GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 23 lutego 1998 r.
Nr 1
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 1. Nr 1/98 z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki Badań Naukowych.
 2. Nr 2/98 z dnia 21 stycznia 1998 r.w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XIV konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.
 3. Nr 3/98 z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie dofinansowania w 1998 r. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania dotyczącej merytorycznej i finansowej obsługi importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej.
 4. Nr 4/98 z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
 5. Nr 5/98 z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe.
 6. Nr 6/98 z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.
 7. Nr 7/98 z dnia 18 lutego 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

 
1
 
UCHWAŁA Nr 1/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 stycznia 1998 r.
w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki Badań Naukowych.
 
Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Powołuje się na okres trzeciej kadencji członków komisji Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Etyki Badań Naukowych, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.
 1. W skład Zespołu wchodzą:
 
  Przewodniczący - prof. dr hab. ALEKSANDER GIEYSZTOR, 
Członkowie - prof. dr hab. med. KORNEL GIBIŃSKI, 
- prof. dr hab. med. WITOLD KARCZEWSKI, 
- prof. dr hab. HENRYK SAMSONOWICZ, 
- ks. prof. dr hab. STANISŁAW WIELGUS. 
 
 1. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących etyki badań naukowych,
 2. formułowanie opinii i wniosków dotyczących projektów rozwiązań prawnych w sprawach etyki badań naukowych,
 3. rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania etyki badań naukowych oraz formułowanie opinii i wniosków w tych sprawach, skierowanych przez zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, rady naukowe placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i jednostek badawczo-rozwojowych oraz senaty lub rady wydziałów szkół wyższych.
§ 4.
 1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie w drodze uzgodnienia, a w razie potrzeby większością głosów.
 2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
 3. Zespół ustala własny tryb pracy.
§ 5.

Zespół przedstawia swoje opinie i wnioski w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych lub Przewodniczącemu Komitetu, w celu podjęcia stosownych działań.
 

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Gabinet Przewodniczącego urzędu Komitetu Badań Naukowych.
 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


 
2
 
UCHWAŁA Nr 2/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 stycznia 1998 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XIV konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

Ustala się, że w XIV konkursie w 1998 r. będzie wykorzystane łącznie 73 275 270 zł na finansowanie projektów badawczych.
 

§ 2.

Komisja Badań Podstawowych wykorzysta kwotę 31 572 713 zł, którą podzieli między zespoły, a mianowicie:
 
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)  —  2 495 649 zł, 
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)  —  2 887 954 zł, 
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)  —  4 059 376 zł, 
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)  —  5 069 600 zł, 
Zespół Nauk Medycznych (P-5)  — 10 660 749 zł, 
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)  —  6 399 385 zł. 
 

§ 3.

Komisja Badań Stosowanych wykorzysta kwotę 32 198 843 zł, którą — po wydzieleniu kwoty 1 191 000 zł na finansowanie projektów badawczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa — podzieli między zespoły, a mianowicie:
 
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)  — 5 259 380 zł, 
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)  — 5 867 350 zł, 
Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)  — 5 268 150 zł, 
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)  — 2 993 451 zł, 
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)  — 4 589 512 zł, 
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)  — 7 030 000 zł. 

 
§ 4.

Z kwoty określonej w § 1 wyodrębnia się kwotę 9 503 714 zł na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynających pracę naukową oraz projektów badawczych zgłoszonych przez promotorów prac doktorskich, którą dzieli się między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, a mianowicie:
 
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)  —   472 767 zł, 
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)  —   302 180 zł, 
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)  —   506 110 zł, 
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)  —   852 300 zł, 
Zespół Nauk Medycznych (P-5)  — 1 726 527 zł, 
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)  — 1 486 260 zł, 
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)  —   569 570 zł, 
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)  —   833 610 zł, 
— w tym na finansowanie projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa  —   101 000 zł, 
Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)  —   853 240 zł, 
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)  —   648 642 zł, 
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)  —   571 238 zł, 
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)  —   681 270 zł. 
 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
3
 
UCHWAŁA Nr 3/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 stycznia 1998 r.
w sprawie dofinansowania w 1998 r. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania dotyczącej merytorycznej i finansowej obsługi importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej.
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz.152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z § 3 uchwały Nr 11/96 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania dotyczącą merytorycznej i finansowej obsługi importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej (Dz.Urz. KBN Nr 4, poz. 12, Nr 6, poz. 21, Nr 10, poz. 39 i z 1997 r. Nr 2, poz. 4) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się, że w 1998 r. na przygotowanie i wydanie drukiem wykazu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej w ramach realizacji zadania określonego w § 1 uchwały Nr 11/96 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania dotyczącą merytorycznej i finansowej obsługi importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej (Dz.Urz. KBN Nr 4, poz. 12, Nr 6, poz. 21 i Nr 10, poz. 39 i z 1997 r. Nr 2, poz. 4) Komitet Badań Naukowych przekaże Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki środki finansowe w wysokości do 265.000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
 
4
 
UCHWAŁA Nr 4/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 stycznia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale Nr 28/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 września 1997 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych (Dz. Urz. KBN Nr 8, poz. 29 i Nr 11, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 kwotę "3 060 780 zł" zastępuje się kwotą "3 050 780 zł", a kwotę "1 999 935 zł" zastępuje się kwotą "1 989 935 zł",
 2. w załączniku do uchwały skreśla się Lp. 47.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
 
5
 
UCHWAŁA Nr 5/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 stycznia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 496, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121 poz. 770) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 30/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 32) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

W uchwale Nr 31/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 października 1997 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe (Dz. Urz. KBN Nr 10, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

 1.  § 1 otrzymuje brzmienie: "Na dofinansowanie w 1997 r. zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe dla jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych określonych w załączniku do uchwały przeznacza się łącznie kwotę w wysokości 5 257 510 zł.";
 2. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


Załącznik do uchwały Nr 5/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 stycznia 1998 r.
 
WYKAZ LICENCJI KRAJOWYCH NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE
DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH
I JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
 
Lp. RODZAJ OPROGRAMOWANIA NAZWA PRODUCENTA LUB DYSTRYBUTORA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZEZ KBN w zł JEDNOSTKI OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
1.
ABAQUS
BudSoft Sp. z o.o.
101 107,50
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 2. Politechnika Częstochowska
 3. Politechnika Koszalińska 
 4. Politechnika Krakowska 
 5. Politechnika Łódzka 
 6. Politechnika Poznańska 
 7. Politechnika Szczecińska 
 8. Politechnika Świętokrzyska 
2.
ADAMS
Mechanical Dynamics GmbH
129 204,50
 1. Politechnika Gdańska 
 2. Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 3. Politechnika Warszawska Centralny Ośrodek Informatyki 
3.
ANSYS
Mesco
92 083,50
 1. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
 2. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 
 3. Politechnika Łódzka 
 4. Politechnika Śląska 
 5. Politechnika Warszawska 
 6. Politechnika Wrocławska 
 7. Politechnika Zielonogórska 
4.
ARC/INFO
ESRI Polska Sp. z o.o.
171 188,27
 1. Akademia Górniczo-Hutnicza 
 2. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
 3. Centrum Biologii Morza PAN 
 4. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 5. Instytut Ochrony Przyrody PAN 
 6. Państwowy Instytut Geologiczny 
 7. Politechnika Gdańska 
 8. Politechnika Szczecińska 
5.
BIOSYM/MSI
MSI Molecular Simulation
1 321 248
 1. Uniwersytet Warszawski 
6.
DEC CAMPUS
Mikrokom-Soft Sp. z o.o.
16 108,62
 1. Politechnika Łódzka 
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
 3. Uniwersytet Warszawski 
7.
ERDAS
Geosystems Polska Sp. z o.o.
249 200,22
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
 2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 4. Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 
 5. Politechnika Warszawska 
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
8.
FIDAP/FLUENT
SymKom
151 787,16
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 2. Politechnika Częstochowska 
 3. Politechnika Łódzka 
 4. Politechnika Śląska 
 5. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa,, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej) 
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Warszawski 
 8. Wojskowa Akademia Techniczna 
9.
FIRE WALL
Sun Microsystems
51 374,69
 1. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa ,,EMAG"
 2. Instytut Łączności 
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Zakład Karbochemii PAN 
10.
FORGE DMP
BUiK GAMBIT
8 765,87
 1. Politechnika Gdańska 
11.
HPF
Cray Research Inc., ATM S.A.
53 501,65
 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Gdańska 
12.
IMSL
BUiK GAMBIT
61 361,85
 1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 2. Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika
 3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 
13.
IRIS VARSITY
ATM S.A.
408 668,78
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
 2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Politechnika Łódzka 
 5. Politechnika Szczecińska 
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. Uniwersytet Warszawski 
14.
LSF/NQE
ATM S.A.
157 649,33
 1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 2. Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Politechnika Łódzka 
 5. Uniwersytet Warszawski 
15.
MATHEMATICA
BUiK GAMBIT
252 867,32
 1. Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Centrum Informatyki 
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania 
 4. Akademia Rolnicza w Szczecinie 
 5. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 6. Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie
 7. Instytut Badań Systemowych PAN 
 8. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
 9. Instytut Fizyki PAN 
 10. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 
 11. Instytut Mechaniki Górotworu 
 12. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
 13. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 14.  Instytut Problemów Jądrowych 
 15. Politechnika Śląska Instytut Chemii i Technologii Organicznej 
 16. Politechnik Śląska Instytut Techniki Cieplnej 
 17. Politechnika Gdańska 
 18. Politechnika Lubelska Wydział Elektryczny 
 19. Politechnika Opolska 
 20. Politechnika Warszawska 
 21. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. Uniwersytet Jagielloński 
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 25. Uniwersytet Śląski 
 26. Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Optoelektroniki 
 27. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 
16.
MSC
MacNeal-Schwendler
533 104,94
 1. Akademia Górniczo-Hutnicza 
 2. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 3. Centrum Techniki Okrętowej 
 4. Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR 
 5. Instytut Lotnictwa 
 6. Politechnika Białostocka 
 7. Politechnika Częstochowska 
 8. Politechnika Gdańska 
 9. Politechnika Opolska 
 10. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych 
 11. Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Maszyn Samochodowych 
 12. Politechnika Śląska 
 13. Politechnika Warszawska 
 14. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych 
 15. Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny 
17.
NAG
Numerical Algorithms Group Ltd.
260 601,78
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Uniwersytet Warszawski 
18.
ORACLE
ORACLE Polska Sp. z o.o.
745 518,28
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 2. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 
 3. Instytut Badań Literackich 
 4. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
 5. Instytut Łączności 
 6. Politechnika Gdańska 
 7. Politechnika Krakowska 
 8. Politechnika Śląska 
 9. Politechnika Warszawska 
 10. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury 
 11. Politechnika Wrocławska Wydział Organizacji i Zarządzania
 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
 13. Uniwersytet Łódzki 
 14. Wojskowa Akademia Techniczna 
 15. Zakład Karbochemii PAN 
19.
REDUCE
Konrad Zuse Zentrum
5 680,61
 1. Instytut Badań Systemowych PAN 
 2. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Politechnika Wrocławska 
20.
SAS
SAS Institute
486 487,35
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
 2. Akademia Rolnicza w Krakowie 
 3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
 4. Instytut Chemii Bioorganicznej 
 5. Państwowy Zakład Higieny 
 6. Politechnika Białostocka Instytut Informatyki 
 7. Politechnika Warszawska Centralny Ośrodek Informatyki 
 8. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  
6
 
UCHWAŁA Nr 6/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 lutego 1998 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121 poz. 770) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz.Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

Dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych, zwanych dalej "czasopismami", dla bibliotek szkół podstawowych i średnich stanowi zadanie wyodrębnione przez Komitet Badań Naukowych, zwany dalej "Komitetem", w ramach środków na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania w rozumieniu ust. 7 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz.Urz.KBN Nr 9, poz. 30).
 

§ 2.
 1. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub przewodniczącego zespołu komisji Komitetu - w drodze uchwały - Komitet określa tytuły czasopism objętych prenumeratą, okres prenumeraty, nie dłuższy jednak niż 3 lata, oraz maksymalną liczbę prenumerowanych egzemplarzy.
 2. Urząd Komitetu przeprowadza negocjacje z wydawcami określonych czasopism dotyczące w szczególności ceny prenumeraty, sporządzania wykazów proponowanych prenumeratorów lub ustalania ich listy oraz innych warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania określonego w § 1.
 3. Wyniki negocjacji lub oferty dotyczące realizacji zadania określonego w § 1 są opiniowane przez opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Polityki Wydawniczej.
 4. § 3.
W toku negocjacji i ustalania opinii dotyczących prenumeraty czasopism stosuje się następujące kryteria:
 1. merytoryczny poziom popularyzacji i promocji nauki,
 2. wybór i zakres tematyki podejmowanej w czasopismach,
 3. poziom edytorski,
 4. zainteresowanie czasopismem na rynku czytelniczym,
 5. oferowana przez wydawcę cena prenumeraty dla Komitetu, w relacji do ceny prenumeraty w ofercie publicznej oraz liczby prenumerowanych egzemplarzy,
 6. pozycja w grupie najlepszych czasopism popularyzatorskich w Polsce.
§ 4.
 1. Na podstawie opinii, o których mowa w § 2 ust. 3, Komitet w drodze uchwały — przyznaje środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1.
 2. Przyznanie środków następuje pod warunkiem, że:
  1. dofinansowanie przez Komitet nie przekracza 80 % ceny prenumeraty,
  2. dofinansowanie przez Komitet obejmuje prenumeratę nie więcej niż jednego egzemplarza poszczególnych tytułów czasopism dla danej szkoły.
 3. Na podstawie uchwały Komitetu Przewodniczący Komitetu, w drodze decyzji, przyznaje środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1.
 4. Wydawca otrzymuje środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 na podstawie umowy zawartej z Komitetem. Zawarcie umowy następuje na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu.
§ 5.
 1. Wydawca jest zobowiązany do składania Komitetowi rocznego raportu z realizacji zadania do dnia 31 stycznia następnego roku. Raport składa się w Departamencie Studiów i Promocji Nauki urzędu Komitetu, w dwóch egzemplarzach.
 2. Niezłożenie raportu w terminie określonym w ust. 1 upoważnia Komitet do odstąpienia od umowy.
 3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
  1. wykaz prenumeratorów dla każdego tytułu czasopisma, według województw,
  2. informację o wysokości opłat dokonanych przez wydawcę, prenumeratorów i inne podmioty.
§ 6.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych, o której mowa w § 1.
 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
 
7
 
UCHWAŁA Nr 7/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 lutego 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

W uchwale Nr 16/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 17) w § 2 w pkt 1 wyrazy "Przewodniczący — Aleksander Łuczak" zastępuje się wyrazami "Przewodniczący — Andrzej Wiszniewski".
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-25-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-08-09
 ISSN 0867-8936


BACK