GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2000 r.
Nr 3
TREŚĆ:
Poz.:

KOMUNIKAT Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów
do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji

 1. z dnia 31 marca 2000 r. o wynikach wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji

12

KOMUNIKAT

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do zespołów komisji
Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji
z dnia 31 marca 2000 r.
o wynikach wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych
czwartej kadencji.
 1. Komisja Wyborcza została powołana zarządzeniem Nr 1/99 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 września 1999 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 29).
 2. Wybory członków zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych przeprowadzono na podstawie przepisów:
  1. art. 18 - 21 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą",
  2. uchwały Nr 23/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 23),
  3. uchwały Nr 24/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie podziału komisji Komitetu Badań Naukowych na zespoły oraz dziedzin i dyscyplin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów w czwartej kadencji Komitetu (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 24).
 1. Wybory przeprowadzono w dwóch etapach, drogą korespondencyjną. W pierwszym etapie Komisja Wyborcza na podstawie kart zgłoszenia kandydatów ustaliła listy kandydatów do poszczególnych zespołów. Listy te zostały opublikowane w dniu 15 stycznia 2000 r. w dzienniku "Rzeczpospolita". W drugim etapie 25.046 osób posiadających czynne prawo wyborcze przysłało 20.846 kart wyborczych, w tym 20.753 kart ważnych. Termin wysyłania kart upłynął z dniem 6 marca 2000 r.
 2. Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 31 marca 2000 r. ustaliła zbiorcze wyniki wyborów oraz listy 60 osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4 ustawy, wybranych do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji, w kolejności alfabetycznej w ramach poszczególnych zespołów.
 3. Komisja Wyborcza ustaliła listy wybranych osób - członków zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji - zgodnie z przepisem art. 21 ust. 7 ustawy. W myśl tego przepisu członkami każdego zespołu zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów, z tym że w zespole nie może być więcej niż dwóch przedstawicieli jednej dyscypliny nauki.

 4. Warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy, ma zastosowanie przy ustaleniu składu zespołów H-2, P-3 i T-11.
 5. Komisja Wyborcza podaje poniżej zbiorcze wyniki wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji oraz listy członków tych zespołów. Dyscypliny nauki należące do właściwości poszczególnych zespołów podano zgodnie z § 6 uchwały Nr 24/99 Komitetu Badań Naukowych, wymienionej w ust. 2 pkt 3 niniejszego komunikatu.

Zespół Nauk Humanistycznych H-1

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. BRZEZIŃSKI Jerzy
H-1.5
966
2. GAJDA Stanisław
H-1.2
650
3. JASIŃSKI Tomasz
H-1.3
605
4. STRZELCZYK Jerzy
H-1.3
572
5. KWIECIŃSKI Zbigniew
H-1.5
512
6. WĘCŁAWSKI Tomasz
H-1.1
479
7. POPOWSKI Remigiusz
H-1.2
456
8. TOMASZEWSKI Mieczysław
H-1.4
453
9. JASKÓŁA Piotr
H-1.1
445
10. GADACZ Tadeusz
H-1.1
426
11. SZWEYKOWSKI Zygmunt M.
H-1.4
380
12. RAKOWSKI Andrzej
H-1.4
378
13. NAWROCKI Witold
H-1.2
251
14. KURPIK Wojciech
H-1.4
208
15. GINALSKI Jerzy
H-1.4
187

 W skład Zespołu H-1 wchodzą:

Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych H-2

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. JAJUGA Krzysztof
H-2.2
368
2. JÓŹWIAK Janina
H-2.2
314
3. DOMAŃSKI Czesław
H-2.2
296
4. BOROWIECKI Ryszard
H-2.4
277
5. KUBICKI Leszek
H-2.5
259
6. KĘDZIOR Zofia Julia
H-2.3
254
7. SIWIŃSKI Włodzimierz
H-2.3
244
8. PRZYBYSZ Kazimierz
H-1.3
209
9. BRATNICKI Mariusz
H-2.4
206
10. SIKORSKI Czesław
H-2.4
178
11. WICH Urszula
H-2.3
156
12. NOWAK Eugeniusz
H-2.4
132
13. SZREDER Mirosław
H-2.2
124
14. DUDZIŃSKI Jerzy
H-2.3
113
15. ŁUBNIEWSKI Ryszard
H-2.4
82

W skład Zespołu H-2 wchodzą:

 

Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii P-3

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. SIMSON Daniel
P-3.1
555
2. ZALEWSKI Kacper
P-3.3
475
3. BIAŁYNICKI-BIRULA Andrzej
P-3.1
461
4. STĘPIEŃ Kazimierz
P-3.5
431
5. JANECZKO Stanisław
P-3.1
404
6. TURSKI Łukasz A.
P-3.3
399
7. MRÓZ Bogusław
P-3.3
381
8. KROP Karol
P-3.3
311
9. PLEŚNIAK Wiesław
P-3.1
261
10. MIKA Janusz
P-3.1
187
11. REMBIELIŃSKI Jakub
P-3.3
172
12. KREŁOWSKI Jacek
P-3.5
67

W skład Zespołu P-3 wchodzą:

Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska P-4

 
Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. KOSTRZEWSKI Andrzej
P-4.5
574
2. ŻYLICZ Maciej
P-4.1
543
3. SYMONIDES Ewa
P-4.3
540
4. TARKOWSKI Andrzej Krzysztof
P-4.2
426
5. WEINER January
P-4.3
380
6. ŻUKOWSKI Waldemar
P-4.2
293
7. JAŻDŻEWSKI Krzysztof
P-4.2
280
8. GUTERCH Aleksander
P-4.4
247
9. FEDOROWSKI Jerzy
P-4.4
242
10. JANIA Jacek Adam
P-4.5
237
11. WĘGRZYN Grzegorz Władysław
P-4.1
188
12. ANDRZEJEWSKI Roman
P-4.3
186
13. DŁUGOŃSKI Jerzy Aleksy
P-4.2
185
14. DĄBROWSKA-PROT Eliza
P-4.3
135
15. DRUET Czesław
P-4.5
128

W skład Zespołu P-4 wchodzą:

Zespół Nauk Medycznych P-5

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. KAMIŃSKI Marcin
P-5.2
1898
2. GABRYELEWICZ Antoni
P-5.3
1544
3. ZEJC Alfred
P-5.5
1223
4. POPIELA Tadeusz
P-5.4
920
5. MAŁOLEPSZY Józef
P-5.3
910
6. RADZIKOWSKI Czesław
P-5.2
897
7. BUTRUK Eugeniusz
P-5.3
807
8. TROJANOWSKI Tomasz
P-5.4
774
9. TOŁŁOCZKO Tadeusz
P-5.4
699
10. PAWLIKOWSKI Marek
P-5.3
689
11. DROZDOWSKI Zbigniew Kazimierz
P-5.1
337
12. ZIELIŃSKI Krzysztof Włodzimierz
P-5.3
311
13. MAZURCZAK Tadeusz Jerzy
P-5.2
275
14. GROSSMAN Jerzy
P-5.1
274
15. JANKOWSKI Jerzy
P-5.1
228

W skład Zespołu P-5 wchodzą:

Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych P-6

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. JASIŃSKA Zofia
P-6.3
746
2. RÓŻYCKI Marian
P-6.2
656
3. GAWĘCKI Jan
P-6.4
650
4. MALEPSZY Stefan
P-6.1
607
5. BUDZYŃSKI Marian Jerzy
P-6.2
510
6. BEDNARSKI Włodzimierz
P-6.4
422
7. PEJSAK Zygmunt
P-6.2
384
8. KUŚ Jan
P-6.3
346
9. SKĄPSKI Henryk
P-6.3
294
10. NAWROT Jan
P-6.3
240
11. LITWIŃCZUK Zygmunt
P-6.2
230
12. SZOT Bogusław
P-6.1
225
13. URBAN Roman
P-6.3
225
14. FILISTOWICZ Andrzej
P-6.1
200
15. BIELECKI Stanisław
P-4.1
134

W skład Zespołu P-6 wchodzą:

Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury T-7

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. WRÓBEL Jerzy
T-7.2
465
2. KOCH Jan
T-7.3
357
3. SZEFER Gwidon
T-7.1
304
4. BRUNARSKI Lesław
T-7.4
261
5. CEMPEL Czesław
T-7.2
245
6. SKALMIERSKI Bogdan
T-7.1
242
7. KAWECKI Janusz
T-7.4
239
8. NOWACKI Wojciech Krzysztof
T-7.1
234
9. DEMBICKI Eugeniusz
T-7.4
231
10. NIZIOŁ Józef
T-7.1
229
11. SZALA Józef
T-7.2
191
12. KOLLEK Wacław
T-7.2
179
13. KOHNKE Andrzej
T-7.5
153
14. KOZIARSKI Andrzej
T-7.3
152
15. ZWIERZYCKI Wiesław
T-7.2
142
16. WESOŁOWSKI Zbigniew
T-7.1
130

W skład Zespołu T-7 wchodzą:

 

Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych T-8

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. HETMAŃCZYK Marek
T-8.1
421
2. STOCH Leszek
T-8.4
403
3. BOŁD Tadeusz
T-8.2
388
4. SŁUPEK Stanisław
T-8.2
340
5. KURZYDŁOWSKI Krzysztof Jan
T-8.1
284
6. JEZIORSKI Leopold
T-8.3
270
7. ŚLUSARSKI Ludomir
T-8.5
245
8. BURAKOWSKI Tadeusz
T-8.3
219
9. MISSOL Witold
T-8.4
196
10. DOBRZAŃSKI Leszek
T-8.3
167
11. WŁOCHOWICZ Andrzej
T-8.5
136
12. WŁOSIŃSKI Władysław Karol
T-8.3
111
13. SIKORA Robert
T-8.5
78
14. JASIEŃSKI Zdzisław
T-8.1
66
15. FOLTYNOWICZ Zenon
T-8.5
53

W skład Zespołu T-8 wchodzą:

Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska T-9

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. PARYJCZAK Tadeusz
T-9.3
811
2. KORONIAK Henryk
T-9.1
751
3. GÓRECKI Henryk
T-9.3
746
4. WROŃSKI Stanisław Karol
T-9.5
745
5. GALUS Zbigniew Jerzy
T-9.1
707
6. ACHMATOWICZ Osman
T-9.1
468
7. SOBOTA Piotr
T-9.1
343
8. ZWOŹDZIAK Jerzy
T-9.5
297
9. WASILEWSKI Jerzy
T-9.3
268
10. BUCZEK Bronisław Tomasz
T-9.3
187
11. PŁAZA Stanisław
T-9.1
173
12. STRUSZCZYK Henryk
T-9.3
167
13. SŁOTA Henryk
T-9.5
97
14. SIWOŃ Zbigniew
T-9.5
82
15. MAŁECKI Zdzisław
T-9.5
66

W skład Zespołu T-9 wchodzą:

Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii T-10

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. KAŹMIERKOWSKI Marian
T-10.1
519
2. BARZYKOWSKI Jerzy
T-10.5
320
3. BILICKI Zbigniew
T-10.3
183
4. CHMIELNIAK Tadeusz
T-10.4
173
5. MALKO Jacek
T-10.2
165
6. PAWLIK Maciej
T-10.2
163
7. KABZA Zdzisław
T-10.4
143
8. SZCZERBA Zbigniew
T-10.2
128
9. KOSTOWSKI Edward
T-10.4
123
10. ŁOBOS Tadeusz
T-10.1
117
11. DOMAŃSKI Roman Wacław
T-10.4
115
12. SOBCZYK Tadeusz Jan
T-10.1
109
13. SIKORA Ryszard
T-10.1
89
14. KRYSIŃSKI Jan
T-10.4
76
15. CHWASZCZEWSKI Stefan
T-10.2
51

W skład Zespołu T-10 wchodzą:

Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji T-11

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. WĘGLARZ Jan
T-11.3
500
2. ZIELIŃSKI Krzysztof
T-11.3
356
3. JANKE Włodzimierz
T-11.1
328
4. ŚWIERNIAK Andrzej
T-11.2
294
5. ZABRODZKI Jan
T-11.3
249
6. NOWAK Stanisław
T-11.1
211
7. GOSIEWSKI Anatol
T-11.2
204
8. KOBUS Andrzej
T-11.1
168
9. BUBNICKI Zdzisław
T-11.2
162
10. KULIKOWSKI Juliusz
T-11.5
134
11. BĘDZIŃSKI Romuald
T-11.5
120
12. JANKIEWICZ Zdzisław
T-11.1
108
13. WESOŁOWSKI Krzysztof
T-11.4
103
14. BOBROWSKI Leon
T-11.5
91
15. MATERKA Andrzej
T-11.1
81
16. WALL Andrzej
P-5.4
36

W skład Zespołu T-11 wchodzą:

Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu T-12

Lp.
Nazwisko i imię
Dyscyplina
Liczba głosów
1
2
3
4
1. NEY Bogdan
T-12.3
1048
2. WOLAŃSKI Piotr
T-12.5
971
3. MAZURKIEWICZ Maciej
T-12.1
865
4. SZCZEPAŃSKI Andrzej
T-12.2
843
5. SMALKO Zbigniew
T-12.4
838
6. KŁECZEK Zdzisław
T-12.1
388
7. MERKISZ Jerzy
T-12.5
290
8. MARKUSIK Sylwester Jan
T-12.4
163
9. MARYNIAK Jerzy
T-12.4
127
10. SZCZEPANIAK Cezary
T-12.4
126
11. ORKISZ Marek
T-12.5
115
12. SANECKI Józef
T-12.3
90
13. BALCERSKI Andrzej
T-7.2
85
14. JAROSIŃSKI Józef
T-12.4
73
15. KRZYŻANOWSKI Maciej Tadeusz
H-2.3
63

W skład Zespołu T-12 wchodzą:

 


KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK