GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 19 lutego 1999 r.
Nr 1
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 1/99 z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XVI konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.
  2. Nr 2/99 z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku.
  3. Nr 3/99 z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.
  4. Nr 4/99 z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.
  5. Nr 5/99 z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
  6. Nr 6/99 z dnia 17 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki.
  7. Nr 7/99 z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie dofinansowania w 1999 r. rozbudowy i udostępniania bazy danych pn. "Baza danych medycznych obrazów diagnostycznych"
  8. Nr 8/99 z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukowąi naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku.

1

UCHWAŁA Nr 1/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 stycznia 1999 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XVI konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w XVI konkursie w 1999 r. będzie wykorzystane łącznie 77 670 425 zł na finansowanie projektów badawczych.

§ 2.

Komisja Badań Podstawowych wykorzysta kwotę 31 675 559 zł, którą podzieli między zespoły, a mianowicie:

§ 3.

Komisja Badań Stosowanych wykorzysta kwotę 35 715 791 zł, którą - po wydzieleniu kwoty 2 316 700 zł na finansowanie projektów badawczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - podzieli między zespoły, a mianowicie:
§ 4.
Z kwoty określonej w § 1 wyodrębnia się kwotę 10 279 075 zł na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynających pracę naukową oraz projektów badawczych zgłoszonych przez promotorów prac doktorskich, którą dzieli się między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, a mianowicie:

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2

UCHWAŁA Nr 2/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 stycznia 1999 r.
w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz.118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 3 330 000 zł na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą określoną w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk - po uprzednim porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych - z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi, z przeznaczeniem na wymianę osobową.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3

UCHWAŁA Nr 3/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 stycznia 1999 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121 poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Komitet Badań Naukowych, zwany dalej "Komitetem", ustala, że działania organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002, a w szczególności szkolenia, usługi ekspertów i upowszechnianie informacji, stanowią zadanie wyodrębnione w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania.

2. Realizacja zadania wyodrębnionego, o którym mowa w ust. 1, jest dofinansowywana przez Komitet w ramach środków przyznanych Przewodniczącemu Komitetu, wydzielonych na podstawie ust. 7 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30), zwanej dalej "uchwałą Nr 29/97", z zastrzeżeniem przepisu § 3.

3. Na realizację zadania określonego w ust.1 wydziela się kwotę w wysokości 500.000 zł.

§ 2.

1. Realizacja zadań, o których mowa w § 1, może być powierzona jednostce organizacyjnej dysponującej odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, w szczególności doświadczeniem w zakresie współpracy w realizacji projektów badawczych Unii Europejskiej oraz innych projektów międzynarodowych, a także odpowiednim potencjałem wykonawczym.

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 20.000 zł w pierwszym roku realizacji zadań.

§ 3.

Jednostki organizacyjne, które zostaną określone przez Komitet jako narodowe punkty kontaktowe w sieci wspomagającej przygotowanie polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej będą otrzymywały dofinansowanie stosownie do zakresu realizacji zadań.

§ 4.

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania, o którym mowa w § 1, powinien zawierać informacje określone w ust. 16 załącznika do uchwały Nr 29/97. Wniosek składa się w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu, według wzoru ustalonego przez Komitet, w terminie do dnia 31 marca 1999 r.

§ 5.

1. Wnioski, o których mowa w § 3, po dokonaniu weryfikacji przez Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu, przekazywane są do zaopiniowania opiniodawczo-doradczemu Zespołowi do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą.

2. Przewodniczący Komitetu na podstawie opinii, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji, przyznaje środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania.

3. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej przez Komitet z właściwą jednostką organizacyjną.

§ 6.

Jednostka organizacyjna, która otrzymała z Komitetu środki finansowe na podstawie § 5 ust. 2 i 3, jest zobowiązana do złożenia Komitetowi rocznego raportu z realizacji zadania w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Raport składa się w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w uchwale stosuje się przepisy uchwały Nr 29/97.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4

UCHWAŁA Nr 4/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 lutego 1999 r.
w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Komitet Badań Naukowych, zwany dalej " Komitetem", ustala, że finansowanie recenzji naukowych oraz kontroli merytorycznych dotyczących wykonywania zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1ł6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej " ustawą", stanowi zadanie wyodrębnione w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania.

2. Realizacja zadania wyodrębnionego, o którym mowa w ust. 1, jest dofinansowywana przez Komitet w ramach środków przyznanych Przewodniczącemu Komitetu, wydzielonych na podstawie ust. 7 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30).

§ 2.

1. Recenzjami naukowymi w rozumieniu uchwały są opinie dotyczące realizacji zadań Komitetu w zakresie działalności finansowanej lub dofinansowywanej ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę, poz.ostających w dyspoz.ycji Przewodniczącego Komitetu.

2. Recenzjami naukowymi, o których mowa w ust. 1, są w szczególności opinie dotyczące realizacji zadań lub prac, których opracowanie:

3. Indywidualną recenzję naukową sporządza się w formie pisemnej, na zamówienie właściwego departamentu urzędu Komitetu.

4. Zbiorowa recenzja naukowa jest sporządzana na posiedzeniu właściwego zespołu opiniodawczo-doradczego lub sekcji specjalistycznej i przedstawiana w formie protokołu z posiedzenia.

5. Indywidualne recenzje naukowe, o których mowa w ust. 3, podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3.

1. Wynagrodzenie za opracowanie indywidualnej recenzji naukowej, zwane dalej "wynagrodzeniem bazowym", w 1999 r. wynosi 109 zł, z zastrzeżeniem § 4.

2. Od 1 stycznia 2000 r. wysokość wynagrodzenia bazowego będzie stanowiła kwota przychodu z tytułu osobistego wykonywania usług w ramach jednorazowej umowy zlecenia, od której pobiera się tylko podatek zryczałtowany i której nie łączy się z innymi dochodami zleceniobiorcy, ustalanego przez Ministra Finansów na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419 Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932ł934, Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108 poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121).

§ 4.

1. Wynagrodzenie za opracowanie indywidualnej recenzji naukowej dotyczącej: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być podwyższone nie więcej niż do ośmiokrotności wynagrodzenia bazowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na specyfikę recenzji naukowej, jej pracochłonność lub złożoność. O podwyższeniu wynagrodzenia decyduje Przewodniczący Komitetu na wniosek odbiorcy recenzji określonego w § 2 ust. 2 pkt 2.

§ 5.

1. Wynagrodzenie za opracowanie zbiorowej recenzji naukowej, o której mowa w § 2 ust. 4, za uczestniczenie w jednym posiedzeniu wynosi: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone łącznie w okresie jednego roku nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie szczególnego natężenia prac zespołu opiniodawczo-doradczego lub sekcji specjalistycznej, wymagających zwiększenia liczby posiedzeń tego zespołu lub sekcji, Przewodniczący Komitetu może wyrazić zgodę na zwiększenie łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż o 50%.

4. W roku kalendarzowym, w którym następuje zmiana kadencji członków komisji Komitetu, wynagrodzenie za opracowanie zbiorowej recenzji może być wypłacone za pięć posiedzeń dla każdej kadencji, z tym że w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3, przepis ten stosuje się odpowiednio.

5. Wynagrodzenie członków zespołów opiniodawczo-doradczych oraz członków sekcji specjalistycznych, będących pracownikami urzędu Komitetu, ustala się według odrębnych zasad.

6. Zamiejscowym członkom zespołów opiniodawczo-doradczych oraz członkom sekcji specjalistycznych biorących udział w posiedzeniach na podstawie zaproszenia przewodniczących tych zespołów lub sekcji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia środkami komunikacji Polskich Kolei Państwowych.

§ 6.

Wynagrodzenia, o których mowa w § 3, § 4 i § 5 ust. 1ł4 są wypłacane przez Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu na podstawie wykazów sporządzonych odpowiednio przez właściwe zespoły opiniodawczo-doradcze lub sekcje specjalistyczne, potwierdzonych podpisem dyrektora właściwego departamentu.

§ 7.

1. Wysokość wynagrodzenia za kontrole merytoryczne wykonania zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1ł6 ustawy, finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę, jest uzależniona od rodzaju lub zakresu działalności objętej kontrolą. Wysokość wynagrodzenia za kontrole merytoryczne określa załącznik do uchwały.

2. Wysokość wynagrodzenia za kontrolę merytoryczną przeprowadzoną w danym roku kalendarzowym ustala się w indywidualnej umowie zlecenia, zawieranej przez Komitet z rzeczoznawcą naukowo-badawczym, finansowym lub budowlanym, po uprzednim uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komitetu.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 24/94 Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonywania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 27 i z 1995 r. Nr 5, poz. 14).

§ 9.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do recenzji naukowych oraz kontroli merytorycznych zlecanych od dnia 1 stycznia 1999 r.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem § 5 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 22 lutego 1999 r.

 Załącznik
do uchwały Nr 4/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 lutego 1999 r.
 
 
Lp.
Rodzaj kontrolowanej działalności
Wysokość wynagrodzenia brutto w złotych (od-do)
Rzeczoznawcy naukowo-badawczego
Rzeczoznawcy finansowego, Rzeczoznawcy budowlanego
1
2
3
4
1. Działalność Statutowa
550-1.700
550-1.550
2. Inwestycje służące potrzebom badań naukowych
200-1.400
200-800
3. projekty badawcze    
1) własne
200-600
100-550
2) zamawiane
300-800
300-800
4. Projekty celowe
200-700
200-550
5. Projekty celowe zamawiane
300-800
300-800
6. Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
100-450
100-450
7. Działalność ogólnotechniczna i wspomagająca badania
200-600
200-600
 
 

5

UCHWAŁA Nr 5/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 lutego 1999 r.
w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118 Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz.770 i z1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się naczelnym i centralnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na dofinansowanie w 1999 r. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w ogólnej kwocie 42.557.100 zł.

§ 2.

Wysokość środków przydzielonych poszczególnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i § 2, przeznacza się na dofinansowanie w 1999 r. realizacji zadań określonych w ust. 5 i ust. 6 pkt 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  
Załącznik
do uchwały Nr 5/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 lutego 1999 r.

Wysokość kwot przydzielonych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania w 1999 roku.

kwota w złotych
 
1. Minister Edukacji Narodowej
8.800.000
2. Minister Finansów
50.000
3. Minister Gospodarki
3.976.100
4. Minister Kultury i Sztuki
1.220.000
5. Minister Łączności
250.000
6. Minister Obrony Narodowej
488.500
7. Minister Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
320.000
8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
338.000
9. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
3.030.000
10. Minister Skarbu Państwa 
80.000
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
340.000
12. Minister Spraw Zagranicznych
168.000
13. Minister Sprawiedliwości
90.000
14. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
393.000
15. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
4.950.000
16. Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
55.000
17. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
50.000
18. Minister-Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
63.000
19. Prezes Polskiej Akademii Nauk
10.182.000
20. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
165.000
21. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
558.500
22. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
90.000
23. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
237.000
24. Prezes Głównego Urzędu Miar
58.000
25. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
30.000
26. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
125.000
27. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
85.000
28. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
30.000
29. Główny Geodeta Kraju
45.000
30. Szef Służby Cywilnej
30.000
31. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
6.260.000
 


6

UCHWAŁA Nr 6/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 lutego 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki /Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30/ wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7

UCHWAŁA NR 7/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 lutego 1999 r.
w sprawie dofinansowania w 1999 r. rozbudowy i udostępniania bazy danych pn. "Baza danych medycznych obrazów diagnostycznych"

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w wysokości 80 000 zł śląskiej Akademii Medycznej na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania bazy danych pn. "Baza danych medycznych obrazów diagnostycznych".

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane na podstawie umowy zawartej przez Komitet Badań Naukowych ze śląską Akademią Medyczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8

UCHWAŁA Nr 8/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 lutego 1999 r.
w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukowąi naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 62 350 zł na współpracę naukową i naukowo - techniczną z zagranicą w 1999r. określoną w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk - po uprzednim porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych - z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi, z przeznaczeniem na organizację konferencji międzynarodowych w kraju:

1) XXX Sesję i konferencję naukową Komisji Wspólnej Historyków Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk nt. “Polska - Rosja. Nowe elementy w badaniach historyczno-kulturowych po roku 1989. Rozkwit studiów krajoznawczych i ich znaczenie dla kształtowania wzajemnego wizerunku”;

2) VIII Konferencję Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk nt. "Transformacja stosunków agrarnych w Polsce i w Rosji'';

3) VIII Sesję i konferencję naukową Komisji Wspólnej Historyków Polskiej Akademii Nauk i Litewskiej Akademii Nauk nt. "Wielkie Księstwo Litewskie - instytucje'';

4) Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Rady IIASA nt. "IIASA. The Strategy for the Fourth Decade''.

§ 2.

Srodki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK