GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 20 marca 1998 r.
Nr 2
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 1. Nr 8/98 z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1998 roku.
 2. Nr 9/98 z dnia 18 marca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.
 3. Nr 10/98 z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.

 
8
 
UCHWAŁA Nr 8/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 marca 1998 r.
w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1998 roku.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 24, poz.118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 3 041 820 zł na współpracę naukową i naukowo - techniczną z zagranicą określoną w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk - po uprzednim porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych - z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi, a mianowicie:

 1. na wymianę osobową - 3 000 000 zł,
 2. na konferencje - 41 820 zł:
  1. "Sieć długoterminowych badań ekologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej",
  2. "VII Sesja i Konferencja Komisji Wspólnej Historyków PAN i LAN - Wielkie Księstwo Litewskie XVI - XIX w.",
  3. "Testing and Modelling the behaviour of Shape Memory Alloys".
§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.
 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
 
9
 
UCHWAŁA Nr 9/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 marca 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r.Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 3/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

 1. ust. 26 otrzymuje brzmienie:
 1. w ust. 27 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy: "a także dokumentów źródłowych dotyczących zakupu aparatury, w szczególności faktur.".
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
 
 
10
 
UCHWAŁA Nr 10/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 marca 1998 r.
w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152 z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118 Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz.590 i Nr 121, poz.770) oraz w związku z ust. 9 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Przydziela się naczelnym i centralnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na dofinansowanie w 1998 r. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w ogólnej kwocie 37.240.000 zł.
 

§ 2.

Wysokość środków przydzielonych poszczególnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.
 

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i § 2, przeznacza się na dofinansowanie w 1998 r. realizacji zadań określonych w ust. 5 i ust. 6 pkt 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz.Urz. KBN Nr 9, poz. 30).
 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


Załącznik do uchwały Nr 10/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 1998 r.
 
Wysokość kwot przydzielonych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania w 1998 roku.
 
kwota w złotych
1.
Minister Edukacji Narodowej
7.055.000 
2.
Minister Finansów
44.000 
3.
Minister Gospodarki
4.150.525 
4.
Minister Kultury i Sztuki
607.000 
5.
Minister Łączności
190.000 
6.
Minister Obrony Narodowej
234.000 
7.
Minister Ochrony Środowiska,, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
521.000 
8.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej
241.000 
9.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
2.395.000 
10.
Minister Skarbu Państwa
55.000 
11.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
306.000 
12.
Minister Spraw Zagranicznych
80.000 
13.
Minister Sprawiedliwości
76.000 
14.
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
349.000 
15.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
2.984.000 
16.
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
50.000 
17.
Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
44.000 
18.
Minister - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
21.000 
19.
Prezes Polskiej Akademii Nauk
8.195.000 
20.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
46.000 
21.
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
465.000 
22.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
66.000 
23.
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
171.000 
24.
Prezes Głównego Urzędu Miar
28.000 
25.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
20.000 
26.
Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
109.000 
27.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
77.000 
28.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
23.000 
29.
Główny Geodeta Kraju
35.000 
30.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
8.602.475 


KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-25-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK