GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 22 marca 1999 r.
Nr 2
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 9/99 z dnia 17 marca 1999 r .w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Badań nad Reformami Ustrojowymi Państwa.
  2. Nr 10/99 z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków na prenumeratę czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz o zmianie niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych.
  3. Nr 11/99 z dnia 17 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
  4. Nr 12/99 z dnia 17 marca 1999 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

9

UCHWAŁA Nr 9/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 marca 1999 r.
w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Badań nad Reformami Ustrojowymi Państwa.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, póz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się na okres trzeciej kadencji członków komisji Komitetu Badań Naukowych opi-niodawczo-doradczy Zespół do Spraw Badań nad Reformami Ustrojowymi Państwa, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący - Jerzy Regulski,
Członkowie: - Stanisław Grodziski,
- Bohdan Gruchman,
- Czesław Martysz,
- Edmund Mokrzycki,
- Włodzimierz Nykiel,
- Teresa Rabska,
- Małgorzata Szewczyk.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania człon
ków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie propozycji kierunków badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych wspierających reformy ustrojowe państwa,
2) dokonanie zestawienia tematyki badawczej dotyczącej reform ustrojowych państwa, objętej wnioskami o finansowanie projektów badawczych, zgłoszonymi do Komitetu Badań Naukowych poczynając od XVII konkursu,
3) dokonanie oceny przydatności projektów badawczych, o których mowa w pkt 2, oraz formułowanie wniosków w sprawie dalszych prac nad tymi projektami,
4) sporządzanie analiz i opinii w sprawach dotyczących projektów badawczych zamawianych ustanowionych i realizowanych z inicjatywy wojewodów.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach określonych w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych, Przewodniczącemu Komitetu, komisjom Komitetu lub zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

10

UCHWAŁA Nr 10/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 marca 1999 r.
w sprawie rozdysponowania środków na prenumeratę czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz o zmianie niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych.
 
Na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, póz. 28, z 1993 r. Nr 52, póz. 240, z 1995 r. Nr 30, póz. 152, z 1996 r. Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 24, póz. 118, Nr 75, póz. 469, Nr 80, póz. 500, Nr 96, póz. 590, Nr 121, póz. 770 i z 1998 r. Nr 106, póz. 668) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr 6/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla szkół podstawowych i średnich (Dz. Urz. KBN Nr 1, póz. 6 i Nr 3, póz. 15) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 1.148.634,00 zł na dofinansowanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie obejmuje zadania realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r.

§ 2.

1. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § 1, będzie dokonywane na podsta
wie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z wydawcami czasopism popularnonaukowych.
2. Wykaz wydawców, tytuły czasopism popularnonaukowych objętych prenumeratą oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr 6/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich (Dz.Urz. KBN Nr 1, póz. 6 i Nr 3, póz. 15) oraz w uchwale Nr 13/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie dofinansowywania prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich (Dz.Urz. KBN Nr 3, póz. 13) wyraz "średnich" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych".

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik
do uchwały Nr 10 /99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 marca 1999 r.

WYKAZ WYDAWCÓW l TYTUŁY CZASOPISM POPULARNONAUKOWYCH OBJĘTYCH PRENUMERATĄ ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

Lp 
 
Wydawca 
 
Tytuł czasopisma 
 
Kwota dofinansowania w zł  
 
 
 
 
 
PRÓSZYŃSKI i S-ka S.A. WARSZAWA 
 
- "Wiedza i Życie" 
- "Świat Nauki" 
Prenumerata dla 9.073 bibliotek 
252.592,00 339.693,00
 
 
AVT KORPORACJA Sp. z o.o. WARSZAWA 
 
"Młody Technik" 
Prenumerata dla 9.500 bibliotek 
446.880,00
 
 
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 
 
"Mówią Wieki" 
Prenumerata dla 2.534 bibliotek 
 
109.469,00
 
 

11

UCHWAŁA Nr 11/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 marca 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, póz. 28, z 1993 r. Nr 52, póz. 240 i z 1995 r. Nr 30, póz. 152, z 1996 r. Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 24, póz. 118 Nr 75, póz. 469, Nr 80, póz. 500, Nr 96, póz. 590, Nr 121, poz.770 i z 1998 r. Nr 106, póz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, póz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 5/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w
1999 roku (Dz.Urz. KBN Nr 1, póz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę "42.557.100 zł" zastępuje się kwotą "42.847.100 zł",
2) w załączniku do uchwały:
a) Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Minister Edukacji Narodowej .................................................... 8.860.000",
b) Lp. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Minister Kultury i Sztuki .... 1.360.000",
c) Lp. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ............................ 390.000",
d) Lp. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Prezes Polskiej Akademii Nauk ................................................ 10.222.000",

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

12

UCHWAŁA Nr 12/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 marca 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.
 
Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, póz. 28, z 1993 r. Nr 52, póz. 240, z 1995 r. Nr 30, póz. 152, z 1996 r. Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 24, póz. 118, Nr 75, póz. 469, Nr 80, póz. 500, Nr 121, póz. 770 i z 1998 r. Nr 106, póz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, póz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zasad wynagra za recenzje naukowe i 'kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 1, póz. 4) w § 5 w ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a jeżeli posiedzenie jest kontynuowane następnego dnia, przysługuje także zwrot kosztów zakwaterowania na podstawie przedłożonego rachunku.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK