GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 30 stycznia 2001 r.
Nr 2


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 3/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statusowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk w 2001 r.
 2. Nr 4/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu w 2001 r.
 3. Nr 5/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programu międzynarodowego
 4. Nr 6/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wkład strony polskiej w 2001 r. z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
 5. Nr 7/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2001 r. składek na rzecz instytucji międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 4/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Inwestycji Budowlanych

6

UCHWAŁA Nr 3/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 stycznia 2001

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statusowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 204, z 1995 r. Nr 30, poz.152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 166.108.800 zł, jako pierwszą ratę środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowania działalności statusowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk w 2000 r.

§ 2

Środki finansowe, o których mowa w 1, będą przekazywane właściwym placówkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym placówkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowanie działalności statusowej, ze wskazaniem właściwego zespołu Komitetu Badań Naukowych oraz kategorii uzyskanej przez te placówki naukowe, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik
do uchwały Nr 3/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 stycznia 2001 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych placówkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowanie działalności statusowej

Lp.
Nazwa placówki naukowej
Kwota dotacji
podmiotowej w zł
Kategoria
1
2
3
4
1
INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN
3 007 500
1
2
INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN
2 666 000
1
3
INSTYTU FILOZOFII ISOCJOLOGII PAN
2 314 000
1
4
INSTYTUT HISTORII PAN
2 895 000
1
5
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN
1 700 000
1
6
INSTYTUT SLAWISTYKI PAN
1 390 000
1
7
INSTYTUT STUDIOW POLITYCZNYCH PAN
1 941 000
1
8
INSTYTUT SZTUKI PAN
2 581 000
1
9
INSTYTU HISTORII NAUKI PAN
1 052 500
2
10
INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN
693 000
2
11
ZAKŁAD ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ PAN
368 500
2
12
ZAKŁAD KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH PAN
165 000
2
13
ZAKŁAD BADAŃ NARODOWOŚCIOWYCH PAN
262 000
3

Razem Zespół Nauk Humanistycznych H-1 21 035 500

1 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH PAN 872 600 1
2 INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN 1 608 400 1
3 INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN 714 500 1
4 ZAKŁAD BADAŃ STATYSTYCZNO-EKONOMICZNYCH GUS I PAN 487 500 3
5 CENTRUM BADAŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA PAN 200 000 5

Razem Zespół Nauk Społecznych i Prawnych H-2 3 883 000

1 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PAN 1 937 400 1
2 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ PAN 502 800 1
3 INSTYTUT FIZYKI PAN 7 537 800 1
INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN 3 023 000 1
5 INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN 3 021 800 1
6 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.W.TRZEBIATOWSKIEGO PAN 4 543 700 1
7 CENTRUM BADAŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH PAN 1 237 800 2

Razem Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych P-3 21 804 300

1 INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN 7 169 000 1
2 INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN 9 157 000 1
3 INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA PAN 1 700 000 1
4 INSTYTUT GEOGRAFI PAN 4 584 000 1
5 INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM. R. KOZŁOWSKIEGO PAN 1 177 500 1
6 INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN 1 202 000  1
7 INSTYTUT DENDOROLOGII PAN 1 763 500 2
8 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN 2 730 500 2
9 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN 2 526 500 2
10 INSTYTUT OCEANOLOGII PAN 2 540 000 2
11 INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN 939 000 2
12 INSTYTUT PARAZYTOLOGII IM. WITOLDA STEFAŃSKIEGO PAN 1 346 500 2
13 MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN 1 070 000 2
14 ZAKŁAD ANTROPOLOGII PAN 336 500 2
15 ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN 536 500 2
16 ZAKŁAD BIOLOGIOII ANTARKTYKI PAN 250 500 2
17 CENTRUM BIOLOGII MORZA PAN 367 800 3
18 INSTYTUT EKOLOGII PAN 3 037 500 3
19 ZAKŁAD BIOLOGII WÓD IM. KAROLA STARMACHA PAN 437 000 3
20 MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EKOLOGII DZIEKANÓW LEŚNY PAN 319 500 4
21 OGRÓD BOTANICZNY PAN 936 000 5

Razem Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska P-4 44 127 300

1 CENTRUM BIOLOGII I WIRUSOLOGII PAN 554 600 1
2 INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN 3 341 700 1
3 ZAKŁAD GENETYKI CZŁOWIEKA PAN 1 099 800 1
4 INSTYTUT CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ PAN 6 208 700 2
5 INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPI DOŚWIADCZALNEJ IM. I. HIRSZFELDA PAN 3 553 200 2
6 ZAKŁAD AMIN BIOGENNYCH PAN 576 700 2

Razem Zespół Nauk Medycznych P-5 15 334 700

1 INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHANA DOBRZAŃSKIEGO PAN 2 070 800 1
2 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄD PAN 4 342 300 1
3 INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POZNAŃ PAN 2 634 850 1
4 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN 2 759 800 1
5 ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKA ROLNICZEGO I LEŚNEGO PAN 925 450 1
6 INSTYTUTFIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWERZĄT IM. J. KIELANOWSKIEGO PAN 2 027 500 2
7 ZAKŁAD FIZJOLOGI ROŚLIN IM. FRANCISZKA GÓRSKIEGO PAN 1 246 000 2
8 ZAKŁAD ICHTIOBIOLOGII I GOSPODARKI RYBACKIEJ PAN 369 500 3
9 STACJA BADAWCZA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I HODOWLI ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT PAN POPIELANO 248 000 4

Razem Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych P-6 16 624 200

1 INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO PAN 1 467 000 1
2 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN 2 226 500 1
3 INSTYTUT PODSTAWOWYCZ PROBLEMÓW TECHNIKI PAN 6 914 800 1

Razem Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury T-7 10 608 300

1 INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO PAN 1 700 000 1

Razem Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych T-8 1 700 000

1 CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMONEKULARNYCH PAN 3 707 500 1
2 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN 2 628 500 1
3 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 5 608 800 1
4 INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN 3 662 900 1
5 INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN 1 481 300 1
6 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN 1 908 000 1
7 CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN 1 044 400 2
8 ZAKŁAD KARBOCHEMII PAN 577 200 2
9 INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN 902 100 3

Razem Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska T-9 21 520 700

1 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN 1 647 300 1
2 INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN 2 003 400 1
3 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN 1 400 200 1
4 INSTYTUT INFORMATYKI I TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN 569 600 2

Razem Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji T-11 5 620 500

1 CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN 1 562 500 2
2 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN  1 279 800 2
3 INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN 1 008 000 3

Razem Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu T-12 3 850 300

Razem placówki naukowe PAN 166 108 8007

UCHWAŁA Nr 4/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 stycznia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8,poz. 28, z 1993 r. Nr 52,poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 25, poz.118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 22.142.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przez jednostki naukowe unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, których przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Przyznanie środków finansowych jednostkom naukowym wymienionym w załączniku do uchwały, na realizację zadania określonego w 1 w 2002 r. i w latach następnych, będzie dokonywane z uwzględnieniem zmiany wskaźnika cen towarów i usług, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, chyba że Komitet Badań Naukowych postanowi inaczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Przewodniczący Komitet Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZałącznik
do uchwały Nr 4/2001
Komitet Badań Naukowych
z dnia 18 stycznia 2000 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu

 
Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Tytuł dofinansowania
Wysokość dofinansowania (w zł)
1
2
3
4
1 UNIWEWRSYTET WARSZAWSKI Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej koszt badań archeologicznych i prac. rekonstrukcyjno - konserwatorskich prowadzonych w pięciu krajach Bliskiego Wschodu 1 286 300
2 UNIWEWRSYTET WARSZAWSKI Ośrodek Badań Archeologicznych NOVAE koszt utrzymania bazy archeologicznej w Novae Bułgaria 100 00
3 UNIWEWRSYTET WARSZAWSKI Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów koszt utrzymania Warszawskiego Cyklotronu Ciężkich Jonów 1 092 800
4 UNIWEWRSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki koszty utrzymania polskiego teleskopu fotometrycznego w Obserwatorium Las Campanas, Chile 231 700
5 UNIWERSYTET MOKŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - Wydział Fizyczno-Techniczny koszty utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI i EPN Radioteleskopy 32 m. i 15 m 474 00
6 AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny koszt utrzymania Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze 94 400
7 INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO W WARSZAWIE koszty utrzymania unikatowego kompleksu badawczego Plasma-Focus PF-100 209 000
8 CENTRUM BADAŃ WSOKOCIŚNIENIOWYCH PAN koszt utrzymania Laboratoriu Krystalizacji 321 600
9 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii koszty eksploatacji K/H "OCEANOGRAF 2" 180 000
10 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii koszty utrzymania Stacji Morskiej w Helu 160 00
11 UNIWERSYTET JAGIELOŃSKI Wydział Biologii i Nauk o Ziemi koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagielońskiego 215 000
12 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU -Wydział Biologii koszt utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 215 000
13 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Biologii koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 215 000
14 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wydział Nauk Przyrodniczych koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 215 000
15 INSTYTUT GEOFIZYKI PAN  koszty utrzymania Polskiej Stacji Polarnej Horsund na Spitsbergenie 1 860 000
16 OGRÓD BOTANICZNY PAN koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 800 000
17 INSTYTUT DENDROLOGII PAN koszty utrzymania dendrologicznych w Arboretum Kórnickim 200 000
18 INSTYTUT OCEANOLOGII PAN koszty utrzymania i eksploatacji statku badawczego "Oceania" 2 460 000
19 INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 171 000
20 MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 209 000
21 ZAKŁAD BADAŃ SSAKÓW PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 92 000
22 ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI PAN koszt utrzymania stacji badawczej im. H. Arctowskiego w Antarktyce 2 470 000
23 CENTRALNE LABORATORIUM SUROWIC I SZCZEPIONEK W WARSZAWIE koszty utrzymania Mikrobanku - kolekcji mikroorganizmów 215 900
24 AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU Wydział Leśny koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Leśnym w Zielonce 120 600
25 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydział Leśny koszty utrzymania Arboretum w Rogowie 115 700
26 CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ŁODZI koszty utrzymania Centralnego Laboratorium Jakości 116 800
27 STACJA BADAWCZA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I HODOWLI ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT PAN W POPIELNIE koszty ochrony zasobów genetycznych konika polskiego bytującego w stanie wolnym wraz z ekosystemem leśnym będącym naturalnym siedliskiem konia 73 500
28 INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W WARSZAWIE koszty utrzymania kolekcji kultur drobnoustrojów przemysłowych i drożdży jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu 195 300
29. MORSKI INSTYTUT RYBACKI W GDYNI koszty utrzymania statku naukowo-badawczego Baltica 2 240 400
30. ZAKŁAD ICHTIOLOGII I GOSPODARKI RYBACKIEJ PAN koszty utrzymania unikatowego urządzenia badawczego - Ośrodka kierowanego rozrodu i chowu ryb ciepłolubnych 110 300
31. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ W GDAŃSKU koszty utrzymania Laboratorium do badań modelowych urządzeń demagnetyzacyjnych okrętów oraz badań wibroakustycznych 477 300
32. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych koszty utrzymania zestawu spektromatrów do analizy powierzchni Centrum Badań Powierzchni ŚLAFiBS UJ 200 000
33. INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ W WARSZAWIE koszty utrzymania zespołu akceleratorów i napromienników gamma służących badaniom z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej 1 021 600
34. INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ W OTWOCKU koszty utrzymania Laboratorium Badań Materiałów Aktywnych (Komory Gorące) w Laboratorium Badań Materiałowych Instytutu Energii Atomowej 795 400
35. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA - Wydział Górniczy koszty utrzymania Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych 250 000
36 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii koszty udziału Astrogeodezyjnego Obserwatorium Międzynarodowej Służby IGS w Józefosławiu w europejskich i globalnych programach badawczych 384 000
37. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych koszty utrzymania Środowiskowego Centrum Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn 262 000
38. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej koszty utrzymania Obserwatorium Satelitarnego w Lemkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych 199 000
39. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU koszty eksploatacji statku badawczego "Doktor Lubecki" i kutra hydrograficznego "Imoros" 510 000
40. INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO POLTEGOR - INSTYTUT WE WROCŁAWIU koszty utrzymania środowiskowego, terenowego laboratorium pomiarowego maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego 104 400
41. ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ W GDAŃSKU koszty utrzymania basenu badań modelowych Ośrodka Hydromechaniki Okrętu 1 478 0008

UCHWAŁA Nr 5/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 stycznia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programu międzynarodowego.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z § 8 pkt 4 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 4 463 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programu międzynarodowego Inicjatywa EUREKA. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programu międzynarodowego Inicjatywa EUREKA określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZałącznik
do uchwały Nr 5/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 stycznia 2000 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programu międzynarodowego Inicjatywa EUREKA

L.p.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
2001
2002
2003
2001-2003
1
2
3
4
5
6
7
1. Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu E! 2381 BIOLOGICAL ENSILING

Poprawa biologicznych procesów zakiszania

 
 
 

248 000

 
 
 

185 000

 
 
 

107 000

 
 
 

540 000

2. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" Kędzierzyn-Koźle E! 2426 BOILTREAT

Opracowanie nowej technologii korekcji wody w przemyśle energetycznym

 
 
 
 
 

335 000

 
 
 
 
 

270 000

 
 
 
 
 

115 000

 
 
 
 
 

720 000

3. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" Kędzierzyn-Koźle E! 2503 CAT-BPA

Opracowanie optymalnego katalizatora dla procesu otrzymywania bisfenolu A o czystości poliwęglanowej

 
 
 
 
 
 
 

570 000

 
 
 
 
 
 
 

138 000

 
 
 
 
 
 
 

108 000

 
 
 
 
 
 
 

816 000

4. Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej E! 2427 PERMON

System monitorowania perfuzji podczas zabiegów chirurgicznych interwencyjnych i farmakologicznych

 
 
 
 
 
 
 

215 800

 
 
 
 
 
 
 

288 500

 
 
 
 
 
 
 

288 100

 
 
 
 
 
 
 

792 400

5. II Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie E! 2427 PERMON

System monitorowania perfuzji podczas zabiegów chirurgicznych interwencyjnych i farmakologicznych

 
 
 
 
 
 
 

115 200

 
 
 
 
 
 
 

153 600

 
 
 
 
 
 
 

153 600

 
 
 
 
 
 
 

422 400

6. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego E! 2427 PERMON

System monitorowania perfuzji podczas zabiegów chirurgicznych interwencyjnych i farmakologicznych

 
 
 
 
 
 
 

115 200

 
 
 
 
 
 
 

153 600

 
 
 
 
 
 
 

153 600

 
 
 
 
 
 
 

422 400

7. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej E! 2427 PERMON

System monitorowania perfuzji podczas zabiegów chirurgicznych interwencyjnych i farmakologicznych

 
 
 
 
 
 
 

204 000

 
 
 
 
 
 
 

273 000

 
 
 
 
 
 
 

273 000

 
 
 
 
 
 
 

750 000

RAZEM
1 803 200
1 461 700
1 198 300
4 463 2009

UCHWAŁA Nr 6/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 stycznia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na wkład strony polskiej w 2001 r. z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z ust. 3 załącznika do uchwały Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6 i z 2000 r. Nr 2, poz. 9) i § 2 ust. 3 uchwały Nr 31/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 27 października 1999 r. w sprawie wkładu strony polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 32 i z 2000 r. Nr 1, poz. 3) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyznaje się Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk środki finansowe w złotych, stanowiące równowartość 30.156.384 EUR, z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2001 r. wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych - w formie dotacji podmiotowej - po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu płatności.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski10

UCHWAŁA Nr 7/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 stycznia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2001 r. składek na rzecz instytucji międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się środki finansowe, będące równowartością w złotych: 2 250 USD, 35 000 FRF oraz 160 076 EUR, na opłacenie w 2001 r. składek na rzecz instytucji międzynarodowych przez podmioty krajowe zobowiązane do opłacania składek na podstawie umów międzyrządowych.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na opłacenie składki:
  1. Komitetowi Badań Naukowych:
   1. 40 170 EUR - do Inicjatywy EUREKA,
   2. 119 906 EUR - do Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC),
   3. 25 000 FRF - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Global Science Forum,
   4. 10 000 FRF - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Grupa Ekspertów do Spraw Harmonizacji Prawa w Biotechnologii,
  2. Instytutowi Chemii Przemysłowej:
750 USD - do Światowej Federacji Przemysłowych i Technologicznych Organizacji Badawczych (WAITRO),
  1. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji:
1500 USD - do Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo Technicznej (MCINT).
§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § w ust. 2, będą przekazywane właściwym podmiotom krajowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:

Andrzej Wiszniewski11

ZARZĄDZENIE NR 4/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Inwestycji Budowlanych.

Na podstawie art. 8a ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 28 lutego 2001 r. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Inwestycji Budowlanych, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

 1. dokonanie zbiorczej analizy wniosków przedstawionych przez zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej "zespołami", dotyczących przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, rozpoczynanych w 2001 r.,
 2. ustalenie listy wniosków, spośród wniosków, o których mowa w pkt 1, odrębnie dla każdego z zespołów, zawierającej propozycję podziału pomiędzy jednostki naukowe środków finansowych przeznaczonych na inwestycje budowlane rozpoczynane w 2001 r., a w szczególności zawierającej:
  1. nazwy jednostek naukowych,
  2. nazwy inwestycji budowlanych,
  3. wysokość dotacji celowej wnioskowanej przez Zespół na realizację inwestycji,
 1. przedstawienie Komitetowi Badań Naukowych listy wniosków, o których mowa w pkt 2.
§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący

- Maciej Żylicz,
Członkowie:
- Jerzy Barzykowski,
- Jerzy Brzeziński,
- Tadeusz Paryjczak,
- Jerzy Wróbel.


§ 4.

 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.
§ 5.

Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 6.

 1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów.
 2. Zespół podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
§ 7.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść uchwał powziętych przez Zespół.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 9.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK