Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

(Dziennik Ustaw nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r., poz. 1642)
.

Uwaga:

  1. Środki finansowe przekazane wnioskodawcom na podstawie decyzji lub umowy zawartej z Komitetem przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozliczeniu na podstawie przepisów dotychczasowych (w tym również projekty badawcze tzw. granty) z obligatoryjnym wykorzystaniem dotychczasowych formularzy raportów okresowych i końcowych.

  2. Do przygotowywania raportów okresowych i końcowych z realizacji projektów badawczych własnych służy program do sporządzania raportów.

  3. Nowy program do sporządzania raportów - dotyczy umów począwszy od 23 konkursu

  4. Do sporządzania "Ankiety Jednostki" służy program udostępniany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie. Pod ten adres należy przekazywać dane objęte zakresem merytorycznym ankiety w formie elektronicznej wraz z potwierdzonym wydrukiem danych.

.Tekst:

Tekst rozporządzenia w formacie HTML (92 KB)
.
Załączniki (w formatach Word 6.0 oraz RTF):
.


Załącznik nr 1 Ankieta jednostki naukowej
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie dotacji na działalność statutową
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 3 Kryteria oceny parametrycznej jednostek naukowych
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 4 Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie środków finansowych na udział w specjalnym programie badawczym
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie środków finansowych na prace przygotowawcze związane z uczestnictwem w Programie Ramowym Unii Europejskiej lub Programie Ramowym EURATOM
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie dotacji na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 8 Raport roczny/końcowy z wykonania zadań dotyczących specjalnego programu badawczego
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 9 Raport roczny/końcowy z wykonania zadań dotyczących międzynarodowej współpracy w formie sieci naukowej
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 12 Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję budowlaną / aparaturową
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 13 Raport końcowy i rozliczenie finansowe z zakończonej inwestycji budowlanej
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 14 Raport końcowy i rozliczenie finansowe z zakończonej inwestycji aparaturowej
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 15
Wniosek o finansowanie projektu badawczego/
Word 6.0 lub RTF
Grant application
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 16: Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 17 Oferta na wykonanie projektu badawczego zamawianego
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 18 Wniosek o dofinansowanie projektu celowego
Word 6.0 lub RTF

Uwaga: Informacje określone we wniosku w części D "Informacje o zleceniodawcy projektu" pkt 3 należy przedstawiać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz.1960)
...
Załącznik nr 19 Raport z realizacji projektu celowego
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 20 Raport końcowy z realizacji projektu celowego
Word 6.0 lub RTF

Uwaga: Wzór informacji wymaganej od zleceniodawcy po roku od uznania umowy za wykonaną:
WORD 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 21 Oferta na wykonanie projektu celowego zamawianego
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 22 Wniosek o zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 23 Wniosek o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 24 Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania ministra, kierownika centralnego organu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 25 Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania realizowanej przez podmioty działające na rzecz nauki
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 26 Raport z realizacji zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków na działalność wspomagającą badania
Word 6.0 lub RTF
...
Załącznik nr 27 Raport z realizacji zadań dofinansowanych ze środków na działalność wspomagającą badania
Word 6.0 lub RTF
...

.
Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami w formacie PDF (7,24 MB)
.
..
Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2003 roku


BACK