GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 14 stycznia 2002 r.
Nr 1


TREŚĆ:
Poz.:

    ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 1/2002 z nia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r., przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, badań własnych szkół wyższych, kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działalności wspomagającej badania, wyodrębnia się środki finansowe w łącznej wysokości 708.221.000 zł.

§ 2.

Wyodrębnione środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się na:

1) finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, w podziale na:
a) badania własne szkół wyższych - w wysokości 215.000.000 zł,
b) badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w ramach specjalnych programów badawczych - w wysokości 271.649.000 zł,
c) utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych - w wysokości 78.641.000 zł, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej - w wysokości 56.499.000 zł,
d) udział w przedsięwzięciu międzynarodowym podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, dotyczącej prowadzenia wspólnych badań naukowych lub inwestycji służących potrzebom badań - w wysokości 2.110.000 zł,
2) koszty realizacji inwestycji służących potrze-bom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej - w wysokości 105.021.000 zł,
3) działalność wspomagającą badania:
a) prowadzoną przez ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej, obejmującą wykonywanie zadań własnych i działalność podległych im jednostek naukowych, Polską Akademię Nauk, obejmującą jej potrzeby własne i działalność jej placówek naukowych oraz Polską Akademię Umiejętności, obejmującą jej potrzeby własne - w łącznej wysokości 22.000.000 zł,
b) prace wspomagające przystępowanie do specjalnych programów badawczych lub realizowanie poszczególnych zadań w ramach tych programów - w wysokości 11.300.000 zł,
c) prenumeratę czasopism - w wysokości 1.700.000 zł,
4) opłacanie składek członkowskich na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych - w wysokości 800.000 zł.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK