GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 29 marca 2000 r.
Nr 2
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 5/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku
  2. Nr 6/2000 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 2000 roku
  3. Nr 7/2000 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie rozdysponowania środków na prenumeratęm czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  4. Nr 8/2000 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w 2000 roku
  5. Nr 9/2000 z dnia 23 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych
  6. Nr 10/2000 z dnia 23 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę
  7. Nr 11/2000 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych

5

UCHWAŁA Nr 5/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 17 lutego 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) w § 2 po wyrazach "Polskiej Akademii Nauk" dodaje się wyrazy "i Polskiej Akademii Umiejętności";
3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
Załącznik
do uchwały Nr 5/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 lutego 2000 r.

Wysokość kwot przydzielonych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania w 2000 roku.

kwota w złotych
 
1. Minister Edukacji Narodowej
9.448.000
2. Minister Finansów
53.000
3. Minister Gospodarki
4.214.700
4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.470.000
5. Minister Łączności
265.000
6. Minister Obrony Narodowej
520.000
7. Minister Środowiska
553.000
8. Minister Pracy i Polityki Społecznej
358.280
9. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3.254.000
10. Minister Skarbu Państwa 
84.800
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
360.000
12. Minister Spraw Zagranicznych
177.000
13. Minister Sprawiedliwości
96.000
14. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
429.000
15. Minister Zdrowia
5.247.000
16. Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
45.000
17. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
50.000
18. Prezes Polskiej Akademii Nauk
10.800.000
19. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
175.000
20. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
703.860
21. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
45.000
22. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
190.000
23. Prezes Głównego Urzędu Miar
58.000
24. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
32.000
25. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
133.000
26. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
120.000
27. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
32.000
28. Główny Geodeta Kraju
45.000
29. Szef Służby Cywilnej
32.000
30 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
200.860
31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
6.343.000
 

6

Uchwała Nr 6/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 23 marca 2000 r.

w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 2000 roku.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96 poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych - w formie dotacji podmiotowej - ustala się środki w łącznej wysokości 1.385.530.550 zł, przeznaczone do dyspozycji komisji Komitetu Badań Naukowych.

§ 2.

Kwota ustalona w § 1 obejmuje środki przeznaczone:

§ 3.

1. środki ustalone w § 2 pkt 1 przeznacza się do dyspozycji: 2. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty ustalonej w ust. 1 pkt 2, wykorzysta kwotę 56.849.683 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych w ramach działalności statutowej właściwych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych.
3. Szczegółowy podział środków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.
4. środki, o których mowa w § 2 pkt 2, nie podlegają podziałowi pomiędzy zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do środków przekazanych jednostkom naukowym i jednostkom badawczo-rozwojowym przez Komitet Badań Naukowych od dnia 1 stycznia 2000 r.
 

Załącznik do uchwały Nr 6/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 23 marca 2000 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 2000 r.

Lp.
Komisja Komitetu, Zespół komisji
środki finansowe w zł
1
2
3
  Komisja Badań Podstawowych 
726.670.674
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
76.206.250
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
33.444.200
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
104.301.040
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska (P-4)
127.583.000
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
191.221.184
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
193.915.000
  Komisja Badań Stosowanych
592.977.889
7. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
117.959.494
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
54.718.500
9. Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9)
132.806.539
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
51.996.430
11. Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
84.577.110
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
94.070.133
 

7

UCHWAŁA Nr 7/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 23 marca 2000 r.

w sprawie rozdysponowania środków na prenumeratęm czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 496, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr 6/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 6 i Nr 3, poz. 15) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 1.366.783,00 zł na dofinansowanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie obejmuje zadania realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 2.

1. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § 1, będzie dokonywane na podstawie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z wydawcami czasopism popularnonaukowych.
2. Wykaz wydawców, tytuły czasopism popularnonaukowych objętych prenumeratą oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik do uchwały Nr 7/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 23 marca 2000 r.

WYKAZ WYDAWCÓW I TYTUŁY CZASOPISM POPULARNONAUKOWYCH OBJĘTYCH PRENUMERATĄ ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

Lp.
Wydawca
Tytuł czasopisma
Kwota dofinansowania w zł
1
2
3
4
1
PRÓSZYŃSKI i S-ka S.A. WARSZAWA - "Wiedza i Życie" Prenumerata dla 9.592 szkół 

- "Świat Nauki" Prenumerata dla 9.592 szkół

284.882
397.109
2
AVT KORPORACJA Sp. z o.o. WARSZAWA "Młody Technik" Prenumerata dla 9.820 szkół
521.442
3
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWNWARSZAWA "Mówią Wieki" Prenumerata dla 3.300 szkół
163.350

8

UCHWAŁA Nr 8/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 23 marca 2000 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego
i Prezentacji Unii Europejskiej w 2000 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 1, § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 pkt 2 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że środki finansowe w łącznej wysokości 2 500 000 zł, wydzielone w ramach środków na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania na dofinansowanie w 2000 r. udziału polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej ''5.PR'', będą przeznaczone dla:

§ 2.

Regionalne i branżowe punkty kontaktowe objęte dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik do uchwały Nr 8/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 23 marca 2000 r.

WYKAZ REGIONALNYCH I BRANŻOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH

Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Wysokość dofinansowania w złotych
1
2
3
1 Politechnika Śląska
40 000
2 FEMIRC - Ośrodek Przekazu Innowacji - Politechnika Krakowska
70 000
3 Politechnika Szczecińska
20 000
4 Politechnika Rzeszowska
20 000
5 Stowarzyszenie Miasta w Internecie w Tarnowie
40 000
6 Centrum Transferu Technologii w Gdańsku
20 000
7 Hi-Tech Sp. z o.o. w Warszawie
30 000
8 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
30 000
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
20 000
10 Politechnika Gdańska
50 000
11 Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
30 000
12 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
50 000
13 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
20 000
14 Uniwersytet Łódzki Zakład Ekohydrologii
20 000
15 Politechnika Koszalińska
20 000
16 Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
20 000
17 Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach
20 000
18 Agencja Techniki i Technologii w Warszawie
20 000
19 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
30 000
20 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
20 000
21 Akademia Medyczna w Łodzi
20 000
22 Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
70 000
23 Politechnika Opolska
20 000
24 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska
70 000
  RAZEM:
770 000


9

UCHWAŁA Nr 9/2000
KOMITETU BADAN NAUKOWYCH

z dnia 23 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80. poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 4/93 z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6) w ust. 7 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.

10

UCHWAŁA Nr 10/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 23 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

Na podstawie art. 15 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 4 i Nr 2, poz. 12) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

11

UCHWAŁA NR 11/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 23 marca 2000 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 496, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121 poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Tracą moc uchwały Komitetu Badań Naukowych:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK