GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 21 stycznia 2003 r.
Nr 2


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 2/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych
  2. Nr 3/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie w 2003 r. wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji
  3. Nr 4/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  4. Nr 5/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej

4

UCHWAŁA Nr 2/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.    Przyznaje się środki finansowe, będące równowartością w złotych 171 798 EUR i 302 250 USD, na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych przez podmioty krajowe zobowiązane do opłacania składek na podstawie umów międzyrządowych.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na opłacenie składki:
1)    Komitetowi Badań Naukowych:
a)    41 484 EUR - do Inicjatywy EUREKA,
b)    125 247 EUR - do Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC),
c)    3 417 EUR - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Global Science Forum,
d)    1 650 EUR - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Grupa Ekspertów do Spraw Harmonizacji Prawa w Biotechnologii,
e)    300 000 USD – do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej – I rata zaległej składki członkowskiej za rok 1998,
2) Instytutowi Chemii Przemysłowej:
750 USD - do Światowej Federacji Przemysłowych i Technologicznych
Organizacji Badawczych (WAITRO),

3)    Ośrodkowi Przetwarzania Informacji:
1500 USD - do Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo –
Technicznej (MCINT).

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 w ust. 2, będą przekazywane właściwym podmiotom krajowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


 

5

UCHWAŁA Nr 3/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie w 2003 r. wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa  w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389), oraz w związku z § 2 pkt 1 lit.b  zarządzenia Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia  9  stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji, zwanym dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w złotych, stanowiące równowartość 22 707 483 EUR, z przeznaczeniem na sfinansowanie I raty wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w tym programie w 2003 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej, po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


6

UCHWAŁA Nr 4/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 18 156 665 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej „MSN”, Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej „EUREKA”. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
w 2003 r. – 8 588 427 zł,
w 2004 r. – 5 428 847 zł,
w 2005 r. – 3 834 727 zł,
w 2006 r. –    304 664 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, MSN i EUREKA określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 4/2003
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 stycznia 2003 r.

 
Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1 2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5. PR
1 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Krakowskie centrum doskonałości katalizy molekularnej i układów koloidalnych
Akronim: CATCOLL
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04024
244 000 228 000 228 000 - 700 000
2 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Centrum inżynierii środowiska i mechaniki
Akronim: CEM
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK3-CT-2002-80009
413 700 342 000 281 000 - 1 036 700
3 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Zanieczyszczenia powietrza a stan zdrowia dzieci: połączona analiza danych z przekrojowych badań epidemiologicznych dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan układu oddechowego u dzieci
Akronim: PATY
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2002-02544
43 000 43 000 - - 86 000
4 Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Katowicach Centrum doskonałości w zakresie nowoczesnych systemów mechanicznych – osiągnięcie poziomu europejskiego.
Akronim: MECHSYS
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G1MA-CT-2002-04028
490 000 152 000 79 000 - 721 000
5 Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Katowicach Międzynarodowa konferencja KOMEKO 2003: Technika w służbie środowiska naturalnego
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60030
41 000 - - - 41 000
6 Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie Kształtowanie krajobrazu i różnorodności biologicznej obszarów wypasu wspólnotowego w Europie
Akronim: LACOPE
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK2-CT-2002-00150
147 200 156 800 77 800 50 100 431 900
7 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Tlenki magnetyczne nowej generacji dla inżynierii materiałowej
Akronim: AMORE
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G5RD-CT-2000-00138
95 610 - - - 95 610
8 Instytut Fizyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Źródła światła dla optyki światłowodowej i telekomunikacji wykorzystujące arsenek galu – GaAs
Akronim: GIFT
5.PR – II Program Tematyczny Kontrakt: IST-1999-12700
232 000 - - - 232 000
9 Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej Zastosowanie analizy cyklu życia w opracowywaniu strategii zintegrowanej gospodarki odpadami dla miast i regionów o szybkim rozwoju ekonomicznym
Akronim: LCA-IWM
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK4-CT-2002-00087
70 000 62 000 25 000 - 157 000
10 Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Centrum doskonałości badań atmosfery w małej skali
Akronim: CESSAR
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK2-CT-2002-80010
292 000 301 000 324 000 - 917 000
11 Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego Centrum naukowe i edukacyjne badań nad społeczno-ekonomicznym rozwojem obszarów zurbanizowanych
Akronim: RECOURSE
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK4-CT-2002-80007
105 000 114 000 110 000 - 329 000
12 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Ograniczenie czynników ryzyka i źródeł zakażenia przez grzyby w produkcji „ekologicznej“ warzyw oraz skażenia ich przetworów na przykładzie modelu: marchew – Alternaria
5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK1-CT-1999-00986
152 800 - - - 152 800
13 Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie Poszukiwanie nowych inhibitorów RNA helikazy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) potencjalnych środków przeciwwirusowych do terapii i profilaktyki chorób indukowanych przez HCV
Akronim: HCV Inhibitors
5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK2-CT-2002-01079
110 748 123 460 92 600 - 326 808
14 Wydział Ekonomii Katedra Studiów Europejskich Akademia Ekonomiczna w Krakowie Formalna i nieformalna praca oraz zatrudnienie w Europie. Analiza porównawcza relacji pomiędzy nimi oraz ich wpływu na integrację społeczną
Akronim: FIWE
5.PR – III Program Horyzontalny Kontrakt: HPSE-CT-2002-00126
128 600 95 500 97 000 - 321 100
15 Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Zaawansowane, inteligentne przetwarzanie odpadów z przemysłu spożywczego i innych z użyciem populacji drobnoustrojów termofilnych
5.PR- I Program Tematyczny Kontrakt: QLK3-CT-1999-00004
168 700 - - - 168 700
16 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Badania aerotermiczne turbinowych ścian ograniczających i łopatek
Akronim: AITEB
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G4RD-CT-1999-00055
108 270 - - - 108 270
17 Zakład Socjologii, Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Przezwycięzanie barier i poszukiwanie możliwości dla aktywnej polityki starzenia się społeczeństwa w Europie
Akronim: ACTIVAGE
5.PR – III Program Horyzontalny Kontrakt: HPSE-CT-2002-00102
68 600 71000 52 400 - 192 000
18 Instytut Badań o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wdrożenie badań podstawowych i stosowanych w zakresie nauk o środowisku dla dobra społeczności lokalnych
Akronim: IBAES
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK2-CT-2002-80009
1 158 500 700 000 690 000 - 2 548 500
19 Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nowe, nie oparte na antybiotykach metody leczenia chorób wywołanych przez gronkowce
Akronim: ANTISTAPH
5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK1-CT-2002-01250
417 000 238 800 180 000 121 000 956 800
20 Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Wpływ zmian bioróżnorodności na morskie, płytkowodne ekosystemy bentosowe
Akronim: BIOCOMBE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-00072
129 798 55 069 54 582 21 357 260 806
21 Instytut Fizyki PAN w Warszawie Centrum doskonałości zastosowań nowoczesnej spektroskopii w fizyce, nauce o materiałach, biologii i ochronie środowiska
Akronim: ASPECT
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G6MA-CT-2002-04021
745 100 327 450 327 450 - 1 400 000
22 Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie Alternatywna reurbanizacja w warunkach zmian demograficznych
Akronim: Re Urban Mobil
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK4-CT-2002-00086
57 200 143 300 45 200 - 245 700
23 Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Międzynarodowa sieć Ipv6 o wielkiej skali
Akronim: 6NET
5.PR – II Program Tematyczny Kontrakt: IST-2001-32603
558 929 371 770 - - 930 699
24 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Centrum materiałów fotoaktywnych
Akronim: CPM
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G5MA-CT-2002-04026
601 200 36 000 23 938 - 661 138
25 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Badania nad nowymi skonjugowanymi molekularnymi nanostrukturami w oparciu o litografię oraz wzrostem ich zdolności transportujących
Akronim: MONA –LISA
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G5RD-CT-2000-00349
70 000 - - - 70 000
26 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Upłynnianie gruntu wokół konstrukcji morskich
Akronim: LIMAS
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK3-CT-2000-00038
149 990 62 600 - - 212 590
27 Instytut Fizyki PAN w Warszawie Centrum nowoczesnych metod fotonowych, elektronowych i jonowych stosowanych w naukach przyrodniczych
Akronim: CEPHEUS
5 PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G1MA-CT-2002-04017 DZ/5494/2002
338 201 224 400 132 583 - 695 184
28 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Wykrywanie i lokalizacja korozji na statkach przewożących ropę naftową za pomocą emisji akustycznej
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVG1-CT-2002-00067
234 422 92 738 92 738 38 207 458 105
29 Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni Zastosowanie napędu typu POD na jednostkach szybkich
Akronim: FASTPOD
5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G3RD-CT-2002-00822
50 847 46 900 37 906 - 135 653
30 Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa GEOMOR w Gdańsku System wspomagania decyzji w walce z powodzią integrujący w czasie rzeczywistym) dane hydrologiczne, meteorologiczne oraz radarowe
Akronim: FLOODRELIEF
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK1-CT-2002-00117
33 662 40 460 57730 - 131 852
5.PR - "Sieć"
31 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Program bałtyckiej sieci dla oceny i udoskonalania systemu obserwacji i prognoz operacyjnych w rejonie
Akronim: PAPA
5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVR1-CT-2002-20012
23 750 13 000 13 000 - 49 750
32 Katedra Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Postdoktoralny program treningowy z analizy matematycznej dużych układów kwantowych
Akronim: Analysis and Quantum
5.PR – III Program Horyzontalny Kontrakt: HPRN-CT-2002-00277
28 000 24 000 24 000 24 000 100 000
MSN
33 Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA Uniwersytetu Warszawskiego Ameryka Łacińska w dialogu międzykulturowym i europejskim: tożsamość, przestrzeń społeczna, integracja; doświadczenia, wyzwania i projekcje 50 000 52 000 54 000 50 000 206 000
34 Instytut Włókiennictwa w Łodzi Tekstylia i Zdrowie 100 000 150 000 - - 250 000
EUREKA
35 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu E! 2939 CAVASCREEN
System do badań przesiewowych układu sercowo-naczyniowego bazujący na wieloparametrowej analizie hemodynamiki serca i perfuzji naczyniowej w wybranych obszarach ciała
313 600 426 000 317 000 - 1 056 600
36 Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Akademia Medyczna w Warszawie E! 2939 CAVASCREEN
System do badań przesiewowych układu sercowo-naczyniowego bazujący na wieloparametrowej analizie hemodynamiki serca i perfuzji naczyniowej w wybranych obszarach ciała
189 800 254 000 191 000 - 634 800
37 Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej Politechnika Warszawska E! 2939 CAVASCREEN
System do badań przesiewowych układu sercowo-naczyniowego bazujący na wieloparametrowej analizie hemodynamiki serca i perfuzji naczyniowej w wybranych obszarach ciała
133 600 182 000 135000 - 450 600
38 Instytut Radioelektroniki Politechnika Warszawska E! 2939 CAVASCREEN
System do badań przesiewowych układu sercowo-naczyniowego bazujący na wieloparametrowej analizie hemodynamiki serca i perfuzji naczyniowej w wybranych obszarach ciała
93 600 114 600 91 800 - 300 000
39 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań COBRO w Warszawie E! 2922 SHOPPING BASKET
Optymalizacja opakowań i systemów pakowania artykułów spożywczych w oparciu o kryteria ekologiczne, logistyczne i ekonomiczne.
200 000 185 000 - - 385 000
7

UCHWAŁA Nr 5/2003 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 56 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym będącym jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych i centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2003 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 5/2003
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 stycznia 2003 r.
Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość dofinansowania w zł
1
2
3
I.
Koszty łączności zagranicznej z siecią GEANT
1.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
15 000 000
II.
Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych oraz połączeń krajowych i międzynarodowych
2 Politechnika Białostocka 341 000
3 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 282 000
4 Politechnika Częstochowska 167 000
5 Politechnika Gdańska 1 205 000
6 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 147 000
7 Politechnika Koszalińska 53 000
8 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1 675 000
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 490 000
10 Politechnika Łódzka 965 000
11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 201 000
12 Uniwersytet Opolski 200 000
13 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1 655 000
14 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 79 000
15 Politechnika Radomska 112 000
16 Politechnika Rzeszowska 244 000
17 Politechnika Szczecińska 577 000
18 Politechnika Śląska w Gliwicach 1 151 000
19 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 881 000
20 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie 2 590 000
21 Politechnika Wrocławska 1 271 000
22 Uniwersytet Zielonogórski 214 000
III.
Koszty utrzymania i eksploatacji centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej
23 Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 7 240 000
24 Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 2 260 000
25 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet 3 637 000
26 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 4 767 000
27 Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe 2 596 000
IV.
Koszty utrzymania i rozwoju biblioteki wirtualnej
28 Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 6 000 000

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK