GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 21 stycznia 2002 r.
Nr 2


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 1/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.
  2. Nr 2/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej
  3. Nr 3/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 2/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

2

Uchwała Nr 1/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 17 stycznia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 101.021.000 zł, stanowiące pierwszą ratę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 1/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2002 r.

Lp.
Nazwa jednostki badawczej
Kwota dotacji podmiotowej w zł
1
2
3
1 Instytut Archeologii i Etnologii PAN
1 782 000
2 Instytut Badań Literackich PAN
1 621 000
3 Instytut Filozofii i Socjologii PAN
1 396 000
4 Instytut Historii PAN
1 739 000
5 Instytut Języka Polskiego PAN
1 012 000
6 Instytut Slawistyki PAN
787 000
7 Instytut Studiów Politycznych PAN
1 177 000
8 Instytut Sztuki PAN
1 516 000
9 Instytut Historii Nauki PAN
596 000
10 Instytut Psychologii PAN
394 000
11 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
231 000
12 Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
103 000
13 Zakład Badań Narodowościowych PAN
142 000
14 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
509 000
15 Instytut Nauk Prawnych PAN
907 000
16 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
424 000
17 Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
263 000
18 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
1 168 000
19 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
309 000
20 Instytut Fizyki Molekularnej PAN
1 858 000
21 Instytut Fizyki PAN
4 633 000
22 Instytut Matematyczny PAN
1 796 000
23 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
2 793 000
24 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN
811 000
25 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
4 396 000
26 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
5 509 000
27 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
1 049 000
28 Instytut Geofizyki PAN
2 760 000
29 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
721 000
30 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
736 000
31 Instytut Dendrologii PAN
1 006 000
32 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.S.Leszczyckiego PAN
1 517 000
33 Instytut Nauk Geologicznych PAN
1 439 000
34 Instytut Oceanologii PAN (w tym byłe Centrum Biologii Morza)
1 533 000
35 Instytut Ochrony Przyrody PAN
545 000
36 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
792 000
37 Muzeum i Instytut Zoologii PAN
609 000
38 Zakład Antropologii PAN
198 000
39 Zakład Badania Ssaków PAN
337 000
40 Zakład Biologii Antarktyki PAN
149 000
41 Instytut Ekologii PAN
1 500 000
42 Zakład Ornitologii PAN
140 000
43 Zakład Biologii Wód im.Karola Starmacha PAN
252 000
44 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym
162 000
45 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
213 000
46 Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN
344 000
47 Instytut Farmakologii PAN
2 073 000
48 Zakład Genetyki Człowieka PAN
682 000
49 Instutut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
3 618 000
50 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L.Hirszfelda PAN
2 070 000
51 Zakład Amin Biogennych PAN
335 000
52 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
1 246 000
53 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
2 486 000
54 Instytut Genetyki Roślin PAN
1 570 000
55 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
1 640 000
56 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
530 000
57 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN
1 262 000
58 Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
709 000
59 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
200 000
60 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN Popielno
100 000
61 Ogród Botaniczny PAN
373 000
62 Instytut Budownictwa Wodnego PAN
901 000
63 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4 544 000
64 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.Aleksandla Krupkowskiego PAN
945 000
65 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
2 315 000
66 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
1 641 000
67 Instytut Chemii Fizycznej PAN
3 516 000
68 Instytut Chemii Organicznej PAN
2 225 000
69 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
925 000
70 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
1 159 000
71 Centrum Chemii Polimerów PAN
640 000
72 Zakład Karbochemii PAN
354 000
73 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
632 000
74 Instytut Maszyn Przepływowych PAN
1 368 000
75 Instytut Badań Systemowych PAN
1 116 000
76 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
1 513 000
77 Instytut Podstaw Informatyki PAN
947 000
78 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
371 000
79 Centrum Badań Kosmicznych PAN
906 000
80 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
871 000
81 Instytut Mechaniki Górotworu PAN
574 000
82 Polska Akademia Umiejętności
790 000


3

UCHWAŁA Nr 2/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 stycznia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 36 155 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2002 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym, będącym jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych i centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej, na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2002 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 2/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

 

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie w 2002 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość dofinansowania 

w zł

1
2
3
I.
Koszty łączności zagranicznej z siecią GÉANT  
1.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
16 000 000
II
Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych oraz połączeń krajowych i międzynarodowych
2
Politechnika Białostocka
177 500
3
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
98 500
4
Politechnika Częstochowska
68 500
5
Politechnika Gdańska 
577 000
6
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
58 500
7
Politechnika Koszalińska
24 000
8
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
868 500
9
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
228 500
10
Politechnika Łódzka
457 000
11
Uniwersytet Opolski
88 000
12
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
849 500
13
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
39 000
14
Politechnika Radomska
35 500
15
Politechnika Rzeszowska
114 500
16
Politechnika Szczecińska
293 500
17
Politechnika Śląska w Gliwicach
551 500
18
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
394 500
19
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
1 372 500
20
Politechnika Wrocławska
630 000
21
Uniwersytet Zielonogórski
102 000
III.
Koszty utrzymania i eksploatacji centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej   
22
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
6 497 000
23
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
1 130 000
24
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet 
1 818 500
25
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe 
2 383 500
26
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe 
1 298 000


4

UCHWAŁA Nr 3/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 stycznia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 2 983 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2004 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Piątego Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej EURATOM, zwanego dalej "5.PR-E", Między-narodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN" oraz Europejskiego Programu Współ-pracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 roku - 1 094 600 zł,
w 2003 roku - 1 087 600 zł,
w 2004 roku - 801 300 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych: 5.PR, 5.PR-E, MSN i COST określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 90 000 zł jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przy-gotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 30 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 3/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
5.PR
   
2002
2003
2004
2002-2004
1
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Jakość usług w niezależnie zarządzanych sieciach komputerowych
Akronim: SEQUIN
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IST-1999-20841
100 300
-
-
100 300
2
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
w Warszawie
Bierne bezpieczeństwo europejskich tramwajów
Akronim: SAFETRAM
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00492
76 900
283 200
50 000
410 100
3
Instytut Fizyki PAN
w Warszawie
Półprzewodniki ferromagnetyczne i nowe heterostruktury magnetyczno-półprzewodnikowe dla rozwoju wiedzy w dziedzinie spintroniki
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr:G5RD-CT-2001-00535
184 600
103 500
117 100
405 200
5.PR "Sieci"
           
4
Katedra Rybactwa Jeziorowego
i Rzecznego
Wydział Ochrony Środowiska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Aqua-Flow: Europejska sieć rozpowszechniania informacji
o programach badawczych
z zakresu akwakultury.
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt nr: Q5CA-2000-30105
47 400
11 800
-
59 200
5
Instytut Maszyn Cieplnych
Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki
Politechnika Częstochowska
Jakość i wiarygodność metod obliczeniowych mechaniki płynów w zastosowaniach przemysłowych
Akronim: QNET-CFD
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G1RD-CT-2000-05003
23 000
-
-
23 000
6
Instytut Fizyki Teoretycznej
Wydział Fizyki 
Uniwersytet Warszawski
Europejska sieć do badań i analizy danych o kosmicznym promieniowaniu tła
Akronim: CMBNET
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt nr: HPRN-CT-2000-00124
56 100
-
-
56 100
7
Katedra Fitopatologii Leśnej
Wydział Leśny
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Modelowanie infekcji powodowanej przez Heterobasidion annosum
w lasach europejskich: pomocnicze narzędzie decyzyjne dla leśników
Akronim: MOHIEF
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt nr: QLK5-2001-00244
24 300
-
-
24 300
5.PR-E
           
8
Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach
Nowe podejście do oceny i redukcji ryzyka oraz skażenia środowiska naturalnego związanego z naturalną podwyższoną promieniotwórczością zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 96/26: harmonizacja prawa i metody rekultywacji w państwach UE
i krajach kandydujących 
Akronim: TENORM-HARM
5.PR-E EURATOM
Kontrakt nr FIGM-CT-2001-00174
131 500
222 100
190 700
544 300
MSN
           
9
Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Międzynarodowa Sieć Naukowa Realizacja priorytetowego programu badań geodezyjnych, nawigacyjnych i geodynamicznych Grupy Roboczej "Nauka i Technologia" - Sekcji C "Geodezja" Inicjatywy Środkowo-Europejskiej
348 000
348 000
348 000
1 044 000
COST
           
10
Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
COST 843 - Regeneracja pędów przybyszowych w kulturach in vitro roślin ogrodniczych dla celów ulepszania roślin metodą transformacji.
70 000
80 000
50 000
200 000
11
Instytut Telekomunikacji 
i Akustyki 
Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska
COST 281 - Potencjalne efekty zdrowotne od przyszłościowych 
systemów komunikacji bezprzewodowej.
32 500
39 000
45 500
117 000


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 3/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

 
Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach IV Program Tematyczny
EESD
Transgraniczne i transregionalne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z niskiej emisji
Akronim: TRANSPOLLUT
2 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie I Program Tematyczny
QUALITY OF LIFE
Fluoryzujący "Cell Chip" - nowa technologia testowania immunotoksyczności
3 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie IV Program Tematyczny
EESD
Dopływ wód powodziowych do morza: drogi rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz ich wpływ na morski ekosystem


5

ZARZĄDZENIE Nr 2/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 stycznia 2002 r.

w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 1.202.000.000 zł dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej "zespołami", z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych, w tym także współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 63 078 500 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych, kontynuowanych w ramach zobowiązań określonych w decyzjach Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych wydanych przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 525.875.852 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się do rozdysponowania pomiędzy zespoły działające w dziedzinie:

1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 44.716.228 zł,
2) nauk przyrodniczych - w wysokości 146.504.908 zł,
3) nauk technicznych - w wysokości 334.654.716 zł.
3. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Środki finansowe w łącznej wysokości 15.000.000 zł przydziela się Zespołowi do Spraw Działalności Wspomagającej Badania, z przeznaczeniem na działalność wspomagającą badania podmiotów działających na rzecz nauki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2/2002
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
72 720 800
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
32 413 800
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
98 607 500
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
116 408 000
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
178 427 900
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
173 556 900
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
97 099 200
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
48 931 900
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
127 352 000
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
52 581 700
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
80 143 100 
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
79 871 500
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
43 885 700
14 Razem
1 202 000 000


Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 2/2002
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji kontynuowanych inwestycji budowlanych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
9 563 648
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
18 243 037
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
955 000
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
820 000
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
4 111 000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
9 545 336
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
9 850 000
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
221 000
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
3 894 200
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
650 279
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
3 595 000 
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
1 450 000
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
180 000
14 Razem
63 078 500

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 2/2002
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 17 stycznia 2002 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł, w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
13 864 861
10 484 861
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
11 115 934
8 575 934
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
19 735 433
15 982 433
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
38 775 740
27 902 740
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
66 481 133
49 554 135
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
41 248 035
28 248 035
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
34 121 712
27 917 712
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
80 487 921
63 827 921
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
41 975 215
34 000 210
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
23 750 794
18 852 794
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
45 259 454
39 242 454
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
55 972 078
44 305 078
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
53 087 542
35 815 542
14 Razem
525 875 852
404 709 849Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK