komputerowego; bazy danych; sieci komputerowe; systemy rozproszone; grafika komputerowa; przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów; sztuczna inteligencja; wspomaganie decyzji
T11D
TELEKOMUNIKACJI
sieci telekomunikacyjne: zintegrowane, cyfrowe, ruchome, teleinformatyczne - zarządzanie i synchronizacja w sieciach; systemy telekomunikacyjne transmisyjne: przewodowe, radiokomunikacyjne w tym satelitarne, fotoniczne; systemy telekomunikacyjne komutacyjne: cyfrowe, fotoniczne, układy cyfrowe dla telekomunikacji a zwłaszcza układy wielkiej skali integracji na zamówienie; urządzenia końcowe, urządzenia sygnalizacyjne, systemy radiowe i telewizyjne: nadawcze i studyjne; kompatybilność elektromagnetyczna; komputery dla telekomunikacji; telekomunikacyjne systemy multimedialne
T11E
TECHNIKI W MEDYCYNIE
elektroniczna aparatura medyczna; zastosowania technik informatycznych, telekomunikacyjnych, optycznych, jądrowych w medycynie; testy i odczynniki medyczne; narzędzia medyczne; systemy intensywnego nadzoru
T11F
METOD KOMPUTEROWYCH W NAUCE
komputerowe wspomaganie prac naukowych i projektowych; obliczenia dużej skali; symulacja komputerowa
T12A
GÓRNICTWA
górnictwo podziemne; górnictwo odkrywkowe; górnictwo otworowe; przeróbka kopalin; wzbogacanie kopalin; organizacja, bezpieczeństwo pracy i zagadnienia ekologiczne w górnictwie; podziemne budownictwo górnicze; geotechnika górnicza
T12B
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I GEOFIZYKI GÓRNICZEJ
geologia inżynierska; hydrogeologia; geologia złożowa; geofizyka górnicza; geotermia; geomechanika górnicza
T12C
SYSTEMÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU
systemy transportu, środki transportu naziemnego i morskiego
T12D
SPALINOWYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH
środki transportu lotniczego, napędy spalinowe, techniki kosmiczne
T12E
GEODEZJI I MIERNICTWA GÓRNICZEGO
geodezja, kartografia w tym geodezja satelitarna i teledetekcja