GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 25 stycznia 2000 r.
Nr 1
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 1/2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.
  2. Nr 2/2000 z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie finansowania w 2000 r. wynagrodzeń za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne dotyczące wykonywania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.
  3. Nr 3/2000 z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wkładu strony Polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
  4. Nr 4/2000 z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XVIII konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

1

UCHWAŁA Nr 1/2000 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 stycznia 2000 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się naczelnym i centralnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na dofinansowanie w 2000 r. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w kwocie 11.384.000 zł.

§ 2.

Wysokość środków przydzielonych poszczególnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i § 2, przeznacza się na dofinansowanie w 2000 r. realizacji zadań określonych w ust. 5 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik
do uchwały Nr 1/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 stycznia 2000 r.
Wysokość kwot przydzielonych naczelnym i centralnym organom administracji
rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na działalność ogólnotechniczną
i wspomagającą badania w 2000 roku.  
1. Minister Edukacji Narodowej
2.400.000
2. Minister Finansów
12.500
3. Minister Gospodarki
1.088.750
4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
355.000
5. Minister Łączności
62.500
6. Minister Obrony Narodowej
122.125
7. Minister Środowiska
130.000
8. Minister Pracy i Polityki Społecznej
84.500
9. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
807.500
10. Minister Skarbu Państwa 
20.000
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
85.000
12. Minister Spraw Zagranicznych
42.000
13. Minister Sprawiedliwości
22.500
14. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
98.250
15. Minister Zdrowia
1.337.500
16. Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
13.750
17. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
12.500
18. Prezes Polskiej Akademii Nauk
2.745.500
19. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
41.250
20. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
139.625
21. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
22.500
22. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
59.250
23. Prezes Głównego Urzędu Miar
14.500
24. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
7.500
25. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
31.250
26. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
21.250
27. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
7.500
28. Główny Geodeta Kraju
11.250
29. Szef Służby Cywilnej
7.500
30. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
1.580.750


2

UCHWAŁA Nr 2/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 24 stycznia 2000 r.

w sprawie finansowania w 2000 r. wynagrodzeń za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne dotyczące wykonywania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

Na podstawie art. 2 pkt 7 i art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 1 uchwały Nr 4/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 1 poz. 4 i Nr 2 poz. 12) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że na finansowanie wynagrodzeń za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne dotyczące wykonywania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę, stanowiące zadanie wyodrębnione dofinansowywane w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania, na podstawie § 1 uchwały Nr 4/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 1 poz. 4 i Nr 2 poz. 12), w 2000 r. zostaną wykorzystane środki finansowe do wysokości 5.000.000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.3

Uchwała Nr 3/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 24 stycznia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wkładu strony Polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz ust. 3 załącznika do uchwały Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 31/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 27 października 1999 r. w sprawie wkładu strony polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 32) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.4

UCHWAŁA Nr 4/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 24 stycznia 2000 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XVIII konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w XVIII konkursie w 2000 r. będzie wykorzystane łącznie 78 755 578 zł na finansowanie projektów badawczych.
§ 2.
Komisja Badań Podstawowych wykorzysta kwotę 34 367 791 zł, którą podzieli między zespoły, a mianowicie:

§ 3.

Komisja Badań Stosowanych wykorzysta kwotę 30 444 469 zł, którą - po wydzieleniu kwoty 3 475 898 zł na finansowanie projektów badawczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - podzieli między zespoły, a mianowicie:

§ 4.

Z kwoty określonej w § 1 wyodrębnia się kwotę 13 943 318 zł na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynających pracę naukową oraz projektów badawczych zgłoszonych przez promotorów prac doktorskich, którą dzieli się między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, a mianowicie:

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK