GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 15 stycznia 2001 r.
Nr 1


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 1/2001 z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo Technicznej z Zagranicą
  2. Nr 2/2001 z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 1/2001 z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.
  2. Nr 2/2001 z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
  3. Nr 3/2001 z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Działalności Wspomagającej Badania

1

UCHWAŁA Nr 1/2001 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu
do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo Technicznej z Zagranicą.

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) uchwala się, co następuje:

§1.

Powołuje się na okres czwartej kadencji członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie Komitetowi lub Przewodniczącemu Komitetu opinii, ocen, ekspertyz, analiz i propozycji w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, a w szczególności:

1) opiniowanie wniosków o dofinansowanie udziału polskich jednostek w projektach wykonywanych w ramach międzynarodowych specjalnych programów- Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002, zwanego dalej "5. PR", Piątego Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanego dalej "5. PR - E",
2) opiniowanie wniosków o finansowanie lub dofinansowanie działań wspomagających uczestnictwo polskich jednostek w projektach 5. PR, w tym zadań Krajowego Punktu Kontaktowego oraz regionalnych i branżowych punktów kontaktowych,
3) opiniowanie raportów z wykonania zadań przyjętych do realizacji na podstawie wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) przygotowywanie analiz, opinii i propozycji dotyczących współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Paktem Pótnocno-Atlantyckim (NATO),
5) przygotowywanie analiz, opinii i propozycji dotyczących przebiegu, warunków i priorytetów współpracy z zagranicą, w tym spraw związanych z integracją europejską w zakresie właściwości Komitetu,
6) opiniowanie projektów umów i porozumień międzyrządowych oraz ocenianie ich wykonywania, z uwzględnieniem kosztów i korzyści strony polskiej.


§ 3.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 4.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w § 2, odpowiednio Przewodniczącemu Komitetu lub Komitetowi.

§ 5.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 6.

Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


2

UCHWAŁA Nr 2/2001 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres czwartej kadencji członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Infrastruktury Informatycznej, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie Przewodniczącemu Komitetu, Komitetowi lub zespołom Komitetu propozycji rozwiązań i opinii dotyczących spraw z zakresu rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego, a w szczególności:

1) opiniowanie wniosków i innych spraw związanych z realizacją programu rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowego na lata 2001-2005, pod nazwą "PIONIER: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego",
2) opiniowanie wniosków jednostek naukowych dotyczących dofinansowywania specjalnych programów lub urządzeń badawczych oraz inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,
3) opiniowanie raportów z wykonania zadań przyjętych do realizacji w wyniku opinii, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) przedstawianie opinii, ocen, ekspertyz, analiz i propozycji dotyczących polityki rozwoju infrastruktury informatycznej nauki,
5) opracowywanie na zalecenie Przewodniczącego Komitetu lub Komitetu rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki.


§ 3.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 4.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Systemów Informatycznych urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski3

ZARZĄDZENIE Nr 1/2401 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 8 stycznia 2001 r.

w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§1.

Ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r. w wysokości 3.322.758.000 zł, wyodrębnia się środki w wysokości 678.141.000 zł, z przeznaczeniem na:

1/ badania własne szkół wyższych - w wysokości 241.098.000 zł,
2/ utrzymanie unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu - w wysokości 78.641.000 zł, w tym informatycznych - 56.499.000 zł,
3/ badania naukowe i prace rozwojowe będące częścią programów międzynarodowych oraz na działania wspomagające realizację tych programów - w wysokości 242.927.000 zł, w tym na udział w przedsięwzięciu międzynarodowym podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, dotyczącej prowadzenia wspólnych badań naukowych lub inwestycji służących potrzebom badań - w wysokości 2.330.000 zł,
4/ inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej - w wysokości 50.000.000 zł,
5/ działalność wspomagającą badania - w wysokości 65.475.000 zł.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski4

ZARZĄDZENIE Nr 2/2001 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, N r 96, poz. 590 i N r 121, poz. 770, z 1998 r. N r 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa, zwany dalej "Zespołem".
2. Do zadań Zespołu należy:

1) podejmowanie na podstawie wniosków właściwych sekcji specjalistycznych uchwał w sprawach finansowania projektów badawczych i projektów badawczych zamawianych oraz dofinansowywania projektów celowych i projektów celowych zamawianych,
2) przedstawianie Komitetowi Badań Naukowych, zwanemu dalej "Komitetem", wniosków w sprawach przyznawania środków na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, badań własnych szkół wyższych, inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych przedsięwzięć realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa,
3) ocenianie raportów z wykonania zadań przyjętych do realizacji na podstawie uchwał, o których mowa w pkt 1, oraz na podstawie wniosków Zespołu, o których mowa wpkt2,
4) ocenianie stanu badań naukowych i prac rozwojowych oraz potrzeb w dziedzinach nauki i techniki dotyczących obronności i bezpieczeństwa oraz poziomu naukowego jednostek naukowych objętych zakresem działania Zespołu,
5) przedstawianie Komitetowi opinii, ocen, ekspertyz i analiz oraz propozycji dotyczących rozwoju badań naukowych z zakresu obronności i bezpieczeństwa.


§ 2.

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.

§ 3.

Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 4.

1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów
2. Zespół podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej potowy składu Zespołu.

§ 5.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść uchwał powziętych przez Zespół.

§ 6.

Zespół przedstawia Komitetowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 8.

W okresie czwartej kadencji członków zespołów Komitetu w skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący

- Andrzej Wiszniewski,
Członkowie:
- Jerzy Barzykowski,
- Damian Jakubowski,
- Włodzimierz Janke,
- Wojciech Kade,
- Krzysztof Kurzydłowski,
- Tadeusz Paryjczak,
- Bogusław Smólski,
- Piotr Wolański.


§ 9.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Spraw Obronnych urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


5

ZARZĄDZENIE Nr 3/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Działalności Wspomagającej Badania.

Na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Działalności Wspomagającej Badania, zwany dalej "Zespołem".
2. Do zadań Zespołu należy:

1) podejmowanie na podstawie wniosków właściwych sekcji specjalistycznych uchwał w sprawach przyznawania środków finansowych podmiotom działającym na rzecz nauki,
2) przedstawianie Komitetowi Badań Naukowych, zwanemu dalej "Komitetem", wniosków w sprawach przyznawania środków na finansowanie lub na dofinansowywanie działalności wspomagającej badania:
a) ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na wykonywań e zadań własnych i na działalność podległych im jednostek naukowych,
b) Polskiej Akademii Nauk na jej potrzeby własne i działalność jej placówek naukowych,
c) Polskiej Akademii Umiejętności na jej potrzeby własne,
3) ocenianie raportów z wykonania zadań przyjętych do realizacji na podstawie uchwał, o których mowa w pkt 1, oraz na podstawie wniosków, o których mowa w pkt 2,
4) przedstawianie Komitetowi lub Przewodniczącemu Komitetu opinii, ocen, ekspertyz, analiz i propozycji dotyczących działalności wspomagającej badania.


§ 2.

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.

§ 3.

Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 4.

1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów
2. Zespół podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej potowy składu Zespołu.

§ 5.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść uchwał powziętych przez Zespół.

§ 6.

Zespół przedstawia Komitetowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.

§7.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 8.

W okresie czwartej kadencji członków zespołów Komitetu w skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

Krzysztof KURZYDŁOWSKI,
Członkowie:
Tomasz JASIŃSKI,
Ryszard KNAPIŃSKI,
Bogdan NEY,
Marian RÓŻYCKI,
Alicja RYŻEWSKA.


§ 9.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Studiów i Polityki Naukowej urzędu Komitetu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji NETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania Informacji NET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania Informacji NET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK